Nombre de lectures: 0

Aquest any 2016 han desaparegut diverses bonificacions i reduccions de les quotes del règim general de la Seguretat Social en diferents normes que havien establert un període temporal de vigència d'aquests incentius econòmics i que no s'han prorrogat, probablement com a conseqüència de la peculiar conjuntura política que ha presentat aquest exercici.

Els casos més rellevants són els següents:

1. Article 107.1 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre: "Les empreses, inclosos els treballadors autònoms, que contractin de forma indefinida, inclosa la modalitat fixa discontínua, una persona beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, gaudeixen d'una bonificació mensual en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per un import de 300 euros. La durada de la bonificació és de sis mesos, i està obligada l'empresa o el treballador autònom a mantenir el treballador almenys sis mesos des de l'inici de la relació laboral […]."

Article 107.7 de la mateixa llei: "La reducció a què es refereix el present article és aplicable a totes les contractacions que s'efectuen des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, fins al 30 de juny de 2016."

2. Article 13.2 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol. Incentius als contractes en pràctiques: "Les empreses, inclosos els treballadors autònoms, que concertin un contracte en pràctiques amb un menor de 30 anys, tenen dret a una reducció del 50 per cent de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al treballador contractat durant tota la vigència del contracte […]. En cas que el contracte es formalitzi amb persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, s'ha d'aplicar de forma addicional una bonificació del 50 per cent."

Article 13.2 de la mateixa llei: "La bonificació s'aplica a totes les contractacions que s'efectuïn fins al 30 de juny de 2016."

3. Article 13.2 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol. Incentius als contractes en pràctiques: "En els supòsits que, d'acord amb el que disposa el Reial decret 1543/2011, de 31 d'octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses, el treballador està realitzant aquestes pràctiques no laborals en el moment de la concertació del contracte de treball en pràctiques, la reducció de quotes és del 75 per cent […]. En el cas que el contracte es formalitzi amb persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, s'ha d'aplicar de forma addicional una bonificació del […] 25 per cent."

Article 13.2 de la mateixa llei: "La bonificació s'ha d'aplicar a totes les contractacions que s'efectuïn fins al 30 de juny de 2016."

4. Article 8.1 de la Llei 25/2015, de 28 de juliol: "En els supòsits de contractació indefinida en qualsevol de les seves modalitats, sempre que es compleixin les condicions i els requisits establerts en aquest article, l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes es determina d'acord amb les regles següents: a) Si la contractació és a temps complet, els primers 500 euros de la base de cotització per contingències comunes corresponent a cada mes queden exempts de l'aplicació del tipus de cotització en la part corresponent a l'empresa. A la resta de l'import de la base li és aplicable el tipus de cotització vigent en cada moment. b) Si la contractació és a temps parcial, quan la jornada de treball sigui, almenys, equivalent a un 50 per cent de la jornada d'un treballador a temps complet comparable, la quantia assenyalada en la lletra a s'ha de reduir de manera proporcional al percentatge de reducció de jornada de cada contracte."

Article 8.3 de la mateixa llei: "El benefici en la cotització s'ha d'aplicar durant un període de 24 mesos, computats a partir de la data d'efectes del contracte, que s'ha de formalitzar per escrit, i respecte dels celebrats entre l'1 de març de 2015 i el 31 d'agost de 2016."