Nombre de lectures: 0

L'Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2017, ha establert les normes de cotització per a aquest any 2017. Les novetats més destacades són les següents:

1. Les bases màxima i mínima de cotització en el règim general de la Seguretat Social per contingències professionals per al 2017 són de 3.751,20 euros mensuals i 825,60 euros mensuals, respectivament.

2. Per a les contingències comunes s'aplica la mateixa base màxima per a tots els grups, és a dir, 3.751,20 euros mensuals o 125,04 euros diaris (grups 8-11), i la base mínima de 825,60 euros mensuals o 27,52 euros diaris (grups 8-11) per a tots els grups excepte els tres primers, que tenen les següents bases mínimes: 1.152,90 (grup 1), 956,10 (grup 2) i 831,60 (grup 3) euros mensuals.

3. Es mantenen els mateixos tipus de cotització vigents el 2016 en el règim general de la Seguretat Social. Per tant, per a les contingències comunes el tipus és del 28,30 per cent (23,60% l'empresa i 4,70% el treballador) i per a les professionals s'aplica la tarifa de primes establerta en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre (íntegrament a càrrec de l'empresa). La cotització addicional per hores extraordinàries manté el tipus general del 28,30 per cent (23,60% l'empresa i 4,70% el treballador), excepte si es donen en supòsits de força major, per als quals el tipus és del 14 per cent (12% l'empresa i 2% el treballador).

4. Els tipus de desocupació es mantenen en el 7,05 per cent (5,50 l'empresa i 1,55 el treballador) o en el 8,30 per cent (6,70 l'empresa i 1,60 el treballador), depenent del tipus de contractació. També es mantenen els tipus de formació professional en el 0,70 per cent (0,60 l'empresa i 0,10 el treballador) i el Fons de Garantia Salarial en el 0,20 per cent (tot a càrrec de l'empresa).

5. En el règim especial de treballadors autònoms s'incrementa la base màxima general fins a 3.751,20 euros mensuals. No obstant això, es manté la mateixa base mínima general vigent el 2016, és a dir, 893,10 euros mensuals. També es mantenen els tipus de cotització vigents el 2016, i el general queda en el 29,80 per cent, excepte si la persona interessada està acollida a la protecció per contingències professionals o per cessament d'activitat, que en aquest cas és del 29,30 per cent.

6. S'actualitzen les bases de cotització dels col·lectius d'artistes, professionals taurins, sistema especial per a les tasques de manipulació i empaquetatge de tomàquet fresc, sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris i sistema especial per a empleats de la llar.

7. S'actualitzen les bases mínimes dels contractes a temps parcial, i el topall mínim de cotització per a les contingències professionals es fixa en 4,97 euros/hora. Aquest mateix import té la base mínima per a les contingències comunes dels grups 4-11, mentre que el grup 1 té com a base mínima 6,95 euros/hora; el grup 2, 5,76 euros/hora, i el grup 3, 5,01 euros/hora. També s'actualitzen les bases mínimes de cotització respecte dels socis de cooperatives de treball associat, en els supòsits de contracte a temps parcial.

8. S'actualitzen les quotes fixes corresponents als contractes per a la formació i l'aprenentatge. La cotització a la Seguretat Social consisteix en una quota única mensual de 40,13 euros per contingències comunes, 33,46 euros dels quals van càrrec de l'empresari i 6,67 euros, a càrrec del treballador, i de 4,60 euros per contingències professionals, a càrrec de l'empresari. La cotització al Fons de Garantia Salarial consisteix en una quota mensual de 2,54 euros, a càrrec de l'empresari. A l'efecte de cotització per formació professional, s'ha d'abonar una quota mensual d'1,39 euros, 1,23 euros dels quals corresponen a l'empresari i 0,16 euros, al treballador.

Etiquetes: