Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Isidre Estivill i Galdón

Isidre Estivill i Galdón - articles

Protecció juridicolaboral dels pares i mares amb fills i filles afectats per la covid 19

En el moment d’escriure aquestes línies, tothom és conscient que cal protegir la situació laboral i mantenir el nivell d’ingressos dels pares i mares que es troben davant d’aquesta contingència; no obstant això, no hi ha un posicionament majoritari sobre quines han de ser les mesures per …

per llegir-ne més

Decàleg d'aspectes clau en les comissions de serveis

Normativa aplicable

La figura de la comissió de serveis no està definida com a tal al text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (TREBEP). L’article 81.3 de l’esmentada normativa bàsica …

per llegir-ne més

Cop de porta a la transformació judicial del vincle temporal en fix com a conseqüència de l’ús abusiu en els nomenaments de personal funcionari interí

L’esperada sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va arribar el dia 19 de març. El TJUE es despatxa amb contundència davant les situacions abusives en els nomenaments temporals, però el cert és que deixa sense recorregut la principal reclamació de milers de recurrents interins de …

per llegir-ne més

El règim jurídic del teletreball a les administracions públiques (i III)

El dret a la desconnexió digital i la intimitat personal i familiar dels teletreballadors

El dret a la desconnexió digital té el reconeixement legal en l’article 88 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals –en endavant …

per llegir-ne més

El règim jurídic del teletreball a les administracions públiques (II)

Apunt dedicat a Lluís Azemar i Mallard, funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, excel·lent jurista i gran persona. Gràcies per tot, amic. DEP.

Seguim dibuixant el règim jurídic del teletreball a les administracions públiques, amb una especial referència a l’Administració de la Generalitat. En aquest …

per llegir-ne més

EL règim jurídic del teletreball a les administracions públiques (I)

La crisi del coronavirus SARS-CoV-2 ha precipitat la implementació del teletreball a domicili. En aquest sentit, la Guia publicada pel Ministeri de Treball sobre l’actuació en l’àmbit laboral en relació amb el coronavirus, assenyala aquesta forma d’organització de la relació laboral com una clara alternativa a altres …

per llegir-ne més

Indemnització per al personal interí cessat en execució d’ofertes d’ocupació pública caducades

Com a continuació de l'apunt relatiu a la caducitat de les ofertes d’ocupació pública, en aquest apunt es comenten les novetats que sobre aquest assumpte ha afegit la Sentència de 12 de desembre de 2019 (rec. 3554/2017), del Tribunal Suprem (STS). Aquesta resolució judicial té un especial interès …

per llegir-ne més

L'enrevessada figura del personal laboral indefinit no fix de plantilla i l'inexplicable silenci del legislador estatal

Només hi ha una solució definitiva a la inseguretat que genera el vincle creat artificialment per la jurisprudència del personal indefinit no fix de plantilla, i és la intervenció decidida del legislador estatal. Des del seu reconeixement judicial al final de la dècada dels noranta, aquesta figura ha estat mutant …

per llegir-ne més

La motivació dels nomenaments i els cessaments en llocs de treball de lliure designació

Ja és reiterada la doctrina dels tribunals sobre la necessitat de motivar els nomenaments en els llocs de treball de lliure designació. Recentment, diferents pronunciaments judicials han entrat a delimitar i concretar l’abast del deure de motivar les resolucions de cessament que es produeixen en aquests llocs de treball …

per llegir-ne més

El règim de responsabilitat dels alts càrrecs i del personal directiu al servei de l’Administració de la Generalitat en l’exercici de les seves funcions

Aquest apunt tracta d’identificar, en vista de la normativa dispersa que hi ha sobre la matèria, les responsabilitats concretes que deriven de l’exercici de l’alt càrrec o de l’alta direcció pública en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Convé recordar que aquesta …

per llegir-ne més

Torna a munt