Saltar al contingut principal

Permisos, vacances, llicències, excedències i reduccions de jornada a l'Administració local

Nombre de lectures: 0

Unitat 3. Personal laboral

En relació amb tota aquesta unitat, entendrem que es tracta de personal laboral amb un contracte indefinit amb jornada a temps complet que presta serveis en modalitat presencial. Les especialitats del personal laboral temporal, el personal que presta serveis a temps parcial i el personal que treballa en modalitat no presencial, es tracten a la unitat 4.

No s'aplica la Llei de conciliació de Catalunya directament: les mesures que s'hi estableixen són aplicables al personal laboral de les administracions públiques d'acord amb el que estableixen els convenis col·lectius corresponents, per als quals l'esmentada llei esdevé principi orientador (segons estipula la disposició addicional primera).

Per tant, les fonts normatives són la normativa laboral estatal (Estatut dels treballadors -ET-) i els convenis col·lectius.

<<Sumari|

3.1 Vacances

Les vacances són un període de no prestació de serveis, fora del còmput de jornada anual dels empleats públics, i és un descans retribuït no substituïble per compensació econòmica. L'article 14.m de l'EBEP disposa que es tracta d'un dret individual de cada empleat públic (per tant, també del personal laboral).

Hem de partir de l'article 51 de l'EBEP, que disposa que per a les vacances del personal laboral cal atenir-se al que estableixen el TREBEP i la legislació laboral corresponent. Es tracta d'una formulació desafortunada que no dona seguretat jurídica. Per remetre's a la legislació laboral corresponent, cal acudir a l'ET.

<<Sumari|

3.1.1 Còmput de les vacances

La regulació, la trobem a l'article 38 de l'ET.

 • La durada mínima és de 30 dies naturals, i pot ser millorada per conveni col·lectiu.
L'ET disposa igualment que es pot pactar el període de vacances en el contracte de treball. Considerant que ens trobem en seu d'administracions públiques, no serien acceptables les diferències entre persones treballadores en funció del que pactin amb l'entitat ocupadora.
 • Quan el període de vacances coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada d'embaràs, part o lactància natural o amb el període de suspensió del contracte de treball relatiu al permís de naixement, d'adopció, guarda amb finalitat d'adopció o acolliment, o abandonament del lloc de treball per violència de gènere, es té dret a gaudir les vacances en una data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del gaudiment del permís que correspongui, en finalitzar el període de suspensió, malgrat que hagi finalitzat l'any natural a què corresponen.
 • Si les vacances coincideixen amb una incapacitat temporal per contingències diferents a les assenyalades en el paràgraf anterior que impossibiliti al treballador o treballadora de gaudir-les, de manera total o parcial, durant l'any natural a què corresponen, pot fer-ho quan finalitzi la incapacitat i sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l'any en què s'hagin originat.
Aquesta última determinació respon a les mateixes causes explicades a la unitat 2. Igualment cal tenir present la Directiva 2003/88/CE i la Carta Europea de Drets Fonamentals (consulteu l'apartat 2.1.1).

.

 • La regulació dels dies addicionals per vacances de la disposició addicional catorzena de l'EBEP no és aplicable al personal laboral, atès que la literalitat del precepte és clara: la redacció ho limita a "funcionaris públics". No obstant això, és possible -i aconsellable- que per negociació col·lectiva s'equipari la regulació funcionarial amb la que es pugui establir per al personal laboral. Així es fa, per exemple, en la Resolució de jornada de l'Estat, que s'aplica a tots els empleats de l'AGE i als seus organismes públics, laborals i funcionaris.
Recordem que l'article 8 del Reial decret llei 20/2012 va suspendre tots els dies addicionals de vacances establerts en conveni col·lectiu per al personal laboral. Cal, doncs, una negociació col·lectiva posterior a aquesta norma que els determini.

<<Sumari|

3.1.2 Distribució de les vacances

L'ET (art. 38) disposa una regulació més completa que la del personal funcionari, malgrat que no abasti totes les eventualitats:

 • Els períodes de gaudiment s'han de fixar per acord entre l'entitat ocupadora i la persona treballadora, conforme al que estableixen, si escau, els convenis col·lectius, en allò que puguin establir sobre planificació anual de vacances. En cas de desacord, la jurisdicció social, en un procediment sumari i preferent, ha de fixar les dates de gaudiment i la seva decisió no es pot recórrer.
 • Cada entitat ha de fixar el calendari de vacances de manera que la persona treballadora conegui les que li corresponen dos mesos abans de l'inici del seu gaudiment.

No hi ha més normes sobre distribució dels dies de vacances al llarg de l'any, ni el nombre de dies mínims de gaudiment per cada període sol·licitat, ni la possibilitat de combinar-los amb dies d'assumptes propis o de naturalesa similar. Com a conseqüència, cada administració local ha de completar la regulació d'aquesta matèria mitjançant negociació col·lectiva.

Alguns exemples de regulació que poden orientar com a model, els hem esmentat a l'apartat 2.1.2.

<<Sumari|

3.1.3 Condició més beneficiosa i vacances

La institució de la "condició més beneficiosa" de la legislació laboral també s'aplica a les persones treballadores de les entitats públiques. Comporta l'atribució d'una condició de treball més avantatjosa que la que disposa el contracte de treball, el conveni col·lectiu o la llei, per la voluntat de l'entitat ocupadora, de forma pacífica, inequívoca i consolidada.

La jurisprudència n'ha restringit l'aplicació quan parlem d'administracions públiques (STS de 13 de juliol de 2017, recurs 2976/2015):

- Cal que s'origini en la voluntat inequívoca de l'ocupador.

- La condició ha de ser directament atribuïble a l'òrgan que tingui la competència per vincular l'administració corresponent.

- Cal que es tracti d'un benefici no establert ni prohibit -de manera expressa o implícita- per cap disposició legal o convencional.

Entre els requisits certament restrictius de la jurisprudència i la suspensió dels dies addicionals per vacances al Reial decret llei esmentat anteriorment, és molt difícil trobar a la pràctica "condicions més beneficioses" vinculades a les vacances respecte del personal laboral de les administracions públiques.

<<Sumari|

3.1.4 La Directiva 2003/88/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de novembre de 2003, relativa a determinats aspectes de l'ordenació del temps de treball

Aquesta Directiva conté regulació sobre el dret a les vacances, que es considera un dret social d'especial importància que no pot ser objecte d'interpretacions restrictives, segons la jurisprudència del TJUE (entre d'altres STJUE de 20 juliol de 2016, assumpte C-341/15). S'aplica al personal funcionari i laboral, i s'analitza en l'apartat 2.1.4.

<<Sumari|

3.2 Permisos, llicències i reduccions de jornada

L'ET regula de manera general els permisos en l'article 37, conjuntament amb el descans setmanal i les festes laborables. També hi ha altres preceptes al mateix ET aplicables als permisos i a les interrupcions de jornada.

Cal tenir present que el paràgraf segon de l'article 7 de l'EBEP disposa que en matèria de permisos de naixement, adopció, del progenitor diferent de la mare biològica i lactància, el personal laboral al servei de les administracions públiques es regeix per l'EBEP, i no són aplicables a aquest personal, per tant, el que determina l’ET sobre les suspensions dels contractes de treball que, si s’escau, correspondrien pels mateixos supòsits de fet.

<<Sumari|

3.2.1 Permisos, llicències i reduccions de jornada generals de l'article 37 de l'ET

L'article 37.3 de l'ET diposa que les persones treballadores es poden absentar de la feina previ avís i justificació, amb dret a remuneració, per algun dels motius i pels temps que es determina en cadascun dels supòsits que tot seguit es detallen:

3.2.1.1 Permís per matrimoni

 • Fet causant: matrimoni.
 • Durada: 15 dies naturals.

En relació amb aquest permís, són aplicables els aspectes generals comentats pel que fa al permís de matrimoni per a personal funcionari: no es considera que sigui discriminatòria la diferència que hi pugui haver respecte d'altres fórmules d'unió, i l'extensió que es pugui fer a parelles de fet s'ha d'acordar per negociació col·lectiva.

Segons el Tribunal Constitucional (STC 66/1994, 184/1990, 140/2005), la diferència de tracte en la llei (i també en els convenis col·lectius) entre les unions matrimonials i les parelles de fet (a qui no els impedeixen contraure matrimoni), no atempta contra el principi d'igualtat, en tractar-se de realitats no equivalents.

L'atorgament d'un permís per constitució d'unió de parella o per matrimoni de familiar només es pot concedir si està establert al conveni col·lectiu aplicable.

<<Sumari|

3.2.1.2 Permís per defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica de familiar (art. 37.3.b)

 • Fet causant: defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari, de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
 • Durada: dos dies. Quan la persona treballadora necessiti fer un desplaçament, el termini és de quatre dies.

En el cas de l'ET, a diferència de l'EBEP, no es defineix quin tipus de desplaçament s'ha de dur a terme (a l'EBEP es diferencia en funció de si és a la mateixa localitat o a una altra). En aquest sentit, la jurisprudència ha conclòs que s'ha de valorar cas per cas: segons la STS de 4 de juny de 2012, recurs 201/2011, la durada del permís depèn de les circumstàncies, com ara, distància entre poblacions, mitjans de transport, facilitat per al viatge, durada, etc. Argumenta que no és el mateix poder disposar a la localitat de residència d'una bona xarxa de carreteres i d'un bon transport públic amb horaris variats i mitjans (metro, tren, avió o autobús), que viure en un lloc amb comunicacions deficients.

Els paràmetres de la sentència comentada no invaliden un possible acord mitjançant negociació col·lectiva que aclareixi el concepte de "desplaçament" en uns termes diferents.
El Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, va eliminar la referència al "naixement" de fill o filla de familiar com a fet causant del permís.

Finalment, quant als conceptes "accident" o "malaltia greu", podem acudir al que s'ha comentat a l'apartat sobre el personal funcionari (unitat 2).

<<Sumari|

3.2.1.3 Permís per trasllat de domicili habitual (art. 37.3.c)

 • Fet causant: trasllat de domicili.
 • Durada: un dia.

El trasllat de domicili s'ha d'efectuar en els mateixos termes que hem descrit per al personal funcionari. No obstant això, cal tenir present que l'ET no inclou un augment de dies per al cas de canvi de localitat, per la qual cosa no és possible l'atorgament de més d'un dia de permís si no ho disposa el conveni col·lectiu, ni són aplicables les consideracions sobre el període possessori.

<<Sumari|

3.2.1.4 Permís per compliment de deure inexcusable de caràcter públic i personal (art. 37.3.d)

 • Fet causant: compliment de deure inexcusable de caràcter públic i personal, incloent-hi l'exercici del sufragi actiu.
 • Durada: pel temps indispensable.

En relació amb el fet causant, es precisa que, quan consti en una norma legal o convencional un període determinat, cal atenir-se al que aquesta disposi quant a la durada de l'absència i la compensació econòmica.

Quan el compliment del deure suposi la impossibilitat de la prestació de treball en més del 20% de les hores laborables en un període de tres mesos, l'entitat ocupadora pot passar el treballador o treballadora afectat a la situació d'excedència forçosa.

En cas que el treballador o treballadora, per compliment del deure o desenvolupament del càrrec, percebi una indemnització, s'ha de descomptar del salari l'import a què tingui dret.

L'exercici del sufragi actiu es tracta en els permisos comuns de personal funcionari i laboral (unitat 4).

Les consideracions sobre aquest permís efectuades a la unitat 2 sobre personal funcionari són aplicables plenament: què s'entén per "deure personal", quines són les implicacions de l'article 3 del Codi civil, i en quins casos la jurisprudència ha determinat que es tracta d'un deure determinant del permís i en quins casos no.

<<Sumari|

3.2.1.5 Permís per efectuar funcions sindicals o de representació del personal (art. 37.3.e)

 • Fet causant: realització de funcions sindicals o de representació de personal.
 • Durada: per hores i segons tipus de funcions.

Té les mateixes característiques que en el cas del personal funcionari, si bé la regulació específica no es troba a l'EBEP, sinó a l'ET.

Aquest permís es desdobla en dos tipus de beneficiaris:

 1. Delegats de personal i comitès d'empresa de l'article 68 de l'ET.
 2. Delegats i seccions sindicals de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical (LOLS).

Per conèixer quins són aquests permisos cal acudir a l'article 68 de l'ET, que disposa que els membres dels comitès d'empresa i els delegats de personal, si s'escau, com a representants legals dels treballadors, disposen en l'exercici de la seva funció representativa dels drets i garanties següents:

Un crèdit d’hores mensuals dins de la jornada de treball i retribuïdes com de treball efectiu, d’acord amb l’escala següent:

Fins a 100 treballadors: 15.

De 101 a 250 treballadors: 20.

De 251 a 500 treballadors: 30.

De 501 a 750 treballadors: 35.

De 751 en endavant: 40.

Es pot pactar en conveni col·lectiu l’acumulació d’hores dels diferents membres del comitè d’empresa i, si s’escau, dels delegats de personal, en un o diversos components, sense ultrapassar el màxim total, que poden quedar rellevat o rellevats del treball, sens perjudici de la seva remuneració.

Els permisos que s'estableixen van ser força afectats per la legislació de crisi, ja que l'article 10 del Reial decret llei 20/2012 va disposar que el crèdit horari dels representants sindicals ja no tenia la consideració de "mínim", i per tant no es pot incrementar.

D'altra banda, aquestes garanties s'estenen als delegats sindicals, segons disposa l'article 10.3 de la LOLS.

Els permisos per a delegats de prevenció i per a càrrecs sindicals es regulen de manera idèntica per al personal laboral i funcionari, per la qual cosa remetem a l'apartat corresponent de la unitat 2.

