Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Rosa Maldonado Camats

Rosa Maldonado Camats - articles

Subrogació de personal: obligacions d’informació de l’òrgan de contractació

D’acord amb l’article 130.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, LCSP), l’entitat contractant ha d'establir en el plec de clàusules administratives de les licitacions en les quals opera la subrogació de personal:

  • Tota la …

per llegir-ne més

Resolució dels contractes administratius per mutu acord de les parts: pressupòsit i requisits

Consideracions prèvies

D’acord amb el que assenyala l’article 209 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), els contractes administratius formalitzats vàlidament (és a dir, que no estiguin viciats per alguna causa de nul·litat) s’extingeixen de les maneres següents …

per llegir-ne més

Una empresa que rep fons públics pot participar en les licitacions públiques?

Recentment, el Tribunal Suprem en la Sentència 1208/2023, de 2 d’octubre, s’ha pronunciat respecte de si les empreses que reben fons públics poden participar en els processos de licitació per a l’adjudicació de contractes públics, en concurrència amb altres entitats privades, i si aquesta participació s …

per llegir-ne més

La contractació pública dels serveis jurídics

Introducció

En relació amb la subjecció dels serveis jurídics a la normativa de contractació pública, i més específicament dels serveis de representació i defensa legal de les entitats del sector públic mitjançant advocat, els òrgans consultius específics en matèria de contractació pública s’hi han pronunciat amb discrepàncies. Aquesta disparitat …

per llegir-ne més

Pròrroga forçosa o excepcional de l'article 29.4 in fine de la Llei de contractes públics

El règim ordinari de les pròrrogues aplicable als contractes públics està regulat a l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). Al marge d’aquest règim general, la LCSP va introduir com a novetat, al darrer paràgraf de l’apartat …

per llegir-ne més

Modificació del règim de revisió de preus

L’article 102.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), estableix que el preu dels contractes públics es pot revisar en els termes establerts al capítol II, del títol III, articles 103-105, quan s'hagin d'ajustar, a l’alça o …

per llegir-ne més

Reclamació de danys causats al sector públic per pràctiques anticompetitives en el marc de les licitacions de contractes públics

El mes de febrer de 2023, l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha publicat un estudi sobre la reclamació de danys causats a les administracions públiques per pràctiques anticompetitives. Segons aquest estudi, l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha quantificat el sobrecost causat per la falta de …

per llegir-ne més

Sobre els plans d’igualtat i l’obligació de registrar-los

Marc normatiu

D’acord amb l’article 45.2 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (en la redacció donada pel Reial decret 6/2019, d’1 de març), a partir del 7 de març de 2022 totes …

per llegir-ne més

Extemporaneïtat de les ofertes presentades per mitjans electrònics: data i hora límit

S'han interposat diversos recursos especials en matèria de contractació pública relacionats amb l’extemporaneïtat de les ofertes presentades per mitjans electrònics. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), en les resolucions que ara analitzarem, es pronuncia sobre diverses qüestions que planteja la presentació d’ofertes per mitjans …

per llegir-ne més

Doctrina del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en relació amb els encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats

La doctrina dels mitjans propis té com a objectiu delimitar les condicions en les quals els negocis jurídics entre poders adjudicadors poden tenir com a resultat la sostracció al mercat de quelcom que, en principi, resultaria susceptible de ser objecte de contractació pública mitjançant els procediments establerts per la seva …

per llegir-ne més

Torna a munt