Saltar al contingut principal

Prevenció de riscos laborals en el treball amb pantalles de visualització de dades

Nombre de lectures: 0

U3. Riscos laborals i mesures preventives en el treball amb pantalles de visualització de dades

3.1 Postura de treball correcta

Per aconseguir un bon disseny d'un lloc de treball amb PVD, és imprescindible entendre el concepte de posició funcional del cos, que es defineix com una postura de treball confortable en la qual les articulacions estan naturalment alineades. Treballar amb el cos en una posició funcional redueix la pressió i la tensió en músculs, tendons i sistema esquelètic, i redueix el risc de contraure un trastorn musculoesquelètic.

A continuació, es mostren les consideracions a tenir en compte a l'hora de mantenir el cos en una postura funcional mentre es treballa en un lloc de treball amb PVD:

 • 1. Les mans, els canells i els avantbraços han d'estar al mateix nivell, en línia recta i paral·lela al terra i recolzats sobre la taula.
 • 2. El cap ha d'estar anivellat, o lleugerament inclinat cap endavant, i equilibrat. Generalment, ha d'estar alineat amb el tronc.
 • 3. Les espatlles han d'estar relaxades i la part superior dels braços ha d'estar enganxada al cos.
 • 4. Els colzes han d'estar prop del cos i flexionats entre 90º i 120º.
 • 5. Els peus han d'estar totalment recolzats al terra o en un reposapeus.
 • 6. L'esquena ha d'estar totalment recolzada i amb un suport lumbar adient, tant si es manté l'esquena recta com si s'inclina lleugerament.
 • 7. Les cuixes i els malucs han d'estar recolzats en un seient encoixinat i, generalment, paral·lels al terra.
 • 8. Els genolls han d'estar a la mateixa alçada que els malucs, amb els peus lleugerament endavant.
No obstant això, treballar en la mateixa postura llargs períodes de temps no és saludable, per tant, la posició de treball s'ha de canviar freqüentment durant el dia.


↑ Índex de la unitat

3.2 Riscos laborals i mesures preventives en el treball amb pantalles de visualització de dades

Els riscos associats al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització de dades es poden evitar o minimitzar adoptant una sèrie de mesures correctores o preventives.

Riscos ergonòmics

A continuació, es mostren els principals riscos ergonòmics originats pels diferents elements de l'equip de treball i les possibles solucions.

Monitor

Tenir el monitor adequat i col·locar-lo en la posició correcta ajuda a reduir l'exposició a esforços mantinguts, postures forçades i reflexos a la pantalla, cosa que ajuda a prevenir l'aparició d'efectes nocius en la salut com ara la fatiga física, el dolor de coll i d'esquena, i la tensió ocular, entre d'altres.

A més, cal considerar l'emplaçament del monitor respecte als altres components del lloc de treball, especialment el teclat, la taula de treball i la cadira.

Distància de visió

Risc potencial:

Monitors situats molt a prop o molt lluny de la persona usuària poden generar tensió ocular.

Mesures preventives:

 • Seure a una distància confortable respecte al monitor, de manera que es pugui llegir amb facilitat tot el text, amb el cap i el tronc en posició recta i l'esquena recolzada a la cadira.
Generalment, la distància de visió òptima està entre 60 i 80 cm des dels ulls a la superfície de la pantalla.
 • Proveir de l'espai necessari a la taula de treball per assegurar la distància òptima recomanada entre el monitor i la persona. Si no hi ha prou espai, es pot situar el monitor a la cantonada de la taula de treball, ja que dona més profunditat que la part més ampla d'aquesta.

Angle de visió

Risc potencial:

Treballar amb el cap i el coll girats cap a un costat en un període de temps llarg carrega els músculs del coll i incrementa la fatiga i el dolor.

Mesures preventives:

 • Situar el monitor davant dels ulls, de manera que el cap, el coll i el tronc estiguin mirant cap endavant.
 • Si la feina consisteix principalment a treballar amb material en suport paper, el monitor s'ha de situar lleugerament a un costat i s'ha de mantenir el material en suport paper directament enfront del treballador o treballadora. Així mateix, s'ha d'assegurar que la distància entre el material en suport paper i el monitor sigui mínima.

Risc potencial:

Una pantalla situada molt alta o molt baixa comporta treballar amb el cap, el coll, les espatlles, i fins i tot l'esquena, en postures forçades.

Mesura preventiva:

La part superior del monitor ha d'estar al nivell dels ulls o lleugerament per sota.
 • Per aconseguir aquesta posició, es pot elevar el monitor o bé, es pot elevar la línia de visió apujant la cadira. En aquest últim cas, s'ha d'assegurar que hi hagi espai suficient per a les cames sota la taula de treball i que els peus estiguin recolzats.

Risc potencial:

Les persones que utilitzen lents bifocals o progressives acostumen a mirar el monitor a través de la part inferior de les ulleres. Aquest fet els obliga a tirar el cap enrere, amb la consegüent fatiga dels músculs que subjecten el cap.

Mesures preventives:

 • Baixar l'alçària del monitor de manera que s'adopti una postura correcta.
 • Pujar l'alçària de la cadira fins que el treballador o treballadora vegi el monitor sense inclinar el cap enrere.
 • Utilitzar unes lents de visió simple (ulleres ocupacionals) destinades al treball amb ordinador.

Durada de l'exposició

Risc potencial:

Mirar el monitor durant períodes llargs de temps pot causar fatiga visual i sequedat d'ulls. Sovint, es disminueix el parpelleig mentre es mira el monitor.

Mesures preventives:

 • Descansar els ulls periòdicament, mirant objectes que estiguin situats en un punt llunyà.
 • Parar, mirar al voltant i parpellejar a intervals regulars per humitejar els ulls.
 • Alternar les tasques amb ordinador amb d'altres en què no sigui necessari usar-lo, per poder descansar els ulls.


↑ 3.2 Riscos laborals i mesures preventives en el treball amb PVD | ↑ Índex de la unitat

TECLAT


Una selecció adequada del teclat de l'ordinador comporta una reducció de l'exposició a postures forçades i de moviments repetitius. S'ha de tenir en compte el seu emplaçament en relació amb els altres components del lloc de treball, especialment amb la taula de treball i el ratolí.Alçària del teclat respecte del pla de treball

Risc potencial:

El teclat situat molt alt o molt baix comporta l'adopció de postures forçades del canell, braç i espatlla.

Mesures preventives:

 • Ajustar l'alçària de la cadira i del pla de treball per mantenir una postura funcional del cos. Els colzes han d'estar a la mateixa alçària que el teclat i els braços han de penjar còmodament als costats del cos. Les espatlles han d'estar relaxades i, durant la utilització del teclat, els canells no han d'estar inclinats ni cap amunt, ni cap avall ni cap als costats.
 • Treballar dempeus amb un teclat ha de garantir que els avantbraços es moguin en el rang de +20º a -45º.

Distància entre l'usuari o usuària i el teclat

Risc potencial:

Un teclat situat molt lluny o molt a prop comporta l'adopció de postures forçades, com ara extensió dels braços, inclinació del tronc cap endavant i angles extrems en els colzes.

Mesura preventiva:

 • Situar el teclat davant l'usuari o usuària a una distància que permeti que els colzes estiguin a prop del cos amb els avantbraços aproximadament en línia paral·lela al terra.

Disseny i utilització

Risc potencial:

La utilització d'un teclat tradicional pot provocar que l'usuari o usuària giri el canell cap als costats per arribar a totes les tecles.

La inclinació del teclat, originada per l'extensió dels suports de la part posterior, pot comportar una flexió del canell.

Mesures preventives:

 • Pujar o baixar el teclat o la cadira per aconseguir una postura correcta del canell.
 • Aixecar la part posterior o anterior del teclat per aconseguir que el canell estigui recte. No s'han d'utilitzar els suports posteriors del teclat si fan augmentar la inclinació del canell.


↑ 3.2. Riscos laborals i mesures preventives en el treball amb PVD | ↑ Índex de la unitat

Taula o superfície de treball

Una selecció adequada de la taula de treball proporciona espai lliure suficient per moure les cames i espai per col·locar tots els components de l'ordinador i minimitza l'adopció de postures forçades i la realització d'esforços.

Risc potencial:

Un espai limitat a la superfície de treball pot causar que s'hagin de situar els components de l'ordinador en una disposició inadequada que provoqui postures forçades.

Mesures preventives:

 • La superfície de treball ha de tenir una profunditat que permeti situar el monitor a la distància recomanada davant l'usuari o usuària.
 • La localització dels components d'ús freqüent (teclat, telèfon i ratolí) han d'estar situats a la zona d'abast més pròxima a l'usuari o usuària.

