Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: aspectes generals

Articles de l'etiqueta aspectes generals

Subrogació de personal: obligacions d’informació de l’òrgan de contractació

D’acord amb l’article 130.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, LCSP), l’entitat contractant ha d'establir en el plec de clàusules administratives de les licitacions en les quals opera la subrogació de personal:

  • Tota la …

per llegir-ne més

Els llindars de sacietat en la contractació pública

Per "llindars de sacietat" entenem els criteris de valoració que estableixen uns límits a partir dels quals oferir un preu inferior (o superior, segons el cas) no desemboca en una puntuació més alta per als licitadors.

La seva utilització pot tenir diverses finalitats, com ara garantir la viabilitat de la …

per llegir-ne més

Es pot modificar el contingut del document europeu únic de contractació un cop presentat?

El document europeu únic de contractació (DEUC), de conformitat amb l'article 59 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, constitueix una declaració formal per la qual l'operador econòmic certifica que no es troba en cap de les …

per llegir-ne més

L’obligació d’establir uns paràmetres objectius als plecs per poder identificar les ofertes anormals

La clara finalitat de la regulació establerta en matèria d’ofertes anormalment baixes és assegurar que les propostes presentades pels licitadors siguin viables i puguin complir adequadament el contracte.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) regula les ofertes anormalment baixes a l …

per llegir-ne més

La flexibilització dels mitjans d'acreditació dels criteris de solvència

Només poden contractar amb el sector públic les persones físiques o jurídiques que acreditin les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i tècnica o professional que requereixi l’òrgan de contractació i així s’estableixi als plecs. El nivell de solvència s’ha de fixar atenent la proporció adequada …

per llegir-ne més

El caràcter intel·lectual de les prestacions relatives als serveis d’arquitectura, enginyeria, consultoria i urbanisme: evolució doctrinal

El mes de juny de 2021, en aquest mateix espai publicàvem l’apunt Les prestacions de caràcter intel·lectual a la Llei de contractes del sector públic, en el qual s’exposava, entre altres qüestions, que la doctrina estava interpretant en aquell moment la disposició addicional 41 de la LCSP …

per llegir-ne més

La successió empresarial

La successió empresarial és un canvi en la titularitat d’una empresa que pot tenir lloc per diferents tipus d’operacions empresarials com ara la fusió, l’escissió o la transmissió. Aquesta successió, en el marc de la contractació pública, és un supòsit habilitador per poder modificar el contractista, l …

per llegir-ne més

La professionalització en la compra pública

1. La situació actual de la compra pública

En el moment que va entrar en vigor la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, la compra pública va deixar de ser únicament comprar per passar a ser molt més: els òrgans de contractació ja no només han d’adquirir …

per llegir-ne més

Reclamació de danys causats al sector públic per pràctiques anticompetitives en el marc de les licitacions de contractes públics

El mes de febrer de 2023, l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha publicat un estudi sobre la reclamació de danys causats a les administracions públiques per pràctiques anticompetitives. Segons aquest estudi, l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha quantificat el sobrecost causat per la falta de …

per llegir-ne més

El dret d'accés a l'expedient de contractació

D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), concretament amb l’article 52, els interessats poden sol·licitar l’accés a l’expedient de contractació per poder examinar-lo prèviament a la interposició del recurs especial en matèria de contractació. La sol …

per llegir-ne més

Torna a munt