Nombre de lectures: 0

El passat 31 de gener de 2023, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar l'Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2023. No obstant això, en la norma s'indicava que, mentre no s'aprovés el salari mínim interprofessional (SMI) per a l'any 2023, les bases de cotització de tots els grups professionals establertes en la norma tenen caràcter provisional fins que, mitjançant una nova ordre ministerial, siguin aprovades de manera definitiva.
A falta d'aquesta aprovació definitiva, el Butlletí Oficial de l'Estat del 15 de febrer de 2023 ha publicat el Reial decret 99/2023, de 14 de febrer, pel qual es fixa el SMI per al 2023. Si es té en compte el que disposa l'article 19 del TRLGSS, que estableix que les bases de cotització a la Seguretat Social, en cadascun dels règims, tenen com a límit màxim les quanties fixades per a cada any per la corresponent Llei de pressupostos generals de l'Estat i com a límit mínim les quanties del SMI vigent a cada moment, incrementades un sisè, tret que una disposició expressa estableixi el contrari, cal assenyalar que, des de l'1 de gener de 2023, la base mínima de cotització és -malgrat que encara no s'ha adaptat l'ordre de cotització d'aquest any- de 1.260,00 euros.

Tenint en compte l'anterior, i fins que no sigui aprovada de manera definitiva l'ordre de cotització corresponent a l'any 2023, ajustada a les noves quanties del SMI establertes en el recentment publicat Reial decret 99/2023, en l'Ordre PCM/74/2023 s'establien les bases màximes i mínimes següents (es corregeixen les bases mínimes dels grups 4-10 d'acord amb la nova quantia del SMI) per a la cotització per contingències comunes:

Nou SMI i bases de cotització a la Seguretat Social per categories professionals, bases mínimes i màximes
Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes (euros/mes) Bases màximes (euros/mes)
1 Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l’article 1.3.c del TRLET 1.629,30 4.495,50
2 Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats 1.351,20 4.495,50
3 Caps administratius i de taller 1.260,00 4.495,50
4 Ajudants no titulats 1.260,00 4.495,50
5 Oficials administratius 1.260,00 4.495,50
6 Subalterns 1.260,00 4.495,50
7 Auxiliars administratius 1.260,00 4.495,50
Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes (euros/dia) Bases màximes (euros/dia)
8 Oficials de primera i segona 42,00 149,85
9 Oficials de tercera i especialistes 42,00 149,85
10 Peons 42,00 149,85
11 Treballadors de menys de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional 42,00 149,85

Per finalitzar, i en espera de la modificació de l'ordre de cotització d'aquest any 2023, cal tenir en compte que les noves quanties del SMI són les següents:

  • SMI diari: 36,00 euros
  • SMI mensual: 1.080,00 euros
  • SMI anual: 15.120,00 euros
  • SMI per jornada de treball de temporers: 51,15 euros
  • SMI per hores per a treballadors de la llar: 8,45 euros

Aquestes quanties tenen efectes retroactius des de l'1 de gener de 2023.