turisme

Línies bàsiques sobre transparència i accés a la informació pública

Nombre de lectures: 0

2. Quina informació s'ha de publicar? On? Com?

2.1. Què és la publicitat activa?

D'acord amb l'article 2.i de la LTC, la publicitat activa és el deure dels subjectes obligats per la LTC de fer públics, d’ofici, els continguts d’informació pública que determina el capítol II del títol II de la LTC. Es tracta, per tant, d'un mandat que imposa una actitud proactiva per part de l'Administració, a diferència del dret d'accés a la informació, que seria un mecanisme reactiu. L'objectiu de la publicitat activa és oferir informació relativa als àmbits d’actuació i les obligacions dels subjectes obligats, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones, i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil.

 • Publicitat activa » actitud proactiva per part de l'Administració.
 • Dret d'accés a la informació » mecanisme reactiu.

La LT (art. 6-8) i també la LTC (art. 8-15) —que ha ampliat els supòsits de publicitat activa establerts a la normativa bàsica estatal—, estableixen una relació de la informació que els diferents subjectes obligats han de fer pública. A aquesta qüestió dedicarem l'epígraf següent d'aquesta unitat. Però, al marge d'aquestes matèries, aquestes lleis contenen també habilitacions per publicar altres informacions.

Així, l'article 5.1 de la LT estableix que "de manera periòdica i actualitzada s'ha de publicar informació el coneixement de la qual sigui rellevant per garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i el control de l'actuació pública".
I l'article 8.1.m de la LTC estableix que s'ha de publicar també "qualsevol matèria d'interès públic, i les informacions que siguin demanades amb més freqüència per via de l'exercici del dret d'accés a la informació pública". Per tant, l'enumeració que fa la LTC no és una llista tancada sinó només una llista de mínims.

Tot i això, convé tenir en compte que, malgrat que la Llei estableixi una relació de matèries que s'han de fer públiques, també són aplicables en aquests casos les limitacions establertes tant a la LT com a la LTC. La Llei imposa l'obligació de fer pública aquesta informació, però en el cas que concorri alguna de les limitacions establertes en aquestes lleis caldrà fer-ho de la manera que sigui més respectuosa amb aquestes limitacions. La intensitat de les limitacions serà superior en el cas que es tracti d'informacions la publicitat de les quals no s'hagi establert de manera expressa a les lleis.

La informació que es publiqui ha de ser congruent amb la finalitat perseguida en cada cas i ha de ser adequada i completa pel que fa al contingut informatiu que determina la Llei.

Quan la informació publicada contingui dades especialment protegides, només es pot publicar prèvia dissociació de la informació de caràcter personal.

Els actes o les omissions en matèria de publicitat activa que corresponguin a òrgans de l’Administració de la Generalitat que no posen fi a la via administrativa, es poden recórrer mitjançant recurs d'alçada davant la persona titular del departament competent en matèria d'Administració pública. Quan posen fi a la via administrativa, es poden recórrer mitjançant recurs de reposició.

Quan es tracti d'actes i omissions d'entitats dependents d'alguna Administració pública, es pot interposar una reclamació davant l'òrgan sota l'autoritat del qual exerceix les funcions públiques. Aquesta reclamació s'ha de resoldre i notificar en el termini de tres mesos.


↑ Índex de la unitat

2.2. Quina informació s'ha de publicar?

La LT i la LTC recullen un seguit de matèries sobre les quals s'ha de publicar informació en el portal de la Transparència. La informació que s'ha de publicar depèn del tipus de subjecte obligat de què es tracti.

Així, la publicació de determinada informació és exigible a tots els subjectes obligats directament per aquestes lleis, mentre que altra informació només és exigible als ens que tenen la consideració d'Administració pública d'acord amb aquestes lleis. Les entitats subjectes indirectament, a les quals ens hem referit a la unitat 1, només han de facilitar la informació a l'Administració a la qual estan vinculats. Els grups d'interès només estan subjectes a fer publicitat activa en els termes que estableix el títol IV de la LTC. Per això, en els apartats següents s'indica a l'inici de cada apartat els subjectes als quals és exigible la publicació.

Les obligacions de transparència són de caràcter mínim. Per això, cal tenir en compte que també hi pot haver altres normes sectorials que imposin determinades obligacions de publicitat activa, com, per exemple, la normativa en matèria d'urbanisme, o en matèria de subvencions.