Risc potencial:

Algunes taules de treball tenen vores afilades i dures que poden entrar en contacte amb els braços o canells. Això pot generar pressió per contacte amb els nervis i amb els vasos sanguinis de la zona.

Mesura preventiva:

 • Per minimitzar la pressió per contacte, s'ha d'utilitzar un reposacanells o disposar d'una taula de treball amb les vores arrodonides.

Espai sota la taula de treball

Risc potencial:

Un espai inadequat sota la superfície de treball pot produir disconfort, fatiga física i problemes circulatoris, entre altres efectes, a causa de la dificultat per canviar sovint de postura.

Mesura preventiva:

 • Proveir de tant d'espai com sigui possible per a les extremitats inferiors sota la taula de treball, de manera que permeti l'usuari o usuària canviar sovint de postura.

Risc potencial:

Una superfície de treball molt elevada pot comportar l'adopció de postures forçades.

Mesura preventiva:

 • Apujar la cadira per aconseguir la postura correcta. Si els peus no descansen al terra, s'ha de proveir d'un reposapeus.
El reposapeus ha de tenir una inclinació ajustable entre 0º i 15º sobre el pla horitzontal, unes dimensions mínimes de 45 cm d'amplada per 35 cm de profunditat i les superfícies antilliscants, tant a la zona superior destinada als peus com en els recolzaments al terra.


↑ 3.2 Riscos laborals i mesures preventives en el treball amb PVD | ↑ Índex de la unitat

Cadira

Una cadira ben seleccionada és essencial per a la seguretat del lloc de treball. Una bona cadira proporciona el suport necessari a l'esquena, les cames, les natges i els braços, i redueix l'exposició a postures forçades, pressió per contacte i esforços.

Respatller

Risc potencial:

Treballar amb un respatller inadequat pot comportar dolor d'esquena i fatiga.

Mesura preventiva:

 • Utilitzar una cadira amb un respatller que sigui ajustable en alçària de manera que subjecti la part inferior de l'esquena. El mecanisme d'ajustament ha de permetre que la persona usuària es pugui reclinar com a mínim 15º respecte de la vertical. També ha de disposar d'un mecanisme que permeti moure el respatller cap endavant o cap enrere respecte del seient.

Seient

Risc potencial:

Utilitzar una cadira amb un seient molt alt pot forçar a treballar sense que els peus descansin al terra. Aquesta postura pot originar fatiga, problemes circulatoris i dolor, o tenir altres conseqüències.

Mesura preventiva:

 • El seient ha de ser ajustable en alçada. L'alçada correcta és aquella en la qual la persona usuària té els peus totalment descansats al terra o en un reposapeus, i la part posterior dels genolls està lleugerament més alta que el seient de la cadira.

Risc potencial:

Una mida inapropiada del seient pot ser incòmoda, pot donar un suport inadequat a les cames i pot restringir-ne els moviments.

Mesures preventives:

 • El seient ha de ser ajustable en profunditat. El seient ha de donar suport a bona part de les cuixes sense que hi hagi contacte entre la part posterior del genoll i la vora del seient.
 • Disposar d'un reposapeus per elevar els genolls lleugerament i, així, reduir la pressió a la part posterior de les cames.

Reposabraços

Risc potencial:

Els reposabraços que no són ajustables, o els que no estan ben ajustats, poden comportar l'adopció de postures forçades.
 • Si són massa baixos, provoquen que la persona usuària s'inclini cap a un costat per descansar un avantbraç i generen fatiga al coll, a les espatlles i a l'esquena.
 • Si són massa alts, provoquen que la persona usuària aixequi les espatlles, fet que pot generar tensió muscular i fatiga al coll i a les espatlles.
 • Si estan col·locats molt separats, comporten que els braços s'allunyin del cos i provoquin fatiga muscular a les espatlles i al coll.
 • Si estan massa a prop, poden restringir el moviment del treballador o treballadora a la cadira.
 • Si són massa llargs o estan situats incorrectament, poden interferir en la posició de la cadira respecte a la taula de treball, cosa que provoca que el cos s'hagi d'inclinar cap endavant. Això pot fatigar i causar tensió a la part inferior de l'esquena, dels braços i de les espatlles.

Els reposabraços que estan fabricats amb materials durs o que tenen les vores afilades poden provocar dolor als dits, a les mans i als braços.

Mesures preventives:

 • Els reposabraços han d'estar fabricats amb un material tou i han de tenir les vores arrodonides.
 • Han de ser suficientment llargs per donar suport a la major part de l'avantbraç, però suficientment curts perquè no interfereixin amb la posició de la cadira respecte a la taula de treball.
 • Han de permetre descansar la part inferior dels braços mentre la part superior resta al costat del tronc.
 • Han d'estar prou baixos de manera que les espatlles estiguin relaxades durant l'ús.
 • Han d'estar prou alts per donar descans a la part inferior dels braços.
 • Han de permetre que es pugui entrar i sortir fàcilment de la cadira.
 • Si els reposabraços no es poden ajustar convenientment o si interfereixen en el lloc de treball, s'han de treure o deixar d'utilitzar-los.

Potes de la cadira

Risc potencial:

Les cadires amb quatre potes o menys proporcionen un suport inadequat i tenen tendència a bolcar-se.
Una elecció inapropiada de les rodes, o una cadira sense rodes, dificulta el posicionament respecte a la taula de treball, fet que pot originar tensió muscular i fatiga.

Mesures preventives:

 • Les cadires han de tenir cinc potes.
 • Cal assegurar-se que tenen rodes adequades al tipus de terra del lloc de treball.


↑ 3.2 Riscos laborals i mesures preventives en el treball amb PVD | ↑ Índex de la unitat

Ratolí

La selecció adequada del ratolí i la ubicació correcta a la taula de treball són dos dels factors més importants que s'han de tenir en compte en la creació d'un lloc de treball amb PVD.

Ubicació

Risc potencial:

Si el ratolí no està a prop del teclat, hi ha exposició a postures forçades. Treballar durant períodes llargs de temps en aquestes condicions, origina tensió a l'espatlla i al braç, fet que incrementa el risc de desenvolupar altres trastorns musculoesquelètics a l'extremitat superior.

Mesures preventives:

 • Col·locar el ratolí de manera que el canell estigui recte, en una postura funcional. Això pot comportar haver d'ajustar la cadira, taula, etc.
 • Substituir, sempre que sigui possible, l'ús del ratolí per ordres amb pulsació de tecles.

Mida, forma i configuració

Risc potencial:

Una mida i forma inapropiades del ratolí pot incrementar la tensió muscular i l'adopció de postures forçades. Utilitzar la mà esquerra per fer servir un ratolí que estigui dissenyat per a la mà dreta pot generar tensió i comprimir determinades zones del palmell de la mà.

Mesures preventives:

 • Utilitzar un ratolí dissenyat per a la mà amb la qual es treballa normalment. El ratolí que està dissenyat per a ambdues mans és la millor opció, ja que permet canviar de mà i fer descansar l'altra mà.
 • Seleccionar un ratolí de mides adequades i que requereixi un esforç mínim per posar-lo en moviment.

Risc potencial:

Quan la sensibilitat del ratolí no és l'adequada, es fa més força de la que és necessària i la mà adopta postures forçades per controlar el dispositiu. Això pot provocar fatiga als músculs de la mà i del braç.

Mesura preventiva:

 • Ajustar la sensibilitat i la velocitat del ratolí. El punter del ratolí ha de cobrir tota la pantalla mentre el canell està en posició recta sense adoptar cap postura forçada. Aquests paràmetres són ajustables a través del panell de control de l'ordinador.


↑ 3.2 Riscos laborals i mesures preventives en el treball amb PVD | ↑ Índex de la unitat

Telèfon

Moltes tasques d'oficina requereixen l'ús freqüent del telèfon i l'ús simultani amb l'ordinador, cosa que pot generar trastorns musculoesquelètics.

Risc potencial:

Situar el telèfon molt allunyat del treballador o treballadora pot causar tensió a l'espatlla, al braç i al coll, si s'utilitza molt sovint.

Mesura preventiva:

 • Col·locar el telèfon a la zona d'abast de l'usuari o usuària.

Risc potencial:

Llargues converses amb el telèfon subjecte entre l'espatlla i el cap poden causar tensió i dolor de coll.

Mesura preventiva:

 • Fer servir un auricular de mans lliures, si el temps d'utilització del telèfon és elevat i la durada de les trucades és llarga.


