Eines bàsiques per actuar com a vocal en els tribunals dels ens locals

Nombre de lectures: 0

← Inici | Unitat 2 →

1. Funció de les bases de la convocatòria

1.1. Què cal saber de les bases de la convocatòria?

Són la Llei del procés selectiu. Això vol dir que les bases publicades vinculen tant l’Administració convocant com els òrgans de selecció o tribunals i també els participants en el procés selectiu.

Això implica que:

 • Només les pot modificar l’Administració convocant.
 • Encara que hagin estat impugnades, l’òrgan de selecció ha de continuar aplicant-les en el procés selectiu.
 • Els òrgans de selecció no tenen, per tant, competència per modificar les bases. Les han d’aplicar estrictament.
 • Si un membre de l’òrgan de selecció considera que alguna clàusula pot ser il·legal, ho posarà en coneixement de l’entitat local convocant.


↑ Índex de la unitat

1.2. De quines bases estem parlant?

D’unes bases úniques, que tenen com a finalitat regular un procés selectiu particular, de manera que esgoten els seus efectes o s'extingeixen amb la seva aplicació, i els seus efectes no es poden estendre a convocatòries successives.

No obstant això, es poden aprovar unes bases generals que regulin els continguts que són aplicables a tots els processos selectius que convoqui un ens local determinat, i aprovar després unes bases específiques per a cada convocatòria que concretin aquells aspectes que només seran d’aplicació en aquell procés determinat.

En cas de contradicció entre les unes i les altres, s’hauran d’aplicar les específiques, ja que la norma posterior preval sobre l’anterior i la disposició especial té primacia sobre la general.


↑ Índex de la unitat

1.3 Contingut de les bases de la convocatòria

Les bases han de contenir, com a mínim, el següent:

 • Nombre, naturalesa i característiques de les places objecte de la convocatòria i determinació expressa de l’escala, subescala i classe a la qual pertanyen o de la categoria laboral si les places tenen aquest caràcter. Indicació del grup de titulació a què correspon cadascuna d’aquestes i concreció de les que es reserven a la promoció interna o torn de persones discapacitades, si escau.
 • Sistema selectiu: oposició, concurs oposició o concurs.
 • Proves d’aptitud o coneixements que cal superar i determinació del seu nombre i naturalesa.
 • Condicions i requisits que han de complir els aspirants.
 • Centre o dependència on s’han d’adreçar les instàncies i terminis de presentació.
 • Proves selectives que s’han de realitzar i, si escau, relació de mèrits que s’han de tenir en compte en la fase de concurs, sistemes d’acreditació i valoració dels mèrits, característiques, i durada del curs de formació, del curs selectiu i del període de pràctiques.
 • Designació del tribunal qualificador i la seva categoria.
 • Sistema de qualificació i puntuació mínima per superar cada prova.
 • Programa sobre el qual versaran les proves.
 • Període d’inici de les proves, encara que sigui aproximat, o període màxim de temps que ha de transcórrer fins a la realització de les proves.
 • Ordre d’actuació dels aspirants.
 • Declaració expressa que els tribunals no poden aprovar ni declarar que han superat les proves selectives un nombre superior d’aspirants al de les places objecte de la convocatòria.
 • Indicació de l’equip multiprofessional a l’efecte d’acreditar els requisits que han de complir els aspirants a places reservades per a persones discapacitades.
 • Si escau, també han de fer referència al nombre addicional de places convocades per sobre de les oferides, quan en l’oferta pública s’hagi previst la possibilitat d’incrementar-les fins a un màxim d’un 10 %.
 • Règim d’impugnació de les bases de la convocatòria i dels actes administratius del procediment de selecció.
Una bona confecció de les bases de la convocatòria és essencial per evitar o minimitzar incidències durant el procés de selecció.

Normes de referència: art. 70 del RPEL


↑ Índex de la unitat


← Inici | Unitat 2 →

Torna a munt