Saltar al contingut principal

Guia per als tutors de l'Aula Virtual de l'EAPC

Nombre de lectures: 0

Guia per als tutors de l'Aula Virtual de l'EAPC

Elaboració:​ maig de 2017

Aquesta guia conté una breu descripció del model formatiu en què es fonamenten els cursos virtuals de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i dóna unes pautes de docència per als tutors d'aquests cursos. Al mateix temps és un recull de bones pràctiques i d'indicacions operatives que els facilitaran les tasques diàries de tutoria virtual.

Índex

Autoria

 • Eva Gea Santiago
 • Gemma Pauné Xuriguera

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades.

CC BY-NC-ND

Aquesta guia ha estat elaborada tenint com a punt de partida els continguts de consulta del Curs virtual de tutories a l'Aula Virtual (amb el permís de les autores) redactats per Eva Gea Santiago i Sara Arjona Téllez i encarregats per l'EAPC, que els va difondre sota una llicència by-nc-nd.

1. La formació virtual de l'EAPC: context i elements

La formació virtual apareix com a resultat de les necessitats de formació d'un col·lectiu que vol aprendre sense una ubicació física predeterminada ni un horari preestablert de dedicació. Aquesta circumstància, unida al desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació, ha propiciat el creixement de la formació virtual.

La formació virtual facilita la interacció entre els agents que participen en el procés d'aprenentatge

.

Els elements bàsics de la formació virtual a l'EAPC (a partir d'ara Escola) són:

 1. tutor o tutora
 2. alumnat
 3. coordinació
 4. continguts
 5. entorn virtual d'aprenentatge
 6. cursos
 7. responsable de l'Escola
 8. autors

1) Tutor o tutora

El rol de tutor no és el del professor tradicional transmissor de coneixements, sinó que es converteix en el guia que acompanya l'alumnat durant el procés d'aprenentatge (tutoria activa). Una bona part dels tutors són formadors interns de l'Escola que han superat un procés de selecció, i també fan de tutors empleats públics o professionals lliures experts en la matèria del curs i amb competències pedagògiques i digitals.

En gran part, l'èxit de la formació és el resultat d'una bona tasca tutorial.

2) Alumnat

En la formació virtual, l'alumnat ha de ser actiu i ha de ser responsable del seu procés d'aprenentatge; per iniciativa pròpia i de manera autònoma ha de gestionar el seu temps i distribuir-lo segons la seva motivació i les seves necessitats d'aprenentatge. En la virtual, com en qualsevol altra modalitat de formació, cal de compromís i d'implicació per part de l'alumnat per a que l'aprenentatge sigui significatiu.

3) Coordinació

La coordinació del curs en nom de l'Escola la fa una persona anomenada DAV (dinamitzador d'aprenentatge virtual), que ha superat un procés de selecció i formació previ. El DAV s'ocupa de donar suport tant als tutors com a l'alumnat en les qüestions tècniques i de funcionament de l'Aula Virtual. Fa l'acompanyament dels alumnes durant la setmana del Taller de familiarització amb l'entorn (TFE) i també s'ocupa, entre altres coses, de fer el seguiment de la connexió dels alumnes a començament de curs i d'observar i garantir el funcionament paral·lel dels diferents grups al llarg de les setmanes de docència. També marca les dates del període de tancament del curs i dona un cop de mà als docents en l'elaboració de l'acta d'avaluació. Per fer aquesta coordinació el DAV segueix els criteris establerts per l'Escola.

4) Continguts

Els continguts dels cursos són els continguts de consulta pròpiament dits, les activitats d'aprenentatge i altres recursos documentals que ajuden al bon funcionament del curs, com ara el pla docent amb el calendari. Els continguts de consulta s'elaboren en l'entorn d'edició de l'Escola, l'EAPC Wiki, i es publiquen amb llicències Creative Commons a l'Espai de formació oberta. Aquest entorn d'edició permet el treball en línia de diferents autors que treballen sobre un únic escrit; d'aquesta manera s'afavoreix el treball col·laboratiu i s'eviten els problemes que pot provocar l'ús de diferents versions de fitxers. Les activitats d'aprenentatge es configuren directament dins l'Aula Virtual i, per tant, els tutors poden fer el seguiment dels enviaments i la correcció dins del mateix entorn virtual. Els recursos documentals també s'inclouen dins de l'Aula Virtual. El responsable de l'Escola és qui configura els continguts i els recursos del curs.

