Saltar al contingut principal
turisme

Articles

Any 2024

Canvi de criteri jurisprudencial: incompatibilitat de pensions d’incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa amb el treball

La protecció per incapacitat permanent (IP) en el nostre sistema de Seguretat Social s'estructura en graus, que, com estableix l'article 194.1 del TRLGSS, són els següents:

  • a) Incapacitat permanent parcial
  • b) Incapacitat permanent total
  • c) Incapacitat permanent absoluta
  • d) Gran invalidesa.

Els dos primers graus -parcial i …

per llegir-ne més

Viduïtat i parelles de fet: important sentència del Tribunal Suprem

Com ja sabem, actualment les parelles de fet tenen protecció per viduïtat en els termes establerts en l'article 221 del TRLGSS. Aquest reconeixement es va produir després de l'entrada en vigor de la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, que …

per llegir-ne més

Publicada la modificació de l’Ordre de cotització 2024: noves quanties de les bases mínimes

El BOE del dia 28 de març de 2024 va publicar l'Ordre PJC/281/2024 de 27 de març, per la qual es modifica l'Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció …

per llegir-ne més

Baixa mèdica: incompatibilitats i acomiadament

L'article 175 del TRLGSS estableix que el dret al subsidi per incapacitat temporal pot ser anul·lat o suspès quan la persona beneficiària treballi per compte propi o d'altri. També pot ser suspès quan, sense causa raonable, la persona beneficiària rebutgi o abandoni el tractament que li hagin …

per llegir-ne més

Continuem amb el dualisme: MUFACE enfront de règim general

Com ja hem comentat en altres ocasions, una de les principals peculiaritats de la protecció social dels empleats públics és el seu enquadrament en dos règims diferents del Sistema de Seguretat Social: el règim especial de funcionaris públics, i el règim general. Començant por aquest últim, l'article 136.1 …

per llegir-ne més

Jubilació anticipada del personal funcionari: règim general i règim especial

El dualisme és una de les notes definidores de l'ocupació pública a Espanya, ja que es compon, fonamentalment, per dos tipus ben diferenciats d'empleats públics: el personal funcionari i el personal laboral. Però aquest dualisme es projecta més enllà del desenvolupament del treball en el sector públic, ja …

per llegir-ne més

La pensió de jubilació el 2024: requisits, càlcul de la quantia i beneficis per cura de fills i reducció de bretxa de gènere

Després de la reforma introduïda l'any passat pel Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, hem iniciat un nou període de transitorietat en el règim jurídic de les pensions de jubilació, de manera que cada any s'aniran produint canvis significatius que afectaran, molt especialment, les regles …

per llegir-ne més

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea declara contrari al dret de la Unió l’extinció automàtica del contracte per incapacitat permanent

Com és ben sabut, l'article 49.1.d del TRLET determina que és causa d'extinció del contracte de treball la incapacitat permanent total o absoluta del treballador. No obstant això, quan segons el parer de l'òrgan de qualificació la situació d'incapacitat del treballador previsiblement hagi de …

per llegir-ne més

Les pensions del 2024 en absència de llei de pressupostos

La manca de pressupostos generals de l'Estat en aquest any 2024 ha estat pal·liada, pel que fa a la protecció social, amb l'aprovació i la publicació del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i …

per llegir-ne més

Any 2023

Les operacions de miopia donen dret a la baixa mèdica i al subsidi d’incapacitat temporal?

Cal partir del fet que el tractament quirúrgic de la miopia no està inclòs en la cartera de serveis de la Seguretat Social, per la qual cosa s'ha qüestionat si la incapacitat temporal (IT) derivada d'una intervenció d'aquest tipus pot donar lloc o no a les prestacions …

per llegir-ne més

Qui ha de pagar el subsidi d’incapacitat temporal si se n’esgota la durada màxima i l’INSS no dicta resolució?

No és infreqüent que un treballador es trobi en situació d'incapacitat temporal (IT) a conseqüència d'una baixa mèdica per malaltia o accident i que transcorri el termini màxim de 730 dies establert en l'article 174.2 del TRLGSS. Tot això tenint en compte que la durada màxima …

per llegir-ne més

Negar als homes el complement de maternitat a les pensions és discriminatori i genera dret a una indemnització de 1.800 euros

Com recordarem, la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 12 de desembre de 2019 (Assumpte C-450/18) va concloure que el complement per maternitat en les pensions contributives de la Seguretat Social que recollia l'article 60 del TRLGSS era discriminatori per als homes, ja …

per llegir-ne més

S’ha de cotitzar pel pagament de despeses de teletreball?

El treball a distància està regulat, amb caràcter general, en la Llei 10/2021, de 9 de juliol (LTD), com a resultat de la tramitació parlamentària com a projecte de llei del Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, primera norma que va regular de manera específica el …

per llegir-ne més

El complement per jubilació tardana: cobrar més pensió a canvi de treballar després de l’edat de jubilació

Tal com estableix l'article 205 del TRLGSS, l'edat és un requisit bàsic per accedir a la pensió de jubilació. Aquest any 2023, per aplicació del que es disposa en la disposició transitòria setena de la llei, l'edat de jubilació és de 66 anys i 2 mesos, excepte si s'acredita un …

per llegir-ne més

Els dies cotitzats a temps parcial ja computen exactament igual que els cotitzats a jornada completa per a la carència de les pensions

Com sabem, el còmput del temps treballat és essencial per determinar el dret a moltes prestacions de la Seguretat Social derivades de contingències comunes perquè, tal com estableix l'article 165 del TRLGSS, en les prestacions el reconeixement o la quantia de les quals estigui subordinat, a més, al compliment …

per llegir-ne més

És incompatible cobrar l’atur i desenvolupar qualsevol tipus d’activitat econòmica?

És ben sabut que el cobrament de la prestació per desocupació és incompatible amb el treball, però a la pràctica se susciten molts dubtes a l'hora de determinar l'abast de tal prohibició. L'article 282.1 del vigent TRLGSS estableix que la prestació i el subsidi per desocupació …

per llegir-ne més

Millora de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o altres malalties greus

La Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2011, va introduir per primera vegada en el nostre sistema de Seguretat Social una prestació específica, contributiva i de caràcter econòmic, per protegir els treballadors en els casos que els seus fills …

per llegir-ne més

Importants novetats en les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència

El Butlletí Oficial de l'Estat del 19 de juliol de 2023 ha publicat el Reial decret 675/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció …

per llegir-ne més

Noves mesures de protecció i garantia de l’exercici dels drets de conciliació dels treballadors

El Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, conté, entre altres novetats, la introducció de nous mecanismes de conciliació de la vida familiar i la vida professional dels treballadors. No es tracta, en general, de mesures que es puguin considerar de protecció social en sentit estricte, però complementen …

per llegir-ne més

És possible cobrar l’atur i fer pràctiques curriculars externes cobrant una beca?

La protecció per desocupació contributiva consisteix en una prestació econòmica d'una durada mínima de 4 mesos i màxima de 24 mesos. Està regulada en els articles 266-273 del TRLGSS i s'hi accedeix en determinats supòsits d'extinció o suspensió del contracte de treball i també en les reduccions …

per llegir-ne més

Pràctica d’activitats incompatibles amb la baixa mèdica al domicili propi: prova de detectius privats

La incapacitat temporal és una prestació contributiva que consisteix en un subsidi econòmic de durada limitada amb la finalitat d'atendre les situacions de necessitat que una malaltia o un accident provoquen en una persona treballadora durant el temps que està incapacitada per desenvolupar la seva activitat laboral. La prestació …

per llegir-ne més

Jubilació anticipada de persones amb discapacitat: nova regulació per a persones amb graus de discapacitat iguals o superiors al 45%

L'article 206 bis del TRLGSS regula la jubilació anticipada en cas de discapacitat, i estableix que l'edat mínima d'accés a la pensió de jubilació a què es refereix l'article 205.1.a pot ser reduïda en el cas de persones amb discapacitat amb un grau igual …

per llegir-ne més

Novetats en matèria d’assistència social a Catalunya: emigrants retornats i víctimes de violència masclista

A Catalunya tenim una extensa normativa relativa a assistència social i serveis socials, matèries totes dues incloses en l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya i complements necessaris del nostre sistema de Seguretat Social, tal com estableix l'article 42.2 del TRLGSS.

Recentment, la publicació de la Llei …

per llegir-ne més

Novetats a la Seguretat Social dels becaris

Les pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació i l'execució de pràctiques acadèmiques externes han estat, i continuen sent, instruments eficaços perquè les persones que han dut a terme estudis universitaris o de formació professional puguin disposar d'experiències formatives en entorns empresarials o …

per llegir-ne més

Més novetats en matèria de baixes mèdiques per incapacitat laboral a partir del 17 de maig

A les novetats que va introduir en aquesta matèria el Reial decret 1060/2022, de 18 de juliol, aplicables des del dia 1 d'abril de 2023, i que vam tenir ocasió de comentar en un apunt anterior, s'uneixen ara les novetats del Reial decret llei 2/2023, de …

per llegir-ne més

Arriba la reforma de les pensions amb el Reial decret Llei 2/2023, amb nous increments a la cotització

El Butlletí Oficial de l'Estat de 17 de març de 2023 ha publicat el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l'establiment d'un nou marc de sostenibilitat del sistema públic …

per llegir-ne més

Noves baixes mèdiques per menstruació, gestació i avortament, i ampliació de la prestació per adopció de menors

Amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat del dia 2 de març de 2023 de la Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària …

per llegir-ne més

Nou salari mínim interprofessional i bases de cotització a la Seguretat Social

El passat 31 de gener de 2023, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar l'Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació …

per llegir-ne més

Com es calcula una pensió de jubilació quan s’ha treballat i cotitzat a més d’un país

Una situació cada vegada més freqüent a la pràctica, considerant l'increment de la mobilitat de treballadors entre diferents països, és que, en el moment de sol·licitar una prestació de la Seguretat Social, s'acreditin cotitzacions en estats diferents d'aquell en el qual es produeix el fet causant …

per llegir-ne més

Nova quota de la Seguretat Social: el mecanisme d'equitat intergeneracional

A partir del mes de gener de 2023 s’aplica una nova quota de la Seguretat Social: el mecanisme d'equitat intergeneracional (MEI).

Dins del procés de reforma del sistema de la Seguretat Social, la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions …

per llegir-ne més

Comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta: ja no caldrà lliurar-los

A partir del dia 1 d’abril de 2023 els treballadors ja no hauran d’entregar a les empreses els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta.

El Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, que modifica el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, regula determinats aspectes …

per llegir-ne més

Any 2022

Comunicats mèdics de baixa: pot imposar l’empresa que el treballador o treballadora no pugui enviar el comunicat per correu electrònic o per WhatsApp?

El Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 de durada, estableix a l'article 7.1 que el facultatiu que expedeixi els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta …

per llegir-ne més

Jubilació i dones: reconeixement del temps de prestació del servei social per a l’accés a la pensió de jubilació parcial

El Decret de 7 d'octubre de 1937 va crear el denominat “Servei Social de la dona espanyola”. Des de llavors i fins que va ser derogat pel Reial decret 1914/1978, de 19 de maig, es va mantenir en vigor a Espanya aquest servei social femení, que obligava les …

per llegir-ne més

Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat: principals determinacions en matèria de cotització i prestacions

El Projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat presentat pel Govern espanyol en el Congrés dels Diputats mostra importants novetats -pendents, com és lògic, de la tramitació parlamentària actualment en curs i, si s'escau, de l'aprovació pel Congrés de Diputats- en l'àmbit de la Seguretat …

per llegir-ne més

Accident de treball “in itinere”: caigudes dintre del propi domicili, segones residències, interrupcions i imprudències

L'article 156 del TRLGSS estableix el concepte legal d'accident de treball, entenent per tal tota lesió corporal que el treballador o treballadora pateixi en ocasió o a conseqüència del treball que executi per compte d'altri. Sobre aquest concepte genèric, en l'apartat segon d'aquest mateix article …

per llegir-ne més

Aprovat el nou procediment per al reconeixement del grau de discapacitat: un model més social

El Butlletí Oficial de l'Estat de 20 d'octubre de 2022 ha publicat el Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, que entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació …

per llegir-ne més

Pare i corresponsabilitat en la cura de lactants quan la mare no treballa

L'article 183 del TRLGSS reconeix una prestació econòmica per exercici corresponsable de la cura del lactant, i considera com a situació protegida la reducció de la jornada de treball en mitja hora que, d'acord amb el que disposa el paràgraf quart de l'article 37.4 del TRLET …

per llegir-ne més

Per fi: protecció per atur dels treballadors al servei de la llar

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 8 de setembre de 2022 ha publicat el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social dels treballadors al servei de la llar. Es tracta d'una norma …

per llegir-ne més

Renda garantida de ciutadania (RGC) i ingrés mínim vital (IMV): una coexistència complexa

La Constitució espanyola recull, en l'article 41, el principi d'universalitat del sistema de Seguretat Social, de manera que aquest ha d'oferir a tots els ciutadans assistència i prestacions suficients davant situacions de necessitat. La conseqüència immediata d'aquest mandat constitucional és la necessitat d'establir dos nivells …

per llegir-ne més

La nova Llei 15/2022, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació: la malaltia com a factor discriminatori

Després d'una llarga tramitació parlamentària, el dia 14 de juliol va entrar en vigor la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació (LITND), publicada al Butlletí Oficial de l’Estat de 13 de juliol de 2022. Aquesta Llei …

per llegir-ne més

Noves mesures per fer front a les situacions de vulnerabilitat social: IMV i pensions no contributives

El Butlletí Oficial de l’Estat de 26 de juny de 2022 ha publicat el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a …

per llegir-ne més

Pensió de jubilació i ingrés mínim vital: nova regulació de la sol·licitud de les prestacions

El Reial decret 453/2022, de 14 de juny, regula la determinació del fet causant i els efectes econòmics de la pensió de jubilació en la modalitat contributiva i de la prestació econòmica d'ingrés mínim vital (IMV), a més de modificar diversos reglaments del sistema de la Seguretat Social …

per llegir-ne més

Complements de maternitat a les pensions: el Tribunal Suprem els reconeix als homes retroactivament

Com ja hem tingut ocasió de comentar en apunts anteriors, la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016, va incorporar al text refós de la Llei general de la Seguretat Social (TRLGSS) un complement de maternitat en les pensions …

per llegir-ne més

Una proposta innovadora: les baixes mèdiques per menstruacions incapacitants

El Consell de Ministres del dia 17 de maig de 2022 va presentar una iniciativa del Govern per modificar la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. Aquest projecte legislatiu conté nombroses i rellevants novetats en …

per llegir-ne més

Prestació pel naixement d'un fill en el cas de les famílies monoparentals: se n’amplia la durada?

El Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, va introduir novetats molt importants en la protecció per maternitat i paternitat, entre les quals …

per llegir-ne més

Viduïtat i parelles de fet: decàleg de preguntes i respostes amb la nova normativa i les novetats jurisprudencials

La Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, va incorporar, per primera vegada a Espanya, la protecció per viduïtat a determinades unions no matrimonials. D'aquesta manera, es va donar rellevància jurídica, amb efecte en la protecció social, a les unions estables entre …

per llegir-ne més

Publicada la nova Ordre de cotització per a 2022

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 31 de març de 2022 ha publicat l'Ordre PCM/244/2022, de 30 de març, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació …

per llegir-ne més

Persones òrfenes víctimes de la violència de gènere: millora de la protecció en cas d’adopció

El Butlletí Oficial de l’Estat del passat dia 22 de març ha publicat la Llei orgànica 2/2022, de 21 de març, de millora de la protecció de les persones òrfenes víctimes de la violència de gènere. Aquesta Llei, a més d'incorporar novetats en matèria civil, processal i …

per llegir-ne més

Protecció per atur dels empleats de la llar: el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència

Com ja hem anunciat en apunts anteriors, la qüestió de la manca de protecció per desocupació dels empleats de la llar ha transcendit l'àmbit estatal i s'ha substanciat davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que, després d'acollir els arguments de l'advocat general …

per llegir-ne més

Incapacitat temporal: esgotament de la durada màxima i nova baixa per recaiguda

La incapacitat temporal (IT) és una de les prestacions contributives de la Seguretat Social més importants, ja que atorga protecció econòmica als treballadors en els casos que, a conseqüència d’un accident o d’una malaltia, veuen anul·lada o disminuïda temporalment la seva capacitat de treball. Precisament aquesta condició …

per llegir-ne més

Ingrés mínim vital 2022: requisits, quanties i nou complement a la infància

La Llei 19/2021, de 20 de desembre, és el resultat de la tramitació parlamentària com a projecte de llei del Reial decret llei 20/2020, que va introduir en el nostre sistema públic de Seguretat Social una nova prestació: l’ingrés mínim vital (IMV). Per tant, aquesta prestació no …

per llegir-ne més

Reforma laboral 2022: novetats en matèria de Seguretat Social

El Butlletí Oficial de l’Estat de 30 de desembre de 2021 va publicar el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball, que inclou importants …

per llegir-ne més

La reforma de les pensions. Primer capítol: la Llei 21/2021

Com ja vam tenir ocasió de comentar en aquest mateix espai, el Pacte de Toledo va fer l'any 2020 una sèrie de propostes per garantir la sostenibilitat financera i social del nostre sistema públic de pensions en el futur. Aquestes propostes serveixen al legislador d'orientació i guió per …

per llegir-ne més

Any 2021

Determinacions en matèria de Seguretat Social de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2022

El Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 ja és al Senat, un cop passat el primer tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats. Abans del dia 24 de desembre haurà de finalitzar aquest segon tràmit i tornarà al Congrés per a l’aprovació …

per llegir-ne més

Publicada la nova Ordre de cotització de l’any 2021

El Butlletí Oficial de l’Estat del dia 4 de desembre ha publicat l’Ordre PCM/1353/2021, de 2 de desembre, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per …

per llegir-ne més

Els Plans de Pensions d’Ocupació que vindran: nou Avantprojecte de Llei

A Espanya, com és ben sabut, hi ha un sistema públic de Seguretat Social que, en els termes establerts en l'article 41 de la CE,garanteix l’assistència i les prestacions suficients davant situacions de necessitat. No obstant això, el precepte constitucional determina que l'assistència i les prestacions …

per llegir-ne més

Una porta oberta a la protecció per desocupació dels empleats de la llar?

La Directiva 79/7/CEE, de 19 de desembre de 1978, relativa a l'aplicació progressiva del principi d'igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de seguretat social, estableix en l'article 4.1 que aquest principi comporta l'absència de tota discriminació per raó de sexe …

per llegir-ne més

Cotització a la Seguretat Social un cop aprovat el nou salari mínim interprofessional

L'article 27.1 del TRLET estableix que el Govern ha de fixar anualment, prèvia consulta a les organitzacions sindicals i les associacions empresarials més representatives, el salari mínim interprofessional. En desenvolupament d'aquest mandat legal, el Reial decret 817/2021, de 28 de setembre, fixa el salari mínim interprofessional …

per llegir-ne més

Baixa mèdica per aïllament preventiu (covid-19) i conductes que poden ser constitutives d’acomiadament disciplinari

La prestació d'incapacitat temporal està regulada en l'article 169 i següents del vigent TRLGSS, i consisteix en un subsidi econòmic d'una durada màxima de 365 dies, prorrogable 180 dies més quan es presumeixi que el treballador/a pot ser donat d'alta mèdica per curació durant aquesta …

per llegir-ne més

Una prestació poc coneguda i una sentència important: cura de menors amb càncer o altres malalties greus

L'article 190 del TRLGSS regula, en el règim general de la Seguretat Social, una prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, que comporta una reducció de la jornada de treball d'almenys el 50 %, i que és aplicable tant al personal laboral …

per llegir-ne més

Aprovat el projecte de llei de reforma de les pensions: els funcionaris de classes passives tindran incentius per jubilació demorada

Finalment, el dia 26 d'agost ha entrat al Congrés dels Diputats el Projecte de llei de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d'altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions (121/000066), que va ser aprovat pel Govern en …

per llegir-ne més

Avantprojecte de llei de reforma de les pensions: com són ara i com seran les pensions del futur immediat

El 6 de juliol el Consell de Ministres va aprovar l'Avantprojecte de llei de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d'altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions, fruit de l'acord aconseguit el dia 1 de juliol entre …

per llegir-ne més

Cotització de les noves indemnitzacions per controlar la temporalitat dels contractats interins i altres contractacions temporals en l’ocupació pública

El Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, introdueix importants novetats en aquesta matèria, i en destaca la regulació expressa d'una indemnització per al personal laboral temporal de les administracions públiques en els …

per llegir-ne més

Increment de la pensió d’orfandat amb la de viduïtat quan el progenitor viu no té dret a aquesta pensió?

La pensió d'orfandat està regulada, juntament amb la resta de les prestacions derivades de mort i supervivència, en el capítol XIV del títol II del vigent TRLGSS. En l'article 224 s'estableix que tenen dret a la pensió d'orfandat, en règim d'igualtat, cadascun dels fills i …

per llegir-ne més

Nous incentius per a la contractació de persones amb discapacitat a centres especials de treball i de persones amb capacitat intel·lectual límit

Les persones amb discapacitat constitueixen, en l'àmbit de l'ocupació, un col·lectiu heterogeni però amb una característica comuna: l'especial exposició a la discriminació i les dificultats per accedir a l'ocupació en condicions d'igualtat d'oportunitats amb la resta de les persones treballadores. La desocupació de …

per llegir-ne més

Reforma de l’Estatut dels treballadors: els repartidors han d’estar inclosos en el règim general de la Seguretat Social

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 12 de maig de 2021 ha publicat el Reial decret llei 9/2021, d'11 de maig, pel qual es modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d …

per llegir-ne més

Finalització de l’estat d’alarma: compatibilitat de la pensió de jubilació per als professionals sanitaris fins a 31 de desembre de 2021

El Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, estableix una sèrie de mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es …

per llegir-ne més

El Tribunal Suprem reconeix per primer cop la pensió de viduïtat a una parella de fet d’un funcionari sense registre ni escriptura pública

La reforma introduïda per la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, va representar el reconeixement de la pensió de viduïtat a les parelles de fet, però sempre que es complissin les condicions establertes en aquesta Llei, que actualment contenen l'article 221 …

per llegir-ne més

Funcionaris jubilats: és possible cobrar la pensió i continuar treballant en una activitat compatible?

L'article 213 del TRLGSS estableix, amb caràcter general, la incompatibilitat de les pensions de jubilació del règim general de la Seguretat Social amb el treball del pensionista, amb les excepcions i en els termes que legalment o reglamentàriament es determinin. D'altra banda, l'article 33.2 del text …

per llegir-ne més

L’ingrés mínim vital: evolució i dades a març del 2021

Segons dades facilitades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el dia 18 de març de 2021 s'havia reconegut la prestació de l'ingrés mínim vital (IMV) al conjunt de l'Estat a 203.838 llars, en les quals viuen 565.195 persones, 245.175 de les quals …

per llegir-ne més

Denegació de pensió de viduïtat per manca de matrimoni reconegut legalment (ritu gitano): discriminació?

El Tribunal Constitucional ha resolt una qüestió llargament debatuda, com és la consideració que hagi de tenir, a l'efecte del reconeixement de la pensió de viduïtat, una unió matrimonial quan el ritu o el procediment de formalització d'aquesta unió no està reconegut per l'ordenament espanyol. En Sentència …

per llegir-ne més

Complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere

El Butlletí Oficial de l’Estat de 3 de febrer de 2021 ha publicat el Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s'adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic …

per llegir-ne més

Nova pròrroga dels ERTO per covid-19: exempcions de quotes, prestacions per desocupació i suport als autònoms

El Butlletí Oficial de l’Estat del 27 de gener de 2021 va publicar el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació. La novetat més destacada d'aquesta nova norma és que es prorroguen automàticament fins …

per llegir-ne més

Discriminació per raó de sexe en l’accés a la jubilació anticipada?

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha abordat, novament, una qüestió relativa a l'acompliment del principi d'igualtat i l'eventual discriminació per raó de sexe en el reconeixement de les pensions a l'Estat espanyol. En aquest cas, es tracta de la Sentència de 21 de …

per llegir-ne més

Llei de pressupostos generals de l’Estat: pensions i cotitzacions a partir de gener del 2021

El Butlletí Oficial de l’Estat del dia 31 de desembre de 2020 va publicar la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021. Les principals novetats en matèria de pensions i cotitzacions, en vigor des del dia 1 de …

per llegir-ne més

Any 2020

Mesures de prevenció i salut laboral a Catalunya

El 19 de desembre, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la Resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 …

per llegir-ne més

Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat: propostes en matèria de pensions i de cotitzacions al Règim General per a 2021

El Butlletí Oficial de les Corts Generals va publicar, el dia 30 d’octubre de 2020, el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, actualment en tramitació i que pretén substituir el de 2018, aprovat per Llei 6/2018, de 3 de juliol …

per llegir-ne més

El Pacte de Toledo: el futur de les pensions

El Pacte de Toledo és una comissió parlamentària, dintre del Congrés dels Diputats, creada l’any 1995 amb la finalitat de debatre, analitzar i fer propostes de futur del sistema espanyol de pensions en relació amb la sostenibilitat del conjunt del sistema de protecció social.

Aquest any 2020, el Pacte …

per llegir-ne més

Ajut per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses davant la covid-19

La Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per …

per llegir-ne més

Protecció per atur: nou subsidi especial per desocupació

El Reial decret llei 32/2020, de 3 de novembre, pel qual s'aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural (BOE de 4 de novembre), crea un nou subsidi especial per desocupació amb el caràcter de prestació econòmica, de naturalesa extraordinària …

per llegir-ne més

Nous ajuts als autònoms que han de tancar els seus negocis i modificacions de l'ingrés mínim vital

El Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, en vigor des del dia 30 de setembre de 2020, introdueix noves mesures de suport econòmic i social als treballadors autònoms que han vist afectades les seves activitats a conseqüència de l …

per llegir-ne més

Pròrroga dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), protecció per desocupació i noves exempcions de quotes de Seguretat Social

Després d'un llarg i intens procés de negociació del Govern de l'Estat amb els agents socials, i un cop aconseguit un acord sobre el futur immediat dels ERTO derivats de la situació generada per l'actual crisi sanitària i les consegüents bonificacions i reduccions en les quotes de …

per llegir-ne més

Pagament a compte de les quotes de la Seguretat Social per a comunitats autònomes i ajuntaments

El Butlletí Oficial de l’Estat de 25 de setembre de 2020 ha publicat l'Ordre ISM/888/2020, de 22 de setembre, per la qual es regula la modalitat de pagament a compte de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, establerta en l …

per llegir-ne més

Pensió d’incapacitat permanent per lesions o malalties prèvies a l’inici de l’activitat laboral

L'article 193.1 del TRLGSS estableix que “les reduccions anatòmiques o funcionals existents en la data d'afiliació de la persona interessada a la Seguretat Social no impedeixen la qualificació de la situació d'incapacitat permanent, quan es tracti de persones amb discapacitat i amb posterioritat a l'afiliació …

per llegir-ne més

Els efectes de la crisi sanitària en les dades d’afiliació a la Seguretat Social

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha publicat les dades d'afiliació del mes de juny de 2020, de les quals destaca que, en el conjunt del sistema de la Seguretat Social hi ha 18.624.000 d'afiliats, fet que suposa un increment del0,16% respecte del mes anterior, però …

per llegir-ne més

Pròrroga de les mesures extraordinàries a partir de l’1 de juliol de 2020: ERTO, incentius i prestacions per desocupació i cessament d’activitat

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 27 de juny de 2020 va publicar el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció de la feina autònoma i de competitivitat del sector industrial, també conegut com la norma …

per llegir-ne més

Noves mesures en matèria de salut a Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 24 de juny de 2020 ha publicat el Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, el capítol 1 del qual regula diferents mesures en matèria de salut.

La primera és el …

per llegir-ne més

L'ingrés mínim vital

El Butlletí Oficial de l'Estat d'1 de juny de 2020 va publicar el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital (IMV) com a prestació adreçada a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que …

per llegir-ne més

Noves mesures relacionades amb la situació generada per la COVID-19 en diferents sectors

El Butlletí Oficial de l'Estat de 27 de maig de 2020 ha publicat una nova norma relacionada amb la gestió de la pandèmia que provoca la COVID-19, que conté normativa específica en l'àmbit laboral i de Seguretat Social. Es tracta del Reial decret llei 19/2020, de 26 …

per llegir-ne més

Pròrroga dels ERTO per força major derivada de la COVID-19 i exoneració de quotes de la Seguretat Social

El Butlletí Oficial de l'Estat del 13 de maig de 2020 ha publicat el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació. Aquesta nova norma estén fins al dia 30 de juny de 2020 algunes de les mesures establertes en …

per llegir-ne més

Novetats en matèria social del nou Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril i rectificació de mesures adoptades en relació a la COVID-19

Modificacions en la Llei d’infraccions i sancions a l’ordre social en matèria de frau en l’obtenció de prestacions

per llegir-ne més

Concessió de llicències i abonament de retribucions als mutualistes de MUFACE i MUGEJU en situació d'incapacitat temporal durant la vigència de l'estat d'alarma

El Butlletí Oficial de l'Estat de 8 d’abril de 2020 ha publicat el Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, la disposició addicional cinquena del qualestableix regles especials per gestionar les llicències i els pagaments dels funcionaris mutualistes de MUFACE i MUGEJU que iniciïn una situació …

per llegir-ne més

Modificació de les quanties dels ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social

El Butlletí Oficial de l'Estat de 9 d’abril de 2020 ha publicat la Resolució de 6 d'abril de 2020, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifiquen quanties en matèria d'ajornaments en el pagament de deutes amb la Seguretat Social.

Aquesta …

per llegir-ne més

Supressió provisional del requisit de signatura electrònica en la sol·licitud de prestacions d’atur i de la Seguretat Social durant l’estat d’alarma

El Butlletí Oficial de l'Estat de 8 d’abril de 2020 ha publicat el Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, les disposicions addicionals tercera i quarta del qual estableixen mesures de simplificació per tramitar els procediments que permetin a les entitats gestores de la Seguretat Social …

per llegir-ne més

Compatibilitat de les prestacions d’atur i contractació de treballadors estrangers en el sector agrari, com a conseqüència de la COVID-19 (coronavirus)

El Butlletí Oficial de l'Estat de dia 8 d’abril de 2020 ha publicat el Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'ocupació agrària, amb la finalitat d'assegurar el manteniment de l'activitat en aquest sector …

per llegir-ne més

Reincorporació (voluntària) dels “alliberats sindicals”, en atenció a la situació generada per laCOVID-19 (Coronavirus)

D'acord amb el que disposa l'article 68 del TRLET, cadascun dels membres del comitè d'empresa i dels delegats de personal, com a representants legals dels treballadors, disposa, sens perjudici del que estableixin els convenis col·lectius, d'un crèdit d'hores mensuals retribuïdes per exercir les seves …

per llegir-ne més

Nous subsidis extraordinaris per finalització de contracte temporal i per als empleats de la llar, per manca d’activitat com a conseqüència de la COVID-19 (coronavirus)

El Butlletí Oficial de l'Estat d'1 d’abril de 2020 ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Aquesta nova norma conté, entre altres importants …

per llegir-ne més

Efectes de la compatibilitat de la pensió de jubilació amb el nomenament com a personal estatutari dels professionals sanitaris, en relació amb la situació generada per la COVID-19 (coronavirus)

L'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, estableix la possibilitat que els professionals sanitaris jubilats metges i infermers menors de setanta anys siguin reincorporats …

per llegir-ne més

Incapacitat temporal en la situació excepcional de confinament total, i compatibilitat del subsidi per cura de menor amb la protecció per atur o cessament d’activitat, en relació amb la situació generada per la COVID-19 (coronavirus)

D’acord amb el que estableix la disposició addicional 21 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, amb caràcter excepcional i amb efectes des de l'inici de …

per llegir-ne més

Justificant per als desplaçaments dels treballadors d’activitats essencials en relació amb la COVID-19 (coronavirus)

Des del passat dia 30 de març i, en principi, fins al dia 9 d'abril de 2020, amb la finalitat d'afavorir la contenció de la propagació de la COVID-19, els desplaçaments als centres i llocs de treball, tant al sector públic com al privat, han quedat limitats als …

per llegir-ne més

Noves mesures de suport als empresaris i autònoms en matèria de Seguretat Social com a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19 (coronavirus)

El Butlletí Oficial de l'Estat d'1 d’abril de 2020 ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer fronta la COVID-19. Aquesta nova norma conté, entre altres importants mesures …

per llegir-ne més

Repercussions en matèria de Seguretat Social de les mesures complementàries en l’àmbit laboral introduïdes pel Reial decret llei 9/2020, en relació amb la COVID-19 (coronavirus)

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 28 de març de 2020 ha publicat el Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19. Aquesta norma conté novetats legislatives que …

per llegir-ne més

Repercussions en matèria de Seguretat Social del nou “permís retribuït recuperable” introduït pel Reial decret llei 10/2020, en relació amb la COVID-19 (coronavirus)

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 29 de març de 2020 ha publicat el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir …

per llegir-ne més

Noves condicions de dispensació i administració de medicaments davant la crisi sanitària (coronavirus)

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 27 de març de 2020 ha publicat l'Ordre SND/293/2020, de 25 de març, per la qual s'estableixen condicions a la dispensació i l'administració de medicaments en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut, davant la situació de …

per llegir-ne més

Noves mesures de Seguretat Social pel COVID-19 (coronavirus): protecció per cessament d’activitat dels autònoms

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 18 de març de 2020 ha publicat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. En el marc de les mesures econòmiques i socials que …

per llegir-ne més

Noves mesures de Seguretat Social pel COVID-19 (coronavirus): ERTO i protecció per desocupació

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 18 de març de 2020 ha publicat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. Aquesta norma conté un seguit de mesures econòmiques i socials …

per llegir-ne més

Suspensió de terminis en els procediments administratius de Seguretat Social com a conseqüència de l’estat d’alarma pel COVID-19 (coronavirus)

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 14 de març de 2020 va publicar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. La disposició addicional tercera d …

per llegir-ne més

El temps d’aïllament o contagi per COVID-19 (coronavirus) es considera una situació assimilada a l'accident de treball

El Butlletí Oficial de l'Estat d'11 de març de 2020 ha publicat el Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública. Aquesta norma conté, entre altres mesures …

per llegir-ne més

El temps de prestació del servei social obligatori de les dones durant el franquisme computa per acreditar el requisit de carència de la pensió de jubilació anticipada

Un dels requisits de les pensions de jubilació és, com és ben sabut, acreditar una determinada carència, és a dir, un període mínim de cotització prèvia al fet causant. Actualment, l'article 205.1 del TRLGSS exigeix, a més del requisit de l'edat que correspongui en cada cas, el …

per llegir-ne més

Desapareix l’acomiadament objectiu per baixes mèdiques justificades

L'article 52 del TRLET ha inclòs sempre -i ho continua fent- la regulació relativa a les causes objectives que poden determinar l'extinció del contracte de treball. Dins d'aquestes causes, i ja en la versió original de la Llei 8/1980, de 10 de març, es disposava -en …

per llegir-ne més

Pensions dels funcionaris de classes passives l’any 2020

Els empleats públics, ja sigui en l'àmbit de l'Administració general de l'Estat o en el de les comunitats autònomes, els ens locals o les universitats públiques, mantenen una estructura dual pel que fa a la protecció social. D'una banda, tot el personal laboral de les administracions …

per llegir-ne més

Incapacitat temporal: expiració de la durada màxima i nou procés per una patologia similar

La incapacitat temporal (IT) és una de les prestacions més importants del nivell contributiu del sistema de Seguretat Social. Consisteix en un subsidi que perceben els beneficiaris quan, trobant-se en alta o situació assimilada a l'alta -i, en el cas que l'origen sigui una malaltia comuna, acreditant una …

per llegir-ne més

Pensions 2020: revalorització

En el primer Consell de Ministres d’aquest any 2020, s'ha aprovat el Reial decret llei 1/2020, de 14 de gener, pel qual s'estableix la revaloració i manteniment de les pensions i prestacions públiques del sistema de Seguretat Social, que apareix publicat en el BOE de 15 …

per llegir-ne més

Pensions 2020: manteniment del poder adquisitiu

D’acord amb el que estableix el Reial Decret Llei 1/2020, de 14 de gener, pel qual s'estableix la revaloració i manteniment de les pensions i prestacions públiques del sistema de Seguretat Social, que apareix publicat en el BOE de 15 de gener de 2019, queda garantit el …

per llegir-ne més

Pensions i Cotitzacions 2020

Novament, en absència de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2020, i produïda la pròrroga de l'anterior Llei 6/2017, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 -ja prorrogada a l’any 2019- el Govern ha …

per llegir-ne més

Discriminació dels pares: el TJUE estableix que el complement per maternitat de les pensions de jubilació és discriminatori

En un apunt anterior ja havíem anunciat les conclusions de l'advocat general del TJUE, M. Bobek en relació amb la regulació del complement per maternitat de les pensions contributives de la Seguretat Social, que actualment és recollit en l'article 60 del TRLGSS. En síntesi, aquest precepte reconeix un …

per llegir-ne més

Any 2019

El Fons de Reserva, la situació financera i el futur de les pensions

Finalitza aquest any 2019 com va començar: el debat sobre el futur de les pensions públiques del Sistema de Seguretat Social i els dubtes sobre la sostenibilitat financera del Sistema és permanent, i la preocupació que genera l'assumpte, creixent. Per centrar el debat, convé fer un breu repàs de les …

per llegir-ne més

La viduïtat de les parelles de fet: els requisits econòmics

La qüestió dels drets que puguin ser aplicables a les unions de fet quan una determinada norma els estableix per a les unions matrimonials, és llargament debatuda. En realitat, la disfunció és provocada perquè el legislador, en àmbits molt específics -valgui d'exemple la protecció de la Seguretat Social per …

per llegir-ne més

Acomiadament per baixes mèdiques justificades: pronunciament del Tribunal Constitucional

L'article 52.d del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (TRLET), estableix que el contracte de treball es pot extingir per faltes d'assistència a la feina, fins i tot justificades …

per llegir-ne més

Situació financera actual del sistema de pensions públiques: la sostenibilitat financera és possible i la sostenibilitat social és imprescindible

La presència de notícies relacionades amb la sostenibilitat del sistema públic de Seguretat Social, i més concretament amb la de les pensions públiques, és permanent. De manera continuada, la majoria dels mitjans de comunicació fan incidència en les dificultats financeres que el sistema presenta en un context de contracció d'ocupació …

per llegir-ne més

Repartidors de Glovo: règim general o autònoms?

La irrupció de les noves tecnologies els últims anys ha tingut una marcada incidència en l'organització de determinades activitats, tradicionalment vinculades a estructures empresarials ben definides i caracteritzades per la configuració laboral de les relacions de treball que s'hi desenvolupaven. Un dels àmbits en els quals aquestes noves …

per llegir-ne més

El complement per maternitat de les pensions: també per als pares?

L'article 60 del TRLGSS reconeix a les dones que hagin tingut fills biològics o adoptats i siguin beneficiàries en qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social de pensions contributives de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent, un complement de pensió, per la seva aportació demogràfica a la Seguretat Social …

per llegir-ne més

Jubilació forçosa del personal de l'Institut Català de la Salut: recurs d’inconstitucionalitat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha plantejat la Qüestió d'Inconstitucionalitat 1882-2019 davant el Tribunal Constitucional, en relació amb la disposició addicional tretzena de la Llei 5/2012, de 20 de març, del Parlament de Catalunya, per possible vulneració de l'article 149.1, apartats 7 i 18 …

per llegir-ne més

Pensió de jubilació anticipada amb dret a pensió en un altre país de la Unió Europea

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) està analitzant, des del punt de vista del dret comunitari, la normativa espanyola reguladora de les pensions de jubilació anticipades per voluntat del treballador, ja que, per accedir a aquest tipus de prestacions, l'article 208 del TRLGSS exigeix que l …

per llegir-ne més

Inconstitucionalitat del càlcul de les pensions de jubilacions de les persones que han treballat a temps parcial

El Tribunal Constitucional (TC) ha dictat la Sentència, de 3 de juliol de 2019, que resol la qüestió interna d'inconstitucionalitat 688-2019, plantejada per la Sala Segona del TC en relació amb la regla tercera, lletra c, de la disposició addicional setena, apartat 1, de l'anterior Text refós de …

per llegir-ne més

L'Observatori per a la lluita contra el frau a la Seguretat Social i les denúncies davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social en aquesta matèria

L'Ordre TMS/667/2019, de 5 de juny, crea l'Observatori per a la lluita contra el frau a la Seguretat Social, amb la finalitat de recuperar els recursos del sistema de la Seguretat Social que es perden actualment per incompliments de les obligacions en aquesta matèria i per …

per llegir-ne més

La inscripció d’una persona estrangera no comunitària en el padró municipal no és suficient per accedir a la pensió de jubilació no contributiva

L'article 369 del TRLGSS estableix que tenen dret a la pensió de jubilació en la modalitat no contributiva les persones que, havent complert seixanta-cinc anys, manquin de rendes o ingressos en una quantia superior als límits establerts en l'article 363, resideixin legalment en territori espanyol i ho hagin …

per llegir-ne més

Càlcul de les pensions de les persones que han treballat a temps parcial: discriminació de la dona

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat molt recentment una sentència d'una gran rellevància, ja que es planteja si les persones que han treballat a temps parcial poden patir discriminació pel fet que el temps que han treballat no computa de la mateixa manera que en …

per llegir-ne més

Compatibilitat de les pensions de jubilació contributives amb l’activitat de creació artística

Com és ben sabut, amb caràcter general la pensió de jubilació contributiva és incompatible amb les activitats que pugui dur a terme el pensionista, tant per compte d'altri com per compte propi, quan aquestes activitats donin lloc a la inclusió en algun dels règims del sistema de Seguretat Social …

per llegir-ne més

Millora de les prestacions familiars per fill a càrrec i de les pensions mínimes d’incapacitat permanent

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, ha incorporat dues novetats importants pel que fa a l'acció protectora del sistema de Seguretat Social, l'una quant a les prestacions contributives i, l'altra, quant a les no contributives.

Pel que fa a la primera, s'ha …

per llegir-ne més

Convalidació dels reials decrets llei que contenen reformes en matèria laboral i de Seguretat Social

La Diputació Permanent del Congrés dels Diputats va aprovar el 3 d'abril de 2019 la convalidació de diferents normes, entre les quals hi ha el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre …

per llegir-ne més

Recuperació del subsidi per desocupació per als més grans de 52 anys

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, que conté novetats molt rellevants en matèria laboral i de Seguretat Social. Aquesta norma ha estat …

per llegir-ne més

Nova regulació de la prestació de paternitat i la reducció de jornada per lactància

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en la feina i l'ocupació, que ha estat publicat en el Butlletí Oficial de l …

per llegir-ne més

El Pacte de Toledo i situació actual de les pensions a Espanya

L'any 1995 es va crear al Congrés dels Diputats una comissió per a l'anàlisi, l'estudi i el debat de la situació del sistema espanyol de pensions, de manera que els representants de tots els partits polítics presents en aquesta comissió poguessin elaborar propostes consensuades per garantir la sostenibilitat d'aquest sistema …

per llegir-ne més

Prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o altres malalties greus

L'Ordre TMS/103/2019, de 6 de febrer, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat de 8 de febrer de 2019, modifica l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de …

per llegir-ne més

La cotització al règim general des de l'1 de gener de 2019

Recordem que, en absència de llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2019, i un cop produïda la pròrroga de la Llei 6/2017, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, el Govern de l'Estat ha aprovat …

per llegir-ne més

Pensions 2019

En absència de llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2019, i un cop produïda la pròrroga de la Llei 6/2017, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, el Govern ha aprovat el Reial decret llei 28 …

per llegir-ne més

Any 2018

Jubilació anticipada dels policies locals

El Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre, aprova un mecanisme específic de jubilació dels policies locals, que estableix el coeficient reductor de l'edat de jubilació en favor d'aquests funcionaris de carrera al servei de les entitats que integren l'Administració local, inclosos en el règim general …

per llegir-ne més

Millora de les prestacions per incapacitat temporal

El Decret llei 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal –regulada pels articles 169 i següents del vigent TRLGSS- aplicable al personal del sector públic, deroga les disposicions sobre suspensió d'aquestes …

per llegir-ne més

Ampliació de les jubilacions parcials als sectors industrials a partir del 2019

En el marc de les mesures en matèria d'indústria per al foment de la competitivitat industrial, el Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, publicat en el BOE de 8 de desembre de 2018, introdueix una important modificació en la disposició transitòria quarta del Text refós de …

per llegir-ne més

Ajornament del pagament de les quotes de la Seguretat Social a Tarragona i altres províncies

El Butlletí Oficial de l'Estat de 17 de novembre de 2018 publica la Resolució de 6 de novembre de 2018, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s'autoritza a diferir el pagament de quotes a les empreses i als treballadors per compte propi o …

per llegir-ne més

El Fons de Reserva de les pensions: evolució de la “guardiola de la Seguretat Social”

La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social va crear l'anomenat Fons de Reserva de la Seguretat Social, dotat pressupostàriament amb càrrec als excedents de cotitzacions socials que poguessin resultar de la liquidació dels pressupostos de la Seguretat Social de cada …

per llegir-ne més

Ajut econòmic sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 8 d’octubre de 2018 publica la Resolució TSF/2264/2018, de 2 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de l'ajut econòmic sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a …

per llegir-ne més

Prestació de risc durant la lactància natural: Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 19 de setembre de 2018 (assumpte C-41/17)

Aquesta Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 19 de setembre de 2018 (TJUE) resol una qüestió controvertida en relació amb el dret d'una treballadora a la prestació per risc durant la lactància natural que es deriva del que disposa l'article 26 de la Llei …

per llegir-ne més

Novetats en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors

La Directiva 2014/50/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, regula els requisits mínims per reforçar la mobilitat dels treballadors entre estats membres mitjançant la millora de l'adquisició i el manteniment dels drets complementaris de pensió. Aquesta directiva conté la normativa següent …

per llegir-ne més

Accés universal al Sistema Nacional de Salut

El Reial decret llei 7/2018, de 27 de juliol, ha restituït l'accés universal al Sistema Nacional de Salut, que havia estat restringit pel Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat …

per llegir-ne més

Millora de les pensions de viduïtat

El Reial decret 900/2018, de 20 de juliol, de desenvolupament de la disposició addicional 30 de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, en matèria de pensió de viduïtat, regula l'increment del percentatge aplicable per calcular la …

per llegir-ne més

Subsidi de persones majors de 55 anys: còmput de rendes

El Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, va introduir nombroses reformes tant en el sistema de pensions com en altres prestacions públiques de la Seguretat Social. En …

per llegir-ne més

La Llei de pressupostos generals de l’Estat ja és vigent: principals novetats

Després d'una tortuosa tramitació parlamentària, el BOE de 4 de juliol de 2018 ha publicat la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018. Una llei que es va gestar amb un projecte de llei presentat pel Govern del …

per llegir-ne més

Primera sentència sobre els nous treballs “en plataforma”

Encara que es tracta d'una resolució d'instància i, per tant, objecte de recurs, resulta molt interessant la Sentència núm. 244/2018, del Jutjat núm. 6 de València, d'1 de juny de 2018, perquè és la primera que afronta la complexa qüestió de la qualificació de les relacions …

per llegir-ne més

Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2018: novetats introduïdes en la tramitació al Congrés dels Diputats

Com ja assenyalàvem en una entrada anterior, el dia 3 d'abril el Govern va presentar a les Corts Generals el Projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018. La tramitació parlamentària al Congrés dels Diputats ha estat molt intensa i ha focalitzat l …

per llegir-ne més

Actuacions inspectores i Pla estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 2018-2020

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 19 d'abril de 2018 ha publicat la Resolució d'11 d'abril de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 6 d'abril de 2018, que aprova el Pla estratègic de la …

per llegir-ne més

Sentències recents sobre accidents de treball: accidents cardiovasculars i ictus

Recentment s'han publicat dues interessants sentències, l'una de la Sala IV del Tribunal Suprem i l'altra de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (Màlaga), en les quals es tracten dos assumptes semblants, tots dos relacionats amb la qualificació que, a l'efecte de …

per llegir-ne més

Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2018: principals aspectes en matèria de Seguretat Social

Recordem que, en finalitzar l'any 2017 sense que fos aprovada la llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, aquest any s'ha produït la pròrroga de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any …

per llegir-ne més

Aixecament parcial de la suspensió de la Llei de l’Agència Catalana de Protecció Social

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar el dia 22 de setembre de 2017 la Llei 21/2017, de 20 de setembre, de l'Agència Catalana de Protecció Social (ACPS), en desplegament del que disposa l'Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix els principis rectors que …

per llegir-ne més

Pensions de viduïtat: jurisprudència sobre poligàmia i unions no formalitzades civilment (ritu gitano)

Recentment, el Tribunal Suprem ha dictat dues sentències relacionades amb dos aspectes molt rellevants a l'hora de determinar la condició de beneficiari en les pensions de viduïtat. D'una banda, la Sentència 84/2018, de 24 de gener (Sala Contenciosa Administrativa, secció quarta), tracta la qüestió dels drets prestacionals …

per llegir-ne més

Modificacions en el sistema de remissió electrònica de dades (sistema Red)

El BOE de 6 de març de 2018 publica l'Ordre ESS/214/2018, d'1 de març, per la qual es modifica l'Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, per la qual es regula el sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat …

per llegir-ne més

Assistència sanitària a persones immigrants

La qüestió de l'abast de la prestació d'assistència sanitària a l'Estat espanyol ha resultat complexa i polèmica en relació amb el col·lectiu de persones immigrants. La Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració …

per llegir-ne més

Normes de cotització a la Seguretat Social l'any 2018

Cal tenir en compte que, amb efecte d'1 de gener de 2018, ha quedat prorrogada la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 fins que no sigui aprovada la corresponent Llei de pressupostos de 2018. A més, al …

per llegir-ne més

Nivell mínim de protecció de les persones en situació de dependència

El Reial decret 1082/2017, de 29 de desembre, determina el nivell mínim de protecció garantit a les persones beneficiàries del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència. En aquesta norma s'actualitzen les quanties del nivell mínim de protecció garantit per l'Administració general de l …

per llegir-ne més

Modificació dels efectes de les prestacions dels autònoms

L'Ordre ESS/1310/2017, de 28 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre de 24 de setembre de 1970, per la qual es dicten normes per a l'aplicació i el desenvolupament del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, estableix …

per llegir-ne més

Pensions mínimes i màximes per a l'any 2018

El Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre, estableix la revaloració i els complements de pensions de classes passives i la revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2018. D'acord amb aquesta norma, les pensions …

per llegir-ne més

Any 2017

Càlcul de la prestació per desocupació en treball a temps parcial

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat recentment una important sentència que afecta les persones que treballen a temps parcial, i més específicament la determinació de les prestacions a què tenen dret aquestes persones quan es tracta de contractes a temps parcial amb jornades verticals. Es …

per llegir-ne més

Cotització del permís de les Eleccions del dia 21-D

De cara a les eleccions al Parlament de Catalunya convocades per al proper dia 21 de desembre, cal tenir en compte que, en tractar-se d'un dia laborable, les persones que hi treballen, ja sigui a les Administracions Públiques o a les empreses, tenen dret al preceptiu permís per exercir …

per llegir-ne més

Reforma del treball autònom (III): previsions de futur

Com ja hem vist, una part de les reformes introduïdes per la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del treball autònom, ja estan en vigor des del 26 d'octubre de 2017, i altres reformes entraran en vigor el proper any 2018. Però aquesta norma també …

per llegir-ne més

Reforma del treball autònom (II): mesures que entraran en vigor el 2018

Com ja hem vist, una part de les reformes introduïdes per la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del treball autònom, ja estan en vigor des del dia 26 d'octubre de 2017. Hi ha, però, altres reformes que entraran en vigor el proper any 2018 …

per llegir-ne més

Reforma del treball autònom (I): mesures vigents

El dia 26 d'octubre van entrar en vigor algunes de les reformes introduïdes per la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del treball autònom. Són les següents:

Cotització en supòsits de pluriactivitat

Es modifica l'article 313 del TRLGSS per establir que els treballadors autònoms …

per llegir-ne més

Reconeixement de la incapacitat permanent per estrès

La qüestió de les conseqüències incapacitants de les situacions d'estrès en els treballadors ha estat reiteradament plantejada, tant en seu administrativa davant l'Institut Nacional de la Seguretat Judicial, com davant l'Administració de Justícia.

Aquesta interessant Sentència d'1 de juny de 2017 del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia resol un assumpte …

per llegir-ne més

Reactivació extraordinària i per temps limitat del programa de requalificació professional

Recentment s'ha publicat el Reial decret llei 14/2017, de 6 d'octubre, pel qual s'aprova la reactivació extraordinària i per temps limitat del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.

En aquesta norma, pendent de convalidació al Congrés dels Diputats, es recorda que …

per llegir-ne més

Nova Llei de renda garantida de ciutadania

L'Estatut d'autonomia de Catalunya reconeix, en el capítol I del títol I, els drets i deures de l'àmbit civil i social, entre els quals s'inclouen els drets relatius als serveis socials, que formen part de l'acció protectora de la Seguretat Social, tal com estableix l'article 42.1.e …

per llegir-ne més

Modificacions dels complements per incapacitat temporal

Recentment s'ha publicat al DOGC i al BOE el Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. Cal recordar …

per llegir-ne més

Pensions d'incapacitat permanent total

En la Sentència de 26 d'abril de 2017, el Tribunal Suprem aborda una qüestió llargament debatuda, que afecta determinats funcionaris de cossos especials, en els supòsits en què la seva normativa específica disposa, davant de casos d'incapacitat sobrevinguda per al desenvolupament de l'activitat pròpia del cos en qüestió, el pas …

per llegir-ne més

Novetats de la Llei de pressupostos generals de l'Estat

Principals novetats en matèria de Seguretat Social / funció pública de la Llei 3/2017, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017

- Retribucions de funcionaris: increment d'un 1% de les bàsiques, CD i CE i productivitat. La massa salarial del personal laboral puja un 1% com …

per llegir-ne més

Seguretat Social dels treballadors desplaçats

En el Butlletí Oficial de l'Estat de 27 de maig de 2017 s'ha publicat el Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es transposen directives de la Unió Europea en els àmbits financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors. Entre altres normes, aquest …

per llegir-ne més

Protecció social dels socis treballadors de les cooperatives de treball associat

La Llei 5/2017 (catalana), de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, ha introduït …

per llegir-ne més

Registre de jornades i cotització dels contractes a temps parcial

L'article 12.4 del TRLET estableix que la jornada dels treballadors a temps parcial s'ha de registrar dia a dia i totalitzar mensualment, i s'ha de lliurar còpia al treballador, juntament amb el rebut de salaris, del resum de totes les hores realitzades en cada mes, tant les ordinàries com …

per llegir-ne més

Nou programa d'activació per a l'ocupació

El Reial decret llei 16/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el Programa d'activació per a l'ocupació, s'adreça als treballadors desocupats de llarga durada que es troben en una situació d'especial necessitat, amb càrregues familiars, i que fan una recerca activa d'ocupació …

per llegir-ne més

Proposició no de llei de revaloració de les pensions

Ha estat aprovada al Congrés dels Diputats la Proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista relativa a la derogació de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i de l'índex de revaloració del sistema de pensions de la Seguretat Social. Aquesta proposició ha …

per llegir-ne més

Reducció de les cotitzacions per contingències professionals

El Reial decret 231/2017, de 10 de març, ha establert un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral. Aquest sistema, que disposen de manera expressa els articles 97.2 i 146.3 del TRLGSS i …

per llegir-ne més

Proposició de llei de reformes urgents del treball autònom

Tot i que encara està en fase de tramitació parlamentària -en fase d'ampliació d'esmenes a l'articulat en aquests moments-, cal analitzar aquesta Proposició de llei, ja que s'hi anuncien importants mesures que, en el cas que sigui aprovada, afectaran de manera molt rellevant els treballadors autònoms …

per llegir-ne més

La cotització dels empleats de la llar l'any 2017

Un cop publicada l'ordre de cotització de l'any 2017 Ordre ESS/106/2017, la determinació de la quota a ingressar pels empleats i les empleades de la llar en aquest any s'obté aplicant els tipus de cotització a una base prefixada a la mateixa ordre, que depèn …

per llegir-ne més

Incapacitat permanent per edat d'un jugador de futbol

La Sentència del Tribunal Suprem 1069/2016, de 20 de desembre de 2016, ha resolt una interessant qüestió relacionada amb el reconeixement de les pensions d'incapacitat permanent en funció de l'edat d'un treballador. Es tracta de la pretensió de reconeixement d'incapacitat permanent en el grau de total per a la …

per llegir-ne més

Ordre de cotització per al 2017

L'Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2017, ha establert les normes de cotització per a aquest …

per llegir-ne més

Novetats per al 2017 introduïdes pel Reial decret llei 3/2016

El Reial decret llei 3/2016, de 2 de desembre, aprova una sèrie de mesures en l'àmbit tributari adreçades a consolidar les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social. Entre aquestes últimes destaquen les següents:

1. Actualització del límit màxim i de les bases màximes de cotització …

per llegir-ne més

Pensions mínimes i màximes el 2017

El Reial decret 746/2016, de 30 de desembre, estableix la revaloració i els complements de pensions de classes passives i la revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2017.

Si en voleu saber més, podeu accedir a aquest …

per llegir-ne més

Any 2016

Ampliació del permís de paternitat dels treballadors fins a quatre setmanes

La Llei 9/2009, de 6 d'octubre, d'ampliació de la durada del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció o acolliment, va modificar l'article 48.bis del llavors vigent (Estatut dels treballadors), (Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març), que va passar a …

per llegir-ne més

Dret a la prestació de maternitat en els supòsits de maternitat subrogada o per substitució

La Sentència del Tribunal Suprem 953/2016, de 16 de novembre de 2016, seguint la línia d'una altra anterior de data 25 d'octubre de 2016, ha reconegut el dret a la prestació per maternitat en els supòsits de maternitat subrogada o per substitució. En aquest cas, es tracta …

per llegir-ne més

Desaparició de bonificacions i reduccions de les quotes de la Seguretat Social

Aquest any 2016 han desaparegut diverses bonificacions i reduccions de les quotes del règim general de la Seguretat Social en diferents normes que havien establert un període temporal de vigència d'aquests incentius econòmics i que no s'han prorrogat, probablement com a conseqüència de la peculiar conjuntura política que …

per llegir-ne més

Cotització de les indemnitzacions per finalització de contracte després de la Sentència del TJUE de 14 de setembre de 2016

La Sentència de 14 de setembre de 2016 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha provocat una autèntica commoció jurídica en entendre que la diferència en la quantia de les indemnitzacions per finalització dels contractes d'interinitat i les d'extinció objectiva dels contractes indefinits representa una …

per llegir-ne més

Nou model de diligència de les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

L'article 21.6 de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, va establir que els funcionaris actuants han d'estendre diligència per escrit de cada actuació que realitzin amb ocasió de les visites als centres de treball o …

per llegir-ne més

Dades actualitzades d'afiliació i prestacions contributives de la Seguretat Social

En data 4 d'octubre de 2016, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social ha actualitzat les dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística respecte de l'afiliació a la Seguretat Social i al pagament de prestacions del sistema.

Pel que fa referència a l'afiliació a la Seguretat …

per llegir-ne més

La protecció de les persones d'edat avançada

En el marc dels cursos d'estiu de la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo, el 6 de setembre de 2016 es va presentar, dins el curs Envelliment de la població treballadora, la ponència del doctor Eduardo Rojo Torrecilla, titulada "El dret a la igualtat de tracte i no discriminació per …

per llegir-ne més

Pròrroga del Plan Prepara

El Reial decret llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per promoure la transició a l'ocupació estable i la requalificació professional de les persones aturades, va introduir de manera conjuntural un programa de qualificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació, basat …

per llegir-ne més

Criteris per determinar l'existència d'un accident de treball davant de patologies cardíaques: Sentència del Tribunal Suprem de 26 d'abril de 2016

En un apunt anterior, ja havíem vist que l'article 156 del vigent TRLGSS defineix l'accident de treball, en l'àmbit d'aplicació de l'acció protectora de la Seguretat Social, com "tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o per conseqüència del treball que executi per …

per llegir-ne més

Jubilacions anticipades dels cossos de policia

L'article 206 del vigent TRLGSS estableix que l'edat mínima d'accés a la pensió de jubilació pot ser rebaixada per reial decret, a proposta del titular del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, en els grups o activitats professionals en què els treballs siguin de naturalesa excepcionalment penosa …

per llegir-ne més

Períodes de carència de les persones que treballen a temps parcial: exemple pràctic per al seu càlcul

Des de l'entrada en vigor de la Llei 1/2014, de 28 de febrer, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social, les regles per acreditar els períodes de cotització necessaris -les anomenades carències - per causar dret a determinades prestacions …

per llegir-ne més

El fons de reserva de la Seguretat Social

La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social, va crear l'anomenat fons de reserva en el sistema de la Seguretat Social, que actualment és regulat en els articles 117-127 del vigent Text refós de la Llei general de la Seguretat Social …

per llegir-ne més

Convenis internacionals en matèria de Seguretat Social

Espanya ha subscrit diversos convenis bilaterals amb alguns països en matèria de Seguretat Social, cadascun dels quals recull les condicions i els requisits perquè els efectes dels diferents sistemes de protecció social generin efectes entre els països signants. La relació de convenis bilaterals és la següent:

· Espanya - Andorra

· Espanya - Argentina …

per llegir-ne més

Informe de l'OIT sobre perspectives socials i d'ocupació al món (2016)

L'Organització Internacional del Treball ha publicat un informe sobre les perspectives socials i d'ocupació al món el 2016, que ha titulat "Transformar l'ocupació per erradicar la pobresa", també en versió castellana. Aquest informe subratlla que les polítiques socials i d'ocupació poden ajudar els individus a trobar …

per llegir-ne més

L'administració electrònica de la Seguretat Social segons la nova Llei de procediment administratiu

El proper dia 2 d'octubre 2016 entrarà en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). Aquesta llei representa una transformació substancial del procediment administratiu que vol consolidar un model d'administració pública electrònica, en la qual el paper …

per llegir-ne més

Pròrroga del programa d'activació per a l'ocupació fins a l'abril del 2017

El Reial decret llei 16/2014, de 19 de desembre, pel qual es prorroga el Programa d'Activació per a l'Ocupació, s'adreça als treballadors desocupats de llarga durada que es troben en una situació d'especial necessitat, amb càrregues familiars, i que fan una recerca activa d'ocupació.

Aquest programa comprèn la realització …

per llegir-ne més

Tramitació electrònica automatitzada de determinades prestacions (Resolució de 23 de febrer de 2016 de l'INSS)

L'article 130 del vigent TRLGSS estableix la possibilitat que s'adoptin i es notifiquin resolucions de manera automatitzada en els procediments de gestió de les prestacions del sistema de la Seguretat Social regulades en la mateixa Llei general de la Seguretat Social, excloent-ne les pensions no contributives, sempre que …

per llegir-ne més

Infart de miocardi i accident de treball: comentari a la Sentència del Tribunal Suprem de 8 de març de 2016

L'article 156 del Text refós de la Llei general de Seguretat Social (TRLGSS) estableix que s'entén per accident de treball tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o com a conseqüència del treball que executi per compte d'altri, i conté l'anomenada presumpció de laboralitat …

per llegir-ne més

Carències de les pensions d'incapacitat permanent derivades de malaltia comuna. Exemples pràctics

L'article 195 del TRLGSS estableix, en relació amb les pensions d'incapacitat permanent, el següent:

"1. Tendrán derecho a las prestaciones por incapacidad permanente las personas incluidas en el Régimen General que sean declaradas en tal situación y que, además de reunir la condición general exigida en el artículo …

per llegir-ne més

Comentari sobre poligàmia i pensió de viduïtat (Sentència del TSJ d'Andalusia, Màlaga, de 18 de juny de 2015)

En la legislació civil espanyola general i en totes les legislacions forals, el matrimoni és un contracte únic que vincula dues persones, sense possibilitat que una mateixa persona pugui realitzar vàlidament un contracte de matrimoni quan ja en té un en vigor. No obstant això, en molts països la poligàmia …

per llegir-ne més

Altes a la Seguretat social i pensions a Catalunya i Espanya: dades de febrer de 2016

Les dades estadístiques del mes de febrer de 2016 es recullen en aquest document, en tres taules: altes, pensions (no classes passives) i pensions classes passives, extretes de fonts oficials.

per llegir-ne més

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJEU) de 21 de gener de 2016 (C-515/14)

L'article 45 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) estableix que queda assegurada la lliure circulació dels treballadors dins de la Unió, la qual cosa representa l'abolició de tota discriminació per raó de nacionalitat entre els treballadors dels estats membres pel que fa a l'ocupació …

per llegir-ne més

El complement per maternitat de les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social

La Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016, va introduir un complement de pensió, per l'aportació demogràfica a la Seguretat Social, a les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats abans del fet causant de la prestació …

per llegir-ne més

Cotització per contingències professionals del personal d'oficina

La determinació del tipus de cotització al règim general de la Seguretat Social aplicable a les contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals) s'ha de dur a terme, en funció de la corresponent activitat econòmica, ocupació o situació, mitjançant l'aplicació de la tarifa establerta a la disposició …

per llegir-ne més

Enllaços a normativa

I. Aspectes generals, estructura i camp d'aplicació

  • Real Decreto Legislativo 8/2015 , de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Seguridad Social, articles 1-14 i 136-137

II. Gestió i inspecció del sistema de Seguretat social

per llegir-ne més

Import de les pensions a l'any 2016 (RD 1170/2015)

Les pensions del sistema de la Seguretat Social s'han incrementat a l'any 2016 el 0,25%.

D'acord amb el Reial decret 1170/2015, de 29 de desembre, els imports de les pensions mínimes per a l'any 2016 són les següents:

Classe de pensió Titulars
Amb cònjuge …

per llegir-ne més

Ordre de cotització per al 2016

El dia 30 de gener de 2016 es va publicar al BOE l'Ordre ESS/70/2016, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, establertes en la …

per llegir-ne més

Pensions de jubilació el 2016: aplicació de normes transitòries

El vigent Text refós de la Llei general de la Seguretat Social (TRLGSS) incorpora les novetats introduïdes per la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, en matèria de pensions de jubilació.

Tanmateix, moltes d'aquestes novetats, que van començar …

per llegir-ne més

Torna a munt