Saltar al contingut principal

Llenguatge jurídic

Nombre de lectures: 0

← 1. Introducció | 3. Menys és més →

2. Marcar el camí

En la mesura que controlem les marques que ens indiquen el recorregut resulta més difícil perdre’s. I d’això és del que parlem en aquest bloc.

Aquest camí ve marcat per uns principis que detallem a continuació:
 • Regla de progressió: conforme el text avança ha d’aparèixer informació nova
 • Regla de no contradicció: res pot contradir el contingut establert prèviament (explícit o pressuposat)
 • Regla de relació: els fets han d’estar relacionats amb el món real; és a dir, s'han de poder acreditar i constatar.

2.1. Tipus de discurs

Conèixer el tipus de discurs o seqüència textual que utilitzarem –disposició del text en relació amb la seva funció– permet introduir marques clares per tal que se segueixi un determinat recorregut.

En el món del dret els tipus de discurs que s'utilitzen més són el narratiu, el descriptiu i l'argumentatiu, que sovint trobem barrejats en un mateix text, formant parts o seqüències.

A banda, també convé conèixer els diferents gèneres —formes de text fixades per convenció i ús— propis del món jurídic: demanda, recurs, contracte, sentència, etc. Les característiques d'aquests gèneres, però, no es tractaran en aquest taller.

Ara, doncs, ens concentrem en els tipus de discurs. Encara que tradicionalment el discurs argumentatiu ha centrat l’atenció dels juristes, no s'ha de desatendre ni la narració ni la descripció, ja que són els elements bàsics per poder construir arguments ben sòlids.

2.1.1. Discurs descriptiu

La descripció la fem servir per representar amb paraules una persona, un animal, un objecte, un espai, etc., així com les seves qualitats o circumstàncies.

Tot i tractar-se d'una seqüència senzilla, cal que el discurs descriptiu es presenti d’acord amb un ordre —cal fixar un esquema previ— , per evitar inconsistències o oblidar-se aspectes rellevants. Un bon sistema és anar del més general al més particular; de dins cap a fora, de dreta a esquerra, del continent al contingut, etc.

S'han d'evitar expressions excessivament genèriques, així com caure en valoracions personals. Aquest tipus de discurs és essencial, per exemple, en qualsevol acta d’inspecció —els fets que s'hi descriuen tenen presumpció de certesa— o en una actuació policial, per exemple.

 • "La sala on es fa l'especejat està bruta."
 • "La sala on es fa l'especejat és plena de restes de menjar, escombraries i teranyines."
Descripció d’un pis ocupat
 • "Per tot el pis hi ha brutícia."
 • "Per tot el pis s’ha pogut observar mobiliari fora del seu lloc, moltes bosses d’escombraries per terra i bosses amb el que sembla ser roba tirades per terra."
 • "L’estat d’aquesta habitació és de brutícia i desordre."
 • "L’habitació és la part de l’habitatge que s’ha observat en pitjors condicions, plena de brossa per tot arreu, mantes per terra, hi ha una finestra de fusta que està florida per la humitat."

A més, el tipus de llenguatge acostuma a ser molt proper a l’estàndard, amb una presència menor de terminologia específica, si bé amb abundància notable d’adjectius.


↑ 2.1. Tipus de discurs | ↑ Índex de la unitat

2.1.2. Discurs narratiu

En un àmbit professional, el discurs narratiu persegueix merament crear en el destinatari una imatge mental versemblant dels fets ocorreguts.

Per aconseguir-ho cal que la informació estigui ben ordenada i que respongui a les preguntes bàsiques de

 • què?
 • qui?
 • quan?
 • on?
 • com?
 • per què?

En els textos jurídics, els fragments narratius recullen els elements —base factual— sobre els quals s'articularà l'argumentació i el raonament jurídic. És per això que la certesa dels fets narrats no ha de poder ser qüestionable —cal remetre’s a totes les proves i els justificants que els acreditin— i que s'han de presentar amb la màxima objectivitat i neutralitat possibles.

Amb aquesta finalitat, convé que els textos narratius s’ajustin als criteris següents:

 • Organització cronològica: del més antic al més recent, sempre vigilant que els temps verbals no entrin en contradicció amb la distribució temporal dels fets que es presenten.
"La part demandant presenta un recurs contra la Sentència del Jutjat de 1a Instància núm. 3 de Granollers. L'Audiència el va admetre a tràmit i el va traslladar a les parts."
"La part demandant presenta un recurs contra la Sentència del Jutjat de 1a Instància núm. 3 de Granollers. L'Audiència l'admet a tràmit i el trasllada a les parts."
 • Distribució —enumerar paràgrafs— i separació clara entre fets i interlocutors —punts i seguit, punts i a part, etc.
"Havent-se presentat la sol·licitud per la senyora M.R.P. per demanar un ajut d'adaptació interior de l'habitatge per a persones amb mobilitat reduïda, el Servei va constatar que a la sol·licitud no s'hi adjunta cap document que acrediti que està empadronada al mateix municipi de l’habitatge a rehabilitar."
"La senyora M. R. va presentar una sol·licitud en què demanava un ajut d'adaptació interior de l'habitatge per a persones amb mobilitat reduïda."

"El Servei va constatar que a la sol·licitud no s'hi adjunta cap document que acrediti que està empadronada al mateix municipi de l’habitatge a rehabilitar."

 • Responsabilitat de totes les accions: qui fa què? —no es pot donar res per sobreentès.
"Es va comprovar que el centre fa publicitat de xxx amb rètols a la façana de l’edifici i a la sala d’espera amb fullets i revistes informatives."
"El (data), el Servei d’Inspecció va fer una visita d’inspecció al centre, de la qual la inspectora va estendre l’acta núm. xx, en què es detalla el següent:
 • El centre fa propaganda de xxx amb rètols a la faça de l’edifici i amb fullets i revistes informatius a la sala d'espera."
 • Delimitar clarament els fragments narratius, dels descriptius, dels argumentatius, i, sobretot, distingir clarament entre fets i valoracions.
"Els agents van accedir al pis trobant-se un cadàver en un estat lamentable per una sobredosi."
"Els agents van accedir al pis, on van trobar un cadàver.
El cadàver estava en posició de decúbit pron, anava vestit amb una samarreta negra i uns pantalons texans estripats i no duia sabates ni mitjons.
Tot i que no hi havia rastres de drogues, els agents van considerar que va morir per una sobredosi."


↑ 2.1. Tipus de discurs | ↑ Índex de la unitat

2.1.3. Discurs argumentatiu

La immensa majoria d’accions que s’expliciten en els textos jurídics han de ser motivades, cosa que converteix el discurs argumentatiu en peça clau d’aquests escrits.

L'argumentació discursiva és el que permet evidenciar que una determinada decisió o criteri és motivat; és a dir, que té la força de la raó.

Per aconseguir una argumentació eficaç cal:

 • Un situació conflictiva com a punt de partida, que admeti hipòtesis o lectures diverses.
 • Deixar clares les premisses, els arguments i les conclusions.
 • Distribuir adequadament i utilitzar nexes argumentatius per marcar l'encadenament de les parts.


↑ 2.1. Tipus de discurs | ↑ Índex de la unitat

2.2. Construccions predictives

Una construcció predictiva és la que avança, anuncia o facilita la informació que apareix tot seguit; la seva virtut és que crea en el lector una expectativa sobre el que ve a continuació i li facilita la tasca interpretativa.

D'aquest tipus de construccions, n'hi ha d'explícites i d'implícites, però totes fan que els escrits siguin més intel·ligibles; repassem-ne algunes.

2.2.1. Enumeracions

Les enumeracions contribueixen a estructurar la informació i fan que qui llegeixi un text el pugui desgranar amb la mateixa distribució i parcel·lació amb què l'ha concebut el redactor.

Faciliten la predicció tant dels conceptes com de la quantitat d'aquests, però cal que hi hagi correspondència entre els elements enumerats, i que es presentin com un conjunt coherent i homogeni.

Per garantir aquesta correspondència cal tenir en compte els aspectes següents:

 • Els elements enumerats han de mantenir paral·lelisme temàtic i gramatical.
 • Les enumeracions s'han d'introduir amb alguna construcció que anunciï el tema d’enumeració així com el nombre d'ítems.
 • Els esquemes millor numerats amb xifres o lletres, o també amb pics, a fi de jerarquitzar els diferents paràgrafs i, si cal, els subapartats.
 • Les estructures no es poden deixar truncades o indefinides.
"Respecte d'aquesta al·legació cal tenir en compte quatre aspectes. En primer lloc, el desconeixement de la norma no eximeix del seu compliment. En segon lloc, la relació que tingués amb l'intermediari no afecta en res l'objecte d'aquest procediment. Per acabar, cal tenir en compte que la factura encara no s'ha abonat."
"Respecte d'aquesta al·legació cal tenir en compte tres aspectes. En primer lloc, el desconeixement de la norma no eximeix del seu compliment. En segon lloc, la relació que tingués amb l'intermediari no afecta en res l'objecte d'aquest procediment. I en tercer i últim lloc, que la factura encara no s'ha abonat."

"Respecte d'aquesta al·legació cal tenir en compte els aspectes següents:

 1. El desconeixement de la norma no eximeix del seu compliment.
 2. La relació que tingués amb l'intermediari no afecta en res l'objecte d'aquest procediment.
 3. La factura encara no s'ha abonat."


"Respecte d'aquesta al·legació cal tenir en compte els aspectes següents:

 • El desconeixement de la norma no eximeix del seu compliment.
 • La relació que tingués amb l'intermediari no afecta en res l'objecte d'aquest procediment.
 • La factura encara no s'ha abonat."


↑ 2.2. Construccions predictives | ↑ Índex de la unitat

2.2.2. Estructures de la frase

Les frases atrapen fragments de la realitat. I encara que la realitat pot ser observada des de diverses perspectives, la forma més previsible és entreveure-la des del punt de vista dels elements que considerem més importants: el responsable de l'acció i la mateixa acció.

L'estructura oracional que presenta aquests elements amb més força és l'estructura lineal, en què el subjecte gramatical i el responsable de l'acció (agent) coincideixen i a continuació s'expressa l'acció (el verb).

Subjecte + Verb

"El president ha dimitit."

A més del responsable de l'acció (subjecte) i l'acció (verb), hi podem trobar el complement directe (CD), que ajuda a arrodonir el significat del verb, o d'altres complements, com el complement indirecte (CI) o els complements circumstancials.

Subjecte + Verb + Complement Directe + Complement Indirecte + Complement Circumstancial

"L'advocat va presentar la renúncia al jutge el dia abans de dictar sentència."

Val a dir, però, que qualsevol estructura cal que s'adapti a les nostres necessitats i canvis de punts de vista. I, per exemple, en ocasions ens pot interessar destacar el marc en què es produeix l'acció, les seves conseqüències o l'objecte sobre el qual recau, que situarem com a primer element de l'oració en comptes del responsable de l'acció. També de vegades ens pot convenir fer desaparèixer el responsable de l'acció.

 • "D'acord amb el que ha disposat la magistrada, us demano que em trameteu una còpia de les actuacions al més aviat possible."
 • "L'informe del laboratori no el van admetre com a prova."
 • "S'ha pres de la decisió de revisar tots els ajuts."
 • "El 2 de gener de 20XX, els dos agents, amb carnets professionals 0000 i 0000, van detectar el vehicle, Seat Ibiza, color blanc, BXXXUN, en estat d’abandonament."

Així, doncs, tot i que és recomanable mantenir l'ordre lineal de l'oració i evitar alteracions forçades que van en detriment de la comprensió del missatge, cal adaptar l'estructura gramatical a les nostres necessitats, segons les circumstàncies.

Repassem, doncs, diferents estructures no lineals, a fi de veure el que ens aporten:

Dislocades

Es tracta de desplaçar al començament de la frase —també es pot situar al final— l'element que volem destacar, tot i que després el repetim amb un pronom feble.

 • "La prova pericial de la part querellant no la va admetre ni la fiscal ni la part querellada."
 • "No la va admetre ni la fiscal ni la part querellada la prova pericial de la part querellant."

Passives

Les veus passives enfoquen la realitat des d'un altre punt de vista, ja que abandonen l’agent com a punt de partida per centrar l'atenció o bé en el pacient (passiva perifràstica) o bé, mitjançant una certa indeterminació (passiva pronominal), en el mateix esdeveniment.

La passiva perifràstica és d’utilitat davant de frases actives amb subjectes llargs o quan volem centrat l'atenció en l'objecte en comptes de centrar-lo en l'autor de l'acció.

Passiva perifràstica

Subjecte pacient + ser o ésser + participi + per Complement agent

Amb subjectes llargs

 • "Aquesta acció és exigida per la llei escrita, pel principi general de la diligència necessària i per un sentit general de justícia o equitat."
 • "Aquest Tribunal és format pels magistrats Maria Jové Padrós, Marià Puig Armengol, Pere Maimó Puigvert i Meritxell López Aimar."
Quan centrem l'atenció en l'objecte

 • "La víctima serà reconeguda per la metgessa forense."
 • "El recurs d'apel·lació va ser desestimat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya."

La passiva pronominal resulta molt efectiva quan busquem ometre o encobrir la identitat de l’agent.

Passiva pronominal

es + Verb 3a persona + Subjecte pacient

 • "S'ha desestimat el recurs."
 • "S'han qualificat els fets com a falta."
 • "S'ha adoptat la decisió d'abaixar els salaris."

Impersonals

Un excés d'estructures impersonals fa créixer la incertesa i la verbositat en molts escrits. Quan es coneix el responsable de l'acció, és millor que aparegui com a subjecte gramatical en lloc d'amagar-se darrere d'un altre element de la frase.

 • "Hi ha 70.000 euros en factures a l'empresa."
 • "L'empresa té 70.000 euros en factures."
 • "Hi ha una recomanació a la Comunitat Europea sobre l'augment de l'IVA en el tipus general del 12% al 21%."
 • "La Comunitat Europea recomana augmentar l'IVA en el tipus general del 12% al 21%."
Cal recordar que sempre és millor redactar les frases en activa que en passiva: s'aconsegueix un estil més clar i directe.


↑ 2.2. Construccions predictives | ↑ Índex de la unitat

2.2.3. Modificadors a prop del que modifiquen

Adjectius

Tot i que hi ha una certa llibertat en la posició dels adjectius qualificatius i relacionals, el més natural és que apareguin després del substantiu, ja que així denoten més objectivitat. Cal, doncs, corregir la tendència de molts textos jurídics en què els adjectius apareixen anteposats, ja que buscant un gir més culte augmenta el grau d'artificialitat dels escrits.

 • "Va ser gràcies a una fructífera col·laboració de les duaneres policies que es va poder detenir aquell grup de perillosos delinqüents."
 • "Va ser gràcies a una col·laboració fructífera de les policies duaneres que es va poder detenir aquell grup de delinqüents perillosos."

En canvi, els adjectius adverbials —adjectius que no atribueixen propietats i que es fan servir per graduar el nom (pròxim, proper, presumpte, etc.)— sempre van anteposats.

"El presumpte culpable serà sotmès a un acarament en la propera compareixença a fi d'esbrinar la veritable seqüència dels fets."

També en els casos en què el fet de situar-lo davant o darrere en modifica el significat.

 • "És un pobre home" (desgraciat), però "És un home pobre (sense diners)."
 • "Ens va visitar un alt funcionari" (càrrec important), però "Ens va visitar un funcionari alt (alçària)."
 • "La guanyadora va ser una gran dona" (de moltes qualitats), però "La guanyadora va ser una dona gran (d'edat)."

Altres modificadors

Respecte a l'ús d'altres elements modificadors, com adverbis o altres estructures, s'ha de procurar que la informació quedi clara, sense cap tipus d’ambigüitat:

 • "Les dones i els homes de 30 anys han d'acreditar l'estat laboral en què es troben."

Qui ho ha d'acreditar? Totes les dones? Només les de més de 30 anys?

 • "Quan els treballadors prenen mal, sovint no se'ls paga cap compensació."
 • "Sovint, quan els treballadors prenen mal, no se'ls paga cap compensació."


