Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Jorge Pérez Pérez

Jorge Pérez Pérez - articles

Negar als homes el complement de maternitat a les pensions és discriminatori i genera dret a una indemnització de 1.800 euros

Com recordarem, la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 12 de desembre de 2019 (Assumpte C-450/18) va concloure que el complement per maternitat en les pensions contributives de la Seguretat Social que recollia l'article 60 del TRLGSS era discriminatori per als homes, ja …

per llegir-ne més

S’ha de cotitzar pel pagament de despeses de teletreball?

El treball a distància està regulat, amb caràcter general, en la Llei 10/2021, de 9 de juliol (LTD), com a resultat de la tramitació parlamentària com a projecte de llei del Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, primera norma que va regular de manera específica el …

per llegir-ne més

El complement per jubilació tardana: cobrar més pensió a canvi de treballar després de l’edat de jubilació

Tal com estableix l'article 205 del TRLGSS, l'edat és un requisit bàsic per accedir a la pensió de jubilació. Aquest any 2023, per aplicació del que es disposa en la disposició transitòria setena de la llei, l'edat de jubilació és de 66 anys i 2 mesos, excepte si s'acredita un …

per llegir-ne més

Els dies cotitzats a temps parcial ja computen exactament igual que els cotitzats a jornada completa per a la carència de les pensions

Com sabem, el còmput del temps treballat és essencial per determinar el dret a moltes prestacions de la Seguretat Social derivades de contingències comunes perquè, tal com estableix l'article 165 del TRLGSS, en les prestacions el reconeixement o la quantia de les quals estigui subordinat, a més, al compliment …

per llegir-ne més

És incompatible cobrar l’atur i desenvolupar qualsevol tipus d’activitat econòmica?

És ben sabut que el cobrament de la prestació per desocupació és incompatible amb el treball, però a la pràctica se susciten molts dubtes a l'hora de determinar l'abast de tal prohibició. L'article 282.1 del vigent TRLGSS estableix que la prestació i el subsidi per desocupació …

per llegir-ne més

Millora de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o altres malalties greus

La Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2011, va introduir per primera vegada en el nostre sistema de Seguretat Social una prestació específica, contributiva i de caràcter econòmic, per protegir els treballadors en els casos que els seus fills …

per llegir-ne més

Importants novetats en les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència

El Butlletí Oficial de l'Estat del 19 de juliol de 2023 ha publicat el Reial decret 675/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció …

per llegir-ne més

Noves mesures de protecció i garantia de l’exercici dels drets de conciliació dels treballadors

El Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, conté, entre altres novetats, la introducció de nous mecanismes de conciliació de la vida familiar i la vida professional dels treballadors. No es tracta, en general, de mesures que es puguin considerar de protecció social en sentit estricte, però complementen …

per llegir-ne més

És possible cobrar l’atur i fer pràctiques curriculars externes cobrant una beca?

La protecció per desocupació contributiva consisteix en una prestació econòmica d'una durada mínima de 4 mesos i màxima de 24 mesos. Està regulada en els articles 266-273 del TRLGSS i s'hi accedeix en determinats supòsits d'extinció o suspensió del contracte de treball i també en les reduccions …

per llegir-ne més

Pràctica d’activitats incompatibles amb la baixa mèdica al domicili propi: prova de detectius privats

La incapacitat temporal és una prestació contributiva que consisteix en un subsidi econòmic de durada limitada amb la finalitat d'atendre les situacions de necessitat que una malaltia o un accident provoquen en una persona treballadora durant el temps que està incapacitada per desenvolupar la seva activitat laboral. La prestació …

per llegir-ne més

Torna a munt