La informació que s'ha de publicar establerta a la LT i la LTC es pot agrupar en els apartats següents:

Informació sobre l'organització

D'acord amb l'article 6 de la LT i els articles 9, 55.1.c, 57.1, 61.3 i 67.3 de laLTC, els ens que tenen la consideració d'Administració pública d'acord amb la LTC han de publicar:

 • L'organigrama actualitzat.
 • La identificació de les persones responsables dels òrgans, llur perfil i trajectòria professionals (mèrits professionals i tècnics).
 • Les funcions atribuïdes i l'ens o l'òrgan que les exerceix.
 • La relació de llocs de treball (funcionari, laboral i eventual), plantilla i els contractes o interinatges no vinculats a la relació de llocs de treball.
 • La convocatòria i el resultat dels processos selectius, de provisió i de promoció.
 • Les llistes per accedir a processos de formació i promoció.
 • Els llocs ocupats per personal d'empreses contractistes adscrit permanentment en dependència pública, règim de dedicació, règim retributiu i tasques.
 • L'agenda oficial dels alts càrrecs.
 • Els convenis i els acords de naturalesa funcionarial, laboral o sindical.
 • El catàleg de serveis, les cartes de serveis i la informació sobre l’avaluació de la qualitat i la incidència social de les polítiques públiques.
 • Els acords de creació, participació i funcionament d'ens públics, societats, fundacions, consorcis i altres entitats vinculades i funcions que desenvolupen.
 • Els canals de participació i procediments participatius en tràmit.
 • Les propostes i els suggeriments rebuts (anonimitzats).
 • La solució adoptada en procediments participatius i motius.
 • Les iniciatives ciutadanes que millorin substancialment els serveis públics.
 • Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs i altre personal.
 • Nombre d’alliberats sindicals, amb indicació del sindicat, dels costos i del nombre d’hores sindicals utilitzades.

Informació de rellevància jurídica

D'acord amb l'article 7 de la LT i l'article 10 de la LTC, els ens que tenen la consideració d'Administració pública d'acord amb la LTC han de publicar:

 • Les directrius, les instruccions, els acords, les circulars o les respostes anonimitzades a consultes, amb una incidència especial sobre la interpretació i l'aplicació de les normes.
 • Les normes aprovades per l’Administració (versió original i consolidada) i les dades d’avaluació de la seva aplicació.
 • Els procediments normatius en curs, amb indicació de l’estat de tramitació en què es troben.
 • Els projectes normatius, les memòries, els informes i els documents justificatius, els documents que s’han de sotmetre a informació pública i relació i valoració d’aportacions fetes en el tràmit informació pública, participació ciutadana i intervenció dels grups d’interès, respecte de projectes de reglament i d'avantprojectes de llei i de decret legislatiu.
 • El catàleg dels procediments administratius, amb indicació de si estan disponibles en format electrònic, sentit del silenci i recursos procedents.
 • Els actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies (anonimitzats), en els casos següents:
  • Que tinguin incidència sobre el domini públic
  • Que tinguin incidència en la gestió de serveis públics
  • D'altres, per raons d’interès públic especial.
 • Els actes que hagin estat objecte de revisió en via administrativa (anonimitzats).
 • Les resolucions administratives i judicials amb rellevància pública (anonimitzades).
 • Les resolucions judicials definitives sobre compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a informació i bon govern (anonimitzades).
 • Els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i d’altres òrgans consultius (anonimitzats).

Informació econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

D'acord amb l'article 8 de la LT i els articles 11 i 55.2 de la LTC, els ens que tenen la consideració d'Administració pública d'acord amb la LTC han de publicar:

 • Els pressupostos (partides principals, estat d’execució trimestral, liquidació i compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera).
 • Les retribucions, les indemnitzacions, les dietes, les activitats i els béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs de l’Administració pública i del personal directiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en deixar d’exercir el càrrec.
 • Els comptes anuals complets preceptius i els informes d’auditoria de comptes i de fiscalització dels òrgans de control extern.
 • Les resolucions sobre declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos d’alts càrrecs, amb l'omissió de les dades de localització d'immobles i les que siguin necessàries per salvaguardar la privacitat o la seguretat.
 • La informació general sobre les retribucions, les indemnitzacions i les dietes percebudes pels empleats públics, agrupada segons nivells i cossos.
 • El cost de les campanyes de publicitat institucional, amb el desglossament dels conceptes i de l'import contractat a cada mitjà de comunicació.
 • La informació relativa a la gestió patrimonial:
  • Dades més rellevants de l’inventari general pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials, drets reals i béns mobles amb un valor especial.
  • Informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni.

