Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 3/2016, de 2 de desembre, aprova una sèrie de mesures en l'àmbit tributari adreçades a consolidar les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social. Entre aquestes últimes destaquen les següents:

1. Actualització del límit màxim i de les bases màximes de cotització en el sistema de la Seguretat Social

Les quanties del límit màxim de la base de cotització a la Seguretat Social en els règims que el tinguin establert i de les bases màximes de cotització aplicables en cadascun s'incrementaran, a partir de l'1 de gener de 2017, en un 3 per cent respecte de les vigents l'any 2016.

2. Increments futurs del límit màxim i de les bases màximes de cotització i del límit màxim de les pensions del sistema de la Seguretat Social

Els increments del límit màxim de la base de cotització i de les bases màximes de cotització en el sistema de la Seguretat Social, així com del límit màxim per a les pensions causades en aquest sistema, que es duen a terme després del que estableix aquest Reial decret llei s'han d'ajustar a les recomanacions efectuades en aquest sentit per la Comissió Parlamentària Permanent d'Avaluació i Seguiment dels acords del Pacte de Toledo i els acords en el marc del diàleg social.

3. Fixació del salari mínim interprofessional per al 2017

El Govern, d'acord amb el que estableix l'article 27.1 del TRLET, ha fixat el salari mínim interprofessional per al 2017 amb un increment del 8 per cent respecte del que estableix el Reial decret 1171/2015, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2016. Així mateix, el Govern ha de determinar l'afectació d'aquest increment en les referències al salari mínim interprofessional que contenen els convenis col·lectius vigents a la data d'entrada en vigor del reial decret que aprovi el salari mínim interprofessional per al 2017, així com en normes no estatals i en contractes i pactes de naturalesa privada.

D’acord amb aquesta disposició, el Reial decret 742/2016, de 30 de desembre, estableix el salari mínim interprofessional per a l’any 2017 en 707,07 euros mensuals. Cal tenir en compte que, d’acord amb el que estableix l’article 19.2 del TRLGSS, les bases de cotització a la Seguretat Social, en cadascun dels seus règims, tenen com a límit mínim les quanties del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, incrementades en un sisè, excepte disposició expressa en contra.

Etiquetes: