Saltar al contingut principal

Prevenció de riscos laborals

Nombre de lectures: 0

← Bloc 3 | ← Unitat 7 | Unitat 9 →

Unitat 8. Àrees d’interès de la higiene industrial


La higiene industrial, com hem dit, conforma un conjunt de coneixements, habilitats i tècniques dedicats a reconèixer, avaluar i controlar els factors mediambientals de les àrees de treball que poden causar deteriorament de la salut.

Es poden distingir almenys tres branques fonamentals i específiques de la higiene industrial, cada una amb un camp d'aplicació concret: teòrica, analítica i operativa.


↑ Índex de la unitat

8.1 Teòrica

Dedicada a l’estudi dels contaminants i a la seva relació amb la persona. És la part més científica.

És l'encarregada d'elaborar els criteris de valoració per determinar si una situació concreta és segura o presenta riscos per a la salut del treballador o la treballadora.

Estudia, experimenta i relaciona la dosi amb la resposta de l’organisme, i utilitza com a eina fonamental l'epidemiologia.

L'epidemiologia s'interessa pels aspectes que tenen en comú totes les malalties i els problemes de salut, i la distribució en la comunitat. Un exemple clar de la seva importància és el cas de malalties com la tuberculosi o la legionel·la, de presència reconeguda en el món laboral.

Hi ha dos conceptes utilitzats àmpliament en epidemiologia, que tenen un especial interès per a nosaltres:

  • Morbiditat: nombre de casos d'una determinada malaltia, en un temps, un espai o una població exposada i concreta.
  • Mortalitat: nombre de morts genèriques o específiques en una població, un temps i un espai determinats.

Ambdós conceptes ens ajuden a tenir una visió global del que està passant en termes de salut en una determinada comunitat, laboral o no. D’aquesta manera podem saber com afecten a la salut diferents canvis en l’estil de vida o de treball en una determinada població.


↑ Índex de la unitat

8.2 Analítica

A vegades aquesta àrea es divideix en l'analítica pròpiament dita (en el laboratori) i en la higiene de camp (que efectua el treball al lloc d'estudi).

Aquesta àrea és la responsable de realitzar la investigació i la determinació qualitativa i quantitativa dels contaminants presents al lloc de treball.

Recull les mostres al centre de treball i després efectua les anàlisis pertinents al laboratori. És la més indicada en casos de contaminants químics.

Per tant, el que fa és identificar els contaminants (tipus, presència i origen) i mesurar-ne la concentració.


↑ Índex de la unitat

8.3 Operativa

Aquesta tècnica estudia la situació higiènica present al lloc de treball i també recomana els mètodes, les mesures i els suggeriments necessaris per eliminar o reduir els riscos presents per als treballadors.

És l'encarregada de controlar, eliminar i reduir els nivells de contaminants perillosos al centre de treball.


↑ Índex de la unitat


← Bloc 3 | ← Unitat 7 | Unitat 9 →

Torna a munt