Saltar al contingut principal
turisme

Comentaris d'actualitat en matèria de personal al servei de les administracions públiques catalanes i el seu sector públic

L’interval de nivells dels llocs de treball de l’Administració local: un altre desgavell

Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre (RDL 6/2023), en la disposició transitòria sisena, estableix de manera transitòria els nous intervals de nivells (mínims i màxims) que corresponen a cada grup o subgrup de classificació dels cossos i escales de l’Administració general de l’Estat …

per llegir-ne més

El Tribunal Suprem avala la desocupació com a requisit d’accés a places laborals de curta durada

Nombre de lectures: 0

En aquest apunt es comenten dues sentències recents del Tribunal Suprem (TS) que obren una escletxa en els principis constitucionals i legals d’accés a l’ocupació pública. La primera sentència, del maig del 2023, no em va merèixer més reflexió que la d’una valoració discutible del TS, però …

per llegir-ne més

L’acomiadament del personal laboral per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de la producció a les administracions públiques

Nombre de lectures: 0

La tensió permanent derivada de l’aplicació de la legislació laboral comuna a les administracions públiques no ha estat resolta a hores d’ara. Amb l’aprovació de l’Estatut bàsic de l’empleat públic del 2007 (EBEP) es va perdre una gran oportunitat per definir com a relació laboral …

per llegir-ne més

El període de prova en les relacions laborals de les administracions públiques

Nombre de lectures: 0

El període de prova es configura en el terreny teòric, atès que no hi ha definició legal, com el pacte en virtut del qual durant un curt període temporal es valoren les aptituds i l’adaptació dels treballadors a les prestacions contractades i a l’organització, de tal manera que …

per llegir-ne més

Els increments lineals i generalitzats de retribucions del personal funcionari: el perillós precedent de l’Administració de justícia

Nombre de lectures: 0

Comentava recentment amb un company de l’Administració local les dificultats que implica una modificació de les relacions de llocs de treball quan d’aquesta adequació es deriva un increment gairebé generalitzat de les retribucions per a tot el personal. Analitzàvem les alternatives per salvar les limitacions de la legislació …

per llegir-ne més

La irrupció del WhatsApp en les relacions laborals

Nombre de lectures: 0

Les aplicacions de missatgeria instantània formen part del dia a dia de les comunicacions habituals de milions de persones i, particularment, s’han fet habituals en l’àmbit de les relacions laborals. En aquest sentit, l’aplicació WhatsApp ha esdevingut una eina molt útil, atès que permet la comunicació instantània …

per llegir-ne més

Els arbres que no ens deixen veure el bosc: pas endavant del Tribunal Suprem sobre la desviació processal en processos de provisió i selecció

Nombre de lectures: 0

La Sentència del Tribunal Suprem –STS- de 12 de desembre de 2022 (rec. 315/2022), que comentem en aquest apunt, dictada amb motiu de la impugnació de la resolució d’un concurs de provisió de llocs de treball del Congrés dels Diputats, va tenir una important repercussió en les xarxes …

per llegir-ne més

Actes administratius generals o normes reglamentàries: naturalesa jurídica de les bases generals dels processos selectius, de les relacions de llocs de treball i de les ofertes d’ocupació pública

Nombre de lectures: 0

En aquest apunt s’analitza el recent posicionament de la Sala Tercera del Tribunal Suprem sobre la naturalesa jurídica de les bases generals rectores dels processos selectius -STS de 19 de setembre de 2022, recurs núm. 937/2021- i, alhora, es recorda el tortuós recorregut dels tribunals per determinar la …

per llegir-ne més

L’establiment d’alçades mínimes diferents entre homes i dones per accedir a cossos policials: reflexions sobre la discriminació indirecta per raó de sexe

Nombre de lectures: 0

La Sentència del Tribunal Suprem de 14 de juliol de 2022 (recurs 452/2018) aborda la interessant qüestió de la possible discriminació indirecta de les dones establerta en un reglament estatal que exigeix com a requisit per accedir al Cos Nacional de Policia una alçada mínima per als homes d …

per llegir-ne més

Els tribunals qualificadors davant les sol·licituds d’ajornament de proves o d’exercicis en els processos selectius d’accés a l’ocupació pública

Nombre de lectures: 0

Hi ha situacions controvertides que es donen molt sovint a la pràctica quotidiana dels processos selectius i a les quals s’han d’enfrontar els membres dels tribunals qualificadors sense disposar de gairebé cap suport normatiu i amb una jurisprudència dispersa i eminentment casuística. Aquest és el cas de les …

per llegir-ne més

Torna a munt