Saltar al contingut principal
turisme

Novetats en matèria de Seguretat Social

Noves baixes mèdiques per menstruació, gestació i avortament, i ampliació de la prestació per adopció de menors

Nombre de lectures: 0

Amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat del dia 2 de març de 2023 de la Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària …

per llegir-ne més

Nou salari mínim interprofessional i bases de cotització a la Seguretat Social

Nombre de lectures: 0

El passat 31 de gener de 2023, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar l'Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació …

per llegir-ne més

Com es calcula una pensió de jubilació quan s’ha treballat i cotitzat a més d’un país

Nombre de lectures: 0

Una situació cada vegada més freqüent a la pràctica, considerant l'increment de la mobilitat de treballadors entre diferents països, és que, en el moment de sol·licitar una prestació de la Seguretat Social, s'acreditin cotitzacions en estats diferents d'aquell en el qual es produeix el fet causant …

per llegir-ne més

Nova quota de la Seguretat Social: el mecanisme d'equitat intergeneracional

Nombre de lectures: 0

A partir del mes de gener de 2023 s’aplica una nova quota de la Seguretat Social: el mecanisme d'equitat intergeneracional (MEI).

Dins del procés de reforma del sistema de la Seguretat Social, la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions …

per llegir-ne més

Comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta: ja no caldrà lliurar-los

Nombre de lectures: 0

A partir del dia 1 d’abril de 2023 els treballadors ja no hauran d’entregar a les empreses els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta.

El Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, que modifica el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, regula determinats aspectes …

per llegir-ne més

Comunicats mèdics de baixa: pot imposar l’empresa que el treballador o treballadora no pugui enviar el comunicat per correu electrònic o per WhatsApp?

Nombre de lectures: 0

El Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 de durada, estableix a l'article 7.1 que el facultatiu que expedeixi els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta …

per llegir-ne més

Jubilació i dones: reconeixement del temps de prestació del servei social per a l’accés a la pensió de jubilació parcial

Nombre de lectures: 0

El Decret de 7 d'octubre de 1937 va crear el denominat “Servei Social de la dona espanyola”. Des de llavors i fins que va ser derogat pel Reial decret 1914/1978, de 19 de maig, es va mantenir en vigor a Espanya aquest servei social femení, que obligava les …

per llegir-ne més

Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat: principals determinacions en matèria de cotització i prestacions

Nombre de lectures: 0

El Projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat presentat pel Govern espanyol en el Congrés dels Diputats mostra importants novetats -pendents, com és lògic, de la tramitació parlamentària actualment en curs i, si s'escau, de l'aprovació pel Congrés de Diputats- en l'àmbit de la Seguretat …

per llegir-ne més

Accident de treball “in itinere”: caigudes dintre del propi domicili, segones residències, interrupcions i imprudències

Nombre de lectures: 0

L'article 156 del TRLGSS estableix el concepte legal d'accident de treball, entenent per tal tota lesió corporal que el treballador o treballadora pateixi en ocasió o a conseqüència del treball que executi per compte d'altri. Sobre aquest concepte genèric, en l'apartat segon d'aquest mateix article …

per llegir-ne més

Aprovat el nou procediment per al reconeixement del grau de discapacitat: un model més social

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat de 20 d'octubre de 2022 ha publicat el Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, que entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació …

per llegir-ne més

Torna a munt