turisme

Prevenció de riscos laborals en el treball amb pantalles de visualització de dades

Nombre de lectures: 0

U4. Vigilància de la salut en el treball amb pantalles de visualització de dades

4.1. Abast de la vigilància de la salut

Pel que fa als usuaris i usuàries de pantalles de visualització de dades, la vigilància de la salut que preveu la Llei de prevenció de riscos laborals i el Reglament dels serveis de prevenció es concreta en l'article 4 del Reial decret 488/1997, en què s'esmenten els riscos físics, psíquics i per a la vista associats a la seva utilització habitual, així com les patologies que poden generar.

La vigilància de la salut la du a terme el personal sanitari competent del servei de prevenció, mitjançant exàmens de salut que apliquen protocols adequats als riscos als quals està exposada la persona.

Aquests exàmens de salut s'han d'oferir:

  • Un cop incorporada la persona al lloc de treball, abans no iniciï la feina amb pantalla de visualització de dades.
  • Després que se li assignin noves tasques que comportin nous riscos per a la salut.
  • Quan la persona s'incorpori al lloc de treball després d'una absència prolongada per motius de salut, per tal de valorar si el desenvolupament de la feina habitual pot haver estat l'origen o haver agreujat el curs de la malaltia.
  • Periòdicament, segons criteri mèdic, ajustats al nivell del risc.
  • A petició del treballador o treballadora, si es presenten trastorns que puguin ser atribuïts a la feina.

Si els resultats del reconeixement ho aconsellen, el metge o metgessa responsable de la vigilància de la salut pot recomanar un examen exhaustiu per part d'un especialista.

4.2. Principals efectes sobre la salut que poden ser causats o agreujats pel treball amb pantalles de visualització de dades

Quan les condicions del lloc de treball no són les correctes, poden aparèixer diverses molèsties o, fins i tot malalties, en les persones usuàries de pantalles de visualització de dades.

Per a la vigilància de la salut i el control de les afeccions que s'expliquen a continuació, el metge del treball disposa de protocols específics adequats a cada risc, que aplica als treballadors i treballadores que voluntàriament s'hi volen sotmetre, d'acord amb el seu criteri professional i la normativa existent.

Alterancions oculars

Pot aparèixer fatiga visual. Es tracta d'una alteració reversible de la funció de l'ull ocasionada per l'excés de requeriments d'adaptació ocular, fet que provoca una disminució de la capacitat de funcionament de l'ull amb diversa simptomatologia associada (molèsties oculars, trastorns de la visió, trastorns d'altres òrgans o trastorns psíquics).

Alteracions del sistema osteomuscular

Pot aparèixer fatiga muscular. Es tracta d'una disminució de la capacitat física de la persona ocasionada per tensió muscular estàtica, dinàmica o per repetició de moviments. La causa principal de la seva aparició són els mals hàbits posturals i les parts corporals més afectades solen ser la columna vertebral i les extremitats superiors amb diversa simptomatologia associada (dolor, contractures, formiguejos, cansament, etc.).

Alteracions cutànies

Poden aparèixer irritacions, fins i tot reaccions al·lèrgiques –especialment a mans, cara i coll– i, més recentment, lipoatròfies semicirculars a cuixes i a braços. Si bé, no s'ha determinat amb certesa què ocasiona totes aquestes alteracions reversibles, es consideren causades per la manca d'humitat i els camps electromagnètics que es generen en el lloc de treball.

Alteracions psicosomàtiques

Pot aparèixer fatiga mental acompanyada de diverses manifestacions psíquiques (ansietat, irritabilitat, desconcentració, depressió, etc.), físiques (mal de cap, palpitacions, marejos, etc.) o trastorns del son (insomni, malsons, agitació, etc.). Les causes d'aquestes alteracions són variades, des de la monotonia de la feina i la incertesa, fins a l'excessiva demanda mental.

Per a la vigilància de la salut i el control de totes aquestes afeccions, el personal sanitari especialista en medicina del treball disposa de protocols específics adequats per a cada situació de risc, que aplica els treballadors i treballadores que voluntàriament s'hi volen sotmetre, d'acord amb el seu criteri professional i la normativa existent.

4.3. Mesures de prevenció

Existeixen una sèrie de mesures i exercicis per prevenir les molèsties osteomusculars i visuals, que els treballadors i treballadores poden fer al mateix lloc de treball.

Per a les molèsties visuals

Convé que la persona parpellegi amb freqüència per evitar la sequedat d'ulls i que, de tant en tant, aparti els ulls de la pantalla i miri tan lluny com pugui, per tal d'evitar alteracions oculars d'acomodació.

Per a les molèsties osteomusculars

Existeixen diverses maneres per descansar i permetre que el sistema osteomuscular es recuperi dels efectes de l'activitat:

  • Sempre que sigui possible, alternar la tasca amb ordinador amb altres feines que no en requereixen l'ús, fet que permet mobilitzar grups musculars diferents.
  • Fer petites pauses de recuperació quan la tasca requereix llargs períodes amb postures estàtiques. Aprofitar aquestes pauses per fer els exercicis d'estirament recomanats i, també, aixecar-se de la cadira i caminar.

Estiraments (Reversible SCP per al Dept. d'EMO)
Foto: Estiraments (Reversible SCP per al Dept. d'EMO)


Unitat 3 | Inici

Torna a munt