<<Sumari|

3.2.2 Resta de permisos de l'article 37 de l'ET

3.2.2.1 Permís de lactància

 • Fet causant: lactància d'un fill menor de 9 mesos (en els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitat d'adopció o acolliment).
 • Durada: fins que compleixi 9 mesos (ampliable a 12), una hora d'absència del treball, que es pot dividir en dues fraccions. S'incrementa proporcionalment en casos de part, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiple. Es pot substituir per una reducció de la jornada de mitja hora o acumular-lo en jornades completes segons es disposi a la negociació col·lectiva o en l'acord que assoleixi amb l'entitat ocupadora.

L'ampliació fins a 12 mesos a què hem al·ludit amb anterioritat es pot produir quan tots dos progenitors, adoptants, guardadors o acollidors, exerceixin aquest dret amb la mateixa durada i règim. En aquest cas, des del compliment del novè mes hi ha reducció proporcional de les retribucions.

L'horari de gaudiment correspon a qui exerceix el dret, mentre que en cas d'acumulació s'ha de fer a raó d'una hora per jornada diària (si seguim la dicció literal del precepte de la STS de 19 d’abril de 2018 (Sala Social)). En l'àmbit del dret del treball existia controvèrsia, atès que hi havia treballadors a qui s'aplicava un còmput de mitja hora per jornada.

La reducció de jornada és un dret individual de les persones treballadores sense que se'n pugui transferir l'exercici a l'altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. No obstant això, si dues persones treballadores de la mateixa entitat exerceixen aquest dret pel mateix subjecte causant, la direcció de l'entitat en pot limitar l'exercici simultani per raons justificades de funcionament, que s'ha de comunicar per escrit.

La jurisprudència ha afirmat que aquest permís no es vincula al fet biològic de la lactància natural, sinó que es tracta d'un temps de cura en favor del fill o filla que protegeix la conciliació de la vida laboral i familiar: STS de 19 de juny de 1989 (Sala Social) -RJ 1989 9896-, i STSJ de Múrcia de 23 de gener de 2015, recurs 273/2013 (Sala Contenciosa).

La concreció horària correspon, dintre de la jornada ordinària, a la persona treballadora, la qual, llevat de força major, ha de preavisar amb una antelació de 15 dies o la que es determini al conveni col·lectiu, i cal precisar la data d'inici i finalització de la jornada.

<<Sumari|

3.2.2.2 Permís per naixement de fills prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats

 • Fet causant: naixement de fills prematurs o que per alguna altra causa hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part.
 • Durada: no especificada, pel que correspon mentre duri la situació. Es concreta en un permís d'una hora diària (retribuïda) i en la possibilitat de reduir dues hores més la jornada de treball, que comporta la possibilitat d'absentar-se del lloc de treball fins a tres hores (una amb retribució i dues sense).

A diferència del permís per a personal funcionari, no es diferencia entre el treballador o la treballadora, i la durada és inferior (fins a quatre hores el personal funcionari, tres el personal laboral). Igualment, no sembla que es consideri per als casos d'hospitalització immediatament després de l'adopció, l'acolliment o la guarda amb finalitats d'adopció, ni inclou més hores d'absència per als casos de part múltiple.

La concreció horària correspon, dintre de la jornada ordinària, a la persona treballadora, la qual, llevat de força major, ha de preavisar amb una antelació de 15 dies o la que es determini al conveni col·lectiu, i cal precisar la data d'inici i finalització de la jornada.

<<Sumari|

3.2.2.3 Permís per cura de familiars

 • Fet causant: per raons de guarda legal, quan la persona treballadora tingui la cura directa:

- D'algun menor de 12 anys.

- D'una persona amb discapacitat que no tingui cap activitat retribuïda.

- D'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, quan per raons d'edat, accident o malaltia no es pugui valer per si mateix, i no dugui a terme cap activitat retribuïda.

 • Durada: fins als 12 anys del menor, no especificada per a la resta de casos. Es tracta d'una reducció de jornada diària amb deducció proporcional de retribucions, que ha de ser entre un 1/8 i 1/2 de la durada de la jornada.

A diferència del permís per a personal funcionari, sempre que no es millori per negociació col·lectiva no pot haver dubtes interpretatius quant a quina reducció de retribucions correspon.

La concreció horària correspon, dintre de la jornada ordinària, a la persona treballadora, la qual, llevat de força major, ha de preavisar amb una antelació de 15 dies o la que es determini al conveni col·lectiu, i cal precisar la data d'inici i finalització de la jornada. Els convenis col·lectius poden establir criteris per a la concreció horària de la reducció de jornada, en atenció als drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral de la persona treballadora i les necessitats productives i organitzatives de l'entitat de què es tracti.

Aquesta reducció de jornada constitueix un dret individual de les persones treballadores, homes o dones. No obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa entitat generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, se'n pot limitar l'exercici simultani per raons de funcionament.

