Saltar al contingut principal

Prevenció de riscos laborals

Nombre de lectures: 0

← Bloc 3 | ← Unitat 8 | Unitat 10 →

Unitat 9. Vies d'entrada dels contaminants


A diferència de l'accident de treball, que es produeix per un contacte del cos amb una font d'energia d'alta intensitat, perquè un agent contaminant pugui actuar necessita penetrar dins l’organisme i, des de dintre, actuar, i per a això ha de superar una sèrie de defenses i barreres naturals que hem obtingut al llarg de la nostra evolució com a éssers vius. D’aquesta manera, es poden definir quatre vies d’entrada o penetració principals a l’organisme.

En aquest sentit, cal diferenciar els contaminants físics, dels químics i els biològics. Els físics són energies i no hi ha una via especial d'accés: senzillament penetren dins nostre i actuen en tot el cos o en òrgans determinats. La part del cos que estigui afectada per aquesta energia, en funció de les seves característiques, tindrà els efectes provocats pel contaminant.

No passa el mateix amb els contaminants químics i els biològics. A ambdós els cal una via d'accés al nostre organisme.


↑ Índex de la unitat

9.1 Via respiratòria

És el sistema format per la boca i el nas, la faringe, la laringe i els pulmons (bronquis, bronquíols i alvèols pulmonars), a través del qual s'inhala l'aire amb els contaminants que hi són presents.

Principalment el nas, però també la faringe i la laringe, actuen com a filtres naturals per a la nostra protecció.

Qualsevol substància suspesa en l'aire pot ser inhalada, però només les partícules d'una mida determinada arriben als alvèols. També influeix en aquest fet la solubilitat del tòxic en qüestió en els fluids del cos. Per tant, els gasos i els vapors penetren en el nostre cos amb més facilitat que altres partícules sòlides, com ara els fums o la pols, en els quals, perquè causin efectes, és fonamental la mida.

Segurament i de manera general (tret d'excepcions), la via respiratòria és la més important en el medi ambient de treball, especialment en el cas dels contaminants químics, atès que a través de l'aire que respirem pot penetrar dins del nostre organisme qualsevol element que hi sigui present (pols, fums, aerosols, etc.).


↑ Índex de la unitat

9.2 Via dèrmica

La pell és una barrera natural molt efectiva. Moltes substàncies, però no la majoria, poden travessar la pell sense provocar alteracions o erosions notables. Segurament és la segona via més important d'entrada de tòxics al cos.

La superfície d’exposició i l’estat en què es trobi (erosions, ferides, etc.) són cabdals per al possible pas, o no, dels contaminants. L’agent, un cop penetra, passa a la sang i després a la resta del cos. Les substàncies solubles en greixos penetren millor que les solubles en aigua.


↑ Índex de la unitat

9.3 Via digestiva

És la penetració de substàncies a través de l'aparell digestiu.

En el món laboral és una via accidental o residual, però els mals hàbits personals i de treball fan que encara sigui una via que calgui considerar. Per exemple, és el cas de la realització d'activitats en el treball en presència de contaminants: menjar, beure, fumar, etc.


↑ Índex de la unitat

9.4 Via parenteral

És la via de penetració directa del contaminant al cos a través de ferides, per exemple, talls o punxades. Generalment és conseqüència d’un accident.


↑ Índex de la unitat


← Bloc 3 | ← Unitat 8 | Unitat 10 →

Torna a munt