turisme

Línies bàsiques sobre transparència i accés a la informació pública

Nombre de lectures: 0

3. Com s'han de tramitar les sol·licituds d'accés a la informació?

3.1 Introducció sobre el dret d'accés

El primer que cal dir sobre el dret d'accés a la informació pública és que es tracta d'un dret subjectiu de configuració legal, que estableix l'article 105 de la Constitució Espanyola, i que per tant no té la condició de dret fonamental, excepte si l'exerceixen els càrrecs electes (diputats o regidors). Per aquesta raó, el contingut del dret no s'ha regulat a través d'una llei orgànica, sinó ordinària.

Val a dir que el fet que el dret d'accés no tingui la condició de dret fonamental no és una qüestió merament teòrica, sinó que cal tenir-la en compte en la ponderació a fer davant la concurrència de límits derivats de l'eventual col·lisió amb altres drets, sobretot si aquests altres drets són fonamentals, com seria el cas del dret a la protecció de dades de caràcter personal.

En qualsevol cas, cal precisar també que, amb caràcter general, els drets subjectius no són absoluts, tampoc els fonamentals, de tal manera que no es pot afirmar a priori que en tota col·lisió entre un dret no fonamental i un altre que sí que l'és, tingui preferència sempre aquest últim.

El dret d'accés és el segon pilar fonamental de la LTC, al mateix nivell de l'altre pilar també essencial, relatiu a les obligacions de publicitat activa.

Com s'ha avançat a mode d'introducció en la unitat 1, el dret d'accés comporta el dret de totes les persones a sol·licitar i obtenir la informació pública que tenen les administracions en el seu poder, sense que s'inclogui la relativa a procediments en curs, als quals només hi podrien accedir els qui tenen la condició de persones interessades. Tampoc no es tramiten segons el que estableix la LTC les sol·licituds d'accés a informació que disposen d'una regulació específica, la qual s'ha d'aplicar de manera preferent. Aquest seria el cas del dret d'accés a informació de medi ambient, l'exercit pels diputats del Parlament, o pels regidors respecte a informació en poder del seu ajuntament.

Són titulars del dret d'accés a la informació pública regulat per la LTC totes les persones a títol individual a partir dels setze anys, o en nom i representació de qualsevol persona jurídica. L'exercici del dret d'accés no cal motivar-lo ni està condicionat a la concurrència d'un interès general. Cal advertir, però, que en cas d'aplicació d'algun dels límits que s'analitzaran a la unitat 4, a fi de dur correctament la tasca de ponderació, és convenient que en la sol·licitud d'accés s'inclogui la finalitat que la motiva.

Per acabar aquesta breu introducció sobre el dret d'accés, cal precisar que les sol·licituds d'accés a informació que continguin només dades personals de la persona sol·licitant, s'han de tramitar i resoldre segons el que estableix la legislació de protecció de dades de caràcter personal. Aquesta remissió que conté l'article 24.3 LTC s'ha d'entendre efectuada a la regulació del dret d'accés de l'article 15 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), el qual consagra el dret de totes les persones físiques a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant les seves dades, i en tal cas, el dret d’accés a les dites dades i a un seguit d’informació (fins del tractament, destinataris, termini de conservació, etc.).


↑ Índex de la unitat

3.2. Procediment: iniciació

Requisits de la sol·licitud

El procediment s'inicia sempre a instància de part, a través de la sol·licitud d'accés a la informació pública. Aquesta sol·licitud s'ha de poder fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de:

 • la identitat de la persona sol·licitant;
 • la informació precisa a la qual es vol accedir, però sense que es requereixi indicar el document o l'expedient concrets;
 • la forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació,
 • l'adreça de contacte a l'efecte de notificacions, preferentment electrònica.

L'absència de motivació de la sol·licitud per si mateixa no pot ser causa d'inadmissió o denegació de la sol·licitud, però pot resultar convenient incloure-hi els motius i/o les finalitats perseguits, sobretot per al cas de concurrència de límits, a fi de poder efectuar una ponderació adequada.

Per al cas de sol·licitud imprecisa, s'ha de requerir a la persona sol·licitant que l'esmeni en 10 dies, i a tal efecte cal assessorar-la a fi que pugui concretar la informació sol·licitada. Si no s'esmena en el termini indicat, hom la tindrà per desistida, la qual cosa no impediria presentar una nova sol·licitud.

Presentació de la sol·licitud

La sol·licitud s'ha de poder presentar per qualsevol mitjà, incloent-hi els electrònics, sempre que permetin deixar constància dels requisits esmentats abans. Les sol·licituds presentades per mitjans electrònics s'han de poder tramitar amb l'ús de la signatura electrònica, mitjançant un formulari que ha d'estar disponible al portal de la Transparència. En el cas de la Generalitat, es pot accedir al formulari aquí.

Cal adreçar la sol·licitud a l'entitat o òrgan que té la informació. Si no es disposa de la informació sol·licitada i es coneix l'entitat o òrgan que la té, cal derivar-l'hi en un termini de 15 dies naturals i comunicar-ho a la persona sol·licitant, juntament amb les dades de contacte de l'òrgan o entitat a qui s'ha derivat la sol·licitud. Per al cas que la informació estigui en poder d'una altra Administració, se n'ha d'informar la persona sol·licitant perquè pugui exercir el dret d'accés davant l'òrgan o entitat corresponent.

L'Administració ha d'establir sistemes per integrar la gestió de les sol·licituds d'informació. A aquest respecte, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat s'han designat unitats d'informació a cada departament, per donar compliment al Decret 233/2016, les quals desenvolupen tasques de coordinació, suport i assessorament a les unitats de cada departament en relació amb l'accés a la informació pública (i també en la publicitat activa). La designació d'aquestes unitats d'informació que centralitzen la recepció i la gestió de les sol·licituds, facilita a la persona sol·licitant la identificació de l'òrgan al qual s'ha d'adreçar la sol·licitud.

Un cop rebuda la sol·licitud per l'òrgan competent per tramitar-ho, la LTC obliga a notificar la data de recepció, els òrgans responsables per tramitar-la i resoldre-la, i el termini màxim per notificar la resolució. Encara que la LTC no ho disposi expressament, també caldria comunicar-ho a l'efecte del silenci administratiu (art. 21.4 de la Llei 39/2015). A l'últim, en aquesta mateixa comunicació es podria informar també sobre l'eventual trasllat de la sol·licitud a terceres persones afectades, així com sobre la suspensió del còmput del termini que implicaria aquest trasllat.

Inadmissió

L'article 29 de la LTC estableix la inadmissió de la sol·licitud d'accés en els casos següents:

 • Si es demanen notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball intern sense rellevància o interès públic.
 • Quan la informació requereix una tasca complexa d'elaboració o reelaboració.
 • Quan la informació està en fase d'elaboració i s'ha de fer pública dins un termini de tres mesos.
 • Sol·licituds d’informació consistents en consultes jurídiques o peticions d'informes o dictàmens, sens perjudici del dret a consultar o de rebre orientació.

En qualsevol cas, la resolució d'inadmissió s'ha de motivar, i s'ha de notificar a qui l'ha sol·licitada.


↑ Índex de la unitat

3.3. Procediment: instrucció

Si la sol·licitud d'accés compleix els requisits indicats, és procedent admetre-la, i aleshores cal passar a la fase d'instrucció.

Si la informació sol·licitada pot afectar drets o interessos de tercers que estan identificats, de manera que concorre algun dels límits establerts a la LTC, cal traslladar-los la sol·licitud perquè en 10 dies puguin fer al·legacions, sempre que aquestes eventuals al·legacions puguin ser determinants per resoldre la sol·licitud d'accés. Així, a tall d'exemple, aquest tràmit d'audiència a tercers seria procedent si la informació afectés el seu dret a la protecció de dades personals, a la propietat intel·lectual o industrial, o a interessos comercials.

En el trasllat de la sol·licitud als tercers afectats, la LTC no obliga a revelar la identitat de la persona sol·licitant. En tot cas, sí que obliga la LTC a revelar en el trasllat els motius en què es pugui haver fonamentat la sol·licitud. Aquest tràmit d'audiència suspèn el còmput del termini màxim del procediment. S'ha de comunicar a la persona sol·licitant el tràmit d'audiència a tercers i la suspensió del còmput del termini per notificar la resolució.


↑ Índex de la unitat

3.4. Procediment: resolució

Competència

En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, l'òrgan competent per resoldre la sol·licitud és el superior jeràrquic al del servei o unitat que té la informació. En els ens que integren l'Administració local ho és l'alcalde o el president, tret que les normes organitzatives pròpies determinin una altra cosa.

En el cas d'organismes vinculats als anteriors o dependents d'aquests, així com altres ens públics, la competència correspon al seu òrgan de direcció i de govern, o de representació i direcció.

Termini

El termini per notificar la resolució de la sol·licitud d'accés és d'un mes, si bé es pot ampliar fins a 15 dies si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació sol·licitada, fet que s'hauria de comunicar a la persona interessada.

El termini esmentat només es pot suspendre en els supòsits establerts a la LTC o en els que determina la legislació de procediment administratiu (art. 22 de la Llei 39/2015).

Resolució

La resolució de la sol·licitud d'accés s'ha de notificar a la persona sol·licitant i també als tercers afectats que hagin comparegut, és a dir, que hagin formulat al·legacions en el tràmit d'audiència atorgat. La notificació es pot fer per mitjans electrònics si la sol·licitud es va presentar per aquesta via.

La resolució de les sol·licituds d'accés s'ha de motivar en els casos següents:

 • Desestimatòries en tot o en part.
 • Estimatòries amb oposició de tercers.
 • Les que estableixen com a manera d'accés un format diferent al sol·licitat.

No cal motivar les resolucions en què la mera indicació de l'existència o no de la informació pot comportar la vulneració d'alguna de les limitacions al dret d'accés. Si la causa de denegació obeeix a drets de propietat intel·lectual o industrial, s'ha d'identificar la persona titular dels drets, si és coneguda.

La notificació de la resolució d'accés ha d'indicar els possibles recursos o reclamacions, que s'analitzen en la unitat 5.

Si s'estima la sol·licitud sense oposició de tercers, la resolució es pot substituir per una simple comunicació a la persona sol·licitant, en què s'indica que ja pot accedir a la informació, o bé hom li facilita directament amb la comunicació.

Tal com s'ha avançat a la unitat 2, les resolucions denegatòries basades en l'aplicació d'algun límit, un cop notificades a les persones interessades, s'han de publicar dissociades al portal de Transparència (art. 14.3 LT), tret que la publicació comporti la vulneració del límit.

Silenci administratiu

Si no es notifica la resolució dins del termini màxim, la LTC disposa que la sol·licitud s’entén estimada, tret que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, o que en la informació sol·licitada concorri algun dels límits establerts a la LTC o en altres lleis.

En el cas que s'hagi produït el silenci estimatori segons la regla anterior, la persona sol·licitant pot exigir el lliurament de la informació, que s'ha de facilitar en un termini de 30 dies a partir de la data de la petició.

Execució

Un cop estimada la sol·licitud d'accés, si la informació no s'ha facilitat juntament amb la notificació de la resolució, cal donar-la en un termini màxim de 30 dies (art. 36.1 de la LTC).

Si s'estima la sol·licitud amb oposició de tercers afectats, la informació no es pot facilitar fins que no hagi transcorregut el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu. Si el tercer afectat ha interposat aquest recurs sense sol·licitar la mesura cautelar de suspensió, també es pot facilitar la informació, mentre que, si s'ha sol·licitat la suspensió, cal esperar la resolució de l'incident.

Quan sigui procedent, la informació s'ha de facilitar en el format sol·licitat, tret dels supòsits següents:

 • Si hi ha una alternativa més econòmica.
 • Si ja està publicada en un altre format; en aquest cas s'ha d'indicar la font de la informació.
 • Si és raonable utilitzar un format diferent, i així es justifiqui.
 • Si el format demanat pot comportar pèrdua o dany del suport en què es troba la informació.
 • Si tècnicament no és possible fer còpia en el format demanat.
 • Si el format demanat pot afectar els drets de propietat intel·lectual.

Les resolucions estimatòries han de mencionar l'opció de donar la informació en un format diferent, i indicar-ne els formats alternatius.

L’accés a la informació ha de ser gratuït en els casos següents:

 • Si la informació es consulta al seu lloc de dipòsit.
 • Si és disponible en format electrònic, i en aquest cas s'ha de lliurar per correu electrònic.

L’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden estar subjectes a una taxa.


↑ Índex de la unitat


Unitat 2 | Portada | Unitat 4

Torna a munt