<<Sumari|

3.2.2.4 Permís per cura d’un fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu

 • Fet causant: cura d'un fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.
 • Durada: reducció de jornada d'un mínim de la meitat de la durada, sempre que tots dos progenitors, adoptants, guardadors amb finalitats d’adopció o acollidors de caràcter permanent, treballin, fins als 23 anys del fill o filla.

Els aspectes més importants són els següents:

- Es redueixen proporcionalment les retribucions.

- S'ha d'acreditar la cura directa, contínua i permanent durant l’hospitalització i el tractament continuat, del fill o filla menor d’edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i en requereixi la cura. S'acredita per l’informe del servei públic de salut o l'òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma.

- La durada és fins que el menor compleixi 23 anys. El simple fet del compliment dels 18 anys d'edat del fill o del menor en situació d'acolliment permanent o a guarda amb finalitats d'adopció, no és causa d'extinció de la reducció de la jornada, si es manté la necessitat de curda directa, contínua i permanent.

- Per conveni col·lectiu, es poden establir les condicions i els supòsits en què aquesta reducció de jornada es pot acumular en jornades completes.

- En cas de separació o divorci el dret s’ha de reconèixer al progenitor, guardador o acollidor amb qui convisqui la persona malalta.

- No hi ha una regulació específica sobre concurrència de tots dos progenitors. Tanmateix, del fet que la norma estipuli en singular "el progenitor, guardador amb finalitats d'adopció o acollidor permanent" i la regulació indicada al paràgraf anterior, es podria deduir que només el pot gaudir un dels dos.

El Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, és aplicable al personal laboral. Per tant, la reducció de retribucions (que no es produeix en el cas del personal funcionari) es veu compensada amb la prestació corresponent.
Hem de tenir en compte, com en el cas del personal funcionari, l'Acord de la Comissió de Coordinació de l'Ocupació Pública de 8 de maig de 2013: en el cas de malaltia greu que no sigui càncer, s'ha de considerar com a "ingrés hospitalari de llarga durada la continuació del tractament o cura del menor després del seu diagnòstic, sense que es pugui exigir de manera sistemàtica que l'ingrés hospitalari i la necessitat de cura directa, contínua i permanent siguin circumstàncies que s'han de produir simultàniament".

La concreció horària correspon, dintre de la jornada ordinària, a la persona treballadora, la qual, llevat de força major, ha de preavisar amb una antelació de 15 dies o la que es determini al conveni col·lectiu, i cal precisar la data d'inici i finalització de la jornada.

<<Sumari|

3.2.2.5 Permís per raó de violència de gènere o de terrorisme

Es tracten de manera conjunta a l'ET.

 • Fet causant: per fer-ne efectius la protecció o el dret a l'assistència social integral, tenir la consideració de:

- víctima de violència de gènere

- víctima de terrorisme.

 • Durada: no especificada, es poden fixar al conveni col·lectiu o per acord entre l'entitat i els representants dels empleats. Es concreta en una reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional de les retribucions, o reordenació del temps de treball, a través de l'adaptació de l'horari, de l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes d'ordenació del temps de treball que s'utilitzin a l'entitat. En tot cas, aquests drets s'han d'exercir d'acord amb el que s'estableixi als convenis col·lectius o als acords entre empresa i representants dels treballadors. Si no n'hi ha, la concreció d'aquests drets correspon al treballador o treballadora.
La regulació d'aquests permisos és menys intensa que en el cas del personal funcionari. Els convenis col·lectius són més importants, atès l'espai que els concedeix l'ET. Com a diferència important, en el cas del permís per víctimes de terrorisme no s'han inclòs els familiars.
La situació de violència de gènere s'acredita de la mateixa manera que per al personal funcionari. Per a la consideració de víctima de terrorisme, cal tenir present la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme.

<<Sumari|

3.2.3 Altres permisos de l'Estatut dels treballadors

3.2.3.1 Permís per formació

L'article 4 de l'ET regula els drets laborals bàsics. Entre aquests, disposa que les persones treballadores tenen com a dret bàsic la formació professional en el treball, amb el contingut i l'abast que disposi la normativa específica. En relació amb tots els empleats públics, incloent-hi els laborals, l'article 14.m de l'EBEP disposa com a dret individual el dret a la formació contínua i a l’actualització permanent dels seus coneixements i capacitats professionals, preferentment en horari laboral.

Per la seva banda, l'article 23 de l'ET disposa que el treballador o treballadora té dret:

- A gaudir dels permisos necessaris per assistir a exàmens, i a tenir una preferència a l’hora d’escollir torn de treball, si aquest és el règim instaurat a l’entitat, si cursa amb regularitat estudis per obtenir un títol acadèmic o professional.

- Que se li adapti la jornada ordinària de treball per assistir a cursos de formació professional.

- Que se li concedeixin els permisos oportuns de formació o perfeccionament professional amb reserva del lloc de treball.

- A la formació necessària per adaptar-se a les modificacions que s’estableixin en el lloc de treball. Aquesta formació ha de ser a càrrec de l’entitat ocupadora, sens perjudici de la possibilitat d’obtenir a aquest efecte els crèdits destinats a la formació. El temps destinat a la formació es considera en tot cas temps de treball efectiu.

Pren un protagonisme especial la negociació col·lectiva, en el si de la qual s’han de pactar els termes de l’exercici d’aquests drets, que s’han d’acomodar a criteris i sistemes que garanteixin l’absència de discriminació, tant directa com indirecta, entre treballadors dels dos sexes.

Igualment, els treballadors amb almenys un any d’antiguitat a l’entitat de què es tracti tenen dret a un permís retribuït de 20 hores anuals de formació professional per a l’ocupació, vinculada a l’activitat de l'organització, acumulables per un període de fins a cinc anys. El dret s’entén complert en tot cas quan el treballador o treballadora pugui fer les accions formatives adreçades a obtenir la formació professional per a l’ocupació en el marc d’un pla de formació desenvolupat per iniciativa de l'entitat o compromès per la negociació col·lectiva. Sens perjudici d’això, no es pot incloure en aquest dret la formació que s'hagi d’impartir obligatòriament a càrrec de l'entitat, de conformitat amb el que disposen altres lleis. Si el conveni col·lectiu no ho disposa, la concreció de la manera de gaudir del permís s’ha de fixar de mutu acord entre treballador o treballadora i entitat ocupadora.

Entre la formació obligatòria, per exemple, hi ha la relativa a l'article 19 de la LPRL quant a la formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, que s'ha de proporcionar a les persones treballadores.

<<Sumari|

3.2.3.2 Permís per cerca de feina

En relació exclusivament amb l'acomiadament objectiu de l'article 52 de l'ET, l'article 53.3 disposa que durant el període de preavís de l'acomiadament (15 dies) el treballador o treballadora, o el seu representant legal si es tracta d’una persona amb discapacitat que en disposa, té dret, sense la pèrdua de la seva retribució, a una llicència de sis hores setmanals per buscar una ocupació nova.

<<Sumari|

3.3 Flexibilitat horària

Les consideracions que hem efectuat quant al personal funcionari són aplicables completament al personal laboral: els permisos, les llicències i les reduccions de jornada s'han de concedir per les causes que els determinen, amb l'acreditació corresponent. No obstant això, atès que les administracions han d'establir la jornada i l'horari del seu personal, és possible crear fórmules de gestió del temps que superin el binomi que formen una configuració rígida del temps de treball i els períodes que s'han de considerar que no en formen part (descansos diaris, setmanals i mensuals; permisos, llicències i reduccions de jornada; vacances, etc.).

Les administracions públiques disposen d'un marc jurídic des de la Llei de pressupostos generals de l'Estat de 2018 (per a personal funcionari i laboral). La disposició addicional 144 (de caràcter bàsic) regula en l'apartat 5 una borsa d'hores disponibles:

"Cada administració pública, prèvia negociació col·lectiva, pot regular una borsa d'hores de lliure disposició acumulables entre si, de fins a un 5 % de la jornada anual, amb caràcter recuperable en el període de temps que així es determini i adreçada de manera justificada a adoptar mesures de conciliació per a la cura i l'atenció de persones grans, discapacitats i fills menors, en els termes que en cada cas es determinin. L'Administració respectiva ha de regular el període de temps en què es generarà la possibilitat de fer ús d'aquesta borsa d'hores, els límits i les condicions d'acumulació i el termini de recuperació.

Igualment, i en el cas de cura de fills menors de 12 anys o discapacitats, es pot establir un sistema específic de jornada contínua."

Per al personal laboral hi ha la regulació de l'article 34.9 de l'ET, sobre les adaptacions de la durada i la distribució de la jornada de treball:

"Les persones treballadores tenen dret a sol·licitar les adaptacions de la durada i la distribució de la jornada de treball, en l’ordenació del temps de treball i en la forma de prestació, incloent-hi la prestació del seu treball a distància, per fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral. Aquestes adaptacions han de ser raonables i proporcionades en relació amb les necessitats de la persona treballadora i amb les necessitats organitzatives o productives de l’empresa.

En cas que tinguin fills o filles, les persones treballadores tenen dret a efectuar la sol·licitud fins que els fills o les filles compleixin 12 anys.