↑ 3.2 Riscos laborals i mesures preventives en el treball amb PVD | ↑ Índex de la unitat

Eentorn laboral

Una situació adequada de les fonts i del nivell d'il·luminació pot incrementar la capacitat per veure imatges als monitors. La ventilació i el nivell d'humitat a l'entorn laboral pot afectar el confort dels treballadors i la seva productivitat.

Il·luminació

Risc potencial:

La llum brillant a la pantalla dificulta la visió nítida de les imatges, cosa que pot originar fatiga visual.

Mesures preventives:

 • Situar la línia de visió de la persona usuària paral·lelament a les lluminàries.

 • Proveir de deflectors a les fonts de llum per evitar punts brillants a la pantalla.
 • Proveir d'una font de llum addicional a la taula de treball per adequar el nivell d'il·luminació, en cas que sigui necessari.

Risc potencial:

Les fonts de llum situades darrera la pantalla poden generar problemes de contrast, cosa que dificulta la visió correcta.

Mesures preventives:

 • Utilitzar les persianes o les cortines de les finestres per eliminar l'entrada de llum. Les persianes i la situació del mobiliari s'han d'ajustar per permetre l'entrada de llum a l'habitació sense que incideixi directament en el camp de visió del treballador o treballadora.
 • Utilitzar llum indirecta sempre que sigui possible i evitar fonts de llum intenses o no uniformes en el camp de visió de la persona usuària. Assegurar-se que les lluminàries tenen deflectors per dirigir la llum fora de la línia de visió de la persona usuària.
 • Reorientar el lloc de treball de manera que les fonts de llum natural estiguin perpendiculars a la pantalla.

Risc potencial:

Un elevat contrast entre zones il·luminades i fosques poden causar fatiga visual i mal de cap.

Mesures preventives:

 • Per al treball amb ordinador cal tenir lluminàries ben distribuïdes que proporcionin una llum difusa.
 • Les parets i el sostre han de ser de colors lleugers i mats per reflectir millor la llum indirecta i reduir les ombres i els contrastos.

Enlluernaments

Risc potencial:

Les fonts de llum directes (per exemple, finestres i lluminàries) poden causar reflexos a la pantalla, fet que dificulta la visió de les imatges, provocant tensió ocular i fatiga.

Mesures preventives:

 • Situar la pantalla perpendicularment a les fonts de llum i finestres.
 • Col·locar les fonts d'il·luminació individual complementàries de manera que la llum no es reflecteixi a la pantalla.
 • Utilitzar les persianes i les cortines a les finestres per ajudar a reduir els reflexos.
 • Dotar les lluminàries de deflectors.

Risc potencial:

La llum que reflecteixen les superfícies polides, com per exemple les dels teclats, poden causar molèsties, disconfort o pèrdua en la capacitat de visió.

Mesura preventiva:

 • Reorientar el lloc de treball respecte de les fonts de llum per evitar els reflexos directes a la pantalla o superfícies properes.

Ventilació

Risc potencial:

Els usuaris poden experimentar disconfort per un disseny inadequat o per un mal funcionament del sistema de ventilació.
L'aire amb una humitat baixa pot assecar els ulls (especialment si s'utilitzen lents de contacte).
La circulació d'aire deficient provoca que el local estigui mal ventilat i amb l'aire estancat.
Les temperatures massa altes o massa baixes poden afectar el confort i la productivitat dels treballadors.

Mesures preventives:

 • No situar els llocs de treball directament sota els sistemes d'aire condicionat.
 • Dotar de difusors els sistemes de ventilació per redireccionar i barrejar els fluxos d'aire.

Risc potencial:

Exposició a contaminants químics procedents dels aparells electrònics, especialment les impressores làser.

Mesura preventiva:

 • Situar les impressores en àrees ben ventilades.

Riscos psicosocials

La pròpia execució de la tasca també pot comportar l'exposició a factors de risc psicosocial. Aquests factors de risc es poden arribar a generar per un inadequat disseny de les condicions de treball relacionades amb l'organització, el contingut del treball i el desenvolupament de la tasca.

Com tots els factors de risc, també poden afectar negativament el benestar del treballador o treballadora i generar estrès i altres problemes de salut. Caldrà una avaluació d'aquests factors de risc per poder intervenir-hi per eliminar-los, reduir-los i/o controlar-los.

A continuació, es mostra una relació no exhaustiva de factors de risc psicosocial basada en la classificació efectuada pel Psychosocial Risk Management-Excellence Framework (PRIMA EF).

Temps de treball

El factor de temps de treball està relacionat amb la quantitat de temps treballat, horaris, pauses, etc.:

 • jornades llargues
 • treball a torns
 • treball nocturn
 • horaris irregulars entre jornades
 • descansos inadequats
 • manca de flexibilitat horària
 • d'altres.

Càrrega i ritme de treball

Aquest factor de risc està relacionat amb la càrrega de treball tant quantitativa com qualitativa així com amb el ritme de treball:

 • càrrega de treball insuficient
 • càrrega de treball excessiva
 • ritme elevat
 • nivell de concentració i atenció elevat
 • interrupcions
 • imprevisibilitat de les tasques
 • tasques múltiples
 • terminis estrictes
 • d'altres.

Contingut del treball

El factor de risc de contingut del treball està relacionat amb el disseny de la tasca així com amb el significat que té per a la persona que la du a terme:

 • tasques monòtones i repetides
 • tasques desagradables, que poden generar rebuig en la persona que les du a terme
 • tasques amb elevades exigències emocionals
 • tasques sense sentit
 • d'altres.

Participació i control

Aquest factor reflecteix la capacitat que té el treballador o treballadora de poder participar en la presa de decisions sobre la feina, fet que pot atorgar-li un cert control i autonomia:

 • manca de participació en la presa de decisions
 • baix control sobre la càrrega de treball
 • baix control sobre el ritme de treball
 • manca de control sobre els horaris
 • d'altres.

Rol

El factor de rol està relacionat amb la definició de les funcions i responsabilitats del lloc de treball així com amb les relacions amb altres llocs de l'organització:

 • inexistència d'objectius i/o funcions del lloc de treball
 • ambigüitat o conflicte de rol
 • sobrecàrrega de rol (assignació de funcions i responsabilitats que no corresponen al lloc)
 • infracàrrega de rol (insuficiència de funcions i responsabilitats)
 • responsabilitat sobre altres persones
 • d'altres.

Desenvolupament professional

El factor de desenvolupament professional té en compte les relacions del treballador o treballadora amb la seva organització com a sentiment de pertinença, creixement personal i equitat entre el que aporta el treballador o treballadora i el que rep de l'organització:

 • sistema de promoció professional inexistent o poc definit
 • estancament professional
 • inseguretat
 • remuneració insuficient
 • manca de formació
 • manca de reconeixement
 • d'altres.

Relacions interpersonals i suport social

Aquest factor engloba les relacions que es creen a l'entorn laboral tant dintre de l'organització (entre companys o amb comandaments) com fora de l'organització:

 • suport social inexistent o inadequat entre el personal de l'empresa
 • relacions interpersonals insuficients
 • aïllament
 • conflictes
 • conductes inadequades
 • d'altres.


↑ 3.2 Riscos laborals i mesures preventives en el treball amb PVD | ↑ Índex de la unitat

3.3 Protocol de treball amb pantalles de visualització de dades de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Treball amb pantalles de visualització de dades: usuaris amb ordinadors

És el nom del protocol elaborat per un equip d'ergonomistes dels serveis de prevenció dels departaments de la Generalitat, coordinats per la Direcció General de Funció Pública, per facilitar l'avaluació ergonòmica dels llocs de treball dels empleats. En aquest protocol, es descriuen les característiques obligatòries i desitjables que han d'acompanyar el treball amb PVD.

Guia general de treball amb pantalles de visualització de dades: usuaris amb ordinadors

Aquesta Guia que acompanya el protocol conté les instruccions que han de seguir tots els usuaris de PVD abans de començar la seva tasca diària, per evitar els danys en la salut que es poden derivar d'un mal ús d'aquests equips.


↑ Índex de la unitat


Unitat 2 | Inici | Unitat 4

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autoria del text: Àrea de Prevenció i Salut Laboral de la Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials, de la Direcció General de Funció Pública.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

Les imatges d'aquest curs han estat elaborades per Roger Velàzquez Ballobar, de DBòlit, SCCL.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza, doncs, l'ús amb la condició de:

 • citar-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials, i
 • sense fer-ne obres derivades.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons