Nombre de lectures: 0

Un cop publicada l'ordre de cotització de l'any 2017 Ordre ESS/106/2017, la determinació de la quota a ingressar pels empleats i les empleades de la llar en aquest any s'obté aplicant els tipus de cotització a una base prefixada a la mateixa ordre, que depèn de la retribució de l'empleat o l'empleada, inclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries que tingui dret a percebre aquesta persona.

Bases de cotització:

A partir de l'1 de gener de 2017, les bases de cotització per contingències comunes a aquest sistema especial són les determinades en l'escala següent, en funció de la retribució percebuda pels empleats de la llar per cada relació laboral:

Tram Retribució mensual incrementada amb la proporció de pagues extraordinàries (euros/mes) Base de cotització (euros/mes)
1. Fins a 188,61 161,29
2. Des de 188,62 fins a 294,60 266,84
3. Des de 294,61 fins a 400,80 372,39
4. Des de 400,81 fins a 506,80 477,96
5. Des de 506,81 fins a 612,90 583,52
6. Des de 612,91 fins a 718,20 689,09
7. Des de 718,21 fins a 825,65 825,60
8. Des de 825,66 862,44

Tipus de cotització:

- Contingències comunes: durant l'any 2017, el tipus de cotització per contingències comunes, sobre la base de cotització que correspongui, és el 26,50 per cent -el 22,10 per cent a càrrec de l'ocupador i el 4,40 per cent a càrrec de l'empleat.

- Contingències professionals: sobre la base de cotització que correspongui, s'aplica el tipus de cotització establert en la tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, i la quota resultant va a càrrec exclusiu de l'ocupador. Actualment s'aplica el CNAE 97 d'aquesta tarifa, i el tipus resultant és de l'1,10 per cent, íntegrament a càrrec de l'ocupador.

- Recordem que aquests treballadors no tenen protecció per desocupació i, per tant, no s'ha de cotitzar per aquesta contingència.

Reduccions i bonificacions a les quotes:

De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria única de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, els efectes de la qual han estat prorrogats per la disposició addicional vuitanta-setena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, durant l'exercici de 2017 és aplicable una reducció del 20 per cent en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en aquest sistema especial.

Són beneficiaris d'aquesta reducció els ocupadors que hagin contractat, sota qualsevol modalitat contractual, i donat d'alta al règim general un empleat de la llar a partir de l'1 de gener de 2012, sempre que l'empleat no hagi figurat en alta en el règim especial d'empleats de la llar a temps complet, per al mateix ocupador, dins el període comprès entre el 2 d'agost i el 31 de desembre de 2011.

Aquesta reducció de quotes s'amplia amb una bonificació fins a arribar al 45 per cent per a famílies nombroses, en els termes que disposa l'article 9 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

Aquests beneficis a la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador no són aplicables en els supòsits que els empleats de la llar que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador assumeixin el compliment de les obligacions en matèria d'enquadrament, cotització i recaptació en aquest sistema especial, d'acord amb el que estableix la disposició addicional vint-i-quatrena del TRLGSS TRLGSS.