turisme

Prevenció de riscos laborals en el treball amb pantalles de visualització de dades

Nombre de lectures: 0

U1. Introducció i conceptes clau

1.1. Introducció

Actualment, ja no concebem cap aspecte de la nostra vida (cultura, oci, informació i, sobretot, treball) sense l'ús d'alguna eina informàtica.

L'ús d'ordinadors i monitors s'ha convertit en un element comú i fonamental en la majoria de les tasques desenvolupades en el sector de serveis, fet que ha comportat un gran canvi en l'organització de la feina i en la forma de dur-la a terme. Això s'ha traduït en l'aparició de nous riscos laborals que poden ocasionar trastorns de salut, especialment, en el sistema osteomuscular, de visió, psíquics i, últimament, dermatològics.

Les disposicions mínimes de seguretat i salut, pel que fa al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització de dades, estan recollides en el Reial decret 488/1997, de 14 d'abril (BOE núm. 97 de 23 d'abril), el qual s'emmarca dins la reglamentació general de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

1.2. Conceptes clau

Què és una pantalla de visualització de dades?

És qualsevol pantalla alfanumèrica o gràfica, independentment del mètode de representació visual emprat.

Què és un lloc de treball amb pantalla de visualització de dades?

És l'espai constituït per un equip amb pantalla de visualització proveït d'un teclat o de qualsevol altre dispositiu d'adquisició de dades, d'un programari per a la interconnexió persona-màquina, d'accessoris ofimàtics, d'un seient, d'una taula o superfície de treball, i de l'entorn laboral immediat (il·luminació, temperatura, humitat, espai físic, etc.).

Què s'entén per treballador o treballadora amb pantalla de visualització de dades?

És la persona que fa servir un equip amb pantalla de visualització de dades durant la major part de la seva jornada laboral.

Queden exclosos d'aquesta definició els treballs següents:

  • El control i la vigilància mitjançant pantalles i monitors de càmeres.
  • Els llocs de conducció de vehicles i màquines.
  • Els sistemes informàtics dels mitjans de transport.
  • Els sistemes informàtics destinats a ús públic.
  • Les calculadores, les màquines registradores i els equips amb pantalles petites de mesura o visualització de dades.

Inici | Unitat 2

Torna a munt