5) Entorn virtual d'aprenentatge

L'entorn virtual d'aprenentatge de l'Escola és l'Aula Virtual. Des de gener de 2008 l'entorn està basat en Moodle, un programari lliure i altament configurable.

L'adreça web de l'Aula Virtual és: http://virtual.eapc.cat

6) Cursos

Els cursos virtuals estàndard de l'Escola són d'entre 15 i 45 hores lectives, tenen tutoria activa, l'avaluació és continuada a partir d'activitats de diferents tipus (qüestionaris, debats, casos pràctics, etc.) per a un aprenentatge progressiu i acumulatiu, i l'alumnat és el protagonista del seu aprenentatge. Els departaments i organismes sol·liciten edicions d'aquests cursos a l'Escola i es configuren a l'Aula Virtual perquè funcionin en grups d'alumnes de manera simultània. D'aquesta manera, la gestió se simplifica i els tutors poden compartir experiències, col·laborar davant dubtes o novetats que puguin anar sorgint, etc., amb el seguiment de la coordinació. A més, l'Escola també ofereix cursos d'autoaprenentatge amb qüestionaris autocorrectius, sense tutoria de seguiment i amb un fòrum on l'alumnat pot interactuar amb els companys. Els cursos estàndard són de 30 places per edició i els d'autoaprenentatge, de 50. El valor afegit d'un curs virtual respecte dels continguts en obert de l'Espai de formacio oberta seria el suport tutorial, la realització d'activitats d'aprenentatge dissenyades per a assimilar els continguts, la interacció amb els altres alumnes a través dels diferents fòrums i la certificació.

7) Responsable de l'Escola

La persona responsable de l'activitat formativa es fa càrrec de la creació i disseny del curs i fa el seguiment del seu funcionament. Així, a partir de la necessitat de creació d'un curs, detectada a l'Escola o per una demanda externa, el responsable fa el plantejament didàctic (objectius i destinataris, durada, estructura del curs, tipus d'activitats, etc.) i fa l’encàrrec als autors. Els autors desenvolupen els continguts de consulta i les activitats seguint els criteris establerts per l’Escola i amb l’acompanyament del responsable del curs. El disseny pedagògic dels cursos estàndard a l'Aula Virtual segueix un model constructivista a través de tasques i experiències dels alumnes perquè ells mateixos elaborin el seu coneixement en un entorn de col·laboració. D'aquest disseny se n'encarrega el responsable del curs, que el crea dins de l'Aula Virtual i configura tots els recursos necessaris. Finalment, quan un curs ja està en marxa, un cop s’han tancat les edicions, el responsable analitza les aportacions dels docents i coordinador en el fòrum de millores, les enquestes de satisfacció dels alumnes i l’informe final del coordinador per determinar les millores que s’han d’incorporar a les noves edicions del curs.

8) Autors

Els autors dels continguts de consulta i redactors de les activitats d'aprenentatge dels cursos virtuals són formadors interns de l'Escola o empleats públics experts en la matèria del curs. En alguns casos l'encàrrec es fa a professionals lliures que són bons coneixedors de la matèria i de l'Administració. Es reconeix l'autoria dels materials generats, que es difonen en obert amb llicències de Creative Commons.

↑ Inici

2. Abans de començar

 • Quan els tutors tingueu accés a un curs, el responsable de l'Escola ja l'haurà configurat i hi haurà inclòs els continguts i les activitats, així com el Pla docent, els fòrums i tots els altres recursos necessaris per al desenvolupament del curs. Abans de començar la docència hauríeu de fer una ullada general al curs. Convé que llegiu el Pla docent, que us fixeu en el calendari, que conegueu les activitats i els altres recursos i que us familiaritzeu amb l'entorn del curs. Si detecteu alguna errada o incidència, comuniqueu-ho al DAV en el Punt de trobada del professorat.
Els tutors novells podeu fer un cop d'ull als continguts i a les activitats del Taller de familiarització amb l'entorn virtual (TFE) que fan els alumnes durant la setmana prèvia a la docència.
 • En un curs hi solen haver diferents grups d'alumnes, cadascun amb un tutor o tutora, que avancen de manera paral·lela al llarg de les setmanes. Aquests grups (que són les diferents edicions simultànies del curs) són compartiments estancs, de manera que els alumnes no es poden comunicar entre grups sinó només amb les persones del seu grup. El perfil de tutor us permet veure l'activitat de tots els grups d'alumnes, per això és millor que, quan us connecteu al curs, seleccioneu el vostre grup (des del deplegable "Grups separats" que trobareu entrant a qualsevol fòrum o tasca) i continueu la sessió amb aquest filtre. D'aquesta manera només accedireu a l'activitat dels vostres alumnes i us evitareu la distorsió que pot representar veure els altres grups.
 • En la formació a l'Aula Virtual el curs progressa segons el calendari fixat al Pla docent, publicat des del primer dia de curs, i les activitats estan dissenyades i parametritzades per als terminis indicats al calendari. Els alumnes han de realitzar les tasques respectant els terminis i en els espais corresponents de l'Aula Virtual. No s'accepten activitats fora de termini.
 • Al Taller de familiarització amb l'entorn s'explica a l'alumnat que imprimir-se els continguts de consulta NO és la millor opció. En primer lloc, per una qüestió de sostenibilitat. En segon lloc, perquè l'alumnat s'ha de connectar a l'entorn per llegir i consultar els continguts i d'aquesta manera s'acostuma a entrar sovint al curs, veu si hi ha missatges nous, navega pels recursos, etc., cosa que faria en menor mesura si tingués els documents impresos. Finalment, durant el curs podria haver-hi canvis en els continguts que no quedarien reflectits en la impressió. En tot cas, l'alumnat pot crear el seus apunts a partir dels continguts de consulta amb les eines de què disposi, com ara google docs. Tot creant-los, els està tornant a treballar, amb la qual cosa l'aprenentatge es fa més significatiu. Vosaltres també heu de tenir presents aquests criteris.↑ Inici

3. Estructura i elements bàsics d'un curs a l'Aula Virtual

Els cursos virtuals de l'Escola tenen uns elements comuns estructurats d'una manera semblant:

Pàgina principal d'un curs de l'Aula Virtual de l'EAPC

Descrivim aquests elements a partir de la imatge:

 1. La part central, on s'inclou el títol del curs, els fòrums bàsics transversals (el Tauler del professorat, l'Espai d'acompanyament de l'Aula Virtual i l'Espai de millores) i altres recursos importants com ara el Pla docent i l'enllaç cap als continguts de consulta. En alguns cursos també hi ha respostes model i pautes de correcció; tingueu en compte que aquestes respostes no es poden compartir amb els alumnes.
 2. Els temes (blocs, mòduls o unitats segons el curs) del curs en pestanyes. En cada pestanya hi ha els continguts de consulta, les activitats i el Fòrum del tema.
 3. Els blocs laterals, situats a esquerra i dreta i configurats pel responsable del curs, que contenen les preguntes més freqüents i els enllaços cap a la normativa de referència. En alguns cursos hi trobareu també: diccionaris en línia, vídeos, RSS i altres recursos de la xarxa.
 4. El fil d'Ariadna, que és un sistema d'ajuda a la navegació que us permetrà tornar de manera ràpida i senzilla a la portada del curs.

En aquest apartat s'ha descrit un primer nivell de navegació pel curs. Un cop un usuari fa clic per accedir a qualsevol dels recursos del curs (activitats, fòrums, etc.) es mostren les opcions d'administració pròpies del seu perfil.

↑ Inici

4. Comunicació i fòrums

4.1 Recursos comunicatius

 • A la formació virtual cal potenciar l'ús dels fòrums en detriment de la missatgeria interna de l'Aula Virtual. Heu d'acostumar el vostre alumnat a fer servir el fòrum, ja que, pel fet de ser un espai de comunicació públic, les vostres respostes com a tutors, així com també les que inclogui l'alumnat, poden ser útils per a tot el grup, fins i tot per a aquelles persones que no s'havien plantejant la pregunta o no haurien fet aquella aportació. Això enriqueix l'aprenentatge i fomenta una dinàmica més participativa i col·laborativa.
 • La missatgeria interna només s'ha d'utilitzar per resoldre alguna qüestió particular d'un alumne. Si rebeu per missatgeria interna preguntes, dubtes, dificultats sobre qualsevol aspecte del curs, heu de dir a l'alumne que els ha d'exposar al fòrum.
 • Quan pengeu un missatge poseu-hi un títol (en el camp assumpte) breu i clar que correspongui al contingut que publiqueu. Eviteu títols genèrics com ara "Un enllaç interessant", "Una pregunta per començar la unitat" o coses semblants perquè, quan proliferen els debats, es fa difícil localitzar les intervencions que no tenen un nom significatiu. Quan respongueu un missatge feu-ho entrant en el missatge i clicant l'opció "Respon al post". Seguint aquests dos consells veureu que els debats quedaran en cadenes temàtiques de missatges. Aconselleu als alumnes que també actuïn així.
Totes les comunicacions i gestions amb el DAV i amb els alumnes s'han de fer pels canals i espais de l'Aula virtual. No accepteu en cap cas missatges d'alumnes per correu electrònic.

4.2 Tipus de fòrums i usos

Els fòrums bàsics dels cursos virtuals de l'Escola són:

 1. Tauler del professorat
 2. Fòrum del tema
 3. Espai d'acompanyament de l'Aula Virtual
 4. Punt de trobada del professorat
 5. Espai de millores del curs

El Tauler del professorat és un fòrum unidireccional en què només hi poden intervenir els tutors. Quan pengeu un missatge en aquest fòrum es genera una notificació per correu electrònic que reben els alumnes del vostre grup i tots els altres tutors.

Hi ha uns missatges fixos que heu d'incloure al llarg del curs al fòrum Tauler del professorat:

 • Un d'inici i benvinguda, en què us presenteu i presenteu breument el curs.
 • Un el primer dia de cada tema (que segons el curs s'anomena bloc, mòdul, unitat…) per informar-los que s'inicia i per dirigir-los cap al Fòrum del tema on els haureu deixat indicacions.
 • Un per tancar cada tema del curs, en què feu recordatori de l'acabament del termini del tema.
 • Un de tancament del curs, en què els comenteu com ha anat, feliciteu l'alumnat per l'esforç, els comenteu quan tindran les darreres qualificacions, etc.
 • Un d'avís, un cop heu revisat totes les activitats, per dir que ja poden consultar les qualificacions finals.

Podeu aprofitar el text d'aquests missatges fixos per a properes edicions que impartiu del curs aplicant-hi els canvis que necessiteu, com per exemple l'actualització de les dates.

Dosifiqueu els missatges que publiqueu al Tauler del professorat per no saturar les bústies de correu dels alumnes i així evitar un efecte no desitjat: que els destinataris no hi parin atenció per sobrecàrrega.

El Fòrum del tema és un fòrum bidireccional, hi poden intervenir tutors i alumnes tantes vegades com vulguin, de manera que és l'espai adequat per al debat. Cada tema (bloc, mòdul, unitat…) té un fòrum propi en què heu d'intervenir per dinamitzar el curs plantejant preguntes, reflexions, aportant alguna informació extra; podeu posar-hi tot el que considereu escaient sobre el tema. També el podeu utilitzar per fer l'avís quan pengeu les qualificacions i aprofitar per fer una breu valoració general sobre les activitats. Per altra banda, aquest és el fòrum que utilizen els alumnes per plantejar dubtes i per fer les seves aportacions. Pot ser interessant debatre sobre les activitats durant el termini en què els alumnes hi treballen, però cal ser prudents per no donar pistes definitives que ajudin a resoldre-les, tenint en compte que hi haurà alumnes que ja les hauran lliurat i d'altres, no.

El primer dia de cada tema el tutor o tutora ha d'incloure, per al seu grup, les indicacions sobre el que es treballarà, quines activitats ha de fer l'alumnat i les dates límit de lliurament, etc. I posteriorment heu de fer el seguiment de les aportacions dels alumnes.

L'Espai d'acompanyament de l'Aula Virtual l'utilitzen els alumnes per plantejar els dubtes o dificultats de caràcter tècnic relacionats amb l'entorn i funcionament de l'Aula Virtual. El DAV gestiona aquest espai. Els alumnes es poden respondre entre ells però, quan un dubte queda per contestar o bé no es resol satisfactòriament, el DAV intervé donant una resposta. Els tutors no heu d'atendre les consultes tècniques dels alumnes; és el DAV qui se n'ha d'ocupar.

El Punt de trobada del professorat és el fòrum de comunicació intern per als tutors de les diferents edicions entre ells i amb el DAV. Ocasionalment hi pot participar el responsable del curs. És ocult per a l'alumnat i per això apareix de color gris.

L'Espai de millores del curs és el fòrum on podeu fer propostes per millorar el curs o els materials de consulta; aquestes propostes, que poden generar debat entre els tutors, es tindran en compte per a les properes edicions. És un element clau en el procés d'actualització i millora contínua dels cursos. És ocult per a l'alumnat i per això apareix de color gris.

Quan publiqueu un missatge en un fòrum, sobretot al Tauler del professorat, recordeu restringir-lo al vostre grup.↑ Inici

5. Avaluació

5.1 Seguiment i correcció d'activitats

Si teniu dubtes sobre si algun alumne ha accedit o no al curs, si navega per les activitats i recursos, etc., teniu l'opció de comprovar les seves connexions des del bloc Administració / Informes / Registres.

Les puntuacions que obté l'alumnat en les activitats queden registrades en un espai de curs anomenat Qualificador, on se sumen automàticament. Cada alumne pot accedir al seu qualificador en tot moment des del bloc Administració / Administració del curs / Qualificacions. Els tutors tenen una visió general del qualificador des del bloc Administració / Administració de les qualificacions.

Quant a les correccions de les activitats de l'alumnat:

 • Heu de començar la revisió a partir de l'endemà de la data límit de lliurament. Això és així perquè durant el termini establert per al lliurament, l'alumnat pot anar fent modificacions en la seva resolució. Per tant, no corregiu abans del tancament del termini de les activitats.
 • Els qüestionaris són autocorrectius: el sistema els corregeix de manera immediata un cop l'alumne els ha enviat i li mostra la puntuació obtinguda, que s'incorpora al qualificador. Quan s'ha acabat el termini de lliurament de l'activitat, l'alumne pot veure on s'ha equivocat (quines respostes han sigut correctes i incorrectes) i les retroaccions estàndard. Posteriorment, el tutor o tutora pot fer dins del Fòrum del tema un comentari general sobre el qüestionari, sobre alguna pregunta concreta que hagi plantejat més dificultat, etc.
 • En els debats puntuables la intervenció dels tutors ha de ser mínima. Mentre dura el termini de l'activitat, s'han d'anar llegint les aportacions dels alumnes per si calgués fer alguna intervenció per reconduir-lo i podeu aprofitar per prendre nota de les qüestions que incloureu en el missatge de tancament. Un cop acabat el termini, el tutor o tutora revisa les aportacions per puntuar-les. Només compten per a la puntuació les aportacions fetes dins del termini establert. En el missatge de tancament podeu indicar de manera global què han fet bé com a grup i, en cas que no s'hagi tractat algun punt clau, quin ha estat.
Per avaluar els debats entreu al bloc Administració / Informes / Registres, on podreu filtrar l'alumne, l'activitat i les aportacions (acció Crea).
Una altra opció és seleccionar un alumne i a continuació des del bloc Administració / Informes d'activitat / Informe complet del curs busqueu el debat al llarg de la pantalla.
En tots dos casos puntueu una única aportació (per exemple la darrera) amb la puntuació global.
 • Pel que fa a les tasques, a més de la qualificació numèrica i del "Molt bé" o del "No correcte" o similar, heu d'escriure un breu comentari del perquè de la qualificació. Ha de ser un text que indiqui a l'alumne el que ha fet bé i quines han estat les seves mancances. Aquesta retroalimentació l'ajudarà a entendre el perquè de la seva puntuació i, a més, a saber què ha fet millor, quines errades o descuits ha tingut i quins aspectes són millorables.
Podeu aprofitar el Fòrum del tema per publicar-hi un comentari general o explicar els errors més reiterats.
 • L'alumnat pot consultar la qualificació i el comentari de la seva activitat, un cop les hàgiu inclòs en l'apartat corresponent, sota l'enunciat de la tasca. Les qualificacions numèriques les pot consultar també al qualificador.
Les activitats han d'estar revisades i puntuades al més aviat possible. Com a criteri general, la correcció d'una activitat hauria d'estar enllestida abans del termini de lliurament de l'activitat següent.
 • Els cursos tenen una puntuació mínima que ha d'aconseguir l'alumne per considerar que ha assolit els objectius i obtenir l'"Apte". Aquest percentatge mínim és del 65% del total de la puntuació. El sistema suma els punts automàticament i no permet canviar el percentatge; així, qualsevol nota inferior al 65% serà un "No apte". Tingueu especial cura en l'avaluació de les darreres activitats dels alumnes la puntuació dels quals estigui a l'entorn d'aquesta puntuació mínima.
 • Els tutors, a final de curs i un cop corregides totes les activitats i passat el període de reclamacions, han de fer arribar l'acta del curs signada. Sobre aquest punt vegeu l'apartat següent.

