Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: provisió de llocs de treball

Articles de l'etiqueta provisió de llocs de treball

El forat negre de les permutes de llocs de treball: una institució provisòria anacrònica amb un règim jurídic dispers que difícilment resisteix un judici de constitucionalitat

La figura de la permuta de llocs de treball, com a fórmula de provisió de llocs de treball de caràcter residual i excepcional, possibilita que dos funcionaris intercanviïn voluntàriament els seus llocs de treball sempre que compleixin els requisits establerts normativament i aquest intercanvi l’autoritzin discrecionalment els diferents òrgans …

per llegir-ne més

Decàleg d'aspectes clau en les comissions de serveis

Normativa aplicable

La figura de la comissió de serveis no està definida com a tal al text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (TREBEP). L’article 81.3 de l’esmentada normativa bàsica …

per llegir-ne més

La motivació dels nomenaments i els cessaments en llocs de treball de lliure designació

Ja és reiterada la doctrina dels tribunals sobre la necessitat de motivar els nomenaments en els llocs de treball de lliure designació. Recentment, diferents pronunciaments judicials han entrat a delimitar i concretar l’abast del deure de motivar les resolucions de cessament que es produeixen en aquests llocs de treball …

per llegir-ne més

Torna a munt