Saltar al contingut principal
turisme

Aprofundim en matèria de contractació del sector públic

Ordre procedimental a seguir en relació amb els tràmits de valoració i classificació de les proposicions quan concorren ofertes anormalment baixes

Nombre de lectures: 0

Com s’han de valorar i classificar les ofertes quan tenim una exclusió pel fet de presentar valors anormals o desproporcionats? Primer s’han de valorar i classificar totes les ofertes presentades i després se n’han d’excloure les desproporcionades i tornar-les a classificar o, ans al contrari, un …

per llegir-ne més

Poden participar en un procediment negociat sense publicitat empreses no convidades?

Nombre de lectures: 0

L’article 168 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), detalla en quins supòsits els òrgans de contractació poden adjudicar contractes utilitzant el procediment negociat sense la publicació prèvia d’un anunci de licitació, i només quan concorri alguna de les circumstancies …

per llegir-ne més

Aptitud per contractar: l'habilitació empresarial o professional

Nombre de lectures: 0

Requisits d’aptitud per contractar amb el sector públic

L’aptitud per contractar amb el sector públic està regulada en el capítol II (Capacitats i solvència de l’empresari) del títol II (Les parts en el contracte) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector …

per llegir-ne més

Límits a la subcontractació: tasques crítiques

Nombre de lectures: 0

Amb l’entrada en vigor de la LCSP, en aquest espai es va publicar un apunt sobre com es veia afectada la subcontractació (Novetats en la regulació de la subcontractació en la nova Llei de contractes del sector públic.

A data d’avui, després de més tres anys, encara es …

per llegir-ne més

Les millores salarials com a criteri d'adjudicació: darrers pronunciaments doctrinals

Nombre de lectures: 0

Des de l’inici d’aquest espai temàtic hem fet èmfasi en la visió estratègica de la contractació pública (vegeu aquest apunt), que deriva de l'aprovació de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública. També hem anat insistint en el fet que una de …

per llegir-ne més

Subrogació de personal i valoració de l'experiència com a criteri d’adjudicació

Nombre de lectures: 0

La subrogació dels treballadors que estan prestant els serveis objecte del contracte que es licita opera en determinades licitacions, com estableix l’article 130 de la LCSP -podeu consultar l’apunt d’aquest mateix espai temàtic: Com afecten la preparació del nou contracte les obligacions de subrogació de personal?

La …

per llegir-ne més

Configuració dels contractes que inclouen prestacions diverses: els contractes mixtos

Nombre de lectures: 0

El disseny de les licitacions públiques inclou, entre d'altres, l’elaboració dels plecs, l’elecció del procediment, la fixació de la classificació, la determinació de la solvència i dels criteris d’adjudicació del contracte, la definició de les prescripcions tècniques i la decisió de no dividir en lots l …

per llegir-ne més

Els drets de propietat intel·lectual i industrial en la compra pública d'innovació

Nombre de lectures: 0

La contractació pública de béns o serveis innovadors, sobretot quan abasta serveis de recerca i desenvolupament, acostuma a donar lloc a la creació de nous drets de propietat intel·lectual i/o industrial, com poden ser les patents, els drets d'autor, els drets sobre dibuixos i models, o les …

per llegir-ne més

La subcontractació creuada i la independència de les ofertes

Nombre de lectures: 0

La subcontractació com a mesura de foment de la competència

L’apartat 3 de l’article 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), estableix que les licitacions públiques s’han de configurar de manera que facilitin l’accés a la contractació …

per llegir-ne més

La classificació empresarial en els contractes mixtos

Nombre de lectures: 0

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes administratius, d'acord amb l'article 77 de la LCSP. Concretament, la classificació empresarial s’ha de demanar obligatòriament en els contractes d'obres amb un …

per llegir-ne més

Torna a munt