↑ 2.2. Construccions predictives | ↑ Índex de la unitat

2.2.4. Condicions i excepcions

Sovint les expressions comminatives que trobem en textos jurídics van lligades al fet que es donin unes determinades circumstàncies. I quan una acció o situació ve regida per condicions o excepcions, cal que aquestes apareguin on siguin més fàcils de llegir. Així, convé tenir en compte el següent:

 • Si la condició o excepció és llarga, millor al final.
"S'aplicarà una bonificació del 10% de la taxa, si la persona que sol·licita la llicència de pesca recreativa subaquàtica o la llicència de pesca recreativa és menor de 16 anys o té la condició de jubilat/da o està en situació d'incapacitat permanent total o absoluta i presenta la sol·licitud per Internet, a través del portal."
 • Si la condició o excepció és curta, millor al principi.
"Si no ho ha fet, cal que acrediti presencialment, a les dependències dels òrgans esmentats, els requisits previstos a la sol·licitud o bé que enviï per correu els documents següents:"


↑ 2.2. Construccions predictives | ↑ Índex de la unitat

2.3. Referents

En escrits densos i llargs és essencial no perdre el fil. Els referents o les construccions anafòriques (pronoms febles, relatius, personals, demostratius, elisions, etc.) ens remeten a elements ja apareguts dins del text —antecedents— sense necessitat de repetir-los.

Aquesta recuperació de la informació és clau perquè el text flueixi amb claredat: aportem informació nova a partir d’informació ja coneguda.

Lògicament, entre els antecedents i les construccions anafòriques no hi pot haver ambigüitat. És per això que cal evitar certes estructures.

2.3.1. (prep.) + el mateix, la mateixa, els mateixos, les mateixes

Aquesta construcció és incorrecta quan s’utilitza en substitució d’un element esmentat, ja que només pot fer la funció d'adjectiu, en cap cas de pronom.

 • "Fins avui les parts han estat sotmeses a les clàusules del contracte i amb la signatura de la pròrroga continuaran sotmetent-se a les mateixes durant l'any vinent."
 • "Fins avui les parts han estat sotmeses a les clàusules del contracte i amb la signatura de la pròrroga continuaran sotmetent-s'hi durant l'any vinent."

La manera de resoldre aquest ús inadequat passa per substituir (prep.) + el mateix, la mateixa, els mateixos, les mateixes per:

 • Pronoms febles –molt especialment els pronoms adverbials en/hi.
 • "La sentència ordena el tancament immediat de les instal·lacions i disposa el prencitament de les mateixes."
 • "La sentència ordena el tancament immediat de les instal·lacions i en disposa el prencitament."
 • "S'ha presentat el recurs d'apel·lació. Traslladeu-lo a les parts perquè puguin impugnar-lo o adherir-se al mateix."
 • "S'ha presentat el recurs d'apel·lació. Traslladeu-lo a les parts perquè puguin impugnar-lo o adherir-s'hi."
 • "Expediu un certificat en què consti la part dispositiva de la resolució i trameteu el mateix al jutjat."
 • "Expediu un certificat en què consti la part dispositiva de la resolució i trameteu-lo al jutjat."


 • Demostratius (aquest, aquell, etc.).
 • "L'empresa ha deixat de pagar al treballador sis mensualitats, ja que la mateixa considera que el contracte va quedar rescindit automàticament."
 • "L'empresa ha deixat de pagar al treballador sis mensualitats, ja que aquesta considera que el contracte va quedar rescindit automàticament."
 • Pronoms relatius (que, en què, en el/la qual, etc.).
 • "L'endemà de presenciar els fets va presentar una denúncia. En la mateixa descriu les característiques del vehicle."
 • "L'endemà de presenciar els fets va presentar una denúncia, en què descriu les característiques del vehicle."
 • Possessius (seu, seva, etc.).
 • "Les parts no van avenir-se a l'acte de mediació ni a les condicions del mateix."
 • "Les parts no van avenir-se a l'acte de mediació ni a les seves condicions."
 • Eliminar-la.
 • "Aquesta sentència és ferma i la mateixa no pot ser objecte de recurs."
 • "Aquesta sentència és ferma i ∅ no pot ser objecte de recurs."


↑ Índex de la unitat

2.3.2. Abús de possessius

Convé no abusar dels adjectius possessius i restringir-ne l'ús. De fet, en força ocasions són substituïbles per pronoms febles, com acabem de veure, i en d'altres se'n pot prescindir sense que el contingut pateixi cap modificació.

 • "Un cop disposat l'embargament de l'habitatge, el jutge va ordenar la seva execució."
 • "Un cop disposat l'embargament de l'habitatge, el jutge en va ordenar l'execució."
 • "Malgrat les ferides que va patir en l'accident, el conductor evoluciona bé dins de la seva gravetat."
 • "Malgrat les ferides que va patir en l'accident, el conductor evoluciona bé dins de la ∅ gravetat."


↑ 2.3. Referents | ↑ Índex de la unitat

2.3.3. Expressions forçades

Amb aquesta voluntat d'esmentar referents mitjançant anàfores, en ocasions apareixen construccions amb els pronoms ell, ella, ells, elles —sense fer referència a persones— o amb demostratius (aquest, aquell, etc.) que cal substituir per formes més naturals: pronoms febles, la repetició del concepte, possessius o la simple supressió.

 • "Un cop llegida aquesta acta el compareixent es referma en ella i la signa."
 • "Un cop llegida aquesta acta el compareixent s'hi referma i la signa."
 • "Un cop acabat el judici, estenc aquesta acta, que signem les persones que en ell hem intervingut."
 • "Un cop acabat el judici, estenc aquesta acta, que signem les persones que hi hem intervingut."
 • "Els jutges i els tribunals estan obligats a garantir la tutela d'aquests fets, i la resolució judicial no pot restringir el contingut d'aquells."
 • "Els jutges i els tribunals estan obligats a garantir la tutela d'aquests fets, i la resolució judicial no pot restringir-ne el contingut."
 • "La utilització de mitjans fraudulents en la comissió de la infracció o la comissió d'aquesta per mitjà de persona interposada."
 • "La utilització de mitjans fraudulents en la comissió de la infracció o la comissió de la infracció per mitjà de persona interposada."

A més, també cal evitar alguns conceptes reiteratius relacionats amb les anàfores: abans esmentat, etc.


↑ 2.3. Referents | ↑ Índex de la unitat

2.4. Tot ben lligat

El recorregut que hem marcat cal que quedi ben lligat i cohesionat. Els elements que més ens ajuden a cohesionar un text són els connectors i els signes de puntuació.

2.4.1. Connectors

Sota el paraigua dels connectors s’aglutinen un conjunt d’elements gramaticals que tenen com a funció marcar la relació que s’estableix entre diferents fragments o frases del text i també la d'organitzar i distribuir les parts del discurs. Els connectors esdevenen peces essencials per construir estructures predictives i fer més entenedors els textos, amb tots els seus matisos.

Els connectors que tradicionalment ha considerat la gramàtica són les preposicions i les conjuncions; també hi ha d'altres mots assimilables a aquestes categories (sobretot adverbis) i les locucions prepositives i conjuntives, que són grups de paraules que fan la mateixa funció que una preposició i una conjunció respectivament.

A Mots connectors hi ha una llista àmplia de connectors, però cal estar atents a alguns usos conflictius:

 • En + infinitiu, preferent a al + infinitiu, convé que introdueixi construccions no només causals, sinó també amb matís temporal.
 • En base a (incorrecta en català) o a nivell de (sovint, s'utilitza incorrectament).
 • A tenor de, millor d’acord amb, segons, etc.
 • En ordre a, millor a fi de, per tal de, etc.
 • TanmateixAixí mateix (malgrat que de vegades s'utilitza l'adverbi tanmateix amb el valor de l'expressió així mateix, aquest ús no és correcte. Cal recordar que no tenen el mateix valor semàntic).
 • No a les duplicacions innecessàries: … tanmateix pel contrari…
 • Per introduir una conclusió, en conseqüència no té el valor de com a conseqüència de.
 • "En base a la llei de protecció de dades, la informació que ens faciliteu és confidencial."
 • "D'acord amb / Segons la llei de protecció de dades, la informació que ens faciliteu és confidencial."
 • "En conseqüència de tot el que s’ha exposat en l'apartat de fonaments de dret la reclamació no és procedent."
 • "Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat en l'apartat de fonaments de dret la reclamació no és procedent."


↑ 2.4. Tot ben lligat | ↑ Índex de la unitat

2.4.2. Signes de puntuació

Els signes de puntuació marquen els límits estructurals del discurs, ens ajuden a distribuir les idees i faciliten la interpretació del que volem transmetre. Consegüentment, per aconseguir textos clars i entenedors és imprescindible utilitzar-los de forma adequada i ajustant-nos a les seves funcions habituals, que trobareu a Signes de puntuació.

A continuació repassem els elements bàsics de la coma i del punt i coma, que són els que més entrebancs plantegen:

La coma

Es fa servir per coordinar diferents elements, marcar l’elisió del verb, indicar canvis d’ordre i marcar incisos.

 • La coma no ha de separar el subjecte del verb ni el verb del complement directe.
 • "Us comunico que el jutge, ha dictat la interlocutòria següent:"
 • "Us comunico que el jutge ha dictat la interlocutòria següent:"
 • "Aquest any, el director del poliesportiu Can Maimó, ha assignat noves tasques al personal de formació."
 • "Aquest any, el director del poliesportiu Can Maimó ha assignat noves tasques al personal de formació."
 • "Les parts implicades en aquest contracte es reconeixen, plena capacitat per subscriure’l."
 • "Les parts implicades en aquest contracte es reconeixen plena capacitat per subscriure’l."
 • "Cal que envieu, totes les vostres dades personals (filiació completa), així com una còpia de la resolució del tribunal que, en segona instància, us va declarar innocent."
 • "Cal que envieu totes les vostres dades personals (filiació completa), així com una còpia de la resolució del tribunal que, en segona instància, us va declarar innocent."
 • Cal marcar l’elisió del verb amb una coma.
 • "Les entitats i la corporació municipal enfrontades per la nova Ordenança de salut."
 • "Les entitats i la corporació municipal, enfrontades per la nova Ordenança de salut."
 • Cal marcar amb comes els incisos i els marcadors parentètics (en primer lloc, en segon lloc, d’una banda, de l’altra, consegüentment, tanmateix, per tant, etc.)
 • "La filla del demandant de 17 anys d'edat, va haver de ser intervinguda quirúrgicament."
 • "La filla del demandant, de 17 anys d'edat, va haver de ser intervinguda quirúrgicament."
 • "S’ha comprovat, segons l’escriptura presentada que el senyor Joan Puigvert Dauder va vendre la finca esmentada a la senyora Marina Castellví Vallbé el 28 de juny de 20XX."
 • "S’ha comprovat, segons l’escriptura presentada, que el senyor Joan Puigvert Dauder va vendre la finca esmentada a la senyora Marina Castellví Vallbé el 28 de juny de 20XX."
 • "La vacuna és efectiva en un 90% dels casos i, per tant servirà per evitar que la grip afecti virulentament la població."
 • "La vacuna és efectiva en un 90% dels casos i, per tant, servirà per evitar que la grip afecti virulentament la població."
 • Cal marcar amb coma els desplaçaments d'elements que alteren l'ordre habitual de l'oració.
 • "D'acord amb la doctrina establerta en la Sentència 77/20XX cal concloure que es va produir la violació de drets denunciada."
 • "D'acord amb la doctrina establerta en la Sentència 77/20XX, cal concloure que es va produir la violació de drets denunciada."
 • "Un cop transcorregut el termini les actuacions van elevar-se a l'Audiència Provincial de Tarragona."
 • "Un cop transcorregut el termini, les actuacions van elevar-se a l'Audiència Provincial de Tarragona."

El punt i coma

Delimita generalment unitats sintàctiques independents, juxtaposades, que mantenen una relació intensa de significat.

 • Per marcar una conjunció adversativa o concessiva en frases llargues.
"Hi ha prou raons que ens fan pensar que convindria que la policia hi intervingués; però tampoc no estem segurs que aquesta mesura sigui la solució del problema."
 • Per delimitar els elements complexos d’una enumeració, sobretot quan ja s’han fet servir comes dins dels elements enumerats.
"Us convido a l’acte d’inauguració de la Biblioteca del Departament de Justícia que tindrà lloc el dia 7 de novembre de 20XX i al qual assistiran: el president de la Generalitat, senyor Martí Barbes Peiró; la consellera de Justícia, senyora Maria Vallbé Jaen; el conseller de Cultura, Raimon Pallarès Ardèvol, i la regidora de Cultura, Joana Fàbregas Terricabras."


↑ 2.4. Tot ben lligat | ↑ Índex de la unitat


← 1. Introducció | 3. Menys és més →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Els continguts van ser elaborats per Xavier Pejó (2012) i han estat posteriorment revisats i actualitzats per Núria Altés i Juan.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

La imatge de portada és una versió modificada d'una imatge d'Arek Socha i s'ha obtingut de Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials;
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons