Saltar al contingut principal

Redacció d'informes, propostes i resolucions

Nombre de lectures: 0

<< Inici | Unitat 1 >>

0. Introducció

www.flickr.com_photos_recuerdamequerecuerde_8570618167_sizes_n_in_photostream_.jpg

Una Administració pública moderna, al servei del ciutadà, s’ha de caracteritzar, entre altres aspectes, per dur a terme les seves actuacions amb la màxima eficàcia i transparència possibles.

Si tenim en compte que aquestes actuacions s’expressen principalment a través del canal escrit, sembla lògic pensar que el tipus de llenguatge que s’utilitza en la redacció dels documents administratius ha de ser matèria de reflexió constant.

A més, els documents que concretament s’analitzen aquí (els informes i les resolucions administratives) tenen una rellevància clau en qualsevol procediment administratiu, ja que reflecteixen les actuacions practicades en les fases d’instrucció i les decisions preses pels òrgans competents, les quals han de ser el resultat d’un procés lògic i jurídic. És per això que el tipus de llenguatge que s’hi utilitzi i la manera en què es presenti i organitzi la informació són d’una importància cabdal, si es vol aconseguir que la comunicació sigui realment efectiva.

En aquest material plantegem una reflexió dels criteris per elaborar aquests escrits, tant lingüístics com formals, que passa per revisar la manera com tradicionalment s’han elaborat aquests documents i per oferir fórmules alternatives, d’acord amb les directrius proposades per la Comissió Assessora del Llenguatge Administratiu i les recomanacions exposades en diversos textos normatius.

La finalitat és analitzar i treballar els aspectes que poden contribuir a fer més intel·ligible aquesta tipologia de textos, sense que per això perdin la funció específica per als quals han estat concebuts.

Aquests continguts els hem pensat perquè siguin fonamentalment pràctics i els hem estructurat en quatre blocs, per facilitar l’anàlisi i la reflexió dels diversos aspectes que cal tenir en compte a l’hora de redactar els informes i les resolucions.

Resum dels continguts

  • Unitat 1
    Fixa els trets definitoris del llenguatge administratiu, com a eina bàsica a partir de la qual poder treballar la coherència i la cohesió en l’elaboració dels documents.
  • Unitat 2
    Presenta els criteris generals d’estil que cal aplicar en la redacció administrativa i analitza alguns dels errors lingüístics més corrents d’aquests documents. En cada un dels punts que es tracten, hi ha exemples il·lustratius de l’apartat més teòric, amb la finalitat de fer més entenedora aquesta part explicativa.
  • Unitats 3 i 4
    Revisen els aspectes teòrics i formals dels informes, les propostes i les resolucions, amb la idea d’oferir alternatives estructurals que facilitin la disposició de la informació i que permetin redactar aquests escrits de forma més clara i intel·ligible.

<< Inici | Unitat 1 >>

Torna a munt