Saltar al contingut principal

Accidents de trànsit in itinere

Nombre de lectures: 0

4. Mesures per prevenir els accidents de trànsit in itinereEls accidents in itinere són els que representen el percentatge més elevat del nombre total de sinistres de trànsit en l’àmbit laboral.

Per lluitar contra els accidents de trànsit en els desplaçaments per anar i tornar de la feina, cal la implicació tant de l’empresa com de cada treballador. L’empresa ha d’implantar un seguit de mesures preventives i el treballador, adoptar certs hàbits per aconseguir uns desplaçaments segurs, saludables i sostenibles. L’Administració té un paper fonamental per promoure un nou model de mobilitat.

4.1. Mesures que ha d'adoptar l'empresa

Vigilància de la salut

Tal com estableix l'article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, l’empresari ha de garantir als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut segons els riscos inherents al treball.

Com que els accidents de trànsit in itinere es consideren accidents de treball, l’Administració de la Generalitat ha d’oferir als seus treballadors l’accés al control del seu estat de salut.

Aquesta vigilància de la salut per part de personal sanitari qualificat és essencial per detectar factors de risc relacionats amb patologies que poden interferir en la conducció (trastorns de la son, trastorns alimentaris, addiccions, malalties cròniques, etc.)

Les mesures de vigilància i control de la salut dels treballadors han de respectar en tot moment el dret a la intimitat i a la dignitat del treballador i la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat de salut.

Formació i informació als treballadors

La llei de prevenció també obliga l’empresari a donar formació i informació en matèria preventiva relacionada amb el lloc de treball, com és el cas dels desplaçaments en jornada laboral o in itinere.

Pla de mobilitat

L’empresa pot elaborar i implantar un pla de mobilitat en la seva organització per contribuir a la millora de la seguretat, de l'eficiència i de la sostenibilitat dels desplaçaments que fan els seus treballadors per anar i tornar de la feina.

El pla de mobilitat és el resultat de l’estudi dels hàbits i les pautes dels desplaçaments del personal d’una organització, així com de les seves necessitats, des de la perspectiva de la responsabilitat social corporativa.

La implantació de les mesures proposades en el pla de mobilitat en el cas dels desplaçaments in itinere és complexa, ja que en cap cas l’empresa té potestat per establir criteris de com ha de desplaçar-se el seu personal. Per això, cal sensibilitzar i conscienciar el personal de la importància de la seguretat viària laboral.

Algunes de les mesures incloses al pla de mobilitat són:

 • Impulsar la implantació del cotxe multiusuari (car sharing) i el vehicle compartit (car pooling)
 • Fomentar l’ús del transport col·lectiu
 • Instaurar horaris flexibles d’entrada i sortida de la feina
 • Impulsar el teletreball
 • Investigar els accidents de trànsit in itinere


↑ Índex de la unitat

4.2. Mesures que ha d'adoptar el treballador

Tal com hem vist en els apartats de factors de risc, el factor humà és determinant en més del 85% dels casos d’accident de trànsit in itinere.

El treballador és responsable de vetllar per la seva seguretat i salut, també en els desplaçaments d’anada i tornada de la feina, utilitzant els mitjans que l’empresa posa a la seva disposició (vigilància de la salut i formació i informació). Així mateix, ha d’assolir un seguit d’hàbits i compromisos que comportin una mobilitat segura. Com a exemple d'aquests comportaments de seguretat, tot seguit veurem dos vídeos del Servei Català de Trànsit amb consells per als conductors de motocicletes.


A continuació, s'enumeren algunes mesures que han de tenir en compte tots els conductors.