5.2 Acta d'avaluació

Un cop acabat el curs, el DAV us informa de la data màxima per revisar totes les activitats i puntuar-les. Quan les qualificacions de tots els alumnes ja són al Qualificador, s'obre un període de reclamació en què l'alumnat, per mitjà de la missatgeria interna, pot demanar-vos l'aclariment d'alguna puntuació. Tancat aquest període i resoltes les possibles reclamacions, les notes són definitives i ja podeu elaborar l'acta d'avaluació. Per fer-ho:

 • Exporteu en un full de càlcul el registre de qualificacions del vostre grup des d'Administració / Qualificacions / Exporta / Full de càlcul i feu el següent:
  1. Afegiu el nom del curs (codi i edició), les dates del curs i el vostre nom a la part superior del fitxer.
  2. Suprimiu del full de càlcul les columnes que corresponen a les activitats del TFE, que no compten per a la nota final.
  3. Elimineu també les columnes que continguin informacions de l'alumnat no rellevants per a l'acta, com ara "Número ID".
  4. Afegiu una columna nova anomenada "QUALIFICACIÓ FINAL", on heu d'especificar si la persona és apta o no, és a dir, si ha assolit els coneixements mínims requerits perquè se li expedeixi el corresponent certificat de participació o d'aprofitament.
 • Pengeu l'acta al Punt de trobada del professorat perquè el DAV la revisi. Un cop revisada, signeu-la i afegiu-hi la data, que ha de ser posterior al període de reclamació.
 • Envieu-la al responsable de l'edició (el responsable de la unitat de formació del departament o organisme al qual pertanyen els alumnes del vostre grup). Si envieu el fitxer electrònic de l'acta, la signatura ha de ser digital.
El criteri d'aprofitament del curs és l'obtenció d'un mínim d'un 65% de la puntuació total. Un percentatge inferior al 65% és un NO APTE. Tingueu especial cura en l'avaluació de les darreres activitats dels alumnes la puntuació dels quals estigui a l'entorn d'aquesta puntuació mínima.↑ Inici

6. Recomanacions finals d'acció tutorial

 • Connecteu-vos a diari (o gairebé)
 • Responeu en un màxim de 48 h
 • Potencieu l’ús dels fòrums (recurs comunicatiu públic)
 • Escriviu assumptes clars als missatges perquè es creïn cadenes temàtiques
 • Redacteu els missatges d'acord amb els criteris de claredat, concisió i precisió
 • Doneu una estructura mínimament formal als missatges
 • Presenteu cada nou tema (bloc, unitat, mòdul)
 • Feu recordatori del termini de les activitats i del tancament dels temes
 • Feu retroaccions que aportin valor afegit als lliuraments de les activitats
 • Useu un to amable i planer en les vostres aportacions
Si sou constants i curosos, l’alumnat seguirà el vostre model.↑ Inici

Torna a munt