En la negociació col·lectiva s’han de pactar els termes del seu exercici, que s’han d’acomodar a criteris i sistemes que garanteixin l’absència de discriminació, tant directa com indirecta, entre persones treballadores d’un sexe i de l’altre. Si no n’hi ha, l’empresa, davant la sol·licitud d’adaptació de jornada, ha d’obrir un procés de negociació amb la persona treballadora durant un període màxim de 30 dies.

Un cop finalitzat aquest període, l’empresa, per escrit, ha de comunicar l’acceptació de la petició, ha de plantejar una proposta alternativa que possibiliti les necessitats de conciliació de la persona treballadora o bé ha de manifestar la negativa al seu exercici. En aquest últim cas, s’han d’indicar les raons objectives en què se sustenta la decisió.

La persona treballadora té dret a sol·licitar el retorn a la seva jornada o modalitat contractual anterior una vegada conclòs el període acordat o quan el canvi de les circumstàncies així ho justifiqui, encara que no hagi transcorregut el període previst.

Aquesta regulació s’entén sens perjudici dels permisos a què tingui dret la persona treballadora."

Més enllà del que disposa la LPGE 2018 i l'ET, hi ha altres possibilitats de flexibilització:

- Esgotar de manera àmplia les possibilitats d'establiment de jornada de cada administració, d'acord amb l'article 47 de l'EBEP, en el sentit d'establir jornades flexibles, incloent-hi interrupcions recuperables en la prestació de servei.

- Disposar com a models a introduir en la negociació col·lectiva el que disposen els articles següents:

- L'article 9 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat (flexibilitat horària per motius de conciliació, de fins a 30 minuts diaris, de la part de permanència obligatòria).

- L'article 14 bis del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat (25 hores anuals, per assumptes personals).

- Tenir en compte algunes de les determinacions de la Llei de conciliació, com a inspiradora de la negociació col·lectiva:

- L'article 22 sobre permís de flexibilitat horària recuperable d'un mínim d'una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d'ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills.

- La possibilitat de flexibilitat horària diària per poder conciliar els horaris dels centres d'educació especial o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció (art. 7).

<<Sumari|

3.4 Excedències

Com hem explicat a la unitat 1, les excedències són causes de suspensió contractual, i no tenen consideració de situació administrativa com en el personal funcionari.

Tanmateix, l'EBEP disposa que els convenis col·lectius poden determinar l’aplicació del règim de situacions de l'EBEP al personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació, en allò que sigui compatible amb l’ET (que a la pràctica presenta dificultats).

Per la seva part, l'ET, de manera coherent amb el dret del treball i la possibilitat que els convenis col·lectius puguin millorar el que disposa la llei, disposa en l'article 46.6 que la situació d'excedència es pot estendre a altres supòsits que s'acordin col·lectivament, amb el règim i els efectes que es determinin. Això suposa la possibilitat tant de millorar les excedències que ja inclou l'ET, com de crear-ne de noves.

<<Sumari|

3.4.1 Excedència forçosa per designació o elecció de càrrec públic

 • Regulació: article 46.1 de l'ET.
 • Fet causant: designació o elecció per a un càrrec públic que impossibiliti l'assistència a la feina.
 • Durada: mentre s'ocupi el càrrec públic.

Els aspectes més destacats són els següents:

- Es té dret a conservar el lloc de treball i al còmput de l'antiguitat.

Quant al concepte de "càrrec públic", la STS de 13 de novembre de 2017, recurs 3187/2006, afirma que:

"L'interès protegit en l'excedència forçosa no és només l'interès del treballador designat, que cal coordinar amb el d'altres treballadors i el de l'empresa d'origen, sinó també l'interès públic que la vinculació laboral no esdevingui un obstacle per al desenvolupament dels càrrecs polítics oficials."

En aquesta accepció pròpia i estricta de "càrrec públic" s'inclouen, d'una banda, els càrrecs representatius o electius i, de l'altra, els càrrecs de designació política que participen en les decisions de govern mitjançant l'acompliment personal dels diferents òrgans de les administracions públiques. Dintre d'aquest camp d'aplicació es troben nombrosos càrrecs orgànics (ministres, subsecretaris, secretaris generals, directors generals, càrrecs equivalents de les administracions autonòmiques o municipals, delegats del govern, directors o delegats provincials, etc.), però no les ocupacions de gestió o assessorament, malgrat que es tracti de llocs de confiança, que duen a terme tasques de suport dels qui desenvolupen els anteriors càrrecs polítics. Per desenvolupar aquests càrrecs tècnics de suport, l'ordenament laboral estableix altres situacions, com ara l'excedència voluntària (art. 46.6 de l'ET) i la suspensió del contracte de treball per mutu acord de les parts (art. 45.1.a de l'ET).

- S'ha de sol·licitar el reingrés dintre del mes següent al cessament en el càrrec públic.

<<Sumari|

3.4.2 Excedència voluntària

 • Regulació: article 46.2 de l'ET.
 • Fet causant: sense fet causant específic. Requisit de tenir una antiguitat d'un any a l'entitat de què es tracti.
 • Durada: entre 4 mesos i 5 anys.

Els aspectes més destacats són els següents:

- Un cop s'ha concedit l'excedència conforme a la durada escollida, el treballador o treballadora no la pot modificar unilateralment.

- És un dret que només pot exercir el mateix treballador o treballadora si han passat quatre anys des del final de l'anterior excedència voluntària. Per tant, llevat el que pugui estipular el conveni col·lectiu, l'entitat ocupadora no està obligada a acceptar pròrrogues a sol·licitud del treballador o treballadora (STS de 23 de juliol de 2010, recurs 95/2010).

- L'excedent voluntari conserva un dret preferent al reingrés en vacants d'igual categoria o similar, però no una reserva de lloc de treball. La negativa de reincorporació per part de l'entitat ocupadora pot esdevenir un acomiadament o una postergació momentània fins que hi hagi realment una vacant, segons escaigui. El treballador o treballadora que s'hi reincorpora tard té dret a una indemnització per danys i perjudicis a calcular en funció de les retribucions que s'haguessin satisfet si el reingrés s'hagués dut a terme en el moment oportú.

<<Sumari|

3.4.3 Excedència per cura de familiars

 • Regulació: article 46.3 de l'ET.
 • Fet causant: cura de familiars.
 • Durada: màxim de tres anys per als fills, i de dos per a la resta de familiars pels quals es tingui dret.

Aquesta excedència es caracteritza pel següent:

- La cura pot ser de:

 • Fill o filla per naturalesa o adopció, o en els supòsits de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment permanent.
 • Familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no es pugui valer per si sol, i no desenvolupi cap activitat retribuïda.

- Quant al primer cas, el període compta des de la data de naixement o, si escau, de la resolució judicial o administrativa. Respecte del segon, hem d'entendre des de la data d'efectes de l'excedència.

- Es pot gaudir de manera fraccionada.

- És un dret individual de les persones treballadores, homes o dones. No obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa entitat generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, l'entitat ocupadora en pot limitar l'exercici simultani per raons justificades de funcionament.

- Si un nou subjecte causant dona dret a un nou període d’excedència, l’inici de l’excedència dona fi al que, si s’escau, s’estigui gaudint.

- El temps d'excedència és computable a l’efecte d’antiguitat, i el treballador o treballadora té dret a assistir a cursos de formació professional, a la participació dels quals l’ha de convocar l’empresari o empresària, especialment en ocasió de la seva reincorporació.

En l'àmbit contenciós, la STSJ d’Extremadura d’11 d’octubre de 2016, recurs 104/2016, va entendre que és discriminatori no valorar com a temps treballat el d'una empleada interina en les situacions d'excedència i de reducció de jornada, totes dues per tenir cura de fills, a l'efecte d'un procés de selecció, criteri que es pot aplicar al personal laboral.

- Durant el primer any té dret a la reserva del lloc de treball. Un cop transcorregut aquest termini, la reserva queda referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent. No obstant això, si el treballador o treballadora forma part d’una família que té reconeguda oficialment la condició de família nombrosa, la reserva del lloc de treball s’estén fins a un màxim de 15 mesos quan es tracti d’una família nombrosa de categoria general, i fins a un màxim de 18 mesos quan es tracti d’una família nombrosa de categoria especial.

- Es pot entendre aplicable el preavís d'un mes per a la reincorporació de l'article 46.1 de l'ET, sobre excedència forçosa.

<<Sumari|

3.4.4 Excedència forçosa per càrrec sindical

 • Regulació: article 46.4 de l'ET i article 9 de la LOLS.
 • Fet causant: càrrec sindical.
 • Durada: mentre es trobi desenvolupant el càrrec.

Els aspectes més destacats són els següents:

- S'han d'exercir funcions sindicals d'àmbit provincial o superior. Això exclou altres càrrecs, com els comarcals.

- S'ha de computar l'antiguitat mentre es trobi exercint el càrrec representatiu.

- Té dret a la reserva de lloc de treball.

- S'ha de reincorporar al seu lloc de treball dintre del mes següent a la data del cessament.

<<Sumari|<<Unitat 2|| Unitat 4>>

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autor: Cristian Armadàs i Sabaté

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

La imatge de portada, Areal View of Beach and Sand, és d'AnneliseArt i s'ha obtingut de Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza l'ús, doncs, amb les condicions següents:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials, i
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons