Saltar al contingut principal

Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri

Nombre de lectures: 0

← Inici del curs

Qüestionaris d'autoavaluació

Qüestionari del mòdul 1

Qualsevol persona pot demanar a una administració pública:
Respostes
Assenyala l’afirmació correcta:
Respostes
A la Unió Europea, el dret d’accedir als documents de les institucions comunitàries:
Respostes
Entre els aspectes positius que més es destaquen de la transparència, s’hi inclou:
Respostes
La legislació que han d’aplicar les administracions catalanes en matèria de transparència és:
Respostes
El dret a la intimitat i el dret a la protecció de dades personals:
Respostes
La norma bàsica i fonamental que regula el dret a la protecció de dades a Catalunya és:
Respostes
Quin és el significat del principi de transparència en la regulació de protecció de dades personals?
Respostes
El dret a la protecció de dades es refereix a:
Respostes
Assenyala l’afirmació correcta en relació amb el dret a la protecció de dades i el dret d'accés a la informació pública:
Respostes
Resultat


↑ Índex de qüestionaris | ← Mòdul 1 | ← Inici del curs

Qüestionari del mòdul 2

La transparència es manifesta:
Respostes
El Portal de la Transparència ha de contenir, amb la identificació de les persones afectades, la informació sobre:
Respostes
Quines entitats estan obligades a publicar informació al Portal de la Transparència?
Respostes
Com s’ha de publicar la informació al Portal de la Transparència?
Respostes
Entre la informació a publicar al Portal de Transparència, hi figura:
Respostes
En relació amb la informació sobre subvencions atorgades, cal publicar:
Respostes
El dret d’accés a la informació pública, el poden exercir:
Respostes
Quina informació es pot obtenir en l'exercici del dret d’accés?
Respostes
Si l’Administració té un document extens en català i algú el demana traduït al castellà sobre la base del dret d’accés a la informació pública de la legislació de transparència...
Respostes
El termini màxim per notificar la resolució d’una sol·licitud d’accés a informació:
Respostes
Resultat


↑ Índex de qüestionaris | ← Mòdul 2 | ← Inici del curs

Qüestionari del mòdul 3

Si es demana l'accés a un conjunt de documents, i algun està afectat per un límit:
Respostes
La restricció de l’accés a un document que conté dades de la intimitat d’una tercera persona, queda sense efecte:
Respostes
Quan es rep una sol·licitud d’autorització de compatibilitat presentada per una persona empleada pública:
Respostes
Si es demana l'accés a informació que conté dades personals de salut d’una tercera persona:
Respostes
Si es demana accés a informació que conté dades personals de terceres persones, juga en favor de l’accés:
Respostes
Si la informació sol·licitada pot afectar drets o interessos de terceres persones identificades:
Respostes
Els límits o les restriccions a la informació s’apliquen:
Respostes
Les limitacions a l’accés a la informació:
Respostes
Si es demana accés a informació directament relacionada amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’Administració, que conté dades personals merament identificatives:
Respostes
Si com a resultat de la ponderació corresponent es conclou que cal revelar informació amb la identificació d’una persona física:
Respostes
Resultat


↑ Índex de qüestionaris | ← Mòdul 3 | ← Inici del curs

Qüestionari del mòdul 4

Si una persona interessada en un procediment demana accés a l’expedient i hi consten dades personals de terceres persones:
Respostes
En les sol·licituds d’accés a expedients administratius formulades per persones interessades en el procediment:
Respostes
Si es demana una informació que disposa d’una regulació específica del dret d’accés:
Respostes
El dret d’accés a l’expedient d’una persona que té la condició d’interessada:
Respostes
Si qui demana informació és un càrrec electe de l’Administració que rep la sol·licitud d’accés:
Respostes
Si es demana accés a informació continguda en un expedient antic tramitat per una administració catalana, dipositat en un arxiu històric, en la tramitació d’aquesta sol·licitud s’ha d’aplicar, amb caràcter general:
Respostes
Si la persona sol·licitant demana accés a informació que conté només dades personals seves:
Respostes
Si un diputat del Parlament de Catalunya sol·licita l’accés a informació de l’Administració de la Generalitat, el termini màxim per atendre la sol·licitud és de:
Respostes
La sol·licitud d’accés a informació que un càrrec electe d’un ajuntament dirigeix a l’ens local d'on té tal condició, es pot denegar:
Respostes
Si una persona demana a un ajuntament de Catalunya accés a tota la informació relativa a la seva persona, davant de quina institució pot reclamar, en cas que no la hi faciliti?
Respostes
Resultat


↑ Índex de qüestionaris | ← Mòdul 4 | ← Inici del curs

Qüestionari del mòdul 5

El sistema de garanties de la Llei de transparència catalana:
Respostes
Els recursos i/o les reclamacions establerts per la legislació de transparència:
Respostes
Si una sol·licitud d’accés a informació es resol de manera desestimatòria, aquesta resolució es pot impugnar mitjançant:
Respostes
La GAIP és un òrgan:
Respostes
El termini per interposar la reclamació davant la GAIP és:
Respostes
Quant a la tramitació de la reclamació i la resolució dictada per la GAIP, assenyala l’afirmació correcta:
Respostes
Quins són els col·lectius als quals la legislació de transparència ha establert la possibilitat d’imposar sancions administratives?
Respostes
La legislació de transparència ha tipificat com a infraccions molt greus:
Respostes
Davant un possible incompliment del que disposa la legislació de transparència en matèria de publicitat activa:
Respostes
La legislació de transparència ha encomanat unes funcions de garantia complementàries a:
Respostes
Resultat


↑ Índex de qüestionaris | ← Mòdul 5 | ← Inici del curs

Qüestionari del mòdul 6

Si una empresa a la qual s’ha obert un procediment sancionador vol accedir a l’expedient, i en concret a la identitat del denunciant:
Respostes
Una persona s’assabenta que l’Ajuntament ha atorgat al seu veí una subvenció, però sospita que aquest no ha dut a terme l’actuació subvencionada. Podria accedir a les factures i altra documentació justificativa aportada pel seu veí com a beneficiari de la subvenció, per acreditar que s’han destinat als fins que van motivar-ne la concessió?
Respostes
Si una persona que ha participat en un procés de concurrència competitiva demana accedir a dades personals acadèmiques d’un contrincant admès, perquè considera que no compleix els requisits exigits per participar en el procediment:
Respostes
Si mentre es tramita un procediment de responsabilitat patrimonial, la companyia asseguradora de l’Administració demana accedir als informes mèdics aportats per la persona reclamant per acreditar la lesió a indemnitzar:
Respostes
El dret d’accés d’una persona que és càrrec electe:
Respostes
Si un càrrec electe demana accés a informació que conté dades personals:
Respostes
Si es demana accés a informació sobre les retribucions complementàries percebudes per un empleat públic concret que ocupa un lloc base:
Respostes
Si una persona que havia participat en un procediment selectiu acabat fa mesos demana accedir a l’examen que va fer la persona que va resultar seleccionada:
Respostes
Si una persona que prepara oposicions demana accedir als exàmens amb les respostes que havien donat els aspirants seleccionats en la darrera oposició, per aprofitar-ne el contingut, però no es pot assegurar que les persones afectades no siguin identificables:
Respostes
Si un càrrec electe demana informació que conté dades personals de terceres persones i se li dona per fer prevaldre el seu dret d’accés privilegiat:
Respostes
Resultat

↑ Índex de qüestionaris | ← Mòdul 6 | ← Inici del curs

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autor: Carles San José

El disseny del curs en el format original (MOOC) i l'elaboració dels vídeos el 2018 va anar a càrrec de Homuok SL. El disseny del format actual ha anat a càrrec del Servei de Formació per a la Generalitat, EAPC.

La imatge de la portada és de Sergey Gricanov i s'ha obtingut a Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons