Saltar al contingut principal
turisme

Novetats en matèria de Seguretat Social

Negar als homes el complement de maternitat a les pensions és discriminatori i genera dret a una indemnització de 1.800 euros

Nombre de lectures: 0

Com recordarem, la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 12 de desembre de 2019 (Assumpte C-450/18) va concloure que el complement per maternitat en les pensions contributives de la Seguretat Social que recollia l'article 60 del TRLGSS era discriminatori per als homes, ja …

per llegir-ne més

S’ha de cotitzar pel pagament de despeses de teletreball?

Nombre de lectures: 0

El treball a distància està regulat, amb caràcter general, en la Llei 10/2021, de 9 de juliol (LTD), com a resultat de la tramitació parlamentària com a projecte de llei del Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, primera norma que va regular de manera específica el …

per llegir-ne més

El complement per jubilació tardana: cobrar més pensió a canvi de treballar després de l’edat de jubilació

Nombre de lectures: 0

Tal com estableix l'article 205 del TRLGSS, l'edat és un requisit bàsic per accedir a la pensió de jubilació. Aquest any 2023, per aplicació del que es disposa en la disposició transitòria setena de la llei, l'edat de jubilació és de 66 anys i 2 mesos, excepte si s'acredita un …

per llegir-ne més

Els dies cotitzats a temps parcial ja computen exactament igual que els cotitzats a jornada completa per a la carència de les pensions

Nombre de lectures: 0

Com sabem, el còmput del temps treballat és essencial per determinar el dret a moltes prestacions de la Seguretat Social derivades de contingències comunes perquè, tal com estableix l'article 165 del TRLGSS, en les prestacions el reconeixement o la quantia de les quals estigui subordinat, a més, al compliment …

per llegir-ne més

És incompatible cobrar l’atur i desenvolupar qualsevol tipus d’activitat econòmica?

Nombre de lectures: 0

És ben sabut que el cobrament de la prestació per desocupació és incompatible amb el treball, però a la pràctica se susciten molts dubtes a l'hora de determinar l'abast de tal prohibició. L'article 282.1 del vigent TRLGSS estableix que la prestació i el subsidi per desocupació …

per llegir-ne més

Millora de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o altres malalties greus

Nombre de lectures: 0

La Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2011, va introduir per primera vegada en el nostre sistema de Seguretat Social una prestació específica, contributiva i de caràcter econòmic, per protegir els treballadors en els casos que els seus fills …

per llegir-ne més

Importants novetats en les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del 19 de juliol de 2023 ha publicat el Reial decret 675/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció …

per llegir-ne més

Noves mesures de protecció i garantia de l’exercici dels drets de conciliació dels treballadors

Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, conté, entre altres novetats, la introducció de nous mecanismes de conciliació de la vida familiar i la vida professional dels treballadors. No es tracta, en general, de mesures que es puguin considerar de protecció social en sentit estricte, però complementen …

per llegir-ne més

És possible cobrar l’atur i fer pràctiques curriculars externes cobrant una beca?

Nombre de lectures: 0

La protecció per desocupació contributiva consisteix en una prestació econòmica d'una durada mínima de 4 mesos i màxima de 24 mesos. Està regulada en els articles 266-273 del TRLGSS i s'hi accedeix en determinats supòsits d'extinció o suspensió del contracte de treball i també en les reduccions …

per llegir-ne més

Pràctica d’activitats incompatibles amb la baixa mèdica al domicili propi: prova de detectius privats

Nombre de lectures: 0

La incapacitat temporal és una prestació contributiva que consisteix en un subsidi econòmic de durada limitada amb la finalitat d'atendre les situacions de necessitat que una malaltia o un accident provoquen en una persona treballadora durant el temps que està incapacitada per desenvolupar la seva activitat laboral. La prestació …

per llegir-ne més

Torna a munt