Nombre de lectures: 0

Recentment s'ha publicat al DOGC i al BOE el Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. Cal recordar, prèviament, que d'acord amb la regulació que el vigent text refós de la Llei general de la Seguretat Social conté en aquesta matèria, la prestació per incapacitat temporal consisteix en un subsidi la quantia del qual depèn de l'origen de la contingència:

- En cas de malaltia comuna o accident no laboral, aquest subsidi és d'un 60 per cent de la base reguladora a partir del quart dia i d'un 75 per cent a partir del 21è dia, tenint en compte que fins al 15è dia la prestació va a càrrec de l'ocupador.

- En cas d'accident de treball o malaltia professional, el subsidi és del 75 per cent de la base reguladora des del primer dia.

Diferents normes han regulat els complements que el personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes, tenen dret a percebre com a millora d'aquestes prestacions d'incapacitat temporal. Doncs bé, el nou Decret llei 4/2017 modifica la Llei 5/2012, de 20 de març, i incorpora nous supòsits de millora de la prestació d'incapacitat temporal als que ja estaven regulats anteriorment.

En aquest sentit, es diu que la prestació reconeguda per la Seguretat Social s'ha de complementar, des del primer dia, fins al 100 per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior al que va tenir lloc la incapacitat, en els supòsits següents:

1. La situació d'incapacitat temporal de les empleades públiques embarassades, encara que no doni lloc a una situació de risc durant l'embaràs.

2. La situació d'incapacitat temporal de les víctimes de violència de gènere.

3. La situació d'incapacitat temporal que comporti hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevingui amb posterioritat a l'inici de la incapacitat i sempre que es correspongui amb el mateix procés patològic, així com la derivada de processos oncològics. A aquest efecte, els supòsits d'intervenció quirúrgica s'han de complementar sempre que requereixin repòs domiciliari i es derivin dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del sistema nacional de salut.

4. La situació d'incapacitat temporal que derivi d'un tractament de reproducció assistida o del període de lactància, encara que no doni lloc a una situació de risc durant la lactància.

5. La situació d'incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa de discapacitat de grau igual o superior al 33 per cent.

6. La situació d'incapacitat temporal derivada d'exploracions diagnòstiques invasives, com ara endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres exploracions similars.

7. La situació d'incapacitat temporal per interrupció voluntària de l'embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.

8. La situació d'incapacitat temporal per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria. S'inclouen en aquest apartat les malalties greus recollides a l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, així com també les cardiopaties isquèmiques. Així mateix, s'inclouen en aquest apartat les malalties subjectes a declaració obligatòria recollides en els annexos I i III del Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la xarxa nacional de vigilància epidemiològica.

La documentació mèdica o sobre la situació personal de violència de gènere aportada per les persones interessades, és confidencial i l'Administració o organisme o ens competent s'ha d'atenir a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, un cop s'acrediti per la persona interessada i es faci constar per la unitat de gestió corresponent que es compleixen els requisits per tenir dret a l'obtenció de les millores establertes normativament, s'ha de retornar a la persona interessada la documentació aportada. Les dades mèdiques relatives als motius concrets de la incapacitat temporal no s'han d'inscriure ni registrar en cap base de dades. Les persones que intervenen en la tramitació del procediment de reconeixement de millores voluntàries tenen el deure de guardar secret.

Finalment, es diu que quan la situació d'incapacitat temporal s'hagi iniciat abans de l'entrada en vigor d'aquest decret llei (21 de juliol de 2017) i pel que fa als nous supòsits excepcionals, els empleats públics tenen dret al reconeixement del complement fins al 100 per cent de les retribucions a partir de la data en què entri en vigor el decret llei.