Saltar al contingut principal

Ingressos i procediments tributaris de l'Administració local

Nombre de lectures: 0

← Unitat 5 | Unitat 7 →

6. La gestió de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

6.1 Naturalesa

La normativa de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (en endavant, IIVTNU), està regulada en els articles 104-110 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2004/03/05/2/con.

Es tracta d'un impost de naturalesa directa, ja que recau sobre el titular de la capacitat econòmica sense que s'hagi establert la translació del gravamen a altres persones.

És un impost municipal i potestatiu, ja que la seva exigibilitat requereix l'aprovació de l'acord d'imposició i la corresponent ordenança fiscal.


↑ Índex de la unitat

6.2 Fet imposable

L'article 104 del TRLHL estableix que grava l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que es posi de manifest com a conseqüència de la transmissió de la propietat d'aquests, o bé com a conseqüència de la transmissió o constitució d'un dret real de gaudiment, limitatiu del domini, sobre els referits terrenys.

Els elements del fet imposable són:

 • Increment de valor
 • Alteració patrimonial
 • Terrenys de naturalesa urbana


6.2.1 Increment de valor

A) Fonament de l'impost

El fonament de l'IIVTNU és l'article 47 de la Constitució espanyola (CE), on s'estableix que la comunitat té dret a participar en les plusvàlues generades per l'acció urbanística dels poders públics.

La Sentència del Tribunal Suprem (TS) de 29 de novembre de 1997 va manifestar que:

"Su fundamento no es otro que hacer posible, quizá como en ninguna otra modalidad impositiva, que la Comunidad participe en las plusvalías que ha generado la acción urbanística de los entes públicos en terrenos de propiedad particular. Así se desprende del art. 47, párrafo 2 de la Constitución y del art. 7 del Texto Refundido de la Ley del Suelo en vigor."

La jurisprudència dictada fins al 2012 va declarar que l'impost no pretén gravar el benefici concret obtingut pel subjecte passiu, sinó gravar la plusvàlua general i contínua a la qual estan sotmesos tots els terrenys urbans com a conseqüència de la realització d'obres públiques i la prestació de serveis públics.

B) Fonament davant la situació econòmica (anys 2008-2016)

L'última crisi econòmica va tenir uns efectes importants en el sector immobiliari, que es va traduir en descensos dels valors del sòl. Això va provocar la presentació de moltes reclamacions dels contribuents, que consideraven que no s'havia produït cap increment de valor dels terrenys amb la seva transmissió.

La crisi va provocar que a partir de l'any 2012 els tribunals superiors de justícia (en endavant, TSJ) canviessin el seu criteri. Així, el TSJ de Catalunya en sentències dictades als anys 2012 i 2013 va manifestar que, si no ha existit increment de valor, no es produeix el fet imposable, i fixa les conseqüències següents:

"Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el hecho imponible del impuesto (art. 104.1 LHL), y éste no podrá exigirse, por más que la aplicación de las reglas del art. 107.2 (cálculo de la base imponible) siempre produzca la existencia de teóricos incrementos.

Posteriorment, els fonaments del TSJ de Catalunya van ser acollits íntegrament per alguns jutjats contenciosos administratius (en endavant, JCA).

C) Declaració d'inconstitucionalitat de la normativa reguladora de l'IIVTNU (2017)

C.1) Sentència del Tribunal Constitucional núm. 59/2017

El TC va estimar la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel JCA 1 de Jerez de la Frontera en relació amb els articles 107 i 110.4 del TRLHL per vulneració dels articles 31 i 24 de la CE (capacitat econòmica i tutela judicial efectiva), pel fet de considerar que la normativa de la base imposable estableix una regla de valoració que no es pot considerar correcta quan es produeix una minusvàlua.

No obstant això, el TC declara inconstitucionals i nuls els esmentats articles però “únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor".

Finalment, la STC manifesta que la forma de determinar l'existència o no d'un increment de valor susceptible de tributació només correspon al legislador.

C.2) Jurisprudència del Tribunal Suprem

Després de la STC 59/2017, es van presentar davant el TS molts recursos de cassació per a la formació de jurisprudència, a l'objecte d'interpretar els articles 107.1, 107.2.a i 110.4 del TRLHL.

La primera sentència del TS va ser dictada el 9 de juliol de 2018, i va manifestar que la declaració d’inconstitucionalitat dels articles 107.1 i 107.2.a (base imposable) del TRLHL és parcial, mentre que la declaració d’inconstitucionalitat de l’article 110.4 (comprovació de valors) és total, ja que impedeix que els subjectes passius puguin acreditar un valor diferent.

Això comporta que si el subjecte passiu pot acreditar la inexistència de l’increment, no és procedent l’exigència de l’impost i, en cas contrari, s’ha de liquidar d'acord amb els articles 107.1 i 107.2.a del TRLRHL, que continuen vigents per als casos d’existència d’increment.

C.3) Sentència del Tribunal Constitucional núm 182/2021

Posteriorment, i en concordança amb la declaració parcial d'inconstitucionalitat continguda en les STC 59/2017 i 126/2019, el Tribunal Constitucional s'ha pronunciat en relació a la qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4433-2020 promoguda pel TSJ d'Andalusia, Ceuta i Melilla, en la Sentència núm. 182/2021 (en endavant STC 182/2021), declarant la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, segon paràgraf, 107.2 a) i 107.4 del TRLRHL, en els termes previstos en el seu fonament jurídic sisè.

D) Modificació normativa de l'IIVTNU

Finalment, el Real decret llei 26/2021, de 8 de novembre de 2021, que va entrar en vigor el 10 de novembre, adapta la normativa reguladora de l'IIVTNU continguda al TRLRHL a la jurisprudència del Tribunal Constitucional. Segons consta a l'exposició de motius de l'esmentat RD-L 26/2021, la reforma no suposa la creació ex novo d'un tribut, sinó que es tracta d'una reforma parcial que es limita a introduir un nou supòsit de no subjecció i a modificar el mètode de determinació de la base imposable.

↑ 6.2 Fet imposable ↑ Índex de la unitat

6.2.2 Transmissió de la propietat i constitució o transmissió d'un dret real de gaudiment limitatiu del domini

L'increment de valor es posa de manifest com a conseqüència d'una alteració patrimonial, és a dir, una transmissió del domini o la constitució o transmissió d'un dret real de gaudi limitatiu del domini.

A) Transmissió del domini

L'article 609 del Codi civil (en endavant, CC) enumera les diferents maneres d'adquirir la propietat: "La propiedad se adquiere por la ocupación. La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por Ley, por donación, por sucesión testada e intestada, y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. Pueden también adquirirse por medio de la prescripción."

A.1) Transmissions inter vivos a títol onerós

A.1.1) Compravenda mitjançant escriptura pública o contracte privat

L'article 609 del CC estableix que la propietat s'adquireix "[…] por consecuencia de ciertos contratos, mediante la tradición".

Títol i mode (traditio): és necessària l'existència d'un títol (fonament de l'adquisició) però també que l'immoble es transmeti, és a dir, que es produeixi la tradició o lliurament.

La traditio es pot produir de forma material o de forma espiritualitzada, segons l'article 1.462 del CC:

a)Traditio material o real, quan la cosa venuda es posa en poder i possessió del comprador. b)Traditio espiritual o instrumental, quan no es produeix el lliurament físic, però s'entén efectuat per presumpció legal. L'article 1.462 del CC disposa que "Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujese claramente lo contrario".

Les compravendes en escriptura pública no plantegen problemes, ja que l'atorgament d'escriptura pública és un mitjà de lliurament i es produeix la conjunció d'ambdós elements, títol i mode.

El problema es planteja quan la transmissió s'ha efectuat en contracte privat, ja que en aquests casos es pot acreditar l'existència del títol, però no l'existència del mode. Per tal que la transmissió es perfeccioni cal demostrar que s'ha efectuat el lliurament efectiu de l'immoble a l'adquirent.

Efectes davant tercers: els contractes privats només produeixen efectes entre les parts contractants, però no afecten tercers. La Llei estableix el sistema següent:

 • La data del document privat és oposable davant de tercers quan es produeixi alguna de les circumstàncies de l'article 1227 del CC:
-Que hagi mort un dels atorgants del contracte privat, en aquest cas la data és la de la defunció.

-Que s'hagi lliurat a un funcionari públic competent por raó del seu càrrec, en aquest cas la data del contracte davant de tercers és la data en què s'hagi lliurat a un funcionari.

-Des de la data d'inscripció en un registre públic (la data és la d'inscripció).

La jurisprudència aplica la teoria dels actes propis segons la qual l'Administració no pot desconèixer la data del document privat si aquesta, en algun moment, ha estat tinguda en compte per l'ajuntament. Així, el TS ha considerat que si l'ajuntament va acceptar la transmissió d'una finca, a partir d'un document privat, (concessió d'una llicència d'obres o girant al comprador l'IBI), després no en pot desconèixer l'existència als efectes de la plusvàlua.

A.1.2) Vendes efectuades sota pacte de reserva

En les vendes efectuades sota pacte de reserva es planteja delimitar la data de la meritació, és a dir, si la transmissió als efectes tributaris s'ha d'entendre quan s'ha pagat el preu ajornat o en el moment de l'escriptura.

La meritació es produeix en el moment de l'escriptura. Es tracta d'un instrument jurídic per garantir el pagament del preu i, en cas d'incompliment per part del comprador, es produeix la resolució expressa del conveni -en aquest sentit, vegeu la STS de 16 de juliol de 1993 (recurs 747/93).

A.1.3) El contracte d'opció de compra

Aquest contracte concedeix a una de les parts la facultat d'adquirir la propietat del bé arrendat, però no produeix efectes en relació amb l'IIVTNU, ja que mentre no s'exerciti l'opció no es pot entendre realitzada la transmissió.

A.1.4) Adquisicions en virtut de subhasta judicial o administrativa

L'execució forçosa d'un bé és un mitjà de transmissió del terreny i, per tant, es produeix el fet imposable.

Normativa: Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, modificada per la Llei 13/2009, de 3 de novembre, article 674: "Será título bastante para la inscripción en el Registro de la Propiedad el testimonio, expedido por el Secretario judicial, del decreto de adjudicación […]."

Moment de la meritació: quan es dicta el decret d'adjudicació ferm. Cal que es declari la fermesa (testimoni). Un cop declarada la fermesa, els efectes translatius s'han de retrotraure al moment en què es va dictar el decret.

Termini per autoliquidar: comença a computar-se des de la fermesa del decret. Aquesta data s'ha de tenir en compte només a l'efecte del termini de presentació, sense que afecti la meritació.

A.1.5) Adjudicacions en pagament de deutes, adjudicacions en pagament d'assumpció de deutes i adjudicacions per a pagament de deutes

El nostre ordenament ha distingit sempre tres classes d'adjudicacions:

 • Adjudicació en pagament de deutes
 • Adjudicació en pagament d'assumpció de deutes
 • Adjudicació per a pagament de deutes.

En l'adjudicació en pagament de deutes l'adjudicatari és creditor de l'adjudicant per un crèdit propi. És l'adjudicació d'un o més béns al creditor en pagament de deutes.

L'adjudicació en pagament d'assumpció de deutes: l'adjudicatari resulta deutor de tercers per la cessió de deutes i béns feta per l'adjudicant. És l'adjudicació a un tercer perquè assumeixi el deute i es converteixi en deutor davant del creditor, amb consentiment exprés d'aquest.

L'adjudicació per a pagament de deutes: l'adjudicatari rep determinats béns perquè, amb aquests o amb el seu producte, pagui el deute de l'adjudicant.

Els dos primers negocis jurídics impliquen una transmissió subjecta a l'IIVTNU. En canvi, l'adjudicació per a pagament de deutes es un mandat

A.1.6) Adjudicació extintiva d'una comunitat

El CC defineix la comunitat de béns en l'article 392: "Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas."

Dissolució i adjudicació als copropietaris sense excés: és un acte no subjecte, ja que no es produeix una transmissió del domini.

Dissolució amb excés: el problema es planteja quan la cosa és indivisible o pot desmerèixer molt amb la divisió: un pis, un aparcament, etc. En aquest cas, l'article 404 del CC disposa que “Cuando la cosa fuere esencialmente indivisible, y los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, se venderá y repartirá su precio”.

Per tant, l'única forma de divisió, en el sentit d'extinció de la comunitat, és adjudicar-la a un dels comuners abonant als altres l'excés en diners (divisió econòmica). Cal plantejar-se si, en aquest cas, es produeix una transmissió de la propietat o no.

Evolució jurisprudencial:

IIVTNU: en un primer moment, el TS va entendre que en aquests supòsits es produïa la transmissió del domini ja que un dels comuners venia la seva quota a la resta. En aquest sentit, vegeu la STS de 18 de juny de 1994.

IIVTNU: posteriorment, la STS de 19 de desembre de 1998 va distingir les comunitats de béns en funció de l'origen del proindivís. En les comunitats hereditàries la dissolució no és subjecte, mentre que en les comunitats voluntàries la dissolució amb excés d'adjudicació si que és subjecte.

ITP: en l'àmbit de l'impost de transmissions patrimonials (en endavant, ITP), la STS de 28 de juny de 1999 va crear una doctrina que ha estat reproduïda per nombroses sentències dels TSJ:

"La división de la cosa común y la consiguiente adjudicación a cada comunero en proporción a su interés en la comunidad de las partes resultantes no es una transmisión patrimonial propiamente dicha -ni a efectos civiles ni a efectos fiscales- sino una mera especificación o concreción de un derecho abstracto preexistente."

L'esmentada doctrina va ser dictada en relació amb l'ITP, i en un primer moment no es va adoptar aquest criteri als efectes de l'IIVTNU. No obstant això, en l'àmbit de l'impost, el canvi de criteri va ser motivat per la STSJ de Catalunya de 18 d'abril de 2013, que va manifestar clarament que la dissolució de comunitat no té naturalesa translativa sinó merament especificativa, i no constitueix acte subjecte a l'impost.

A.1.7) Expedients de domini

La declaració de domini no suposa una transmissió de l'immoble sinó un simple reconeixement d'una adquisició que havia tingut lloc amb anterioritat, però mancava el títol. És una declaració judicial que atorga un títol formal per inscriure en el Registre de la propietat.

A.1.8) Expropiació forçosa

L'expropiació forçosa és una forma de privació singular de la propietat privada per causa d’utilitat pública o interès social, qualssevol que siguin les persones o entitats a què pertanyi, ordenada imperativament.

L'expropiació forçosa també és un mitjà de transmissió de la propietat i la seva realització dona lloc al fet imposable de l'impost.

No obstant això, el TSJ de Cantàbria i de la Comunitat Valenciana ha manifestat en diferents sentències que les expropiacions forçoses no estan subjectes a l'IIVTNU, argumentant que es produeix una privació de la propietat particular de la qual legalment no pot derivar per a l'expropiat cap perjudici ni benefici patrimonial.

Quant al moment de la meritació, s'ha de distingir entre:

 1. El procediment ordinari: es requereix el compliment de dos requisits, abonament del preu i ocupació del bé, que té lloc amb l'acta d'ocupació i pagament.
 2. El procediment d'urgència: inversió de determinades fases del procediment ordinari:
Acta prèvia d'ocupació

Dipòsit provisional

Ocupació: meritació de l'IIVTNU.

A.1.9) Aportacions de terrenys a òrgans de gestió urbanística, adjudicacions posteriors dels terrenys i reparcel·lacions

L'execució urbanística és el conjunt de procediments per transformar l'ús del sòl i per urbanitzar-lo, d'acord amb el planejament urbanístic. Els sistemes d'execució del planejament són:

 • De reparcel·lació
 • De compensació bàsica
 • De compensació per concertació
 • De cooperació
 • Per sectors d'urbanització prioritària
 • D'expropiació.

La normativa aplicable és l'article 23 del text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre (en endavant, TRLS).

No són subjectes a l'IIVTNU les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats per ells, en els termes de l'article 23 del TRLS.

No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats per aquest, l'excés d'adjudicació està subjecte a l'impost.

A.2) Transmissions inter vivos a títol lucratiu: la donació

La donació és una de les maneres d'adquirir el domini. En la donació de bé immoble és imprescindible l'escriptura pública com a requisit de validesa i d'eficàcia.

A.3) Transmissió mortis causa

Quant a la normativa, s'ha de tenir en compte que les institucions successòries a Catalunya es regulen en la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (en endavant, CCS) i que el CC és d'aplicació supletòria.

A.3.1) Fases de l'herència:

 1. Acceptació de l'herència. D'acord amb l'article 411-5 del CCS, l'adquisició de l'herència requereix l'acceptació: "L’hereu adquireix l’herència deferida amb l’acceptació, però els efectes d’aquesta es retrotrauen al moment de la mort del causant." La meritació en les transmissions mortis causa es produeix en el moment de la mort del causant.
 2. Tipus. L'acceptació de l'herència pot ser pura i simple o a benefici d'inventari. Al seu torn, l'acceptació pura i simple pot ser expressa, mitjançant document públic o privat, o bé de forma tàcita.
 3. Partició hereditària. El TS afirma que la partició hereditària és l'últim graó del procés successori, que posa fi a la situació d'indivisió en la qual es trobava l'herència des de l'apertura de la successió. La partició hereditària no està subjecta a l'IIVTNU.

A.3.2) Substitució hereditària

El CCS estableix com a tipus de substitucions: vulgar, pupil·lar, exemplar i fideïcomissària.

La substitució vulgar: el testador nomena una o més persones com substituts de l'hereu per al cas que aquest mori abans que ell, o bé no pugui o no vulgui acceptar l'herència.

La substitució pupil·lar: els pares nomenen substituts els seus descendents menors de 14 anys per al cas que morin abans d'aquesta edat.

La substitució exemplar: l'ascendent nomena un substitut per a l'incapaç i comprèn, a més dels béns del testador, els béns de l'incapaç que no ha atorgat testament.

En les substitucions pupil·lars i exemplars, s'entén que el substitut hereta el causant.

En la substitució fideïcomissària s'encarrega a l'hereu que conservi i transmeti a un tercer tota l'herència o part d'aquesta. Les transmissions dels terrenys es produeixen en el moment de la mort del fideïcomitent i dels seus hereus, i els efectes en relació amb el IIVTNU depenen de les facultats que s'atribueixin als fiduciaris successius.

El fideïcomís de residu (el fiduciari és alliberat de l'obligació de conservar els béns) s' ha de liquidar com una transmissió de domini ple, en cas contrari el fideïcomís s'ha d'equiparar a un usdefruit.

La citada solució també es dedueix dels articles 53 i 54 del Reglament de l'impost sobre successions i donacions, aprovat pel Reial decret 1629/1991.

La STSJ de Catalunya de 6 juny (JT 2002\1621) manifesta que si bé la normativa de l'IIVTNU no disposa el tractament de les substitucions fideïcomissàries, atenent a la regulació del fet imposable de l'impost, i d'acord amb el principi de capacitat econòmica, s'ha de considerar com un dret d'usdefruit.

A.3.3) Compravenda amb pacte de supervivència

La compravenda amb pacte de supervivència és un contracte en virtut del qual els cònjuges compren conjuntament i per meitats un determinat bé, i pacten que a la mort d’un d’ells el supervivent n'adquirirà la totalitat.

L’adquisició amb pacte de supervivència suposa una manifestació de la successió contractual, a títol particular, i es reconeix a Catalunya amb independència dels heretaments i, per tant, es tracta d’una transmissió mortis causa subjecta a l’IIVTNU. Es tracta d'una institució pròpia del dret civil català que ha plantejat debat doctrinal i jurisprudencial sobre la seva naturalesa.

La Direcció General de Tributs del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, va dictar la Resolució 4/2009 sobre la tributació del pacte de supervivència, segons la qual "el pacte de supervivència és una atribució mortis causa sense contraprestació, raó per la qual participa de la naturalesa de les atribucions gratuïtes per causa de mort".

B) Constitució i transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini

Els drets reals d'ús o gaudiment permeten al titular gaudir d'un bé aliè directament, i adquirir-ne els fruits o les rendes. Es tracta de drets que limiten les facultats del propietari del bé. Dintre dels drets reals de gaudiment, destaca el dret d'usdefruit com el dret més ampli en facultats sobre un bé aliè.

Normativa: Llei 5/2006, del 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

B.1) Usdefruit

L'usdefruit és un dret real de gaudiment sobre un bé aliè, que atorga a l'usufructuari les facultats de posseir el bé, fer-ne ús i percebre'n tots els fruits, si bé amb les limitacions d'haver de conservar-ne la forma i la substància, i neix en el moment que es desmembra el ple domini de la cosa en un dret de nua propietat (titularitat jurídica de la cosa) i en un dret d'usdefruit (dret a gaudir de la cosa). El dret d'usdefruit és un dret transmissible.

La constitució i transmissió del dret real d'usdefruit és subjecta a l'IIVTNU.

No hi és subjecta la consolidació del domini per mort de l'usufructuari. En aquest sentit, vegeu la STS 16/01/1999.

B.2) Ús i habitació

Dret d'ús: els usuaris poden posseir i utilitzar un bé aliè de manera suficient per atendre les seves necessitats i les dels qui hi convisquin. Dret d'habitació: atorga la facultat d'ocupar en una casa aliena les peces necessàries per a si mateix i per a les persones de la seva família.

B.3) Dret de superfície

La superfície és el dret real limitat sobre una finca aliena que atribueix temporalment la propietat separada de les construccions que hi estiguin incloses. En virtut del dret de superfície, es manté una separació entre la propietat d'allò que es construeix i el terreny en què es fa.

La constitució del dret de superfície ha de constar necessàriament en una escriptura pública i la durada no pot superar els 99 anys. Seguint el criteri de la STSJ de les Illes Balears de 3 d'abril de 2001, s'ha de calcular conforme a les regles de l'usdefruit temporal.


↑ 6.2 Fet imposable | ↑ Índex de la unitat

6.2.3 Terrenys de naturalesa urbana

El tercer element del fet imposable és la naturalesa urbana dels terrenys. És subjecte a aquest impost la transmissió de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials.

A) Classificació del sòl

D'acord amb l'article 104 del TRLHL, hi està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans, a l'efecte de l’IBI.

IBI. L'article 61 del TRLHL determina que, a l'efecte de l’IBI, tenen la consideració de béns immobles rústics, urbans i de característiques especials els definits en les normes reguladores del Cadastre immobiliari: article 7 del text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març (en endavant, TRLCI).

La classificació urbanística determinant per gravar un terreny és la que hi hagi en el moment de la transmissió.

Béns urbanitzables (PSDT):

Per la STS de 30 de maig de 2014, el TS (recurs cassació en interès de llei) va modificar el criteri que fins aleshores defensava l’Administració, i va manifestar que perquè el sòl tingui la consideració d'urbà a efectes cadastrals i, per tant, per tributar per IBI urbà, no és suficient que estigui classificat com a sòl urbanitzable, sinó que cal que s'hagi aprovat el corresponent instrument urbanístic de desenvolupament (a Catalunya, el Pla parcial urbanístic).

La lletra b de l'article 7.2 del TRLCI ha estat modificada per la Llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei hipotecària i del text refós de la Llei del cadastre (TRLCI), en el sentit següent:

"2. Se entiende por suelo de naturaleza urbana: b) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable."

Per tant, es modifica la classificació cadastral del sòl classificat pel planejament com sòl urbanitzable delimitat:

Si no té planejament de desenvolupament detallat aprovat (a Catalunya, Pla parcial urbanístic), el sòl és rústic a efectes cadastrals.

No obstant això, segons la disposició transitòria setena del TRLCI, la consideració dels sòls afectats com a sòl rústic a efectes cadastrals i de l'IIVTNU, és aplicable a partir del primer procediment simplificat de valoració col·lectiva que s'iniciï amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 13/2015, amb efectes el dia 1 de gener de l'any d'inici del procediment.

Consideració de les transmissions de terrenys urbanitzables a efectes de l'IIVTNU fins que no s'iniciï un procediment simplificat:

Correspon al Cadastre la gestió cadastral, és a dir, l’elaboració i l'aprovació de les ponències de valors, la formació i el manteniment del Cadastre immobiliari i la fixació del valor cadastral dels immobles, mentre que als ajuntaments els correspon la gestió tributària de l'impost.

Cal indicar que l'esmentada STS de maig de 2014 no té efectes jurídics directes sobre les situacions jurídiques particulars, ni produeix l'anul·lació de les ponències de valors ni tampoc respecte als valors cadastrals, els quals, en no haver estat impugnats en el seu moment, han adquirit fermesa. A més, aquesta STS tampoc no ha declarat la nul·litat de les liquidacions de l'IIVTNU.

B) Béns immobles de característiques especials

Article 104.2 del TRLHL: "A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles."

Segons l'article 8 de TRLCI, el béns immobles de característiques especials són els que constitueixen “un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble".

C) Terrenys de naturalesa rústica ocupats per construccions urbanes (disseminats)

L'apartat segon de la disposició transitòria primera del TRLCI, conforme a la Llei 13/2015, de 24 de juny, disposa que els terrenys de naturalesa rústica ocupats per construccions de naturalesa urbana (disseminats) tenen la naturalesa de terreny urbà als efectes de l'IBI i de l'IIVTNU, fins a la realització (amb posterioritat a l'1 de gener de 2006) d'un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general o de caràcter parcial.


↑ 6.2 Fet imposable ↑ Índex de la unitat

6.3 Actes no subjectes

6.3.1 Regulats al TRLRHL (art. 104)

 1. Aportacions de béns i drets efectuades pels cònjuges a la societat conjugal.
 2. Transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills en compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial.
 3. Transmissions de béns immobles efectuades a la SAREB a entitats participades.

A) Aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal

Article 104.3 del TRLHL:

“3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes."

Aquestes adjudicacions no estan subjectes a l'impost des del any 2003, ja que abans de la modificació de la LRHL (per la Llei 51/2002, de 27 de desembre) n'estaven exemptes i, per tant, s'interrompia el període de generació de l'increment de valor.

La Llei Orgànica 2/2022, de 21 de març, de millora de la protecció de les persones òrfenes víctimes de la violència de gènere, ha introduir un nou supòsit de no subjecció en aquest apartat segons el qual:

"Asimismo, no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles a título lucrativo en beneficio de las hijas, hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, cuyo ejercicio se llevará a cabo por las mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, cuando estas transmisiones lucrativas traigan causa del referido fallecimiento."

B) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial

Article 104.3 del TRLHL:

"Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.”

Com en el supòsit anterior, el canvi de qualificació com a supòsit de no subjecció implica que la realització d'aquestes transmissions no produeixen la meritació de l'impost i, per tant, no s'interromp el període.

C) Les transmissions de béns immobles efectuades a la SAREB a entitats participades

Article 104.4 del TRLHL (afegit per la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit):

"4. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere la Disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima."

D) Les transmissions de béns immobles amb inexistència d'increment de valor

Article 104.5 del TRLHL (afegit pel Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, per adaptar la normativa reguladora de l'IIVTNU a la jurisprudència del Tribunal Constitucional):

"5. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición. Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el artículo 106. Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria. Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición. Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades"

↑ 6.3 Actes no subjectes ↑ Índex de la unitat

6.3.2 Regulats per altres normes

 • Reestructuracions societàries: fusions, escissions i aportacions de branques activitat.
 • Reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.
 • Aportacions d'actius immobiliaris del sector financer a societats per a la gestió d'actius.
 • Dissolució de societats (transparents, patrimonials i civils).

1. Reestructuracions societàries: fusions, escissions i aportacions de branca d'activitat

Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats (en endavant, LIS), disposició addicional segona:

"Règim de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en operacions de reestructuració empresarial. Tampoc no es merita l'impost amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals resulti aplicable el règim especial regulat en el capítol VII del títol VII de la LIS, llevat de les relatives a terrenys que s'aportin d'acord amb el que disposa l'article 87 quan no es trobin integrats en una branca d'activitat."

En la transmissió posterior dels terrenys s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions citades anteriorment.

El règim fiscal previst en el cap. VII del tit. VII és aplicable a totes les operacions previstes en aquest sempre que es realitzin d'acord amb el que preveu la Llei, tret que l'entitat transmetent renunciï a l'aplicació d'aquest règim. D'altra banda, la simple sol·licitud dona dret a l'aplicació del règim, sense necessitat d'una resolució favorable expressa per part del Ministeri d'Hisenda. No obstant això, la Llei estableix una norma cautelar per a l'aplicació del règim fiscal que la mateixa Llei regula, ja que si en comprovació administrativa posterior es provés que les operacions es van realitzar principalment amb fins de frau o evasió fiscal, es perdrà el dret al règim tributari i l'Administració regularitzarà la situació tributària del subjecte passiu.

2. Reestructuració i resolució d'entitats de crèdit

Disposició addiciona vuitena de la LIS afegida a partir del 15 de novembre de 2012 per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, d'impuls a l'activitat econòmica). Règim fiscal especial aplicable a les operacions de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit:

"1. El régimen fiscal establecido en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley, para las operaciones mencionadas en su artículo 76, incluidos sus efectos en los demás tributos, será de aplicación a las transmisiones del negocio o de activos o pasivos realizadas por entidades de crédito a favor de otra entidad de crédito, al amparo de la normativa de reestructuración bancaria, aun cuando no se correspondan con las operaciones mencionadas en los artículos 76 y 87 de esta Ley."

En la transmissió posterior s'entén que el nombre d'anys no s'ha interromput per les citades operacions.

3. Aportacions d'actius immobiliaris del sector financer a societats per a la gestió d'actius

Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer (RCL\2012\1479), article 8:

"CAPÍTULO IV Régimen fiscal de las operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos Artículo 8. Régimen fiscal 1. El régimen fiscal establecido en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, para las operaciones mencionadas en el artículo 83 de dicha Ley, incluidos sus efectos en los demás tributos, se aplicará a las transmisiones de activos y pasivos que se realicen en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de esta Ley, aun cuando no se correspondan con las operaciones mencionadas en los artículos 83 y 94 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades."

4. Dissolució de determinades societats: transparents, patrimonials i civils

No es merita l'IIVTNU en ocasió de les adjudicacions als socis d'immobles com a conseqüència de la dissolució amb liquidació de les societats transparents, patrimonials i civils. En la transmissió posterior dels immobles s'entén que aquests van ser adquirits en la data que van ser adquirits per la societat que s'extingeixi.

Societats transparents (anys 2003 i 2004): Llei 46/2002, de 18 de desembre, de reforma parcial de l'IRPF i LIS.

Societats patrimonials (anys 2007 i 2008): Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF.

Societats civils (anys 2015 i 2016): LIRPF.


↑ 6.3 Actes no subjectes ↑ Índex de la unitat

6.4 Exempcions

6.4.1 Exempcions objectives

Les exempcions objectives estan regulades en l'article 105.1 del TRLHL.

A) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge

B) Transmissió d'immobles dintre d'un conjunt historicoartístic o declarats d'interès cultural

Les transmissions de béns que es trobin dintre del perímetre delimitat com a conjunt historicoartístic o que hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons el que estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol en els casos en els quals els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació d'aquests immobles.

Els aspectes substantius i formals de l'exempció s'han d'establir a l'ordenança fiscal.

C) Dacions en pagament o execucions hipotecàries de l'habitatge habitual

Aquesta exempció es va afegir a l'article 105.1 (apartat c) del TRLHL l'any 2014, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2014, així com per als fets imposables anteriors a dita data no prescrits:

"Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d'aquest, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre aquest, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual del deutor hipotecari realitzades en procediment d'execució hipotecària notarial o judicial, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre aquest, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si aquest termini és inferior als dos anys.

Per tal de tenir dret a aquesta exempció, el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar no ha de disposar, en el moment de poder evitar la transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant això, si amb posterioritat es comprova el contrari, l'Ajuntament ha de girar la liquidació tributària corresponent.

Respecte al concepte d'unitat familiar, cal atenir-se al que disposa la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni a la parella de fet inscrita legalment."


↑ 6.4 Exempcions | ↑ Índex de la unitat

6.4.2 Exempcions subjectives

Les exempcions subjectives estan regulades en l'article 105.2 del TRLHL.

1) L'Estat, les comunitats autònomes, el municipi i les entitats locals, a les quals pertanyi el municipi, així com els seus organismes autònoms

Article 105.2.a i b: “a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, a les quals pertanyi el municipi, així com els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les comunitats autònomes i d'aquestes entitats locals.”

b) El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en les quals s'integri dit municipi, així com les seves respectives entitats de dret públic d'anàleg caràcter als organismes autònoms de l'Estat."

La Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració general de l'Estat (en endavant, LOFAGE) classifica els organismes públics en organismes autònoms i entitats públiques territorials.

Els organismes autònoms són els que efectuen activitats fonamentalment administratives i se sotmeten plenament al dret públic.

2) Entitats sense finalitats lucratives

Encara que la regulació del TRLHL segueix fent esment de l'exempció de les institucions benèfiques o beneficodocents, s'ha de tenir en compte que la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius, introdueix l'exempció en l'IIVTNU quan l'obligació de satisfer l'impost recaigui sobre una entitat sense fins lucratius, així com en les donacions realitzades a favor de les entitats beneficiàries del mecenatge (entitats recollides en l'article 16 de la Llei 49/2002).

Aquest règim fiscal és voluntari, de tal manera que s'aplica a les entitats que, complint els requisits establerts en la Llei, optin per aquest règim i comuniquin l'opció a l'ajuntament corresponent.

En les transmissions a títol onerós, l'exempció està condicionada al fet que es tracti de terrenys no destinats a explotacions econòmiques no exemptes de l'impost sobre societats.

3) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats de previsió social

Article 105.2.d: "Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats de previsió social regulades pel text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privats, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre."

*Actualment: Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'Ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

4) Els titulars de concessions administratives revertibles

Article 105.2.i: "Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys destinats a aquestes.”

5) La Creu Roja Espanyola

6) Tractats internacionals

Article 105.2.g: "Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en tractats o convenis internacionals.”

Les confessions religioses que han firmat acords de cooperació són:
 • L'Església catòlica
 • La Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya (FEREDE)
 • La Federació de Comunitats Israelites d'Espanya (FCIE)
 • La Comissió Islàmica d'Espanya (CIE).


↑ 6.4 Exempcions | ↑ Índex de la unitat

6.5 Subjectes passius

Està regulat en l'article 106 del TRLHL:

A) Transmissions lucratives

En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol lucratiu, el subjecte passiu de l'IIVTNU és l'adquirent del terreny o la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.

B) Transmissions oneroses

En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol onerós, el subjecte passiu és el transmetent del terreny o la persona que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

C) Entitats de l'article 35.4 de la LGT

A partir de l'1 de gener de 1999 (Llei 50/1998) tenen la consideració de subjectes passius les entitats sense personalitat jurídica a les quals al·ludeix l'article 35.4 de la LGT, que estableix que: "Tenen la consideració d'obligats tributaris, en les lleis que així s'estableixi, les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptibles d'imposició."

D) Substitut del contribuent

La Llei estableix que, en supòsits de transmissió a títol onerós, si el transmetent és una persona física no resident a Espanya, té la consideració de substitut del contribuent l'adquirent del terreny.

E) Pactes entre el transmetent i l'adquirent

Els possibles pactes entre el transmetent i l'adquirent sobre el gravamen no tenen efectes davant de l'Administració tributària, d'acord amb l'article 17 de la LGT.


↑ Índex de la unitat

6.6 Base imposable

El Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, ha modificat l'article 107 del TRLRHL per establir un doble sistema de determinació de la base imposable:

 • El sistema objectiu: resultarà d'aplicació quan el subjecte passiu no sol·liciti l'estimació directa de l'increment de valor.
 • El sistema directe (real): a instància del subjecte passiu. La base imposable de l'impost està constituïda per l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana posat de manifest en el moment de la meritació i un cop s’hagi experimentat al llarg d'un període màxim de 20 anys.

6.6.1. Base imposable objectiva

Els mòduls objectius per determinar la base imposable són:

6.6.1.1 Valor del terreny

El valor del terreny en el moment del meritament de l'impost és: el valor cadastral del sòl.

El TRLHL distingeix els següents supòsits:

 • Transmissions de terrenys
 • Constitució i transmissió de drets reals
 • Constitució o transmissió de drets d'elevació sobre el vol i construcció sota el sòl
 • Expropiacions forçoses
 • Actualització del valor cadastral
 • Valor cadastral en supòsits de ponències de valors totals

A) Transmissions de terrenys

S'ha de distingir si el terreny, en el moment de la meritació, té assignat valor cadastral o no.

A.1) Transmissió de terrenys que tenen assignat valor cadastral

A.1.1) Valor cadastral del sòl: s'ha de prendre el valor cadastral del sòl de l'any de transmissió.

A.1.2) Modificacions de planejament: la Llei 50/1998 va introduir la possibilitat de practicar una liquidació provisional quan el valor cadastral derivi d'una ponència de valors que no reflecteixi modificacions del planejament urbanístic aprovades posteriorment a l'aprovació de la ponència i amb anterioritat a la meritació, sens perjudici que, amb posterioritat, es practiqui una liquidació definitiva prenent el valor finalment assignat.

A.2) Transmissió de terrenys sense valor cadastral assignat

L'apartat tercer de l'article 107.2.a del TRLHL (afegit per la Llei 50/1998), regula la determinació de l'increment de valor quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana, no tingui fixat valor cadastral en el moment de la meritació. En aquests casos, es pot practicar la liquidació corresponent quan el valor cadastral estigui determinat.

B) Constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini

El valor dels drets reals es calcula d'acord amb les normes fixades a aquest efecte de l'ITP i l'AJD.

B.1) Usdefruit

Cal distingir els usdefruits vitalicis dels temporals:

En els usdefruits vitalicis s'estima que el valor és igual al 70% del valor dels béns quan l'usufructuari tingui menys de 20 anys, minorant a mesura que augmenti l'edat en la proporció d'1% cada any que excedeixi de 20 anys, amb el límit del 10% del valor total. Aquesta regla es tradueix en 89 menys l'edat de l'usufructuari.

El valor de l'usdefruit temporal es valora proporcionalment al valor total dels béns, en raó del 2% per cada període d'any, sense excedir del 70%.

El valor de la nua propietat és la diferència entre el valor de l'usdefruit i el valor total del bé.

B.2) Ús i habitació

El valor del dret d'ús i habitació és el que resulti d'aplicar al 75% del valor dels béns les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons escaigui.

B.3) Altres drets reals (censos, fòrums i drets anàlegs)

Els esmentats drets s'imputen pel capital, preu o valor que les parts hagin pactat en constituir-los, si fos igual o més gran que el que resulti de la capitalització a l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la renda o pensió anual, o aquest interès si aquell fos menor.

C) Drets d'elevació sobre el vol i de construcció sobre el subsol

En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny, o del dret de realitzar la construcció sota sòl sense que impliqui l'existència d'un dret real de superfície, el quadre de percentatges anuals s'aplica sobre la part del valor que representi, respecte d'aquest, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la proporció entre la superfície o el volum de les plantes a construir en vol o subsol i la total superfície o volum edificats un cap construïdes aquelles.

D) Expropiacions forçoses

En cas que la transmissió del domini s'hagi produït a través d'una expropiació forçosa, es pren com a valor la part del preu just que correspongui al valor del terreny, tret que el valor cadastral assignat a aquest terreny sigui inferior, i en aquest cas preval aquest últim sobre el preu just.

E) Actualització del valor cadastral

L'article 32 del TRLCI disposa que: “Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes, que podrán ser diferentes para cada clase de inmuebles.”

Cal tenir en compte que la Llei del cadastre disposa que hi ha la possibilitat d'actualitzar per la LPGE els valors cadastrals mitjançant l'aplicació de coeficients diferents per a cada classe d'immobles o per grup de municipis que es determinin reglamentàriament en funció de la seva dinàmica immobiliària.

La Llei 16/2012, de mesures tributàries, va aprovar un nou mecanisme d'actualització dels valors cadastrals per mitjà de la LPGE, que permet actualitzar els valors d'un mateix municipi per aplicació de coeficients en funció de l'any d'entrada en vigor de la ponència de valors. La sol·licitud d'aplicació d'aquests coeficients correspon als ajuntaments, amb els requisits de l'article 32 del TRLCI.

F) La base imposable en els supòsits de ponències totals

L'article 107.3 del TRLHL habilita els ajuntaments a establir una reducció en el valor cadastral quan es modifiquin els valors cadastrals per un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.

Requisits:
 • Límit màxim: 60%.
 • Límit temporal: cinc primers anys d'efectivitat dels nous valors.
 • Caràcter potestatiu: és una reducció potestativa.
 • Remissió a ordenances fiscals: la regulació dels restants aspectes substantius i formals de la reducció es regula en l'ordenança fiscal.

G) Coeficient reductor per actualització dels valors cadastrals al mercat immobiliari

El Reial decret llei 26/2021 ha afegit a l'article 107.2 del TRLHL que els ajuntaments poden regular a la seva ordenança un coeficient reductor màxim del 15% sobre el valor cadastral del sòl en el moment de la meritació de l'impost, als efectes de ponderar el seu grau d'actualització a la realitat del mercat immobiliari.


↑ 6.6 Base imposable | ↑ Índex de la unitat

6.6.1.2 Coeficient fixat pels ajuntaments

El Reial decret llei 26/2021 va modificar l'article 107.4 del TRLHL, segons el qual per a determinar l'import de l'increment, s'aplicarà sobre el valor del terreny el coeficient que resulti del quadre que hi està recollit.

El coeficient serà fixat pels ajuntaments en l'ordenança fiscal dintre dels límits assenyalats en el TRLHL per a cada període de generació de l'increment. Els coeficients màxims, que poden ser modificats per norma amb rang legal o per les lleis de pressupostos generals de l'Estat, són els següents:

Període Coeficient Període Coeficient
menys d'1 any 0.14 11 anys 0.08
1 any 0.13 12 anys 0.08
2 anys 0.15 13 anys 0.08
3 anys 0.16 14 anys 0.10
4 anys 0.17 15 anys 0.12
5 anys 0.17 16 anys 0.16
6 anys 0.16 17 anys 0.20
7 anys 0.12 18 anys 0.26
8 anys 0.10 19 anys 0.36
9 anys 0.09 Igual o superior a 20 anys 0.45
10 anys 0.08


↑ 6.6 Base imposable | ↑ Índex de la unitat

6.6.1.3 Període de generació

El període de generació és el nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment del valor i es computarà des de l'última meritació anterior fins a la transmissió actual, prenent-se sempre els anys complets, sense que a aquests efectes es puguin considerar les fraccions d’anys.

El Reial decret llei 26/2021 ha afegit que, en cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prendrà el nombre de mesos complets, sense prendre en consideració les fraccions de mes.

6.6.2 Base imposable real

Tal com s'ha explicat anteriorment, el Reial decret llei 26/2021 ha modificat l'article 107 del TRLRHL i ha establert un doble sistema de determinació de la base imposable, el sistema objectiu i el sistema real o directe.

Quan, a instància del subjecte passiu, conforme al procediment establert a l'article 104.5 del TRLRHL, es constati que l'import de l'increment de valor és inferior a l'import de la base imposable determinada, de conformitat amb el que es preveu en aquesta ordenança, es prendrà com a base imposable l'import de l’esmentat increment de valor.

L'import de l'increment de valor obtingut pel subjecte passiu s'obtindrà per la diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, prenent en cada cas el més alt dels següents valors a comparar: el que consti en el títol que documenti l'operació o el comprovat, si s’escau, per l'Administració tributària.

Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d'obtenir l'import de l'increment, es prendrà el més alt dels valors a comparar següents: el declarat a efectes de l'I mpost sobre successions i donacions o el comprovat, si s’escau, per l'Administració tributària.

Per a determinar l'import de l'increment de valor no poden computar-se les despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions.

Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor del sòl a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció que representi en la data de la meritació de l'impost el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com, si s’escau, al valor d'adquisició.


↑ 6.6 Base imposable | ↑ Índex de la unitat

6.7 Quota tributària

6.7.1 Quota tributària íntegra

Segons l'article 108 del TRLHL, la quota és el resultat d'aplicar a la base imposable els tipus corresponents de l'escala de gravamen fixada per l'ajuntament en l'ordenança corresponent.

El tipus màxim fixat per l'ajuntament no pot excedir del 30%.

Dintre del límit màxim, els ajuntaments poden fixar un únic tipus de gravamen o un de diferent per a cadascun dels períodes de generació de l’increment de valor de l'article 107 del TRLHL.


↑ 6.7 Quota tributària | ↑ Índex de la unitat

6.7.2 Quota tributària líquida

La quota tributària líquida és el resultat d'aplicar a la quota tributària integra la bonificació corresponent.

A) Bonificació potestativa per transmissions mortis causa

Ha d'estar recollida expressament en l'ordenança fiscal i no pot excedir del 95% de la quota tributària.

Es pot aplicar en les transmissions de terrenys o en les transmissions o constitucions de drets reals de gaudi realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants.

B) Bonificació d'activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal

Ha d'estar recollida expressament en l'ordenança fiscal i no pot excedir del 95% de la quota tributària.

Es pot aplicar per als subjectes passius que desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o d'utilitat municipal pel fet de concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació. La declaració correspon al ple de la corporació i s'acorda, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.


↑ 6.7 Quota tributària | ↑ Índex de la unitat

6.8 Meritació

6.8.1 Moment de la meritació

D'acord amb l'article 109 del TRLHL, quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o bé a títol gratuït, entre vius o per causa de mort, l'IIVTNU es merita en la data de la transmissió.

En el cas de la transmissió mortis causa, s'entén produïda en el moment de la defunció del causant.

Quan es constitueixi o es transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, l'IIVTNU es merita en la data que tingui lloc la constitució o la transmissió d'aquest.


↑ 6.8 Meritació | ↑ Índex de la unitat

6.8.2 Supòsits específics

L'article 109 del TRLRHL estableix els següents supòsits específics en matèria de meritació de l'impost:

 • 1. Nul·litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte per resolució judicial o administrativa ferma

Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament per resolució ferma que ha tingut lloc la nul·litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu té dret a la devolució de l'impost satisfet, quan concorrin les circumstàncies següents:

Que l'acte o contracte no li hagi produït efectes lucratius.

Que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució sigui ferma.

Que la rescissió no es produeixi per l'incompliment de les obligacions del subjecte passiu.

Que el contracte no hagi quedat sense efecte per mutu acord de les parts. En aquest cas, el nou acte es considera un acte subjecte a tributació.

 • 2. Mutu acord

Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants, no és procedent la devolució de l'impost pagat i es considera com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, s'estima l'avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la demanda.

 • 3. Condicions dels actes o contractes

En els actes o contractes que intervingui alguna condició, la qualificació es fa d'acord amb les prescripcions del Codi civil.

 • 4. Condició resolutòria

Si la condició és resolutòria, s’exigeix l’impost, amb la reserva que, quan la condició es compleixi, s'ha d'efectuar la devolució oportuna.

 • 5. Condició suspensiva

Si la condició és suspensiva, no es liquida l’impost fins que la condició es compleixi.

La condició suspensiva comporta que l'adquisició de la propietat de l'immoble es produirà en el futur quan es compleixi la condició, ja que de les condicions suspensives depèn l'adquisició dels drets, mentre que de les resolutòries en depèn l'extinció.


↑ 6.8 Meritació | ↑ Índex de la unitat

6.9 Gestió

6.9.1 Règim de gestió

Segons l'article 110 del TRLHL, l'ajuntament està facultat per exigir el deute pel règim de liquidació o bé pel règim d'autoliquidació.

A) Autoliquidació

Si es regula el règim d'autoliquidació, aquest ha d'estar establert en la corresponent ordenança fiscal. L'article 110.4 del TRLHL disposa que:

"Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas."

No cal presentar l'autoliquidació quan es transmet un immoble que, malgrat que tingui naturalesa urbana, no tingui fixat valor cadastral en el moment de la meritació.

B) Declaració/liquidació

Segons l'article 110.1 del TRLHL:

"Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente."

L'apartat 3 determina que "A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición".


↑ 6.9 Gestió | ↑ Índex de la unitat

6.9.2 Terminis

El subjecte passiu està obligat a presentar la declaració en els terminis següents:

Actes inter vivos: 30 dies hàbils a contar des de la data de la meritació.

Actes mortis causa: sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.


↑ 6.9 Gestió | ↑ Índex de la unitat

6.9.3 Obligacions formals

L'article 110.6, lletres a i b, del TRLHL imposen l'obligació de comunicar el fet imposable a l'adquirent del bé en les transmissions oneroses i al donant en les lucratives.


↑ 6.9 Gestió | ↑ Índex de la unitat

6.9.4 Obligacions dels notaris

En l'article 110 del TRLHL s'assenyalen una sèrie d'obligacions de col·laboració amb els ajuntaments imposades als notaris amb la finalitat que els remetin una relació (índex) de tots els documents per ells autoritzats els quals continguin fets o negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet imposable, amb excepció dels actes d'última voluntat.

En l'esmentada relació han de fer constar la referència cadastral dels immobles quan aquesta referència es correspongui amb els que siguin objecte de transmissió.

Els notaris han d’advertir expressament els compareixents en els documents que autoritzin sobre el termini dins el qual estan obligats els interessats a presentar declaració per l’impost i sobre les responsabilitats en què poden incórrer per la manca de presentació.


↑ 6.9 Gestió | ↑ Índex de la unitat

6.9.5 Tancament registral

Finalment, l'article 254.5 de la Llei hipotecària (modificat per la Llei 16/2012) estableix que el Registre de la Propietat no ha de practicar la inscripció de cap document que contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributàries per l'IIVTNU, sense que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació o la declaració de l'impost o la comunicació a què es refereix l'article 110.6.b del TRLHL.

Com s'ha assenyalat anteriorment, l'adquirent ha de comunicar a l'ajuntament la realització del fet imposable en les transmissions de terrenys a títol onerós (art. 110.6.b del TRLHL).

La finalitat d'aquesta modificació és introduir una mesura més de lluita contra el frau fiscal. No obstant això, cal tenir en compte que en la venda d'un immoble el subjecte passiu és el venedor, però el principal interessat a inscriure'l en el Registre de la Propietat és el comprador. Per això, i per evitar que el comprador depengui del fet que el venedor declari o pagui l'impost, és permet la inscripció registral si s'acredita haver presentat la comunicació per part del comprador.


↑ 6.9 Gestió | ↑ Índex de la unitat

6.9.6 Comprovació de valors

El Reial decret llei 26/2021 ha modificat l'article 110 4. de la forma següent: «4.(…). Respecto de dichas autoliquidaciones, sin perjuicio de las facultades de comprobación de los valores declarados por el interesado o el sujeto pasivo a los efectos de lo dispuesto en los artículos 104.5 y 107.5, respectivamente, el ayuntamiento correspondiente solo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas".

Per tant, l'Administració podrà comprovar els valors declarats pel subjecte passiu als efectes del que preveuen els articles 104.5 i 107.5 del TRLRHL.

D'altra banda, el Reial decret llei 26/2021 ha afegit un apartat 8è a l'article 110 del TRLHL, segons el qual: «8. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas y de las entidades locales colaborarán para la aplicación del impuesto y, en particular, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 104.5 y 107.5, pudiendo suscribirse para ello los correspondientes convenios de intercambio de información tributaria y de colaboración.»


↑ 6.9 Gestió | ↑ Índex de la unitat

6.10 Convenis de col·laboració

L'any 2009 la Federació Espanyola de Municipis (en endavant FEMP)i Províncies i el Consell General del Notariat (en endavant, CGN) van subscriure un conveni per establir un marc de col·laboració entre ambdues entitats, a través de la implantació de noves tecnologies, per facilitar a les entitats locals les dades amb transcendència tributària.

D'altra banda, l'any 2013 es va signar un acord entre la FEMP i el CGN, relatiu a la gestió de l'IIVTNU, per implementar, a través de l'ús de les noves tecnologies, un sistema per efectuar les comunicacions a què es refereix l'article 110.6.b del TRLHL, amb l'objectiu d'evitar el tancament registral (art. 254.5 de la LH).

Actualment, s'ha desenvolupat un sistema que permet als notaris remetre les fitxes notarials i les comunicacions (art. 110.6.b del TRLHL) i descarregar còpies de les escriptures de forma automàtica, a través del portal notarial SIGNO (Sistema integrat de gestió notarial).


↑ Índex de la unitat


← Unitat 5 | Unitat 7 →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autora: Cristina Casablanca Juez

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a l'Administració local, EAPC.

La imatge de la portada és de l'usuari Bruno/Germany, i s'ha obtingut de Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza l'ús, doncs, amb les condicions següents:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials, i
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.

Així mateix, s'hi inclouen referències a materials d'altres autors degudament consignades, per a l'ús de les quals cal avenir-se a les llicències corresponents.