turisme

Curs virtual sobre el tractament de les dades personals a l'Administració

Nombre de lectures: 0

Curs virtual sobre el tractament de les dades personals a l'Administració

  • Elaboració dels materials: gener de 2015
  • Darrera actualització: abril de 2019

CC0 Public Domain

La finalitat d'aquest curs és adquirir uns coneixements bàsics sobre les obligacions que comporta el tractament de dades de caràcter personal, així com els drets que tenen les persones en aquesta matèria. Aquest curs recull les novetats derivades del nou RGPD.

Sumari

Índex desplegat

BLOC 1

Unitat 1: Evolució normativa i conceptes clau de la protecció de dades. Introducció a la regulació de protecció de dades, objecte de protecció i àmbit d’aplicació

1.1 Evolució normativa
1.2 Conceptes clau
1.3 Objecte de protecció i àmbit d’aplicació del RGPD

Unitat 2: Principis i licitud del tractament de dades de caràcter personal

2.1 Els principis rectors del tractament de dades personals
2.2 La licitud del tractament
2.3 Les categories especials de dades personals
2.4 Situacions específiques de tractament

Unitat 3: Els drets de la persona interessada

3.1 El dret d'informació
3.2 El dret d’accés
3.3 El dret de rectificació
3.4 El dret de supressió (dret a l'oblit)
3.5 El dret a la limitació del tractament
3.6 El dret a la portabilitat de les dades
3.7 El dret d’oposició
3.8 Decisions individuals automatitzades, incloent-hi l’elaboració de perfils
3.9 Exercici dels drets de la persona interessada
3.10 Limitacions als drets de la persona interessada

BLOC 2

Unitat 4: Obligacions del tractament de les dades

4.1 Obligacions del responsable i de l’encarregat del tractament
4.2 Regulació de la relació del responsable amb l’encarregat del tractament
4.3 Transferències de dades personals a tercers països o a organitzacions internacionals

Unitat 5: Les autoritats de protecció de dades

5.1 Les autoritats de control independents
5.2 El Comitè Europeu de Protecció de Dades
5.3 Cooperació i coherència

Unitat 6: El règim de responsabilitat: recursos, responsabilitat i sancions

6.1 Règim d’infraccions i sancions
6.2 Dret a reclamar i denunciar davant l’autoritat de control
6.3 Dret a la tutela judicial efectiva
6.4 Dret a indemnització

Autoria

  • Els continguts d'aquest curs han estat elaborats per Joana Marí, Eulàlia Màrquez i Carles San José.
  • Coordinació tècnica i pedagògica: Eva Gea (Servei de Formació Contínua Professionalitzadora).

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència Creative Commons BY NC SA, que n'autoritza l'ús:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials,
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons

Torna a munt