Saltar al contingut principal

Prevenció de riscos laborals

Nombre de lectures: 0

← Bloc 3 | ← Unitat 11 | Unitat 13 →

Unitat 12. Contaminants biològics

12.1 Conceptes clau i normativa

Els contaminants biològics, a diferència dels químics i els físics, són éssers vius, organismes amb un determinat cicle de vida que, en penetrar en el cos humà, ocasionen malalties de tipus infecciós o parasitari.

Aquests organismes poden causar diferents tipus de malalties que, en molts casos, es transmeten dels animals a la persona i viceversa, i que reben el nom de zoonosi. La febre de Malta, el tètanus, l'hepatitis B i el tifus, són alguns exemples de malalties degudes a agents biològics.

Aquests organismes poden ser dels tipus següents:

 • virus
 • bacteris
 • protozous
 • fongs
 • helmints o cucs.

Els riscos professionals derivats de l'exposició a contaminants biològics es donen en activitats que, per les seves característiques, faciliten el contacte del treballador o la treballadora amb un o més agents biològics (producció d'aliments, treballs agraris, activitats que requereixen contacte amb animals i/o amb productes d'origen animal, assistència sanitària, eliminació de residus, depuradores d'aigües i processos industrials en els quals intervenen agents biològics, etc.).

Actualment no hi ha establerts uns criteris o valors ambientals de control dels microorganismes, excepte alguns casos puntuals, atesa la variabilitat i els endemismes existents i propis de cada país o zona.

Es disposa d'una legislació específica, el Reial decret 664/1997, que estableix una classificació dels agents biològics i unes disposicions mínimes de seguretat per a les feines en què es manipulen directament agents biològics. Així mateix, i com en altres casos, existeix el Full monogràfic 38, editat per l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, que resumeix el Reial decret, del qual es recomana la lectura.

Aquesta normativa assenyala des de l’inici una diferència pel que fa al tipus d’activitats on hi pot haver riscos biològics, ja que separa les activitats laborals en les quals es manipulen deliberadament agents biològics —fabricació de vacunes, processos biotecnològics, processament d'aliments, elaboració de cerveses o làctics, laboratoris de diagnòstic microbiològic—, de les que no n'impliquen un ús deliberat.

Segons el Reial decret, els agents biològics es defineixen de la manera següent:

 • Agents biològics: microorganismes, incloent-hi els modificats genèticament, els cultius cel·lulars i els endoparàsits humans, susceptibles d’originar qualsevol mena d’infecció, al·lèrgia o toxicitat.
 • Microorganisme: qualsevol entitat microbiològica, cel·lular o no, capaç de reproduir-se o de transferir material genètic.
 • Cultiu cel·lular: resultat del creixement in vitro de cèl·lules obtingudes d’organismes multicel·lulars.

Cal tenir en compte que s’inclouen en aquesta definició tant els organismes vius (bacteris, virus, fongs, etc.) com els seus productes derivats (micotoxines, endotoxines, etc.).


↑ Índex de la unitat

12.2 Classificació dels agents biològics

En l’article 3 del Reial decret, els agents biològics es classifiquen en quatre grups, d’acord amb el risc d’infecció i atenent als criteris següents:

 • Patogenicitat: capacitat de l’agent de produir la malaltia.
 • Risc de contagi per al treballador o la treballadora.
 • Tipus de transmissió.
 • Probabilitat de propagació a la col·lectivitat.
 • Existència de tractament i/o profilaxi eficaç.

Grup 1
L’agent biològic difícilment pot causar malalties a una persona.

Grup 2
L'agent biològic pot causar malalties a una persona, però difícilment es poden estendre a la comunitat. Existeix profilaxi o tractament eficaç.

Grup 3
L'agent biològic pot causar malalties greus a una persona, i hi ha risc de propagació a la comunitat. Existeix profilaxi o tractament eficaç.

Grup 4
L'agent biològic pot causar malalties greus a una persona, i hi ha moltes possibilitats de propagació a la comunitat. No existeix profilaxi o tractament eficaç.

Exemples de classificació i les seves malalties relacionades.

Agents biològics Causen malaltia a les persones Risc de contagi per als treballadors Propagable a la col·letivitat Profilaxi o tractament
Grup 1 Poc probable - - -
Grup 2 Pot causar malaltia N'hi pot haver Poc probable
Grup 3 Malaltia greu Perill seriós Risc de propagació
Grup 4 Malaltia greu Perill seriós Moltes probabilitats No

Font: Full monogràfic 38, Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Quan es tracti de treballs que impliquin l'exposició a diversos grups d’agents biològics, els riscos s’han d'avaluar tenint en compte el perill que representin tots els agents biològics presents.

La utilització per primera vegada d’agents biològics dels grups 2, 3 i 4 s’ha de notificar amb caràcter previ a l’autoritat laboral amb una antelació mínima de 30 dies a l’inici dels treballs.


↑ Índex de la unitat

12.3 Mesures preventives

Segons el Reial decret, depenen del grup de classificació de l’organisme.

Mesures bàsiques

S’han de tenir sempre en compte les mesures de seguretat i higiene bàsiques:

 • Prohibir menjar, beure o fumar als llocs de treball.
 • Proveir els treballadors de la roba de protecció especial adequada.
 • Disposar de serveis (lavabo, vàter, etc.) adequats, on hi ha d'haver productes per a la neteja ocular i antisèptics per a la pell.
 • Prohibir l’emmagatzematge d’aliments o d’altres productes de consum humà als llocs de treball.

Actuacions preventives

Com ja hem dit anteriorment, les actuacions s’ordenen segons l'efectivitat i prioritzant la protecció col·lectiva a la individual, amb les recomanacions següents:

Sobre el focus emissor

 • Selecció i disseny adients dels equips.
 • Substitució dels organismes contaminants per altres organismes no nocius o menys nocius.
 • Modificació dels processos de treball.
 • Tancament del procés de treball (cabines de seguretat, etc.).

Sobre el medi de difusió

 • Ordre, emmagatzemament i neteja del local, dels equips i de les superfícies de treball.
 • Ventilació amb l’objectiu de diluir i extreure els contaminants.
 • Control integral de plagues.
 • Procediments normalitzats de treball.

Sobre el treballador o treballadora

 • Formació i informació.
 • Reducció del nombre de treballadors exposats.
 • Equips de protecció individual (EPI).
 • Vigilància mèdica i sanitària (vacunes, etc.).


↑ Índex de la unitat


← Bloc 3 | ← Unitat 11 | Unitat 13 →

Torna a munt