Nombre de lectures: 0

Una oferta integradora és la que permet presentar una proposició simultània a tots o a diversos lots, segons indiquin els plecs, de manera que ens permetrà seleccionar la millor oferta (individual o integrada) i incorporar un element de comparació real i objectiu.

Quan tenim una licitació en la qual l’objecte del contracte es divideix en lots, i aquests lots poden ser adjudicats a un mateix licitador, podem establir en els plecs la possibilitat que els licitadors puguin presentar ofertes integradores.

Necessàriament, la possibilitat de presentar una oferta integradora exigeix que el licitador presenti també oferta individualitzada per a cadascun dels lots, de manera que es pugui comparar la millora que aporta l’oferta integradora respecte de les ofertes individuals, per corroborar d’aquesta manera si el contracte s'ha d’adjudicar a l’oferta presentada de manera integradora per als diferents lots pel fet de ser la més avantatjosa, o en canvi és més beneficiós adjudicar per cadascun dels lots de manera individualitzada si la suma de tots té un resultat més avantatjós.

L’oferta integradora pot semblar una figura similar a les millores o variants, en permetre una presentació de propostes simultànies, però aquesta no ens presenta solucions tècniques alternatives ni tampoc no incorpora prestacions addicionals a les que estan definides en el plec de prescripcions tècniques, sinó que ens permet obtenir una proposta econòmica millorada en presentar-se de manera conjunta una oferta per executar diversos lots.

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa (JCCA) d’Aragó va emetre l'Informe 11/2013, de 22 de maig, que de manera pionera va reconèixer aquesta possibilitat de presentació d’ofertes integradores i va establir els requisits que s’han de complir per admetre-les.

Posteriorment, l’article 46.3 de la Directiva 2014/24 disposa que, en els supòsits que es pugui adjudicar més d’un lot al mateix licitador, els poders adjudicadors estan facultats per adjudicar contractes que combinin diversos lots o tots els lots quan s’hagi especificat en l’anunci i hagin indicat de manera clara els lots que es poden combinar. Amb la transposició d’aquesta Directiva, la LCSP ja incorpora aquesta possibilitat clarament en l’article 99.5.

Requisits necessaris per admetre una oferta integradora

1) El plec de clàusules que regeix la licitació i l’anunci han d'incloure la possibilitat de presentar una oferta integradora. A més, en el plec de clàusules s'ha de concretar quina o quines combinacions de lots integrats s’admeten, així com la capacitat i la solvència necessàries per a cada combinació.

Ha de quedar clar que la presentació d’una oferta integradora és potestativa per als licitadors.

2) La licitació ha de valorar les ofertes amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.

Altrament, els criteris d’adjudicació a aplicar han de ser idèntics tant per valorar els lots individualment considerats com per valorar els lots integrats en l’oferta conjunta, per poder fer una avaluació comparativa i preservar un mateix tracte per a totes les proposicions tant individuals com integrades. Si no fos així, i els criteris d’adjudicació a aplicar fossin diferents, es podria afavorir la selecció de l’oferta integradora en perjudici d’ofertes individuals, fet que atemptaria contra els principis de lliure concurrència i igualtat i, al mateix temps, faria perdre la finalitat de la divisió en lots de l’article 99, de foment de la concurrència i accés de les pimes a les licitacions. Així ho ha considerat el Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals d’Andalusia, en la Resolució 29/2019, de 7 de febrer, que recull també el que ja va establir la JCCA d’Aragó en l’Informe 11/2013.

3) En l’avaluació de les ofertes, cal fer una avaluació comparativa per determinar si les ofertes presentades per un licitador concret per a una combinació particular de lots compliria millor, en conjunt, els criteris d’adjudicació establerts en el plec, respecte a aquests lots, que les ofertes presentades per als lots separats de què es tracti, considerats aïlladament.

4) S’ha d'acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica corresponent o, en el cas que sigui necessària, la classificació, en el conjunt de lots pels quals licita.

L’admissibilitat de les ofertes integradores, doncs, exigeix donar compliment a aquests requisits establerts en la LCSP i que tot licitador que presenti una oferta integradora, obligatòriament, haurà de presentar una oferta individual vàlida per a cadascun dels lots que la integrin.

Manera de valorar una oferta integradora

En primer lloc, és imprescindible que els plecs estableixin la ponderació assignada a cada lot segons la seva importància relativa, de manera que sigui possible la comparació objectiva. La puntuació total de l’oferta integradora, l’obtindrem de la suma ponderada de les puntuacions de cadascun dels lots que la integren. Per això, el pes que tindrà cada lot ha de quedar establert clarament en els plecs.

Quan els plecs admeten la possibilitat de presentar una oferta integradora, i així ho fa algun dels licitadors, ens trobarem davant la presentació de proposicions simultànies: una oferta per a cadascun dels lots individualment i l’oferta que integrarà diversos lots. Per tant, de la valoració que efectuem aplicant els mateixos criteris d’adjudicació, n’obtindrem dos resultats: un resultat conformat per les millors ofertes individuals per a cadascun dels lots enfront del resultat de l’oferta o ofertes integradores, i haurem de poder-los comparar en igualtat de condicions, per concloure si són millors les ofertes considerades individualment o és millor alguna de les ofertes integrades.

Un cop efectuada la valoració de les ofertes individuals i dels lots integrats, i tal com va establir la JCCA d’Aragó, s'han de comparar les millors ofertes individuals amb les diferents ofertes integradores presentades pels licitadors, fer la suma ponderada de la puntuació total de les millors ofertes individuals, independentment que hagin estat presentades per licitadors diferents, i comparar-la amb la puntuació total de cadascuna de les ofertes integradores que s’han presentat.

Un cop efectuada aquesta comparació, s'ha d'adjudicar en favor dels lots individualment presentats si la suma ponderada és més gran que la que resulti de la millor oferta integradora i, en canvi, si es dona el cas contrari, s’ha d'adjudicar a l’oferta integradora.

Perquè l’oferta integradora resulti guanyadora, la suma ponderada de les puntuacions en cada lot de la proposta integradora ha de ser superior a la suma ponderada de les puntuacions obtingudes per la millor oferta en cada lot. Així que, per adjudicar el contracte a una oferta integradora, ha de quedar garantit que aquesta, segons els criteris d’adjudicació del plec, és més avantatjosa que la suma de les millors ofertes considerades individualment per a cada lot; en tot cas, és requisit indispensable que millori individualment la puntuació obtinguda en cadascun dels lots integrats a l'obtinguda per l’oferta individual presentada pel mateix licitador.

Per acabar, s’ha de tenir present que si acabem adjudicant en favor de les ofertes presentades individualment, cadascun dels lots adjudicats ha de constituir un contracte, al contrari que si l’oferta guanyadora és l’oferta integradora, ja que en aquest cas totes les ofertes constitueixen un sol contracte.