Accions relacionades amb el vehicle

 • Utilitza correctament els elements de seguretat activa (enllumenat, frens, rodes…) i passiva (cinturó, sistemes de retenció infantil, casc, reposacaps…).
 • Abans de conduir, fes els reglatges necessaris de volant, manillar, seient, etc. i procura ajustar-los a tu.
 • Adopta per conduir la postura correcta que et permeti:
  • Tenir la màxima visibilitat, cap endavant i cap enrere
  • Accedir fàcilment i ràpidament als comandaments del vehicle
  • Estar còmode al vehicle per evitar una conducció amb fatiga
 • Als vehicles amb habitacle tancat, mantén la temperatura i ventilació adequades.
 • Fes un bon manteniment preventiu del vehicle.
 • Disposa d’assegurança obligatòria i passa les inspeccions tècniques corresponents quan toqui fer-ho.

En el cas que es condueixi una bicicleta, es recomana també disposar d’una assegurança, encara que no sigui obligatori.

Accions relacionades amb l'actitud en la conducció

 • No prenguis cap tipus de beguda alcohòlica ni de drogues si has de conduir.
 • Ves amb compte amb els medicaments que prens abans d’agafar el vehicle. Llegeix sempre els prospectes del medicament i, si el fàrmac té efectes negatius sobre la capacitat de conducció, evita fer-ho.
 • Respecta els límits de velocitat i adapta-la a les necessitats de la via.
 • Evita conduir en estats afectius i emocionals que et puguin afectar l’atenció.
 • Mantén un nivell d’alerta en relació amb l’entorn i preveu les reaccions d’altres conductors o vianants.
 • Dorm les hores necessàries.
 • Surt de casa amb prou temps per arribar a la feina, no hi vagis amb el temps just.
 • En condicions meteorològiques adverses, modifica i adapta la conducció a les noves condicions.
 • Menja sa i lleuger. Evita menjar massa abans d’agafar el vehicle.
 • No distreguis l’atenció amb altres coses que no siguin pròpiament la conducció: no utilitzis el mòbil, no mengis, no beguis ni fumis.
 • En el cas que facis servir navegadors, programa’ls abans de començar a conduir: està totalment prohibit manipular-los durant la conducció.
 • Analitza el desplaçament a fer i valora les alternatives de transport per anar i tornar de la feina.


En el díptic següent es pot veure com l'ús compartit de carrers i carreteres requereix que tots els usuaris adoptin mesures per garantir la convivència.

És important tenir present que la decisió d’adoptar mesures que ajudin a evitar patir accidents en anar i tornar de la feina és a les nostres mans.

4.3. Mesures que ha d'adoptar l'Administració

L’Administració ha de ser l’eix vertebrador en l’impuls i dinamització de mesures en la prevenció dels accidents de trànsit in itinere.

L’Administració té la potestat de fer complir les normes que s’estableixin de caràcter general i, òbviament, en la matèria que estem tractant. Aquesta potestat l’autoritza a prendre mesures, impulsar projectes i desenvolupar mecanismes. En definitiva, té l’obligació de procurar aconseguir que la nostra mobilitat sigui cada dia més segura i sostenible.

Per això, i juntament amb la societat civil, empreses i treballadors, ha de consensuar mesures per evitar els sinistres viaris i arribar al risc zero en el trànsit, tant de forma global com en l’àmbit laboral.

La pacificació del trànsit és un dels objectius a aconseguir per assolir una convivència als carrers que faciliti als vianants utilitzar la via de forma segura. D’aquesta manera, també s’ajuda a aconseguir una mobilitat més sostenible.

Tot això que hem exposat fins al moment es pot resumir en aconseguir una convivència real entre tots els que conformen el sistema de trànsit. L’hem de pacificar, ens hem de dotar de diverses mesures i l’Administració les ha de liderar. Vegem una de les mesures que pot adoptar l’Administració per prevenir els accidents de trànsit in itinere.


Impulsar els plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS)

Es tracta d’un conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu implantar formes de desplaçament més sostenibles a l’espai urbà (caminar, pedalejar o utilitzar el transport públic), reduint el consum energètic i les emissions contaminants i aconseguint al mateix temps garantir la qualitat de vida de la ciutadania. De la mateixa manera, es preveuen els objectius d’assolir la cohesió social i el desenvolupament econòmic, de sostenibilitat i convivència.

Es podria dir que els plans de mobilitat són instruments per impulsar els canvis necessaris en la mobilitat urbana amb criteris de sostenibilitat. Els PMUS aposten per situar les persones al centre de la planificació, garantint un ambient sa on es pugui caminar i pedalejar pels itineraris accessibles, segurs i atractius, i on els desplaçaments més llargs fins als destins laborals, educatius, sanitaris i d’oci es resolguin mitjançant el transport públic.

Els PMUS tenen un àmbit d’actuació local i són objectius bàsics per a l’Administració, que haurà d’impulsar-los i ajudar a implementar-los.

Posem com a exemple les accions que presenta l’Ajuntament de Barcelona:

Trams connectats: Per això necessitem un transport en superfície d’alta capacitat, menys contaminant, silenciós i molt accessible per a tots els usuaris.

Nova xarxa d’autobusos: Una xarxa d’autobusos amb una bona freqüència de pas, més regularitat de servei, que connecta barris i persones.

Racionalitat en l’ús del cotxe: Una ciutat amb un ús racional del vehicle privat motoritzat es converteix en una ciutat menys contaminada i més equitativa.

Potenciar el carril bici: Una opció per moure’s per la ciutat que no contamina i que és a l’abast de tothom. Carrils bici segurs per a una ciutat més sostenible.

Aconseguir una ciutat més verda: Una ciutat on el gris es fon amb el verd, on la natura troba el seu lloc i ens ofereix espais més saludables.

Optimitzar i ampliar les connexions de metro: Un transport soterrat d’alta capacitat que connecta la ciutat amb una xarxa que cada cop arriba a més barris.

Pensar més en les persones: Una ciutat pensada per a les persones es converteix en una ciutat saludable, amb un espai públic de qualitat per passejar, jugar, practicar esport i respirar un aire més net.


Formació

La formació en tots els àmbits és la pedra angular d’aquest procés. L’Administració ha d’aportar programes i recursos adaptats a les necessitats dels col·lectius, ajudant i impulsant els sectors empresarials i les empreses a formar els seus treballadors.


Campanyes

Altres mesures que l’Administració ha de posar en marxa i liderar de forma sistemàtica són les campanyes de conscienciació sobre el benefici del transport públic, incentivant l’ús dels diversos mitjans multimodals de transport diferents del turisme, basant-se sempre en preceptes de seguretat i sostenibilitat. Qüestions com el teletreball està facilitant aconseguir els objectius de sostenibilitat perquè eviten els desplaçaments in itinere.


Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030

El Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030 té l’objectiu principal de garantir la transició cap a una mobilitat més segura i, al mateix temps, sostenible, saludable, connectada i automatitzada a tot Catalunya.

L’elaboració del Pacte s’ha dut a terme a través d’un procés participatiu i es desplega en sis eixos principals:

 • Eix 1. Repensar l’espai públic cap a una mobilitat més sostenible i segura
 • Eix 2. Adaptar les polítiques de seguretat viària a les noves característiques de la sinistralitat
 • Eix 3. Crear una estratègia sensibilitzadora i comunicativa per involucrar tota la societat
 • Eix 4. Desenvolupar un espai de cooperació estratègica entre els diferents sectors implicats en la mobilitat intel·ligent
 • Eix 5. Establir els objectius estratègics per a les infraestructures respecte als nous sistemes de mobilitat
 • Eix 6. Desplegar l’estructura necessària per a la gestió del canvi

Podeu trobar més informació sobre el Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible a l’enllaç següent: Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030


↑ Índex de la unitat


<< 3. Els factors de risc per a l’usuari de bicicleta i el vianant | 5. Actuació en cas d'accident de trànsit in itinere >>

Torna a munt