Saltar al contingut principal
turisme

Articles

Any 2024

L’enrenou judicial i mediàtic sobre l’abús de la temporalitat en les administracions públiques

La qüestió sobre la viabilitat jurídica de la declaració de fixesa dels treballadors de l’Administració i el seu sector públic en abús de temporalitat, sembla que encara no està definitivament resolta. Ens trobem, ara per ara, en un moment d’inseguretat jurídica i de poques certeses sobre la solució …

per llegir-ne més

La desconeguda figura de la remoció del lloc de treball dels funcionaris públics

La remoció del lloc de treball ha estat i és una figura molt poc analitzada del règim jurídic dels empleats públics. L'escassa aplicació pràctica ha fet que esdevingui una institució jurídica certament residual, principalment en els casos en què es tracta de cessar els funcionaris del seu lloc de …

per llegir-ne més

L’interval de nivells dels llocs de treball de l’Administració local: un altre desgavell

El Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre (RDL 6/2023), en la disposició transitòria sisena, estableix de manera transitòria els nous intervals de nivells (mínims i màxims) que corresponen a cada grup o subgrup de classificació dels cossos i escales de l’Administració general de l’Estat …

per llegir-ne més

Any 2023

El Tribunal Suprem avala la desocupació com a requisit d’accés a places laborals de curta durada

En aquest apunt es comenten dues sentències recents del Tribunal Suprem (TS) que obren una escletxa en els principis constitucionals i legals d’accés a l’ocupació pública. La primera sentència, del maig del 2023, no em va merèixer més reflexió que la d’una valoració discutible del TS, però …

per llegir-ne més

L’acomiadament del personal laboral per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de la producció a les administracions públiques

La tensió permanent derivada de l’aplicació de la legislació laboral comuna a les administracions públiques no ha estat resolta a hores d’ara. Amb l’aprovació de l’Estatut bàsic de l’empleat públic del 2007 (EBEP) es va perdre una gran oportunitat per definir com a relació laboral …

per llegir-ne més

El període de prova en les relacions laborals de les administracions públiques

El període de prova es configura en el terreny teòric, atès que no hi ha definició legal, com el pacte en virtut del qual durant un curt període temporal es valoren les aptituds i l’adaptació dels treballadors a les prestacions contractades i a l’organització, de tal manera que …

per llegir-ne més

Els increments lineals i generalitzats de retribucions del personal funcionari: el perillós precedent de l’Administració de justícia

Comentava recentment amb un company de l’Administració local les dificultats que implica una modificació de les relacions de llocs de treball quan d’aquesta adequació es deriva un increment gairebé generalitzat de les retribucions per a tot el personal. Analitzàvem les alternatives per salvar les limitacions de la legislació …

per llegir-ne més

La irrupció del WhatsApp en les relacions laborals

Les aplicacions de missatgeria instantània formen part del dia a dia de les comunicacions habituals de milions de persones i, particularment, s’han fet habituals en l’àmbit de les relacions laborals. En aquest sentit, l’aplicació WhatsApp ha esdevingut una eina molt útil, atès que permet la comunicació instantània …

per llegir-ne més

Els arbres que no ens deixen veure el bosc: pas endavant del Tribunal Suprem sobre la desviació processal en processos de provisió i selecció

La Sentència del Tribunal Suprem –STS- de 12 de desembre de 2022 (rec. 315/2022), que comentem en aquest apunt, dictada amb motiu de la impugnació de la resolució d’un concurs de provisió de llocs de treball del Congrés dels Diputats, va tenir una important repercussió en les xarxes …

per llegir-ne més

Any 2022

Actes administratius generals o normes reglamentàries: naturalesa jurídica de les bases generals dels processos selectius, de les relacions de llocs de treball i de les ofertes d’ocupació pública

En aquest apunt s’analitza el recent posicionament de la Sala Tercera del Tribunal Suprem sobre la naturalesa jurídica de les bases generals rectores dels processos selectius -STS de 19 de setembre de 2022, recurs núm. 937/2021- i, alhora, es recorda el tortuós recorregut dels tribunals per determinar la …

per llegir-ne més

L’establiment d’alçades mínimes diferents entre homes i dones per accedir a cossos policials: reflexions sobre la discriminació indirecta per raó de sexe

La Sentència del Tribunal Suprem de 14 de juliol de 2022 (recurs 452/2018) aborda la interessant qüestió de la possible discriminació indirecta de les dones establerta en un reglament estatal que exigeix com a requisit per accedir al Cos Nacional de Policia una alçada mínima per als homes d …

per llegir-ne més

Els tribunals qualificadors davant les sol·licituds d’ajornament de proves o d’exercicis en els processos selectius d’accés a l’ocupació pública

Hi ha situacions controvertides que es donen molt sovint a la pràctica quotidiana dels processos selectius i a les quals s’han d’enfrontar els membres dels tribunals qualificadors sense disposar de gairebé cap suport normatiu i amb una jurisprudència dispersa i eminentment casuística. Aquest és el cas de les …

per llegir-ne més

L’alta direcció en el sector públic de la Generalitat de Catalunya

El concepte d’alta direcció en el sector públic

El Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost, regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció (en endavant, RDPAD).

El primer problema que es va plantejar en el seu moment feia referència a la possibilitat d …

per llegir-ne més

La reforma laboral i el seu impacte en la contractació temporal de les administracions públiques i el seu sector públic

El Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, disposa algunes singularitats en relació amb la contractació de caràcter temporal en el marc de les administracions …

per llegir-ne més

El problema de l’encaix del personal subrogat procedent d’empreses privades com a conseqüència de processos de reversió

Un dels problemes jurídics recurrents i no resolts normativament que planteja la reinternalització o reversió de serveis públics (recuperació de la gestió de serveis públics gestionats per empreses privades), és la dificultat d’encaixar pacíficament les normes laborals sobre subrogació laboral amb les normes sobre l’accés a l’ocupació …

per llegir-ne més

El perllongament de la permanència en el servei actiu: la confluència de dos interessos

En el perllongament de la permanència en el servei actiu conflueixen dos interessos: el del funcionari que vol continuar treballant i el de l’Administració que no vol perdre'l perquè la seva actitud professional aporta un benefici cert. La possibilitat de perllongar la permanència en el servei actiu més …

per llegir-ne més

Any 2021

Escac a la valoració de la formació desactualitzada per accedir a l'ocupació pública o la provisió de llocs de treball

Ningú no pot negar que una societat altament tecnificada s'ha de servir d’empleats públics amb un alt nivell formatiu. En més o menys intensitat, la formació actualitzada és un element essencial no només per al desenvolupament professional dels empleats públics sinó també per a l’exercici eficaç de …

per llegir-ne més

Ús de càmeres de videovigilància per controlar la prestació laboral o de serveis

L’ús de les càmeres de videovigilància en l’àmbit de les relacions laborals ha estat i sembla que continuarà sent un assumpte complex, prova d’això són les vacil·lacions jurisprudencials d’aquests darrers anys, no només de la jurisprudència del TC i del TS a aquest respecte, sinó …

per llegir-ne més

Evolució del control judicial de la discrecionalitat tècnica dels tribunals qualificadors de proves selectives

Amb motiu de la gran quantitat de processos selectius d’accés a l’ocupació pública que s’han convocat i es convocaran en breu, té un especial interès, principalment per als membres dels tribunals qualificadors, conèixer amb una certa concreció quin és l’estat actual de la jurisprudència sobre l …

per llegir-ne més

El forat negre de les permutes de llocs de treball: una institució provisòria anacrònica amb un règim jurídic dispers que difícilment resisteix un judici de constitucionalitat

La figura de la permuta de llocs de treball, com a fórmula de provisió de llocs de treball de caràcter residual i excepcional, possibilita que dos funcionaris intercanviïn voluntàriament els seus llocs de treball sempre que compleixin els requisits establerts normativament i aquest intercanvi l’autoritzin discrecionalment els diferents òrgans …

per llegir-ne més

Els funcionaris interins poden gaudir de les situacions administratives que la legislació vigent reconeix als funcionaris de carrera?

En aquest apunt tractarem d’analitzar la situació actual partint de la base que tradicionalment s’ha negat, normativament i jurisprudencialment, el gaudiment de les situacions administratives per part del personal interí a causa de la naturalesa temporal de la seva vinculació. En aquesta matèria, com es podrà comprovar, hi …

per llegir-ne més

El paper de l’entrevista en els processos selectius d’accés a l’ocupació pública

En aquest apunt ens fem ressò de la darrera jurisprudència sobre l’entrevista com a prova selectiva d’accés a l’ocupació pública. El component de subjectivitat que porta implícita l’entrevista de selecció ha generat reaccions enèrgiques per desacreditar-la i relegar-la a un paper residual i secundari, però el …

per llegir-ne més

En els exàmens teòrics d'una oposició el tribunal qualificador només pot plantejar preguntes que es corresponguin amb els enunciats concrets dels epígrafs del temari o programa

La sentència del Tribunal Suprem (TS) que es comenta avança en la línia de limitar la discrecionalitat de l’Administració a l'hora d'elaborar les bases de les convocatòries, així com la que correspon als tribunals qualificadors per garantir més seguretat jurídica a les proves selectives d'accés a …

per llegir-ne més

Any 2020

Garanties d'imparcialitat i exercici interí de funcions reservades a personal funcionari

Comentàvem en l’apunt anterior que la tramitació dels procediments administratius i, en general, les funcions que impliquen l’exercici de potestats públiques estaven reservades a funcionaris públics i calia descartar la participació del personal laboral i del personal eventual en l’exercici d’aquestes funcions. De retruc ens plantejàvem …

per llegir-ne més

La tramitació de procediments administratius està reservada a funcionaris públics

Hi ha sentències que passen desapercebudes, fagocitades per l’actual crisi sanitària, i tenen una gran transcendència pràctica, ja que principalment impacten en les administracions que disposen d’una plantilla funcionarial escassa i han de recórrer a altres empleats –laborals- o a altres institucions –empreses públiques o, fins i tot …

per llegir-ne més

Protecció juridicolaboral dels pares i mares amb fills i filles afectats per la covid 19

En el moment d’escriure aquestes línies, tothom és conscient que cal protegir la situació laboral i mantenir el nivell d’ingressos dels pares i mares que es troben davant d’aquesta contingència; no obstant això, no hi ha un posicionament majoritari sobre quines han de ser les mesures per …

per llegir-ne més

Decàleg d'aspectes clau en les comissions de serveis

Normativa aplicable

La figura de la comissió de serveis no està definida com a tal al text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (TREBEP). L’article 81.3 de l’esmentada normativa bàsica …

per llegir-ne més

Cop de porta a la transformació judicial del vincle temporal en fix com a conseqüència de l’ús abusiu en els nomenaments de personal funcionari interí

L’esperada sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va arribar el dia 19 de març. El TJUE es despatxa amb contundència davant les situacions abusives en els nomenaments temporals, però el cert és que deixa sense recorregut la principal reclamació de milers de recurrents interins de …

per llegir-ne més

El règim jurídic del teletreball a les administracions públiques (i III)

El dret a la desconnexió digital i la intimitat personal i familiar dels teletreballadors

El dret a la desconnexió digital té el reconeixement legal en l’article 88 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals –en endavant …

per llegir-ne més

El règim jurídic del teletreball a les administracions públiques (II)

Apunt dedicat a Lluís Azemar i Mallard, funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, excel·lent jurista i gran persona. Gràcies per tot, amic. DEP.

Seguim dibuixant el règim jurídic del teletreball a les administracions públiques, amb una especial referència a l’Administració de la Generalitat. En aquest …

per llegir-ne més

EL règim jurídic del teletreball a les administracions públiques (I)

La crisi del coronavirus SARS-CoV-2 ha precipitat la implementació del teletreball a domicili. En aquest sentit, la Guia publicada pel Ministeri de Treball sobre l’actuació en l’àmbit laboral en relació amb el coronavirus, assenyala aquesta forma d’organització de la relació laboral com una clara alternativa a altres …

per llegir-ne més

Indemnització per al personal interí cessat en execució d’ofertes d’ocupació pública caducades

Com a continuació de l'apunt relatiu a la caducitat de les ofertes d’ocupació pública, en aquest apunt es comenten les novetats que sobre aquest assumpte ha afegit la Sentència de 12 de desembre de 2019 (rec. 3554/2017), del Tribunal Suprem (STS). Aquesta resolució judicial té un especial interès …

per llegir-ne més

Any 2019

L'enrevessada figura del personal laboral indefinit no fix de plantilla i l'inexplicable silenci del legislador estatal

Només hi ha una solució definitiva a la inseguretat que genera el vincle creat artificialment per la jurisprudència del personal indefinit no fix de plantilla, i és la intervenció decidida del legislador estatal. Des del seu reconeixement judicial al final de la dècada dels noranta, aquesta figura ha estat mutant …

per llegir-ne més

La motivació dels nomenaments i els cessaments en llocs de treball de lliure designació

Ja és reiterada la doctrina dels tribunals sobre la necessitat de motivar els nomenaments en els llocs de treball de lliure designació. Recentment, diferents pronunciaments judicials han entrat a delimitar i concretar l’abast del deure de motivar les resolucions de cessament que es produeixen en aquests llocs de treball …

per llegir-ne més

El règim de responsabilitat dels alts càrrecs i del personal directiu al servei de l’Administració de la Generalitat en l’exercici de les seves funcions

Aquest apunt tracta d’identificar, en vista de la normativa dispersa que hi ha sobre la matèria, les responsabilitats concretes que deriven de l’exercici de l’alt càrrec o de l’alta direcció pública en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Convé recordar que aquesta …

per llegir-ne més

El cessament del personal funcionari interí en vista de la darrera jurisprudència

Sembla que darrerament s’està reconduint l’embolic generat arran de les diferents sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) relatives a les conseqüències de l’acomiadament de personal laboral interí i del cessament del personal funcionari interí. L’objecte d’aquest apunt és tractar d’aclarir …

per llegir-ne més

La problemàtica sobre la caducitat de les ofertes d’ocupació pública

L’article 70.1 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (en endavant, TREBEP), estableix que l’execució de l’oferta d’ocupació publica es desenvolupi dins el termini improrrogable de tres …

per llegir-ne més

La contractació de personal laboral en el sector públic

La selecció de personal laboral, fix i temporal, en l’àmbit de les entitats del sector públic planteja avui molts interrogants pràctics. En aquest apunt s’analitzen els aspectes que poden resultar més rellevants i/o discutibles però, sobretot, la darrera finalitat d’aquest escrit és procurar dibuixar les línies …

per llegir-ne més

El règim jurídic del personal al servei dels consorcis adscrits a la Generalitat

Problemes d'inseguretat jurídica i múltiples dubtes d’interpretació

En aquest apunt, s’analitzen i es comenten els aspectes, al meu entendre, més controvertits relatius a la complexa situació que cal gestionar des dels consorcis adscrits a l’Administració de la Generalitat, així com des dels departaments als quals s …

per llegir-ne més

Torna a munt