Nombre de lectures: 0

Visió estratègica de la contractació pública

La visió estratègica de la contractació pública que es desprèn de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), és una oportunitat per reflexionar sobre la importància que aquesta té com a eina per implementar polítiques públiques i per transformar el nostre entorn social. La contractació pública ha de ser estratègica en pro del compliment dels principis socials de solidaritat derivats dels tractats de la Unió Europea, que formen part de l’interès general que persegueix el sector públic en la seva actuació; cal, en conseqüència, aprofitar les possibilitats i els mecanismes tendents al foment de les polítiques socials que ofereix la regulació vigent en matèria de contractació pública.

D’acord amb l’article 1.3 de la LCSP, la contractació estratègica s'ha d’integrar necessàriament en tots els procediments de contractació d’una manera transversal, ja que la seva inclusió proporciona una millor relació qualitat-preu en la prestació contractual, així com més eficiència en la utilització dels fons públics. Des d’aquesta perspectiva estratègica, la contractació pública deixa de ser una fi en si mateixa (provisió per part dels poders públics de béns i serveis) i s’entén com a eina al servei dels poders públics per al compliment efectiu dels seus fins i de les seves polítiques públiques. La LCSP recull, per tant, aquesta dimensió estratègica de la contractació publica i així, en l’article 28.2, estableix que els poders públics han de valorar la incorporació de consideracions socials, mediambientals i d’innovació com a aspectes positius en els procediments de contractació pública.

Dins d’aquesta visió estratègica de la contractació pública, adquireixen una rellevància especial les clàusules socials, així com altres mesures establertes en la LCSP, que permeten incorporar qüestions d’ordre social i laboral en el contingut dels documents que regeixen una licitació i en el posterior contracte públic.

Cada vegada hi ha més entitats públiques que busquen impulsar una contractació més responsable. El que anomenem compra pública socialment responsable o compra pública sostenible al·ludeix a la integració d’aspectes socials, ètics i ambientals en els processos i les fases de la contractació pública derivada d’aquesta visió estratègica de la contractació pública. El seu contingut uneix diferents concepcions de la contractació pública responsable, com són la compra social, la compra verda o la compra ètica, i recull característiques, fonaments i objectius de cohesió social, sostenibilitat ambiental i de respecte als drets humans.

Ja en apunts anteriors d’aquest espai hem vist que una contractació pública estratègica és la via idònia per promoure valors que transcendeixen el caràcter finalista del contracte, per passar a tenir un caràcter instrumental i contribuir de manera directa a un major compromís social. Des d'aquesta perspectiva, cal entendre que les entitats públiques tenen la responsabilitat i l’oportunitat de protegir els drets humans en àmbits com els de les cadenes de subministrament dels productes que compren.

Què és Electronics Watch?

Electronics Watch (entitat no governamental sense afany de lucre) ajuda els compradors del sector públic a complir precisament aquesta responsabilitat pel que fa a les compres de productes tecnològics i, quant a l'organització de monitoratge independent, fomenta el treball conjunt i la col·laboració entre els compradors del sector públic, les organitzacions de la societat civil de les regions productores d'electrònica, persones expertes en drets humans i productors i distribuïdors d’aquests productes, amb la missió de promoure una compra pública que fomenti condicions laborals dignes en les cadenes de subministrament de productes electrònics.

Per aconseguir-ho, les cadenes de subministrament dels productes electrònics adquirits per les entitats públiques han de complir determinats criteris en totes les etapes, des de l’extracció de materials fins a la fabricació dels productes. A aquest efecte, cal:

 • Que els compradors públics actuïn amb responsabilitat social i generin impactes positius tangibles i mesurables sobre les persones que produeixen els productes adquirits per aquestes entitats.
 • Que les organitzacions de la societat civil i els sindicats democràtics de les regions productores d’electrònica puguin accedir a les àrees industrials i als llocs de treball per ajudar els treballadors a assolir els seus drets.
 • Que les empreses compleixin plenament la legislació nacional i internacional en matèria de drets i riscos laborals.
 • Que les marques i les empreses distribuïdores facin públics els noms dels proveïdors i les dades que acrediten el compliment de la normativa amb el màxim detall possible i adoptin mesures efectives per solucionar les vulneracions en matèria de drets i riscos laborals a les seves cadenes de subministrament.

A les compres de quins productes es poden aplicar les condicions contractuals d’Electronics Watch?

Electronics Watch se centra a fer un monitoratge de les cadenes de subministrament de productes electrònics, començant per la fase de fabricació dels components i acabant per l’assemblatge final dels productes:

 • Ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils, estacions de treball, tauletes i clients lleugers.
 • Pantalles i monitors.
 • Perifèrics (ratolins, teclats, palanques de control, cables i auriculars).
 • Escàners, impressores, faxos, fotocopiadores i equips multifunció.
 • Productes TIC per a empreses (commutadors, enrutadors, supercomputadors, servidors i sistemes d’emmagatzematge).
 • Telèfons intel·ligents i telèfons IP.

Que comporta l’adhesió a Electronics Watch?

Per a les entitats públiques adherides comporta implicar-se i col·laborar, tant a dins com a fora de les seves fronteres, amb la missió d’Electronics Watch pel que fa a la protecció dels drets de les persones treballadores en les cadenes de subministrament de l’electrònica. La implicació del sector públic, mitjançant les contractacions, pot generar la força i la capacitat necessàries per poder lluitar contra el treball forçós i els riscos per a la salut i la seguretat laboral, i fer que les condicions laborals de les persones treballadores implicades en la fabricació de productes electrònics millori.

A aquests efectes, els compradors públics han de vetllar perquè els plecs de clàusules administratives particulars de les licitacions públiques dels acords marc o dels contractes de l’àmbit de la tecnologia de la informació o de la comunicació incorporin com a condicions especials d’execució les condicions contractuals establertes per Electronics Watch sobre l’exigència de condicions laborals dignes a la cadena de subministraments de productes TIC, i establir clàusules de seguiment que garanteixin el compliment dels objectius vinculats amb la compra pública socialment responsable.

Els adjudicataris d’aquests contractes, per la seva part, en assumir les condicions contractuals d’Electronics Watch incorporades en els plecs de clàusules administratives particulars, s’obliguen a actuar amb la diligència deguda en matèria de drets humans, que es tradueix a:

 • Identificar i avaluar els impactes actuals i potencials sobre drets humans que poden estar relacionats amb les seves activitats comercials, si s’escau.
 • Prendre mesures adequades (en funció de la seva capacitat) per prevenir i mitigar els impactes negatius sobre els drets humans.
 • Retre comptes sobre com es gestionen els impactes sobre els drets humans.
 • Reparar els impactes negatius o cooperar per solucionar-los.

Aquestes obligacions que assumeix l’adjudicatari serveixen per fomentar el compliment del Codi de normes laborals d’Electronics Watch, la transparència de la cadena de subministrament i la col·laboració de les fàbriques amb els equips de monitoratge d’Electronics Watch.

Sobre les condicions contractuals d’Electronics Watch

A l’apartat anterior hem comentat que els compradors públics han de vetllar perquè determinats plecs de clàusules administratives particulars incorporin les anomenades condicions contractuals establertes per Electronics Watch, però, què són aquestes condicions?

Electronics Watch les defineix com una eina efectiva perquè les entitats públiques afiliades puguin garantir que les cadenes de subministrament dels productes electrònics que adquireixen són socialment responsables. Aquestes condicions contractuals compleixen la directiva de contractació pública de la UE (2014/24/UE) i incorporen aspectes d’abast internacional sobre compra pública, empreses i drets humans, com els Principis rectors sobre empreses i drets humans de l’ONU i les Directrius per a empreses multinacionals de l’OCDE.

Aquestes condicions contractuals que les entitats públiques afiliades a Electronics Watch han d’incorporar com a condicions especials d’execució en els plecs de clàusules administratives particulars de determinades licitacions, requereixen del contractista que actuï amb la diligència deguda per assolir la transparència de la cadena de subministrament, col·labori amb equips de monitoratge independents i solucioni les vulneracions dels drets laborals i de la normativa de salut i seguretat en la mesura de les seves possibilitats.

El concepte de "diligència deguda efectiva" dels contractistes

Segons els Principis rectors sobre empreses i drets humans de l'ONU, la diligència deguda en matèria de drets humans és un procés continu de gestió de riscos que qualsevol empresa raonable i prudent ha de seguir per tal de detectar, prevenir i mitigar els impactes negatius per als drets humans que genera la seva activitat, i retre comptes.

Ser adjudicatari d’un contracte que incorpora les condicions contractuals d’Electronics Watch significa que assumeix certes obligacions o objectius concrets que poden dependre directament d'aquest (fabricant) o no. Si no depenen directament de l’adjudicatari, aquest ha de demostrar que per assolir-los ha actuat amb la diligència deguda efectiva i que els seus esforços han estat raonables i proporcionats, que en alguns casos consistiran a acreditar l’enviament de cartes on demana als proveïdors que respectin el codi, per exemple.

Els contractistes han d’actuar amb diligència deguda per detectar els riscos potencials de vulneracions i mitigar-los, resoldre els existents i evitar l’incompliment del Codi de normes laborals d’Electronics Watch (o un codi equivalent) durant la fase de fabricació dels productes que lliuraran als compradors públics. Això implica emprar tot el poder de negociació possible amb els proveïdors, incloent-hi drets contractuals i incentius comercials viables per tal d’adquirir els béns respectant el codi i mantenint l’esperit de millora contínua.

Tant la Generalitat de Catalunya, com l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Catalana de Municipis, entre d’altres, han fet una aposta a favor d’aquesta iniciativa adherint-se a Electronics Watch, i d’aquesta manera assumeixen l’important paper que els compradors públics han de tenir a l’hora de garantir compres més justes i socialment responsables també en l’àmbit de les compres de productes electrònics.

Al Portal de contractació pública de la Generalitat podeu trobar més informació sobre Electronics Watch, així com diversos recursos per poder incorporar en els plecs de clàusules administratives particulars les condicions contractuals d'Electronics Watch.