Informació en matèria de planificació i programació

D'acord amb l'article 6 de la LT i l'article 12 de la LTC, els ens que tenen la consideració d'Administració pública d'acord amb la LTC han de publicar:

 • Els plans i els programes anuals i pluriennals, que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques (actuacions, mitjans, terminis, memòria econòmica, estudis i informes, mètode d'avaluació i resultat de l'avaluació amb indicadors de compliment).
 • Les auditories internes i externes d’avaluació de qualitat de serveis.
 • Els plans d'ordenació del territori (Pla territorial general, plans territorials parcials, plans directors sectorials).
 • Els plans urbanístics (Pla director, POUM, PEIN i altres plans i programes que s’han de publicar amb caràcter obligatori), incloent-hi les modificacions i la informació emprada per elaborar-los i avaluar-los.

Informació sobre contractació

D'acord amb l'article 8 de la LT i l'article 13 i la disposició addicional vuitena de la LTC, tots els subjectes obligats han de publicar la informació següent sobre els contractes que subscriguin, incloent-hi també els contractes menors i els patrimonials:

 • Les entitats i els òrgans de contractació (denominació, telèfon i adreça postal i electrònica).
 • Les licitacions en tràmit (tipus de contracte, objecte, contingut econòmic, plecs de clàusules i condicions).
 • Els contractes programats.
 • Els contractes subscrits als darrers cinc anys (objecte, import de licitació i adjudicació, procediment emprat, publicitat feta, adjudicatari, durada, nombre de licitadors, criteris d’adjudicació, quadre comparatiu d’ofertes i puntuacions respectives, acords i informes tècnics del procés de contractació).
 • Les modificacions, les pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.
 • Les dades del Registre Públic de Contractes i del Registre de Licitadors i Empreses Classificades.
 • Els acords i els criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació.
 • La relació de preguntes i respostes més freqüents (anonimitzada).
 • Les resolucions dels recursos especials, de les qüestions de nul·litat, de les resolucions judicials definitives i dels actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes.
 • Les estadístiques sobre procediments emprats (percentatges i volum pressupostari).
 • El volum pressupostari contractat pels adjudicataris en els darrers cinc anys.

Aquesta informació s'ha de facilitar a través del Registre Públic de Contractes i la Plataforma de serveis de contractació pública, que s'han de poder consultar a través del portal de la Transparència. A aquest efecte, els ens locals han d'informar-ne l'esmentat Registre i la Plataforma (disposició addicional vuitena LTC.

Informació sobre convenis

D'acord amb l'article 8 de la LT i l'article 14 de la LTC, tots els subjectes obligats han de publicar la informació següent a través del Registre de convenis, que s'ha de poder consultar a través del portal de la Transparència, amb relació a tots els convenis que estableixin amb persones privades o públiques:

 • La relació de convenis subscrits (data, parts, objecte, durada, modificacions, drets, obligacions econòmiques i de qualsevol tipus).
 • Els encàrrecs de gestió realitzats (objecte, pressupost, durada, obligacions econòmiques i subcontractacions [adjudicataris, procediment i import]).
 • Les modificacions de qualsevol dels paràmetres referits, i la data i la forma en què s’hagin produït.
 • La informació relativa al compliment i a l’execució dels convenis.

A aquest efecte, la Generalitat i els ens locals han d'informar el Registre de convenis de la Generalitat de tots els convenis que subscriguin (disposició addicional novena LTC).

Informació sobre subvencions

D'acord amb l'article 8 de la LT i l'article 15 de la LTC, i sens perjudici de les obligacions de publicitat imposades per la legislació aplicable en matèria de subvencions, tots els subjectes obligats han de publicar la informació següent:

 • Les subvencions i els ajuts que es prevegi convocar durant l’exercici (objecte o finalitat i condicions per participar-hi).
 • Els objectius d’utilitat pública o social i els efectes que pot produir en el mercat, si escau.
 • Les subvencions i els ajuts públics atorgats als darrers cinc anys (import, finalitat i beneficiaris), incloent-hi ajuts sense publicitat i concurrència (preservant la identitat dels beneficiaris si obeeixen a motius de vulnerabilitat social).
 • La informació relativa al control financer.
 • La justificació o el retiment de comptes per part dels beneficiaris.

Grups d'interès

Els articles 49 i 5 de la LTC, desplegats pel Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, imposen determinades obligacions de publicitat activa, a través del Registre de grups d'interès, pel que afecta als grups d'interès.

El Decret 171/2015 defineix els grups d’interès com les persones físiques i les organitzacions que treballen per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic en defensa d’interessos de terceres persones o organitzacions. Inclou, d'acord amb l'article 7 del Decret 171/2015, totes les activitats dutes a terme amb la finalitat d’influir directament o indirecta en els processos d’elaboració o aplicació de les polítiques i la presa de decisions, amb independència del canal o mitjà utilitzat, incloent-hi les comunicacions amb càrrecs públics, autoritats i empleats públics i també les contribucions i la participació voluntàries en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes.

Però, a més, l’article 6.2 del Decret 171 estableix que també s’han d’inscriure al Registre, i conseqüentment també els afecta el règim de publicitat establert, les plataformes, les xarxes o altres formes d’activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, duen a terme les activitats esmentades i constitueixen de facto una font d’influència organitzada.

D’acord amb l’article 8.2 del Decret 171, a través del Registre s’ha de publicar:

a) Una relació, ordenada per categories, de les persones i les organitzacions:

 • Nom de la persona o de l’organització, adreça de la seu social, i adreça, si s’escau, a Catalunya, telèfon, adreça de correu electrònic i web.
 • Nom de la persona legalment responsable de l’organització i de la persona de contacte principal per a les activitats de l’àmbit del Registre.
 • Descripció de la finalitat i dels objectius de l’organització i, en el cas dels grups de la categoria I (sector de serveis de consultoria i assessorament), descripció de les finalitats i els objectius dels quals s’assumeix la representació en nom dels clients.
 • Àmbit o àmbits d’interès.

b) La informació que subministren les persones i les organitzacions sobre les seves activitats:

Activitats incloses dins l’àmbit d’aplicació del Registre:

 • Principals propostes normatives i polítiques objectiu de les activitats del declarant.
 • Comunicacions orals i escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l’elaboració de projectes normatius i a l’elaboració i l'aplicació de polítiques públiques.
 • Objecte de les comunicacions, dels informes i de les altres contribucions relatives a les matèries tractades.
 • Contribucions i participació voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes.

Informació financera:

 • Import i fonts dels fons rebuts
 • Informació específica segons les categories:

Per a la categoria I (sector de serveis de consultoria i assessorament):

 • Volum de negoci imputable a activitats registrals segons escala
 • Relació de clients en nom dels quals actuen
 • Ingressos globals procedents d’activitats de representació.

Per a la categoria II (sector empresarial i de base associativa):

 • Volum de negoci imputable a les activitats registrals.

Per a les categories III, IV i V (ONG, sector científic i de recerca i sector d’oficines, xarxes i entitats que representen esglésies i comunitats religioses):

 • Pressupost total de l’organització
 • Desglossament de principals quanties i fonts de finançament.

c) El codi de conducta comú i, si escau, els compromisos més rigorosos de conducta assumits.

d) Sancions per incompliment (art. 16.5 del 171/2015).

La publicació omet les dades personals que se subjecten al règim derivat de la normativa de protecció de dades de caràcter personal (art. 8.2 del 171/2105).

Altra informació

La LT i la LTC també estableixen la publicació d'altra informació:

 • Les resolucions en matèria d’accés que apliquin límits (anonimitzades).
 • Les resolucions del Consell de Transparència i Bon Govern i de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública sobre reclamacions (anonimitzades).
 • El Pla d’avaluació del compliment de la LTC elaborat pel Govern de la Generalitat, com també l’avaluació del grau de compliment.
 • La informació que se sol·liciti amb més freqüència.
 • La informació necessària per garantir la transparència de l’actuació pública.
 • Qualsevol altra matèria d’interès públic.
Cal tenir en compte també que la Moció 179/X del Parlament de Catalunya sobre les accions per desplegar la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha instat el Govern a publicar altres informacions addicionals.


↑ Índex de la unitat

2.3. On s'ha de publicar?

La informació s'ha de fer pública a les seus electròniques i/o als webs dels subjectes obligats.

El sistema es fonamenta en el portal de la Transparència, que és l’instrument bàsic i general de gestió de documents públics per donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència establertes per la Llei, i en les seus electròniques o web corresponents.

El portal de la Transparència és organitzat i gestionat per l’Administració de la Generalitat, i també integra la informació de la resta d'entitats subjectes al règim de publicitat activa establertes a la LTC, amb l'excepció dels grups d'interès i de les entitats privades a què es refereix l'article 3.4 de la LTC. Les administracions locals i la resta d’administracions i entitats poden crear portals de transparència propis, l’accés al contingut dels quals s’ha de facilitar des del portal de la Transparència de la Generalitat, d’una manera interconnectada i que en faciliti la integració.

El portal de la Transparència i els portals que creïn la resta d'entitats es configuren com una plataforma electrònica de publicitat activa a Internet. Aquests portals han de ser fàcilment identificables i han de contenir l’enllaç de les seus electròniques de les administracions públiques o les entitats corresponents.

El portal de la Transparència ha d'incloure:

 • La informació sobre la qual la Llei estableix que s’ha de fer publicitat activa.
 • El Registre de grups d'interès.
 • Els canals de participació i els procediments participatius en tràmit.
 • Un cercador propi que permeti un accés ràpid, fàcil i comprensible a la informació.
 • Mecanismes d'alerta sobre la informació que s'ha actualitzat.
 • La plataforma de publicitat en matèria de contractació i el Registre de contractes.
 • El Registre de convenis de cooperació i col·laboració.
 • L'avís sobre tipus de reutilització i condicions.
 • El formulari per exercir el dret d’accés a la informació pública.

La Llei estableix alguns mecanismes específics per facilitar-ne el compliment a determinades entitats:

 • Les entitats a què es refereixen els apartats d i e de l'article 3 de la LTC no han de complir directament les obligacions de publicitat activa sinó que només han de facilitar la informació a l'Administració responsable perquè sigui aquesta qui la faci pública. Afecta les persones o entitats que:

- presten serveis públics;

- exerceixen potestats administratives

- exerceixen funcions públiques;

- perceben fons públics per funcionar,

- duen a terme serveis d’interès general o universal.

 • La informació relativa als grups d'interès es fa pública a través del Registre de grups d'interès.
 • Els municipis poden complir les obligacions de transparència i les que deriven del dret d’accés a la informació pública, de manera associada o per mitjà de fórmules de cooperació establertes amb els ens locals supramunicipals o amb l’Administració de la Generalitat, si per raons de capacitat o eficàcia no les poden complir directament.
 • Les corporacions de dret públic poden establir convenis de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, o amb l'Administració pública corresponent per complir aquestes obligacions.
 • Les entitats sense ànim de lucre que tinguin exclusivament fins d'interès social o cultural i un pressupost inferior a 50.000 euros, poden complir les obligacions de publicitat activa a través dels mitjans electrònics que posi a la seva disposició l'Administració pública de la qual provingui la major part dels ajuts o les subvencions que perceben.
Cada subjecte obligat és responsable de la informació que inclou en el seu portal de transparència i de la que incorpora al portal de la Transparència.


↑ Índex de la unitat

2.4. Com s'ha de publicar?

El compliment de les previsions en matèria de publicitat activa requereix adoptar un seguit de decisions organitzatives que comencen ja en el moment de recollir la informació i que abasten la destinació de mitjans humans que han de vetllar pel compliment d’aquestes funcions, l’habilitació d’espais electrònics per difondre la informació, i l’establiment de circuits i protocols per mantenir-la actualitzada, entre d'altres.

Convé tenir present per això que, en el moment de recollir la informació, i d’acord amb les exigències de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, cal informar sobre les persones destinatàries de la informació. En el cas que es prevegi que la informació es farà pública, cal incloure-ho a la clàusula informativa corresponent.

D’acord amb la LTC i l’article 9 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, la informació que es publiqui ha de reunir els requisits següents:

 • Ser veraç i objectiva.
 • Ser útil per conèixer l’actuació i el funcionament de l’Administració pública i per exercir-ne el control.
 • Estar actualitzada, que implica incorporar mecanismes d’alerta sobre les dades que s’han actualitzat, indicar la data de la darrera actualització i, si és possible, la data en què s’ha de tornar a actualitzar, retirar els continguts obsolets i establir els mecanismes adequats a fi que els ciutadans puguin sol·licitar que es corregeixi la informació publicada.
 • Estar ordenada temàticament perquè es pugui localitzar de manera fàcil i intuïtiva.
 • Ser comprensible.
 • Disposar d’un sistema d’accés fàcil i gratuït. El portal ha d’incorporar un cercador que permeti un accés ràpid, fàcil i comprensible a la informació.
 • Estar en formats que en permetin la interoperabilitat i la reutilització. El portal de la Transparència ha d’informar sobre la informació reutilitzable i les condicions de reutilització.
 • Complir les recomanacions de la Iniciativa d’Accessibilitat Web per facilitar-hi l’accés a les persones amb discapacitat.


↑ Índex de la unitat


Unitat 1 | Portada | Unitat 3

Torna a munt