Saltar al contingut principal
turisme

Comentaris d'actualitat en matèria de personal al servei de les administracions públiques catalanes i el seu sector públic

La problemàtica sobre la caducitat de les ofertes d’ocupació pública

Nombre de lectures: 0

L’article 70.1 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (en endavant, TREBEP), estableix que l’execució de l’oferta d’ocupació publica es desenvolupi dins el termini improrrogable de tres …

per llegir-ne més

La contractació de personal laboral en el sector públic

Nombre de lectures: 0

La selecció de personal laboral, fix i temporal, en l’àmbit de les entitats del sector públic planteja avui molts interrogants pràctics. En aquest apunt s’analitzen els aspectes que poden resultar més rellevants i/o discutibles però, sobretot, la darrera finalitat d’aquest escrit és procurar dibuixar les línies …

per llegir-ne més

El règim jurídic del personal al servei dels consorcis adscrits a la Generalitat

Nombre de lectures: 0

Problemes d'inseguretat jurídica i múltiples dubtes d’interpretació

En aquest apunt, s’analitzen i es comenten els aspectes, al meu entendre, més controvertits relatius a la complexa situació que cal gestionar des dels consorcis adscrits a l’Administració de la Generalitat, així com des dels departaments als quals s …

per llegir-ne més

Torna a munt