Saltar al contingut principal

Prevenció de riscos laborals en el treball amb pantalles de visualització de dades

Nombre de lectures: 0

U2. Característiques del lloc de treball. Espai, equips i condicions ambientals

2.1 L'espai de treball

Els llocs de treball amb PVD han de complir uns requisits mínims per garantir la seguretat i la salut dels treballadors que els ocupen. En el disseny ergonòmic d'aquests llocs de treball cal tenir en compte els aspectes següents:

Dimensions del local de treball

D'acord amb la normativa, les dimensions dels locals de treball han de permetre que els treballadors puguin desenvolupar el seu treball sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables. Les dimensions mínimes han de ser les següents:

  • 3 metres d'alçària des del pis fins al sostre. Aquesta alçària es pot reduir a 2,5 metres a les oficines i els despatxos.
  • 2 metres quadrats de superfície lliure per persona.
  • 10 metres cúbics, no ocupats, per persona.

Zones d'abast òptimes de les extremitats superiors

Una bona disposició dels elements necessaris en el lloc de treball evita els moviments forçats durant la seva manipulació. Per això, cal situar els elements de treball d'ús freqüent a la zona més propera al cos i els elements d'ús esporàdic a la zona més allunyada.

Espai reservat per a les extremitats inferiors

El conjunt taula-cadira ha de permetre que hi hagi un espai suficient per col·locar les cames amb comoditat i permetre el canvi de postura.


↑ Índex de la unitat

2.2 Els equips de treball

L'equip de treball de pantalles de visualització de dades (PVD) ha de complir uns requisits mínims per garantir la salut i el confort de les persones que hi treballen.

Tots els elements que s'enumeren a continuació, i que formen part del lloc de treball, s'han de poder adaptar a les persones i a les tasques que desenvolupen i han de permetre els canvis de postura.

Monitor

Actualment, les pantalles no emeten radiacions, ja que la tècnica per generar les imatges no utilitza emissions d'electrons (tal com feien les pantalles de raigs catòdics). Així mateix, el fenomen del parpelleig és pràcticament inapreciable.

L'usuari o usuària de pantalles ha de poder ajustar fàcilment la lluminositat i el contrast entre els caràcters i el fons de la pantalla, i adaptar-los a les condicions de l'entorn.

Teclat

El teclat ha de ser suficientment pla, inclinable i independent de la pantalla per poder adoptar una postura còmoda que no provoqui cansament ni als braços ni a les mans.

La superfície del teclat ha de ser mat per evitar reflexos i els símbols de les tecles han de ressaltar i ser llegibles des de la posició normal de treball.

Taula o superfície de treball

Les dimensions de la taula han de permetre col·locar amb flexibilitat els elements de treball i, més concretament, situar la pantalla a la distància recomanada (entre 60 i 80 cm dels ulls). Cal assegurar que entre el teclat i el límit de la taula quedi una distància mínima de 10 cm per recolzar les mans i els avantbraços.

D'altra banda, les superfícies de treball han de ser mats per minimitzar els reflexos. Convé que el color no sigui ni excessivament clar ni excessivament fosc. Les superfícies de mobiliari amb les quals es pot entrar en contacte no han de tenir cantoneres ni arestes agudes.

Cadira

El seient ha de ser estable i confortable. L'alçària i la profunditat han de ser regulables i es recomana que tingui cinc suports amb rodes. Convé que el recobriment del seient sigui d'un material transpirable.

El respatller ha de ser reclinable i l'alçària ajustable. També ha de disposar d'una prominència suau per recolzar la zona lumbar i disposar de mecanismes per poder-ne ajustar l'alçària i la inclinació. Aquests mecanismes han de ser de fàcil manipulació en posició asseguda.

La utilització de seients amb reposabraços facilita el canvi de postura i redueix la càrrega muscular de la zona coll-espatlla. És recomanable que siguin ajustables en alçària, especialment en els llocs que hagin de ser ocupats per més d'una persona.

RatolíEl ratolí s'ha d'adaptar a la curvatura de la mà i ha de ser configurable tant per a esquerrans com per a dretans. El lliscament per la superfície sobre la qual es mou el ratolí ha de ser fàcil i s'ha d'utilitzar com més a prop del costat del teclat millor.

El ratolí s'ha de subjectar entre el dit polze i els dits anular i petit. El dit índex i el dit del mig han de descansar lleugerament sobre els botons del ratolí. Durant la seva utilització, s'ha de mantenir el canell recte.

↑ Índex de la unitat

2.3 Les condicions ambientals

El treball amb PVD requereix unes condicions determinades en l'entorn, a fi de garantir els nivells màxims de confort de la persona. Tant és així que existeix una normativa específica que les regula: el Reial decret 488/1997. Entre aquestes condicions, detallarem les que fan referència a la il·luminació, el soroll i les condicions termohigromètriques, és a dir, la temperatura i la humitat relativa de l'aire.

Il·luminació

En el recinte on se situïn els llocs de treball amb PVD hi ha d'haver una il·luminació general. Els llums han de dur incorporats difusors que impedeixin la visió directa de la llum i han de generar un nivell d'il·luminació de com a mínim 500 lux.

Soroll

El soroll pot provocar alteracions i interferències en el desenvolupament de la feina, en l'atenció i en la comunicació, especialment en les tasques d'atenció al públic. Aquestes interferències poden arribar a fer impossible el desenvolupament correcte d'una tasca en moltes de les activitats dutes a terme amb PVD. Per tant, es recomana que el nivell de soroll en aquests llocs de treball sigui com més baix millor. Concretament, per a treballs de rutina d'oficines, el nivell sonor hauria d'estar situat entre 45-55 dB(A) i per a sales de reunions o tasques que impliquen concentració, hauria d'estar situat entre 35-45 dB(A).

Temperatura i humitat relativa

Les condicions de temperatura i humitat relativa dels llocs de treball constitueixen un factor que influeix directament en el benestar dels usuaris i en l'execució de les tasques.

La temperatura dels locals on es duguin a terme tasques sedentàries pròpies d'oficines o similars ha d'estar compresa entre 17 i 27 ºC.

No obstant això, la persona pot estar en una situació de disconfort tèrmic, que pot originar molèsties o incomoditats que afectin el seu benestar, l'execució de les tasques i el rendiment laboral. Entre els efectes que tenen aquestes situacions de disconfort tèrmic sobre els usuaris, cal destacar la somnolència, els canvis en els temps de reacció, l'increment de la fatiga, la pèrdua de concentració, l'augment del percentatge d'errades i l'increment del temps en la presa de decisions.

La sequedat i la picor dels ulls i de les mucoses, així com les descàrregues estàtiques, les típiques enrampades, es poden prevenir mantenint la humitat relativa entre el 45% i el 65%. No obstant això, l'aparició de la lipoatròfia semicircular, un trastorn que afecta el teixit gras de les zones de recolzament del cos, o de les que estan en contacte amb elements metàl·lics o que permeten la transmissió de càrregues, ha fet replantejar aquests valors i, actualment, els protocols de prevenció d'aquesta malaltia, considerada d'origen laboral, recomanen humitats relatives mínimes del 50%.


↑ Índex de la unitat


Unitat 1 | Inici | Unitat 3

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autoria del text: Àrea de Prevenció i Salut Laboral de la Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials, de la Direcció General de Funció Pública.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

Les imatges d'aquest curs han estat elaborades per Roger Velàzquez Ballobar, de DBòlit, SCCL.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza, doncs, l'ús amb la condició de:

  • citar-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials, i
  • sense fer-ne obres derivades.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons