Saltar al contingut principal
turisme

Aprofundim en matèria de contractació del sector públic

Els llindars de sacietat en la contractació pública

Nombre de lectures: 0

Per "llindars de sacietat" entenem els criteris de valoració que estableixen uns límits a partir dels quals oferir un preu inferior (o superior, segons el cas) no desemboca en una puntuació més alta per als licitadors.

La seva utilització pot tenir diverses finalitats, com ara garantir la viabilitat de la …

per llegir-ne més

Resolució dels contractes administratius per mutu acord de les parts: pressupòsit i requisits

Nombre de lectures: 0

Consideracions prèvies

D’acord amb el que assenyala l’article 209 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), els contractes administratius formalitzats vàlidament (és a dir, que no estiguin viciats per alguna causa de nul·litat) s’extingeixen de les maneres següents …

per llegir-ne més

Es pot modificar el contingut del document europeu únic de contractació un cop presentat?

Nombre de lectures: 0

El document europeu únic de contractació (DEUC), de conformitat amb l'article 59 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, constitueix una declaració formal per la qual l'operador econòmic certifica que no es troba en cap de les …

per llegir-ne més

Una empresa que rep fons públics pot participar en les licitacions públiques?

Nombre de lectures: 0

Recentment, el Tribunal Suprem en la Sentència 1208/2023, de 2 d’octubre, s’ha pronunciat respecte de si les empreses que reben fons públics poden participar en els processos de licitació per a l’adjudicació de contractes públics, en concurrència amb altres entitats privades, i si aquesta participació s …

per llegir-ne més

L’obligació d’establir uns paràmetres objectius als plecs per poder identificar les ofertes anormals

Nombre de lectures: 0

La clara finalitat de la regulació establerta en matèria d’ofertes anormalment baixes és assegurar que les propostes presentades pels licitadors siguin viables i puguin complir adequadament el contracte.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) regula les ofertes anormalment baixes a l …

per llegir-ne més

La flexibilització dels mitjans d'acreditació dels criteris de solvència

Nombre de lectures: 0

Només poden contractar amb el sector públic les persones físiques o jurídiques que acreditin les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i tècnica o professional que requereixi l’òrgan de contractació i així s’estableixi als plecs. El nivell de solvència s’ha de fixar atenent la proporció adequada …

per llegir-ne més

La contractació pública dels serveis jurídics

Nombre de lectures: 0

Introducció

En relació amb la subjecció dels serveis jurídics a la normativa de contractació pública, i més específicament dels serveis de representació i defensa legal de les entitats del sector públic mitjançant advocat, els òrgans consultius específics en matèria de contractació pública s’hi han pronunciat amb discrepàncies. Aquesta disparitat …

per llegir-ne més

El caràcter intel·lectual de les prestacions relatives als serveis d’arquitectura, enginyeria, consultoria i urbanisme: evolució doctrinal

Nombre de lectures: 0

El mes de juny de 2021, en aquest mateix espai publicàvem l’apunt Les prestacions de caràcter intel·lectual a la Llei de contractes del sector públic, en el qual s’exposava, entre altres qüestions, que la doctrina estava interpretant en aquell moment la disposició addicional 41 de la LCSP …

per llegir-ne més

Pròrroga forçosa o excepcional de l'article 29.4 in fine de la Llei de contractes públics

Nombre de lectures: 0

El règim ordinari de les pròrrogues aplicable als contractes públics està regulat a l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). Al marge d’aquest règim general, la LCSP va introduir com a novetat, al darrer paràgraf de l’apartat …

per llegir-ne més

La successió empresarial

Nombre de lectures: 0

La successió empresarial és un canvi en la titularitat d’una empresa que pot tenir lloc per diferents tipus d’operacions empresarials com ara la fusió, l’escissió o la transmissió. Aquesta successió, en el marc de la contractació pública, és un supòsit habilitador per poder modificar el contractista, l …

per llegir-ne més

Torna a munt