turisme

Línies bàsiques sobre transparència i accés a la informació pública

Nombre de lectures: 0

1. Transparència: Què és? Quina informació afecta? A qui s'aplica?

1.1. Què és la transparència?

La transparència és un principi d'actuació de l'Administració pública en virtut del qual l'Administració ha de fer pública la informació necessària perquè els ciutadans puguin avaluar-ne la gestió. Inclou tant l'obligació de fer públiques determinades informacions de manera proactiva (publicitat activa), com l'obligació d'atendre les sol·licituds d'informació que facin els ciutadans (dret d'accés a la informació).

Publicitat activa: deure dels subjectes obligats de fer públics, d’ofici, els continguts d’informació pública que determinen les lleis de transparència.
Dret d'accés a la informació: dret subjectiu que es reconeix a les persones per sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les condicions regulats per les lleis de transparència.

La necessitat de transparència en l'actuació de l'Administració està relacionada amb la pròpia necessitat de legitimació democràtica d'aquesta i és un instrument necessari per permetre controlar i avaluar l'actuació de l'Administració, en especial la utilització dels recursos públics, la participació efectiva dels ciutadans en els assumptes públics i també l'exercici dels drets de les persones.

El principi de transparència és reconegut a l'article 71.4 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i és regulat per les lleis següents:
 1. Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LT).
 2. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC).

La Llei 19/2013 té caràcter bàsic. Per tant, ha de ser respectada per les lleis autonòmiques en aquesta matèria, llevat dels articles següents:

 • Art. 6.2.2: Avaluació de plans i programes de l'Administració general de l'Estat per la inspecció de serveis.
 • Art. 9: Control del compliment de les obligacions de publicitat activa pel Consell de Transparència i Bon Govern.
 • Art. 10.1 i 2 i 11: Portal Transparència de l'Administració general de l'Estat.
 • Art. 21.2: Unitats d’informació a l'Administració general de l'Estat.
 • Títol III: El Consell de Transparència i Bon Govern.
 • La LT és plenament vigent a partir del 10 de desembre de 2014, si bé les comunitats autònomes i els ens locals disposen fins al 10 de desembre de 2015 per adaptar-se a les obligacions que se'n deriven.

 • La LTC va entrar en vigor a partir del 30 de juny de 2015, tot i que pel que fa a les obligacions de publicitat activa dels ens que integren l'Administració local entra en vigor a partir del 31 de desembre de 2015.

Les administracions, les institucions, les entitats i els organismes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la LTC, han de promoure i fer les adaptacions organitzatives, procedimentals i de règim intern que calguin per ajustar la seva activitat i complir el que estableix aquesta Llei abans que entri en vigor.

L’Administració de la Generalitat ha de donar suport jurídic, tecnològic i, si s’escau, econòmic, als ens locals, a les entitats a les quals s’imposa obligacions de transparència per a la percepció de fons públics i a la resta d’entitats obligades per la LTC.

Mitjançant l'Acord GOV/107/2015, de 7 de juliol, pel qual s'aprova el Pla estratègic de polítiques de transparència de la Generalitat de Catalunya 2015-2017, el Govern de la Generalitat va establir els objectius prioritaris en matèria de transparència de l'activitat pública, en compliment del que estableix l'article 95 de la LTC.

Posteriorment es va aprovar el Pla de Govern Obert 2017-2018, i actualment està vigent el Pla de Govern Obert 2019-2020, aprovat per l'Acord GOV/89/2019, de 25 de juny.

Els subjectes obligats han d’establir procediments basats en indicadors objectius per avaluar el compliment de les obligacions de transparència. En aquests procediments d’avaluació s’ha de garantir la participació d’experts independents i dels ciutadans.

A banda d’aquesta avaluació interna per part de cadascun dels subjectes obligats, el Síndic de Greuges ha d'elaborar un informe general d’avaluació de l’aplicació de la LTC, que ha de presentar anualment al Parlament de Catalunya i que ha d'incloure, entre altres aspectes, una avaluació sobre la base de criteris objectius del compliment de les obligacions en matèria de publicitat activa.

Tot i que sovint estan relacionades, convé distingir la transparència respecte de la reutilització de la informació del sector públic.

La reutilització de la informació del sector públic es regeix pels articles 16 i 17 de la LTC i per la Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic, modificada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol. D'acord amb aquestes lleis, la informació pública pot ser reutilitzada amb qualsevol objectiu lícit, especialment la reproducció i la divulgació per qualsevol mitjà de les dades objecte d’informació pública i la creació de productes o serveis d’informació amb valor afegit basats en aquestes dades. Cal respectar, però, les condicions que estableix la Llei 37/2007 i les limitacions aplicables. En aquest sentit, convé tenir en compte que l'article 15.5 de la LT estableix que és aplicable la normativa de protecció de dades de caràcter personal al tractament posterior de les dades de caràcter personal obtingudes a través del dret d'accés. Aquesta previsió també s'ha de considerar aplicable al tractament de les dades obtingudes a través de la publicitat activa.

La Generalitat de Catalunya ofereix informació reutilitzable a través del portal Dades obertes.


↑ Índex de la unitat

1.2. Quina informació afecta?

La transparència afecta tant la informació elaborada per l’Administració com la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, incloent-hi la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix la legislació sobre transparència. Inclou qualsevol forma o suport en què aquesta informació hagi estat elaborada o en què es conservi.

Els subjectes obligats han de garantir la transparència de la informació pública per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic, el disseny del qual s’ha de fonamentar en l’ús preferent dels sistemes de gestió de documents públics, com a facilitadors de dades i documents autèntics, en el marc de la interoperabilitat del sector públic. Aquest sistema ha de permetre a les persones un accés fàcil i gratuït a la informació pública, amb la finalitat de fomentar-ne el coneixement i de facilitar la participació i la col·laboració responsable en els assumptes públics.

En aquest sentit, la modificació de l'article 35 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, realitzada per la Llei 20/2015, de 29 de juliol, estableix que, amb la finalitat que els usuaris puguin localitzar i identificar els documents i hi puguin accedir, els arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya, a través del portal de la Transparència, la seu electrònica o el web corresponents, han de complir les obligacions de transparència següents:

a) Fer públics els instruments de descripció documental que permeten als investigadors i als ciutadans de localitzar la documentació de què disposen.

b) Fer públic el registre d’eliminació de documents.

c) Fer públiques les limitacions a la consulta de documents custodiats i informar de la data en què els documents són accessibles.

d) Informar els usuaris del dret a reclamar i els procediments que han de seguir en el supòsit que el dret d’accés els sigui denegat.

En canvi, no forma part de la transparència l’accés de les persones interessades als documents dels procediments administratius en tràmit, que es regeix pel que determina la legislació sobre procediment administratiu.

D'altra banda, l’accés a la informació pública en les matèries que tenen establert un règim d’accés especial, com ara en matèria de medi ambient, es regeix per la seva normativa específica i, amb caràcter supletori, per la legislació sobre transparència.


↑ Índex de la unitat

1.3. A qui s'aplica?

La LTC ha optat per una configuració àmplia dels subjectes obligats a complir les disposicions establertes en aquesta Llei, de manera que no només s'aplica a les entitats que tenen la consideració d'Administració pública, sinó també a altres entitats, fins i tot plenament privades que, per diferents conceptes, utilitzen fons públics o es relacionen amb una certa intensitat amb l'Administració pública.

Es poden distingir quatre grups de subjectes a qui s'aplica la LTC:

a) Ens públics i ens dependents o vinculats

 • Administració de la Generalitat.
 • Ens que integren l'Administració local a Catalunya.
 • Entitats gestores de la Seguretat Social i mútues col·laboradores de la Seguretat Social.
 • Organismes autònoms, agències i entitats públiques empresarials.
 • Entitats de dret públic vinculades o dependents d’una de les administracions esmentades.
 • Entitats de dret públic que actuen amb independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda per llei, que exerceixen funcions de regulació o supervisió externa sobre un determinat sector o activitat (administracions independents).
 • Universitats públiques i ens que en depenen o hi estan vinculats.
 • Societats mercantils amb participació majoritària d'alguna de les administracions esmentades.
 • Col·legis professionals i corporacions de dret públic (en allò que afecta l'exercici de les seves funcions públiques).
 • Fundacions del sector públic.
 • Consorcis.
 • Altres associacions d’ens públics.
 • Òrgans estatutaris: Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Consell de Garanties Estatutàries i Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Cal fer notar que, a l'efecte de la LTC, totes les entitats incloses en aquest apartat tenen la consideració d'Administració pública, la qual cosa és important perquè determina l'aplicabilitat a aquestes entitats de les obligacions de publicitat activa establertes de manera específica en aquesta Llei per a les administracions públiques.

b) Subjectes privats

Alguns subjectes privats estan subjectes només a determinades obligacions de publicitat activa establertes a la LTC, però no al dret d'accés a la informació pública. Aquest és el cas de:

 • Partits polítics, organitzacions sindicals i organitzacions empresarials i les respectives fundacions vinculades.
 • Altres entitats privades, en els supòsits següents:
  • Entitats que perceben subvencions per un import superior a 100.000 € anuals.
  • Entitats el 40 % dels ingressos anuals de les quals són ajuts o subvencions, sempre que siguin superiors a 5.000 €.

Aquestes entitats estan subjectes a les obligacions de publicitat activa que no són especifiques per a les administracions públiques (art. 13, 14 i 15LTC.

c) Entitats subjectes indirectament

Alguns subjectes privats que col·laboren amb l'Administració també estan subjectes, encara que de manera indirecta, a determinades obligacions de transparència establertes a l'article 3.2 de la LTC. En aquests casos, el compliment de les obligacions establertes a la Llei l'ha de fer efectiu l'Administració amb la qual col·laboren. Per això, s'han de considerar entitats subjectes indirectament a les lleis de transparència. Aquest és el cas de les persones o les entitats que:

 • presten serveis públics;
 • exerceixen potestats administratives;
 • exerceixen funcions públiques;
 • perceben fons públics per funcionar, i
 • duen a terme serveis d’interès general o universal.

Amb la finalitat que l'Administració pugui fer efectives aquestes obligacions, les persones i les entitats privades esmentades han d'informar l'Administració sobre:

 • les activitats relacionades amb l'exercici de les funcions públiques
 • la gestió dels serveis públics
 • la percepció de fons públics
 • les activitats d'interès general o universal sota supervisió i control de l'Administració
 • les retribucions dels càrrecs directius si el 25 % del volum de negoci es vincula a activitats públiques.

d) Altres ens

 • El Parlament de Catalunya, en els termes que estableixi el Reglament del Parlament. En aquest sentit, la Modificació del Reglament del Parlament de Catalunya, aprovada el 8 de juliol de 2015, inclou modificacions en matèria de publicitat activa i d'accés a la informació pública.
 • Els grups d'interès, en els termes que estableix el títol IV de la LTC.
 • Les fundacions i les associacions, a les quals, d'acord amb la disposició addicional setena de la LTC, els és aplicable el règim de transparència establert a Llei 21/2014, segons concreti una resolució del conseller de Justícia.
 • D'acord amb la LT també estan subjectes a aquesta Llei les actuacions sotmeses al dret administratiu d'altres institucions:
  • la Casa del Rei
  • el Congrés
  • el Senat
  • el Tribunal Constitucional
  • el Consell General del Poder Judicial
  • el Banc d'Espanya
  • el Consell d'Estat
  • el Defensor del Poble
  • el Tribunal de Comptes
  • el Consell Econòmic i Social.


↑ Índex de la unitat

1.4. On és regulada?

 • Articles 105.b i 23 de la CE.
 • Article 71.4 de l'EAC.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LT).
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC).
 • Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública.
 • Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.
 • Acord GOV/107/2015, de 7 de juliol, pel qual s'aprova el Pla estratègic de polítiques de transparència de la Generalitat de Catalunya 2015-2017.
 • Moció 179/X del Parlament de Catalunya sobre les accions per desplegar la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Reglament del Parlament de Catalunya, que inclou la modificació aprovada el 8 de juliol de 2015 en matèria de publicitat activa i accés a la informació.
 • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, modificada per la Llei 20/2015, de 29 de juliol.


↑ Índex de la unitat


Portada | Unitat 2

Torna a munt