Saltar al contingut principal

Llenguatge administratiu

Nombre de lectures: 0

← Unitat 2 | Unitat 4 →

3. Redacció: fil a l'agulla!Redactar consisteix a presentar tota la informació pertinent, d’acord amb les característiques intrínseques del document. Per tant, a l'hora d'escriure, la informació, les idees i els fets es comuniquen en unitats lingüístiques: paraules, frases, paràgrafs, textos.

La paraula és la unitat mínima que utilitzem; relacionem paraules en una frase; unim diferents frases seqüenciades lògicament en un paràgraf; i quan lliguem diversos paràgrafs obtenim un text o document. És a dir, donem forma lingüística a les idees i les exposem amb una organització lògica per a cada escrit.

Amb paraules, el redactor construeix frases; amb les frases construeix paràgrafs; amb els paràgrafs construeix textos.

3.1. Cada idea, una frase

El conjunt de paraules de la frase expressa una idea, un pensament, un concepte complet. La frase és, doncs, aquest conjunt amb sentit complet que permet expressar les idees. Per tant, convé que cada idea quedi recollida en una frase.

Els textos administratius han de ser pràctics i han de transmetre la informació de manera eficaç. A continuació s'exposen algunes recomanacions per redactar frases amb un alt grau d’eficàcia comunicativa.

a) Ordre neutre

Per construir una frase bàsica arrenquem amb el subjecte (la persona, cosa, lloc sobre la qual es vol dir alguna cosa): ”La Direcció General”. Continuem amb el predicat (el conjunt de paraules que diuen alguna cosa sobre el subjecte): ”va trametre la llista de beques a les escoles”. En unir subjecte i predicat expressem una idea completa amb el seu ordre lògic.

"La Direcció General va trametre la llista de beques a les escoles."

Així doncs a fi d’expressar les idees amb la màxima claredat, cal que les frases mantinguin l’ordre lògic o neutre:

complement marc (circumstancial temporal o de lloc) + subjecte + predicat


predicat = verb + complement directe [o preposicional o atribut] + complement indirecte + complements circumstancials

"En compliment de la nova normativa, ahir la Direcció General va trametre la llista de beques a les escoles per mitjà d’un escrit certificat."

b) Paraules clau

Convé que les paraules que tenen més pes semàntic apareguin com a subjectes i verbs de les seves respectives oracions, i que no es presentin com a subordinades a altres oracions. D’aquesta manera la frase guanya amb força.

 • "Hi ha hagut una millora de la comunicació entre els diferents departaments."
 • "La comunicació entre els diferents departaments ha millorat."
 • "Hi va haver una modificació en el barem dels mèrits per cobrir les places vacants, d’acord amb la nova Llei de funció pública."
 • "El barem dels mèrits per cobrir les places vacants es va modificar, d’acord amb la nova Llei de funció pública."

c) Frases actives

Si els protagonistes del que s’expressa (agent / pacient) coincideixen amb el subjecte i el complement directe, respectivament, la frase guanya en transparència. Aquesta és la característica de les frases actives.

subjecte (agent) + verb + complement directe (pacient) + altres complements
"La directora general d'Habitatge va aprovar els nous ajuts per a rehabilitar habitatges."

d) Sintagma nominal

És convenient mantenir l’ordre lineal del sintagma nominal.

El lloc natural de situar l’adjectiu és després del substantiu, llevat dels casos en què el fet de situar-lo davant o darrere en modifica el significat (l’home pobre / el pobre home) i d’alguns adjectius concrets que sempre es col·loquen davant del substantiu (pròxim, proper, presumpte, etc.)

determinant + nom substantiu + adjectiu
"Cal que hi adjunteu la documentació següent:"
"D'acord amb la vostra petició, us envio la factura corresponent."

e) Incisos

Si bé és cert que els incisos poden enriquir la idea bàsica de la frase amb informació complementària, també la poden allargar de manera excessiva fins a fer perdre el fil discursiu. Per tant, cal comprovar que siguin estrictament necessaris i, si és així, situar-los al començament o al final de la frase; sobretot s'ha d'evitar separar el subjecte del verb o el verb del complement directe, llevat que sigui necessari.

 • "El balanç de l’economia catalana, durant els darrers mesos de l’any 2016, ha estat força negatiu."
 • "Durant els darrers mesos de l’any 2016, el balanç de l’economia catalana ha estat força negatiu."
 • "El Departament de Salut, durant l'any passat, amb un cost aproximat de mig milió d'euros, va dur a terme, a fi d'incentivar els bons hàbits alimentaris a l'escola, la campanya Per estudiar t'has d'alimentar!"
 • "Durant l'any passat, el Departament de Salut va dur a terme la campanya Per estudiar t'has d'alimentar!, a fi d'incentivar els bons hàbits alimentaris a l'escola, amb un cost aproximat de mig milió d'euros."

Si la condició o excepció és llarga, millor al final:

"S'aplicarà una bonificació del 10% de la taxa, si la persona que sol·licita la llicència de pesca recreativa subaquàtica o la llicència de pesca recreativa és menor de 16 anys o té la condició de jubilat/da o està en situació d'incapacitat permanent total o absoluta i presenta la sol·licitud per Internet."

Si la condició o excepció és curta, millor al principi:

"Si no ho ha fet, cal que adjunti la documentació a la sol·licitud electrònica."

f) Dislocació

Quan es busca destacar el complement directe d'una frase, el millor és desmuntar l’ordre lineal i traslladar el complement al començament de la frase. En aparèixer l’objecte directe al començament de la frase, s'aconsegueix emfatitzar-lo.

La dislocació permet canviar l’ordre natural de l’oració i substituir les parts desplaçades per pronoms febles. L’efecte que s’obté és semblant al de la passiva perifràstica (punt 3.3) però amb una construcció activa.

 • "La consellera de Justícia va ordenar el cessament del director de Brians."
 • "El cessament del director de Brians, el va ordenar la consellera de Justícia."

Aquest tipus de recurs és molt habitual de la llengua oral, ja que el missatge és molt més ràpid, el que es busca és l’objecte directe i no el subjecte, com ara:

 • Pregunta: "Saps qui té l’informe?"
 • Resposta: "El té el director."

Tot i que també es pot utilitzar en l’expressió escrita, sobretot quan amb el canvi d’ordre de la frase (passiva) aquesta pot resultar molt estrafolària.

 • "El director té l'informe" (activa).
 • "L’informe és tingut pel director" (passiva perifràstica).
 • "L’informe, el té el director" (activa dislocada).

g) Oracions compostes

A vegades la complexitat del que es vol expressar requereix l’ús d'oracions compostes. En aquest tipus d'oració convé que quedi clara la relació entre els diversos elements, tant si es tracta d’una relació simple –oracions coordinades o juxtaposades– com si és més complexa –oracions subordinades–, per tal de facilitar la comprensió de les idees.

Les oracions coordinades són oracions compostes unides mitjançant una conjunció que, a diferència de les subordinades, si se separen, les dues oracions poden funcionar independentment, és a dir, l'una no depèn de l'altra per tenir sentit. Estan en un mateix nivell sintàctic.

Les oracions coordinades es classifiquen segons el nexe d'unió: copulatives (i, ni), disjuntives (o, o bé) distributives (ni…ni, o…o, ara…ara, els uns…els altres, etc.), adversatives (però, sinó que), explicatives (és a dir, o sigui, això és), il·latives (doncs, per tant, per consegüent), continuatives (i encara, així mateix, fins i tot, ni tan sols).

"Les empreses poden sol·licitar la inscripció en el Registre del Departament de Treball en qualsevol moment, ja que la data esmentada no és el dia en què finalitza el termini per dur a terme aquest tràmit, sinó que és la data a partir de la qual s’exigeix la inscripció a les empreses que vulguin intervenir en la cadena de subcontractació."

Les oracions juxtaposades són aquelles que estan unides per signes de puntuació. La relació entre elles pot ser de total independència o una es pot subordinar en sentit a l'altra.

"Les empreses poden sol·licitar la inscripció en el Registre del Departament de Treball en qualsevol moment. La data esmentada no és el dia en què finalitza el termini per dur a terme aquest tràmit. A partir d'aquesta data s’exigeix la inscripció a les empreses que vulguin intervenir en la cadena de subcontractació."

Hi ha oracions compostes formades per una oració principal, independent sintàcticament, i una o més oracions subordinades, introduïdes per una conjunció o locució conjuntiva. Les subordinades depenen gramaticalment de la principal.

"El president de l’AMPA, el nom del qual es desconeix en aquests moments, va fer unes declaracions que van impressionar el director de l’IES."
Alerta amb la construcció de les subordinades perquè poden dificultar la comprensió de la frase.
 • "Aquest any es reprenen el seguit d’activitats culturals, perquè hi ha hagut moltes peticions, al Patronat."
 • Aquest any es reprenen el seguit d’activitats culturals al Patronat, perquè hi ha hagut moltes peticions."

h) Longitud adequada

Cal evitar frases massa llargues. Per aconseguir escrits dinàmics i comprensibles, les frases no haurien d’excedir les 30 paraules aproximadament. Per tant, és millor segmentar-les amb signes de puntuació i col·locar-hi aquells elements de cohesió que siguin necessaris perquè el lector no perdi el fil discursiu.

"El Decret 303/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social per la de Departament de Salut, va suposar no només un canvi etimològic sinó l'orientació cap a la creació d'un nou model basat en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia en la sanitat catalana, vertebrat en tres eixos: la salut pública, l'atenció sanitària i l'atenció a la dependència, que va comportar la delimitació d'uns òrgans i unes funcions per assolir els objectius d'aquest nou concepte de salut, recollits en el Decret 219/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració del Departament de Salut."

"El Decret 303/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social per la de Departament de Salut, va suposar no només un canvi etimològic sinó l'orientació cap a la creació d'un nou model basat en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia en la sanitat catalana. Aquest nou model es va vertebrar en tres eixos: la salut pública, l'atenció sanitària i l'atenció a la dependència. A més, va comportar la delimitació d'uns òrgans i unes funcions per assolir els objectius d'aquest nou concepte de salut, recollits en el Decret 219/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració del Departament de Salut."

i) Sinònims

La repetició de paraules empobreix l'expressió i dificulta la llegibilitat dels missatges. En aquest sentit, l'ús de sinònims aporta riquesa lèxica, i ens pot ajudar a trobar les paraules més adequades per a cada text i a evitar les més abstractes o ambigües. L'ús de sinònims també permet evitar les expressions comodins, que tenen un significat vague: "cosa, dir, problema, tema, tenir…" En definitiva, els sinònims ens permeten:

 • Ser precisos.
 • Evitar repeticions.
 • Adequar-nos al registre.

Alhora, en el llenguatge tècnic cal ser curosos amb l'ús de sinònims i assegurar-nos que emprem la terminologia específica.


↑ Índex de la unitat

3.2. Distribució en paràgrafs

Els paràgrafs recullen el conjunt de frases que desenvolupen una mateixa idea, i es consideren unitats significatives en la mesura que organitzen la informació del text. Cal assegurar-se que cada paràgraf avança un dels punts del raonament que s'està exposant. Aquesta operació ajuda a evitar circumloquis o a tornar a explicar aspectes de què ja s'ha tractat.

El paràgraf és una unitat superior a la frase i immediatament inferior al text, que té identitat temàtica i gràfica (se separa per punt i a part); és a dir, que tracta d'un tema autònom i que es distingeix visualment. La longitud dels paràgrafs determina la imatge i el grau de llegibilitat dels escrits.

 • No s'han de redactar frases excessivament llargues que ocupin tot un paràgraf perquè costen més de seguir.
 • Però tampoc s'han de redactar paràgrafs o frases amb estil telegràfic.

Un paràgraf ha de tenir coherència temàtica; és a dir ha de desenvolupar una sola idea o informació del tema general del text. Per exemple, en una ofici en què s'anuncien fets diversos, cal que es tractin cada un d’ells en paràgrafs diferents.

La informació en els paràgrafs es pot estructurar de diverses maneres, però generalment segueix una organització fixa, que respon als elements següents:

Frase inicial o temàtica: que introdueix la idea o el tema i que ha d’aparèixer o bé en la primera frase o bé després de l’element marc –una referència a alguna cosa que hagi fet el destinatari o un marc normatiu que doni cobertura a la idea principal.

Frases de desenvolupament: que s'organitzen a l'entorn de la frase temàtica i arrodoneixen el tema.

Frase final o de cloenda: que tanca el paràgraf amb algun comentari global o de recapitulació.

Connectors o marcadors textuals: elements gramaticals que permeten determinar algun tipus d'ordre o de relació entre les diverses frases i que ajuden a la distribució de la informació.

Així doncs, aquesta unitat intermèdia entre la frase i el text contribueix a l’organització del discurs, ja que permet unificar les frases relacionades amb un mateix aspecte temàtic i marcar la progressió del raonament en canviar de paràgraf. Aquesta progressió, però, ha de quedar ben lligada, ja sigui amb la utilització d’elements anafòrics, de pronoms febles o de la repetició d’elements importants esmentats en frases anteriors. Cal que hi hagi un equilibri entre la informació que ja s'ha anat proporcionant al destinatari i la que s’aporta de nou.


↑ Índex de la unitat

3.3. Estructures gramaticals millorables

És necessari reflexionar sobre algunes construccions gramaticals que sovint s’utilitzen en la redacció dels textos administratius i que convé evitar bé perquè són incorrectes o bé perquè fan que els textos siguin menys clars.

a) Frases passives

Les frases passives focalitzen l’atenció en el resultat del verb (el pacient), mentre que qui du a terme l’acció (l'agent) queda relegat a complement.

Passiva perifràstica: es construeix amb el verb ser o ésser en forma personal i el participi d’un verb transitiu que concorda amb el subjecte gramatical.

Subjecte (pacient) + ser/ésser + participi + per Complement agent
"El recurs va ser desestimat pel conseller."

Aquesta construcció permet ometre el complement agent quan no se sàpiga qui ha realitzat l'acció o bé no es vulgui expressar.

"El recurs va ser desestimat."

Si bé en aquest cas és preferible utilitzar la passiva pronominal, ja que la passiva perifràstica no és una construcció gaire genuïna en català i és millor no abusar-ne.

Passiva pronominal: es construeix amb un verb transitiu en tercera persona i el pronom es.

es + V (transitiu) 3a persona
"El recurs es va desestimar."

o

"Es va desestimar el recurs."

Cal recordar que sempre és millor redactar les frases en activa que en passiva: s'aconsegueix un estil més clar i directe.

Podem reservar l’ús de la passiva en els supòsits següents:

 • Per llevar l'èmfasi de fets o argumentacions desfavorables o bé per encobrir la identitat de l'agent.
"El querellant va ser assaltat (per l'acusat)."

(La passiva perifràstica sí que admet que hi pugui figurar l’agent.)

No es percep el mateix si es diu:

 • "L'acusat va assaltar el querellant."
 • "S’ha acordat congelar els preus dels consultors externs."
 • "Ha estat acordada la decisió de congelar els preus dels consultors externs."
 • Quan en una construcció el subjecte (l’agent) és molt més llarg que l’objecte directe (el pacient).
 • "Aquesta acció és exigida per la llei escrita, pel principi general de la diligència necessària i per un sentit general de justícia o equitat."
 • "La llei escrita, el principi general de la diligència necessària i un sentit general de justícia o equitat exigeixen aquesta acció."
 • Quan el subjecte és molt menys rellevant que l'objecte en la corresponent versió activa.
 • "Els drets fonamentals no poden ser limitats pels interessos particulars."
 • "Els interessos particulars no poden limitar els drets fonamentals."

Tal com s’ha explicat en el punt 3.1, aquesta mateixa finalitat pot ser obtinguda per altres mitjans d'expressió diferents de l'ús de la passiva. Amb la dislocació del complement en qüestió (l'objecte), s'aconsegueix un efecte molt semblant.

"Els drets fonamentals no els poden limitar els interessos particulars."
Ara bé, aquests supòsits són excepcionals, no habituals. I, per tant, no s’ha d’abusar ni de les passives perifràstiques ni de les pronominals.

b) Nominalització

La nominalització consisteix en l'ús d'un substantiu en comptes d'un verb, d'un adverbi o d'un adjectiu, sobretot per expressar una acció. L'abús d'aquest recurs enfarfega els textos; en canvi, la verbalització els fa més clars i dinàmics.

 • "Els fitxers de la unitat compartida s'han de guardar en un ordre determinat que permeti la seva localització ràpidament."
 • "Els fitxers de la unitat compartida s'han de guardar en un ordre determinat que permeti localitzar-los ràpidament."

La situació extrema de nominalització es produeix quan es fan servir verbs buits (sense contingut semàntic) com ara procedir, realitzar, fer, efectuar, etc., que només troben sentit en el substantiu que els acompanya, que és el que aporta el significat a la frase.

 • "El Servei ha procedit a la comprovació que el representant legal ha efectuat la presentació de la documentació requerida."
 • "El Servei ha comprovat que el representant legal ha presentat la documentació requerida."
 • "Un cop fiscalitzada la despesa, es procedirà al pagament de la factura."
 • "Un cop fiscalitzada la despesa, es pagarà la factura."
 • "Us trameto el qüestionari de preinscripció corresponent perquè procediu a la seva formalització i al seu lliurament a l'oficina de control."
 • "Us trameto el qüestionari de preinscripció corresponent perquè el formalitzeu i el lliureu a l'oficina de control."

En una línia similar, sovint utilitzem adjectius que podríem evitar perquè no aporten significat a les frases. Són paraules buides:

 • "Relació existent"
 • "Diferents situacions"
 • "L'anàlisi realitzada…"

c) Gerundi

Aquesta forma verbal facilita la construcció d’oracions subordinades en funció adverbial, però cal tenir en compte que el gerundi ha d’expressar una acció simultània o anterior a l’acció que presenta el verb de l’oració principal.

 • "Acceptant l'ajut atorgat, els autors i les autores cedeixen els drets d'explotació."
 • "Recordant la figura de l’il·lustre escriptor, el president va inaugurar l’acte."

Gerundi copulatiu o de posterioritat:

No s'ha de fer servir el gerundi per unir oracions que no estan subordinades, ni per indicar que una frase és conseqüència de l'altra, ni per marcar que una es produeix després de l’altra. En comptes del gerundi copulatiu incorrecte, cal fer servir construccions alternatives, com ara nexes copulatius i signes de puntuació.

 • "El nombre d’aspirants a Mossos d'Esquadra que ha superat l'examen psicotècnic ha augmentat un 5%, passant d’un 60% a un 65% el nombre d'aptes."
 • "El nombre d’aspirants a Mossos d'Esquadra que ha superat l'examen psicotècnic ha augmentat un 5%, i ha passat d’un 60% a un 65% el nombre d'aptes."
 • "En la reunió el cap del Servei Informàtic va presentar el nou programa de gestió, demanant-li els assistents els avantatges que incorporava."
 • "En la reunió el cap del Servei Informàtic va presentar el nou programa de gestió i els assistents li van demanar els avantatges que incorporava."
 • "La Comissió ha tractat amb profunditat aquest tema, comunicant el secretari els acords de la Comissió al Ple."
 • "La Comissió ha tractat amb profunditat aquest tema i el secretari ha comunicat els acords de la Comissió al Ple."

Gerundi especificatiu:

Per especificar o determinar un concepte, no s'ha de fer servir el gerundi –gerundi especificatiu incorrecte, ja que no és equivalent a un adjectiu especificatiu. L’alternativa són les construccions de relatiu, els adjectius especificatius o els complements de nom.

 • "Divendres passat es va publicar al web la Resolució nomenant el nou gerent de l'Incasol."
 • "Divendres passat es va publicar al web la Resolució per la qual es nomena el nou gerent de l'Incasol."
 • "S’ha publicat una Ordre establint l’atorgament de subvencions a les zones afectades per la pesta porcina."
 • "S’ha publicat una Ordre que estableix / per la qual s’estableix l’atorgament de subvencions a les zones afectades per la pesta porcina."
 • "En relació amb la vostra sol·licitud demanant una beca menjador, us comunico que el director ha dictat la resolució, adjunta, atorgant-vos-la a partir de l’inici del curs escolar 2017-2018."
 • "En relació amb la vostra sol·licitud en què / en la qual demaneu una beca menjador, us comunico que el director ha dictat la resolució, adjunta, en què/ per la qual us l’atorga a partir de l’inici del curs escolar 2017-2018."

D’acord amb els criteris de la nova gramàtica del GIEC de 2016, no és aconsellable la presència d’un gerundi en el complement del nom dels sintagmes nominals formats per un nom que designi un canal de comunicació (document, cartell, escrit, carta, trucada, brindis missatge, ordre, resolució, ban, sentència). Amb aquests noms hi escau una oració de relatiu restrictiva, un sintagma preposicional encapçalat per la preposició amb o un sintagma adjectival:

 • "Hi ha un cartell que avisa/ en què s’avisa que no es pot passar" (i no pas "un cartell avisant que…")
 • "És un ban que prohibeix fer foc / amb la prohibició de fer foc" (i no "un ban prohibint…").
 • "És una sentència absolutòria de l’acusat /que absol l’acusat" (i no "una sentència absolent l’acusat").

La nova gramàtica també esmenta que hi ha alguns factors que fan més tolerable el gerundi com a complement d’aquesta classe de noms, com ara la presència d’un verb que expressi aparició (aparèixer, sortir, eixir) i el fet que el nom porti un altre complement que precedeixi el gerundi. És el cas d’oracions com ara:

 • "Ha aparegut un ban de l’alcalde prohibint l’alcohol."
 • "Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es fes el cens de tot l’Imperi."
En canvi, no són construccions de gerundi ben formades:

 • "Han llegit un ban de l’alcalde prohibint l’alcohol."
 • "Era un edicte de Cèsar August ordenant que es fes el cens."


 • "Han llegit un ban de l’alcalde que prohibeix l’alcohol."
 • "Era un edicte de Cèsar August que ordena que es fes el cens."
Cal evitar tant les construccions de gerundi copulatiu o de posterioritat, com les de gerundi especificatiu.

d) Frases negatives

Les frases negatives sempre resulten més difícils d’entendre que les afirmatives. Una frase afirmativa o positiva incideix en l'aspecte més agradable d'un tema i expressa allò que es pot fer, en comptes de remarcar allò que és impossible de fer. També acostumen a proporcionar més informació que les frases negatives i, en general, són més ben rebudes pel lector.

 • "La documentació no estarà enllestida fins que no rebem l’expedient electrònic."
 • "Podrem enllestir la documentació quan rebem l’expedient electrònic."
 • "Les persones interessades no poden sol·licitar l'ajut si no han efectuat les obres de reforma abans de l'any 20XX."
 • "Les persones interessades poden sol·licitar l'ajut si han efectuat les obres de reforma abans de l'any 20XX."

Convé, doncs, expressar els missatges amb estructures afirmatives. I, sobretot, evitar les dobles negacions, ja que distorsionen els missatges.

 • "No vinguis a la reunió si no és que t'avisen."
 • "Vine a la reunió només si t'avisen."
 • "Ja t’avisaran si has de venir a la reunió."

Les combinacions de no + adjectiu amb qualsevol prefix de negació (a-, des-, i-, in-, im-, etc.) constitueixen un supòsit semblant als casos de doble negació i també s'han d'evitar.

 • "No és impossible que la Comissió de Seguiment acordi aprovar aquest Projecte."
 • "És possible que la Comissió de Seguiment acordi aprovar aquest Projecte."

e) Ús incorrecte de "mateix"

Cal evitar l’ús de mateix com a pronom. Com a alternativa es poden utilitzar els recursos següents:

 • Pronoms febles (convé recordar que els pronoms en/hi permeten substituir elements introduïts per preposicions.
 • "El conseller d’Economia i Coneixement va presentar el pressupost d’enguany i va parlar del mateix davant de la premsa."
 • "El conseller d’Economia i Coneixement va presentar el pressupost d’enguany i va parlar-ne davant de la premsa."
 • "La Comissió atorga competències al president per establir convenis amb altres entitats i subscriure els mateixos."
 • "La Comissió atorga competències al president per establir convenis amb altres entitats i subscriure’ls."
 • Possessius de tercera persona: seu, seva, seves, etc.
 • "L’informe emès pel director especifica el contingut del Projecte i els objectius del mateix."
 • "L’informe emès pel director especifica el contingut del Projecte i els seus objectius."
 • Demostratius: aquest, aquesta, etc.
 • "L’informe emès pel director especifica el contingut del Projecte i els objectius del mateix."
 • "L’informe emès pel director especifica el contingut del Projecte i els objectius d’aquest."
 • O bé eliminar-lo [ø]
 • "Un cop s’hagi formalitzat el conveni, el mateix s’ha d’escanejar i incorporar a la base de dades corresponent."
 • "Un cop s’hagi formalitzat el conveni, s’ha d’escanejar i incorporar a la base de dades corresponent."
En català mateix/mateixa… només és correcte quan fa d’adjectiu.
"Aquesta decisió l’ha de prendre la mateixa Comissió que va acordar aprovar el Projecte."


↑ Índex de la unitat

3.4 Remarques sobre els temps verbals

a) Present d’indicatiu

Cal utilitzar un estil directe en la redacció de les comunicacions administratives. Per aconseguir-ho s'ha de fer servir el present i evitar les formes impersonals.

 • "Es comunica… / Us comunico…"
 • "S’informa / Informo"
 • "S’ha resolt / Resolc"

b) Construccions d'obligació

Si el que volem és que la persona entengui, sense cap ambigüitat, que ha de fer alguna cosa que és d’obligat compliment, hem de dir-l’hi des de la perspectiva de l’obligació clara i no des de la perspectiva de futur.

El castellà utilitza molt habitualment el futur amb el valor d’obligació en contextos administratius, cosa que pot crear dificultats de comprensió i d'interpretació del missatge.

 • "Als procediments que no tinguin establert un termini concret per emetre una resolució, se’ls aplicarà el règim previst a…"
 • "Als procediments que no tinguin establert un termini concret per emetre una resolució, se’ls ha d’aplicar el règim previst a…"


 • "La part demandada abonarà les costes del procediment."
 • "La part demandada ha d’abonar les costes del procediment."
Les fórmules verbals per indicar obligació o necessitat són:
 • Haver de + infinitiu
 • Cal + infinitiu
 • Cal que + verb conjugat
 • "La llei estableix que s'han de complir els requisits següents per concedir autoritzacions…"
 • "La llei estableix que cal complir els requisits següents per concedir autoritzacions…"
 • "La llei estableix que cal que es compleixin els requisits següents per concedir autoritzacions…"

Formes per indicar prescripció

Les formes habituals d'expressar el matís prescriptiu, instructiu o d'obligació són les següents: Imperatiu conjugat amb la 2a persona del plural (vós).

"Aboneu l’import de la factura al més aviat possible."

Formes d'obligació inadequades

 • Tenir que + infinitiu: és una construcció incorrecta en català; la forma correcta és haver de infinitiu.
 • Ser precís: s'ha de substituir per és necessari o cal.
 • Deure + infinitiu: aquesta construcció només és correcta si indica possibilitat –”… deu ser francès…”.
 • "Us comunico que teniu que lliurar la documentació abans de final de mes."
 • "Us comunico que és precís que lliureu la documentació abans de final de mes."
 • "Us comunico que deveu lliurar la documentació abans de final de mes."


 • "Us comunico que heu de lliurar la documentació abans de final de mes."
 • "Us comunico que cal que lliureu la documentació abans de final de mes."
 • "Us comunico que és necessari que lliureu la documentació abans de final de mes."

c) Passat

Per tal d'utilitzar adequadament les formes del passat, cal tenir en compte el següent:

Perfet - Passat recent: quan es vol presentar una acció ja finalitzada en un temps encara actual (avui, aquest matí, aquesta setmana, aquest mes, etc.) s'utilitza la forma he, has, ha, hem, heu, han, + participi.

"Avui el Servei d’Urbanisme ha inspeccionat l’establiment esmentat i ha emès un informe sobre…"

Passat anterior perifràstic - Passat acabat: quan l'acció se situa en un període de temps finalitzat (ahir, fa un mes, aquest any, l'any passat, etc.) es fa servir la forma vaig, vas, va, vam, vau/vàreu, van + infinitiu.

"L’any passat el Servei d’Urbanisme ja va inspeccionar l’establiment esmentat i va emetre un informe sobre…"

Plusquamperfet - Abans del passat: quan es vol indicar un fet anterior llunyà respecte a un moment de referència passat més proper convé fer servir la forma havia, havies, havia, havíem havíeu, havien + participi.

"El Servei d’Urbanisme ha modificat i ampliat l’informe que havia emès l’any passat a l’establiment esmentat…"

d) Condicional

Pel que fa a les oracions condicionals, és recomanable utilitzar el present d’indicatiu en les oracions subordinades que no pas l’imperfet de subjuntiu, d’influència castellana.

 • "Si no compareguéssiu, us afectaran els perjudicis que corresponguin en dret."
 • "Si no compareixeu, us afectaran els perjudicis que corresponguin en dret."

Les comminacions i prescripcions sovint estan relacionades amb el compliment de condicions. Les estructures condicionals bàsiques són les següents:

 • Si + present ⇔ futur
 • Si + imperfet de subjuntiu ⇔ condicional
 • Si + plusquamperfet de subjuntiu ⇔ condicional compost (cal evitar usar a les dues parts de la condició el plusquamperfet de subjuntiu).
 • "Si no presenteu la documentació esmentada en un termini de 10 dies, s’entendrà que desistiu de la vostra petició…"
 • "Si no presentéssiu la documentació esmentada en un termini de 10 dies, s’entendria que desistiríeu de la vostra petició…"
 • "Si no haguéssiu presentat la documentació esmentada en un termini de 10 dies, s’hauria entès que desistíeu de la vostra petició…"
Tot i que cal tenir present que les dues darreres construccions de condicional ens remeten a accions poc factibles i incertes.


↑ Índex de la unitat

3.5. Resum dels criteris de redacció

La documentació administrativa és el mitjà d’expressió que utilitza l’Administració per formalitzar la gestió dels assumptes públics.

Per tal de donar una imatge corporativa homogènia de la documentació que genera l’Administració, és molt important racionalitzar, simplificar i adequar tots els documents, tant pel que fa a la forma i com al contingut.

A continuació, es donen algunes normes generals que convé tenir sempre presents a l’hora de redactar documents dins de l’àmbit d’actuació administrativa.

 • El redactor no judica ni qualifica els fets o les idees: es limita a comunicar, explicar, etc., narrar amb objectivitat i imparcialitat els fets, excepte que la finalitat del document sigui qualificar-los o valorar-los.
 • Els textos s’han de redactar amb un alt grau de formalitat i amb la varietat estàndard de la llengua i s’han d'evitar l'ús d'expressions poc formals o de contingut emotiu.
 • No s’ha de pressuposar que el destinatari de la informació coneix cert tipus de dades que poden ajudar a comprendre l’escrit.

En relació amb l’elaboració de l’escrit i al marge de les normes ortogràfiques i sintàctiques, és convenient:

 • Evitar les frases no conclusives, és a dir, iniciar una frase i no acabar-la. Aquest defecte és comú quan tenim moltes idees a expressar i, inconscientment, es barregen en l’escriptura. La planificació d’un guió previ ajuda a corregir-ho.
 • Establir amb claredat el tema de què es vol tractar, els seus antecedents i les seves causes.
 • Fixar una jerarquia en la redacció, que ha de ser lògica i ordenada (subjecte + verb + predicat).
 • La lògica de redacció de la frase s’ha de fer extensiva al cos de l’escrit. És a dir, les parts del document s’han de succeir de forma lògica i necessària.

I, finalment, amb quin estil es redactarà l’escrit?

Cal recordar els aspectes que ja hem treballat en l’apartat 1.2 del curs sobre la funcionalitat: precisió, concisió i claredat del missatge.


↑ Índex de la unitat

3.6. Funcions comunicatives dels documents administratius

La documentació administrativa té, principalment, una finalitat comunicativa i informativa. I acompleix dues funcions bàsiques: constatar i notificar els actes administratius.

A l'hora d'elaborar un escrit és necessari triar el document específic que es correspongui amb la finalitat comunicativa:

 • Correspondència administrativa: és tota comunicació escrita entre persones, tant si es tracta de documents estrictament oficials o que incorporen actes jurídics (l'ofici i, per tant, la notificació, com a tipus particular d'ofici) com si es tracta de documents de tipus més personal o de caràcter no administratiu (la carta i la circular, entesa, aquesta darrera, com a carta no personalitzada, i no pas com a disposició administrativa).
 • Convocatòries: tenen la funció de demanar la presència d'una persona en un lloc i en una data (convocatòria de reunió, citació, invitació).
 • Sol·licituds: per mitjà de les quals els particulars poden demanar per escrit alguna cosa sobre una matèria reglada (la sol·licitud o instància) a l’organisme. El recurs també té aquesta funció, tot i que en aquest cas es sol·licita que es revoqui l’acte objecte de recurs, la resolució administrativa.
 • Acreditatius: tenen la funció de constatar o acreditar fets que es poden demostrar, ja que consten en arxius, registres, llibres d’actes, etc. (la diligència i el certificat).
 • Expositius o informatius: presenten fets sobre una matèria determinada i poden incloure-hi arguments de caràcter normatiu i valoracions prèvies a la decisió final (informe, informe proposta, proposta de resolució).
 • Valoratius o decisoris: s’hi fan constar decisions finals, ja sigui per mitjà d’acords d’un òrgan col·legiat (acta de reunió) o bé per decisions d’un òrgan unipersonal (resolució).


↑ Índex de la unitat

3.7. Els documents administratius

A continuació es presenten els documents associats al procediment administratiu amb una breu definició.

Per a ampliar la informació, l'EAPC disposa d'un material complementari sobre aquest tipus de documentació, que en detalla les característiques i aporta exemples reals: Documents administratius: criteris de redacció i models.

Sol·licitud

Document amb què una persona adreça una petició sobre una matèria reglada a un òrgan o organisme.

Ofici

Comunicació escrita de caràcter oficial, emesa per un òrgan o organisme i integrada en la tramitació d’un procediment administratiu.

Hi ha dos tipus d’oficis:

 • ofici intern: adreçat a un altre òrgan o organisme administratiu.
 • ofici extern: adreçat a una persona física o jurídica que no pertany a l’Administració.

Notificació

Document amb què es trasllada una decisió presa (un acte resolutori - la resolució) sobre un assumpte a la persona interessada (persona física o jurídica). És un tipus d’ofici extern.

Citació

Document per mitjà del qual es demana la presència d’algú en un lloc, una data (o bé un termini) i una hora (o bé un horari) determinats, per a portar a terme un tràmit administratiu.

Certificat

Document per mitjà del qual es dona fe d’un fet, del contingut d’un document o de les circumstàncies que consten en arxius, registres, llibres d’actes, etc.

El certificat administratiu és expedit per un funcionari públic o per una persona autoritzada legalment; generalment és funció dels secretaris, gerents i caps de secció.

Hi ha molts tipus de certificat: laboral, acadèmic, mèdic, d’acords presos per un òrgan de govern, etc.

Diligència

Certificat intern que es produeix en les actuacions administratives i que acredita un tràmit administratiu. Serveix per constatar la presa de possessió d’una plaça, la modificació d’una remuneració, un canvi de categoria, una compareixença d'una persona davant de l'Administració, etc.

Convocatòria

Document per mitjà del qual es demana la presència d’algú en un lloc, en una data i a una hora determinats per dur a terme una reunió.

Acta de reunió

Document que constata els assumptes tractats, les deliberacions i els acords presos en una reunió d'un òrgan col·legiat.

Les informacions que se solen incloure en una acta de reunió són: dades identificadores de la reunió (data, horari, lloc, etc.), relació de les persones assistents i absents, ordre del dia, desenvolupament de la reunió, acords presos i temes pendents.

Informe

Document que presenta una exposició de caràcter informatiu sobre la situació d’un assumpte o sobre els elements necessaris perquè es resolgui.

Si s’analitzen segons el context, els informes poden ser procedimentals (integrats i previstos dins d’un expedient ordinari) o no procedimentals (al marge dels expedients administratius ordinaris). I, segons el contingut, es poden classificar en descriptius o valoratius.

Un tipus específic d’informe és la proposta de resolució.

Un informe s’anomena dictamen quan inclou una valoració o una opinió i l’emet un facultatiu o una comissió tècnica (d’assessorament o consultiva).

Resolució

Document amb què es pren una determinació o decisió sobre un assumpte que generalment comporta l’acabament del procediment administratiu, previ a l’execució.

Recurs

Document pel qual es demana a un òrgan administratiu que anul·li o modifiqui una resolució o un acte perquè el recurrent el considera perjudicial per als seus drets.

Hi ha diversos tipus de recurs, segons la matèria que tenen com a objecte i la via d’interposició: d’alçada, de reposició, contenciós administratiu, etc.

En l'Administració electrònica el paper va desapareixent com a suport de la documentació administrativa. Aquest fet comporta repensar alguns aspectes del concepte i del disseny dels documents administratius.

Dos aspectes formals

La signatura

Signatura electrònica

Amb l’aparició de l’Administració electrònica, la localitat on se signa el document ha esdevingut irrellevant (no es recomana posar el lloc sol ni altres propostes com ara: Barcelona, en la data de la signatura electrònica).

Pel que fa a posar-hi la data, també és irrellevant, perquè aquesta ja consta a la de la signatura electrònica.

Si a la signatura electrònica no hi figura el càrrec, aleshores cal indicar-lo tal com es mostra en el peu de signatura tradicional.

A continuació teniu un enllaç de la recomanació que fa la Generalitat de Catalunya pel que fa a la signatura electrònica.

Signatura electrònica

Signatura en el format tradicional

En les comunicacions oficials fetes per càrrecs (ofici, citació, informe…), la signatura consta dels elements següents i en l'ordre que s'especifica:

 • Càrrec (introduït per l'article determinat corresponent: El/La)
 • Signatura
 • Nom i cognoms

En les comunicacions personals (carta, nota interior, etc.), la signatura consta dels elements següents i en l'ordre que s'especifica:

 • Signatura
 • Nom i cognoms
 • Càrrec (sense l'article determinat)

El càrrec s'escriu amb majúscula inicial si es troba a començament de línia. Si no, s'escriu tot en minúscules perquè és un nom comú. Per exemple:

Cap de l'Arxiu General

La cap de l'Arxiu General

La datació

La datació s'escriu sempre separada del text i segueix l'ordre següent:

(població), (dia) de/d'(mes) de (any).

La població se separa de la data amb una coma. El dia i l'any s'escriuen amb xifres, i el mes amb lletres. El mes s'escriu amb minúscula inicial. No s'ha d'escriure la preposició a davant de la població ni el nom del dia (dilluns, dimarts…) davant el número del dia. No s'ha de posar cap punt al final de la datació.

Barcelona, 23 d’octubre del 20XX


↑ Índex de la unitat


← Unitat 2 | Unitat 4 →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Els continguts van ser elaborats per Xavier Pejó (2010).

Revisions posteriors: Núria Altés i Juan, i Arnau Flórez Canals.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

La imatge de la portada és de Michael Schwarzenberger i s'ha obtingut a Pixabay. La resta d'imatges que il·lustren els continguts són també d'ús lliure.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials;
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons