Nombre de lectures: 0

La percepció de fons públics per part de qualsevol persona, ja sigui física o jurídica, amb independència de quina sigui la quantia dels fons percebuts, determina que restin subjectes a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, Llei 19/2014), d'acord amb el que disposa l'article 3.1.d –relatiu a l’àmbit subjectiu d’aplicació d’aquesta norma legal–, que fa al·lusió a “les persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o potestats administratives, que presten serveis públics o que perceben fons públics per funcionar o per dur a terme llurs activitats per qualsevol títol jurídic.”

Ara bé, cal dir que la subjecció resta condicionada al fet que els fons públics es percebin, per qualsevol títol jurídic, “per funcionar o per dur a terme llurs activitats”. Aquest condicionant fa pensar que el concepte de persones perceptores de fons públics difícilment pugui abastar, a aquest efecte, la percepció d’ajuts públics per persones físiques amb motiu de llurs circumstàncies personals d’especial vulnerabilitat social –p. ex., la percepció de la renda garantida de ciutadania, regulada per la Llei 14/2017, de 20 de juliol–, motiu pel qual, i a banda d’una probable prevalença de la protecció del dret a la seva intimitat i a la protecció de dades, n’haurien de quedar excloses. De fet, en aquest mateix sentit, l'article 15.1.c de la Llei 19/2014 imposa expressament, tot i que en relació amb l’àmbit de les obligacions de publicitat activa de les administracions públiques en matèria subvencional, un deure de preservar la identitat de les persones beneficiàries de "subvencions i ajuts públics atorgats per motius de vulnerabilitat social", determinació que, per tant, confirma la necessitat d'una interpretació conforme a l'exclusió d'aquests col·lectius, també respecte de l'article 3.1.d, esmentat més amunt.

D’altra banda, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés (en endavant, GAIP) ha admès expressament la inclusió en el concepte de perceptors de fons públics les personalitats de naturalesa juridicopública –p. ex., el cas d’una corporació de dret públic que, alhora, sigui beneficiària d’ajuts públics (Resolució 403/2017, de 12 de desembre)–, que resta subjecta a la Llei 19/2014 per partida doble: com a subjecte públic, pel que fa a l'exercici de les funcions públiques atribuïdes, i per la condició de perceptor de fons públics.

Tanmateix, però, la subjecció a la Llei 19/2014 de les persones que reben subvencions o ajuts públics no és absoluta, sinó que, d’acord amb l’article 3.2, tan sols hom els imposa el deure de subministrar a l’Administració concedent la informació de les “activitats directament relacionades” amb la percepció de fons públics (activitats subvencionades), previ requeriment a aquest efecte.

Accessòriament, quan les persones beneficiàries dels fons públics siguin persones jurídiques i el seu volum de negoci “vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions” (en el cas de la percepció de fons públics, les activitats subvencionades), superi el 25% del volum general de l’empresa, han d’informar l’Administració concedent també de les retribucions percebudes pels seus càrrecs directius.

Per tant, els perceptors de fons públics no són responsables directes de fer efectives, davant la ciutadania, les obligacions de transparència i el dret d’accés que estableix la Llei 19/2014, que correspon garantir en exclusiva a l’Administració concedent de l’ajut o la subvenció (“Administració responsable”, entesa com entitat pública compresa en les lletres a, b o c de l’article 3.1 de la Llei 19/2014), Administració que, al seu torn, té l’obligació d’adreçar un requeriment a la persona beneficiària amb la finalitat de poder donar compliment a les seves obligacions de transparència activa en matèria de subvencions, ajuts públics i retribucions, o bé poder atendre les sol·licituds d’accés a informació que tinguin per objecte informacions sobre les activitats directament relacionades amb la percepció dels fons públics o relatives a les retribucions dels càrrecs o òrgans directius de les persones jurídiques beneficiàries.

Així es desprèn de la doctrina de la GAIP (Resolució 362/2018, de 28 de novembre), que reconeix el deure de l’Administració de requerir a les fundacions perceptores de fons públics informació sobre les retribucions dels seus càrrecs directius, amb la finalitat de donar resposta a una sol·licitud de dret d’accés a aquesta informació, adreçada a aquesta Administració.

Al deure dels perceptors de fons públics d’haver de subministrar informació a l’Administració responsable, s'hi pot afegir, a més, l’obligació de donar compliment directe a les obligacions de transparència establertes en el títol II de la Llei 19/2014, és a dir, d’haver de publicar proactivament, en el seu web, els continguts d’informació de publicitat activa. Això només succeeix, d’acord amb el que disposa l’article 3.4 de la Llei 19/2014, en els casos en què les persones beneficiàries percebin fons públics per un import anual superior a 100.000 euros, o bé a 5.000 euros si representen almenys el 40% dels seus ingressos anuals.

A l'efecte d’aquest còmput, cal atenir-se a la percepció efectiva de qualssevol aportacions dineràries de fons públics provinents de qualssevol entitats públiques compreses en les lletres a, b o c de l’article 3.1 de la Llei 19/2014.

Però cal tenir present que, en aquests casos, les persones perceptores de fons públics, a banda d’haver de publicar de manera activa els continguts d’informació del títol II de la Llei 19/2014 (article 3.4), continuen estant obligades a complir també el deure de subministrar a l’Administració concedent dels fons públics la informació que els sigui requerida sobre les activitats subvencionades (article 3.2), per la qual cosa ambdós nivells de subjecció són acumulatius (Resolució de la GAIP 362/2018, de 28 de novembre).

En qualsevol cas, els deures exigibles a les persones perceptores de fons públics només es poden referir a informacions existents o elaborades amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, és a dir, a partir de l’1 de juliol de 2015.

Enllaços: