Nombre de lectures: 0

Tot i que encara està en fase de tramitació parlamentària -en fase d'ampliació d'esmenes a l'articulat en aquests moments-, cal analitzar aquesta Proposició de llei, ja que s'hi anuncien importants mesures que, en el cas que sigui aprovada, afectaran de manera molt rellevant els treballadors autònoms.

Les principals mesures que conté aquesta proposició en matèria social són les següents:

Es proposa una rebaixa dels recàrrecs aplicables als treballadors autònoms respecte de les quotes a ingressar en el corresponent règim especial de la Seguretat Social quan aquest ingrés es fa fora del termini reglamentari. Actualment, aquest termini coincideix amb el mes natural de meritació de les quotes i el percentatge de recàrrec és del 20 per 100. Doncs bé, la Proposició de llei estableix els recàrrecs següents:

a) Recàrrec del 3 per cent del deute, si s'abonessin les quotes degudes dins del primer mes següent al venciment del termini reglamentari.

b) Recàrrec del 5 per cent del deute, si s'abonessin les quotes degudes dins del segon mes següent al venciment del termini reglamentari.

c) Recàrrec del 10 per cent del deute, si s'abonessin les quotes degudes dins del tercer mes següent al venciment del termini reglamentari.

d) Recàrrec del 20 per cent del deute, si s'abonessin les quotes degudes a partir del tercer mes següent al venciment del termini reglamentari.

En segon lloc, en el supòsit d'altes successives en el règim especial de treballadors autònoms (RETA), tal com succeeix actualment són obligatòries i produeixen efectes amb vista a la cotització a l'acció protectora des del dia primer del mes natural en què concorrin en la persona de què es tracti les condicions determinants de la seva inclusió, sempre que s'hagin sol·licitat en els termes establerts reglamentàriament. No obstant això, s'introdueix com a novetat que, en el supòsit d'activitats discontínues, tenen la consideració d'altes inicials i baixes definitives fins a dues sol·licituds d'alta i baixa a l'any.

En tercer lloc, s'estableix que les persones incloses en el camp d'aplicació del RETA poden canviar quatre vegades l'any -actualment són únicament dos- la base per la qual estiguessin obligats a cotitzar, i triar-ne una altra, dins dels límits mínim i màxim aplicables en cada exercici, d'acord amb els termes que reglamentàriament s'estableixin.

En quart lloc, s'estén la quota reduïda per als autònoms que emprenguin o reprenguin una activitat per compte propi. A la Proposició de llei és denominada "tarifa plana de cotització" de la manera següent:

"La quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, dels treballadors per compte propi o autònoms que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d'alta en els cinc anys immediatament anteriors, a comptar de la data d'efectes de l'alta, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, es redueix a la quantia de 50 euros mensuals durant els dotze mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta, en el cas que optin per cotitzar per la base mínima que els correspongui.

Alternativament, aquells treballadors per compte propi o autònoms que, tot complint els requisits que disposa el paràgraf anterior, optin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui, poden aplicar-se, al llarg dels dotze primers mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta, una reducció sobre la quota per contingències comunes, i la quota a reduir és el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal, equivalent al 80 per cent de la quota.

Amb posterioritat al període inicial de dotze mesos establert en els dos paràgrafs anteriors, i amb independència de la base de cotització escollida, els treballadors per compte propi que gaudeixin de la mesura que estableix aquest article es poden aplicar les reduccions i bonificacions següents sobre la quota per contingències comunes, i la quota a reduir és el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim fins a dotze mesos, fins a completar un període màxim de vint-i-quatre mesos després de la data d'efectes de l'alta, segons l'escala següent:

a) Una reducció equivalent al 50 per cent de la quota durant els sis mesos següents al període inicial establert en els dos primers paràgrafs d'aquest apartat.

b) Una reducció equivalent al 30 per cent de la quota durant els tres mesos següents al període assenyalat en la lletra a.

c) Una bonificació equivalent al 30 per cent de la quota durant els tres mesos següents al període assenyalat en la lletra b."

Finalment, s'incorporen dues mesures de conciliació entre la vida familiar i laboral de les persones incloses en el RETA:

- Una millora de la bonificació de quotes de Seguretat Social per a treballadors autònoms en període de descans per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural o suspensió per paternitat. Aquesta bonificació és del 100 per cent de la quota que resulti d'aplicar sobre la base de cotització de l'últim mes immediatament anterior a l'inici del descans el tipus de cotització establert com a obligatori per a treballadors inclosos en el règim especial de Seguretat Social que correspongui per raó de la seva activitat per compte propi.

- Les treballadores per compte propi del règim especial de treballadors per compte propi o autònoms que, havent cessat la seva activitat per maternitat i gaudit del període de descans corresponent, tornin a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data del part, tenen dret a percebre una bonificació del 100 per cent de la quota per contingències comunes resultant d'aplicar el tipus de cotització a la base mínima vigent en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social, independentment de la base per la qual cotitzin, i durant un període de dotze mesos.