Nombre de lectures: 0

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 24 de juny de 2020 ha publicat el Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, el capítol 1 del qual regula diferents mesures en matèria de salut.

La primera és el manteniment de la posada al servei del sistema públic de salut de Catalunya dels recursos de centres i establiments sanitaris privats i de mútues d’accidents de treball (mútues col·laboradores amb la Seguretat Social). En aquest sentit, s'habilita el Departament de Salut, actuant a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), per disposar de la capacitat productiva dels centres i establiments sanitaris privats, laboratoris clínics i mútues d'accidents de treball en funció de les necessitats del sistema sanitari públic de Catalunya per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la covid-19, amb la finalitat de proporcionar més capacitat assistencial de forma immediata en cas que, a causa de la incidència directa o indirecta de la pandèmia, es requereixi.

D’aquesta manera, es podrà produir la integració funcional, transitòria i parcial d'aquests centres i establiments, que hauran d’atendre els encàrrecs d’activitat procedents del CatSalut, al Sistema Sanitari Integral de Catalunya (SISCAT). En el cas dels laboratoris, s’inclou expressament la facultat d'imposar autoritzacions per fer proves de caràcter privat per garantir la disponibilitat de la capacitat productiva màxima per al sistema públic de salut en cas de necessitat, així com la possibilitat d'adoptar les mesures necessàries per establir preus màxims aplicables a la realització de proves diagnòstiques per garantir un accés en condicions d'equitat i evitar el risc de qualsevol situació de privilegi.

En segon lloc, es disposa que el Servei Català de la Salut pugui habilitar espais per a ús sanitari en locals públics i privats que reuneixin les característiques necessàries per prestar serveis d'atenció sanitària i per establir el seu règim de gestió en el marc del Sistema Sanitari Integral de Catalunya. Aquesta mesura s'amplia a la continuïtat dels espais ja habilitats amb anterioritat, a l'empara de la normativa derivada de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada per la covid-19, que el mateix Servei Català de la Salut consideri necessari mantenir sota disponibilitat del sistema de salut de Catalunya. Tots els espais habilitats per a ús sanitari sota la capacitat de decisió del Servei Català de la Salut a través de la seva integració funcional i temporal al SISCAT, resten exempts de complir els requisits tecnicosanitaris d'autorització.

Seguidament, es declara d'interès públic, de manera excepcional i transitòria, amb la finalitat d'afrontar l'emergència sanitària provocada per la covid-19 i durant la vigència d'aquest article, que el conjunt del personal sanitari del sistema públic pugui desenvolupar altres activitats públiques sanitàries en els sectors, serveis, empreses públiques, centres i unitats que es disposen en els punts 1 i 2 de l'Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, prorrogat per l'Acord GOV/185/2019, de 17 de desembre, i conseqüentment esdevé compatible l'exercici d'aquestes activitats públiques. En aquest cas, no és necessari obtenir l'autorització expressa i formal prèvia a l'exercici de la segona activitat, que serà substituïda per una declaració responsable.

Finalment, pel que fa a aquesta matèria, es modifica l’article 2 del Decret 159/2007, de 24 de juliol, pel qual es regula la recepta electrònica i la tramitació telemàtica de la prestació farmacèutica a càrrec del Servei Català de la Salut, l’apartat n del qual estableix ara que s’entén per “full de medicació activa” el document, en format paper o electrònic segons l'elecció del o de la pacient -aquesta és la novetat, ja que abans només es considerava el primer format-, que inclou la informació que s'ha de donar sobre la prescripció al o a la pacient i un codi que el vincula amb la recepta electrònica.