Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 27 de juny de 2020 va publicar el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció de la feina autònoma i de competitivitat del sector industrial, també conegut com la norma de la "nova normalitat".

Aquesta nova normativa prorroga -després d'un llarg debat entre el Govern i els agents socials- les mesures que van ser adoptades en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la covid-19. No obstant això, aquestes mesures han tingut notables modificacions, que passem a exposar.

1. Expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) basats en força major com a conseqüència de la covid-19 (art. 22 del Reial decret llei 8/2020)

La nova normativa, que únicament és aplicable als ERTO d'aquest tipus sol·licitats abans del 27 de juny de 2020 i fins al 30 de setembre de 2020, suposa la reincorporació dels treballadors afectats per aquests ERTO en la mesura necessària per al desenvolupament de l'activitat de les seves empreses, i prioritzant els ajustos en termes de reducció de jornada. Per això, les empreses han de comunicar les variacions oportunes a l'autoritat laboral i al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Durant aquests ERTO no es poden fer hores extraordinàries, noves contractacions ni externalitzacions, llevat que es tracti de funcions que no pugui desenvolupar el personal propi de l'empresa.

2. Expedients de regulació temporal d'ocupació (art. 23 del RDL 8/2020) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP)

També en aquest cas la nova normativa, que únicament és aplicable als ERTO d'aquest tipus iniciats a partir del dia 27 de juny de 2020 i fins al 30 de setembre de 2020, permet que aquests ERTO per causes ETOP es puguin iniciar mentre sigui vigent un ERTO per força major covid-19, amb retroacció en aquest cas dels efectes a la data de finalització d'aquest últim.

En aquest cas concorre la mateixa prohibició de fer hores extraordinàries, noves contractacions i externalitzacions assenyalada en l'apartat anterior.

3. Protecció per desocupació en aquests supòsits

Es prorroguen fins al 30 de setembre de 2020 les mesures extraordinàries de protecció per desocupació establertes pel RDL 8/2020, llevat de les relatives als treballadors fixos discontinus i fixos diaris, que es mantenen fins al 31 de desembre de 2020. La pròrroga és aplicada pel SEPE a tots els ERTO iniciats abans del 27 de juny de 2020. A aquest efecte, les empreses han de fer les comunicacions oportunes al SEPE.

4. Incentius en matèria de cotització a la Seguretat Social en els ERTO per força major covid-19

 • Respecte de les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat a partir de l'1 de juliol de 2020, o a partir de la data de la renúncia, i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d'aquest moment, l'exempció de totes les quotes empresarials arriba al 60% de l'aportació empresarial meritada al juliol, agost i setembre de 2020, quan l'empresa hagi tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a aquestes en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. Si en aquesta data l'empresa tenia 50 o més persones treballadores o assimilades a aquestes en situació d'alta, l'exempció arriba al 40% de l'aportació empresarial meritada al juliol, agost i setembre de 2020.
 • Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que continuïn amb les activitats suspeses a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l'exempció de totes les quotes empresarials arriba al 35% de l'aportació empresarial meritada al juliol, agost i setembre de 2020, quan l'empresa hagi tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a aquestes en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. Si en aquesta data l'empresa tenia 50 o més persones treballadores o assimilades a aquestes en situació d'alta, l'exempció arriba al 25% de l'aportació empresarial meritada al juliol, agost i setembre de 2020.

5. Incentius en matèria de cotització a la Seguretat Social en els ERTO per causes ETOP

 • Respecte de les persones treballadores que reiniciïn l'activitat a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d'aquest moment, l'exempció de totes les quotes empresarials arriba al 60% de l'aportació empresarial meritada al juliol, agost i setembre de 2020, quan l'empresa hagi tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a aquestes en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. Si en aquesta data l'empresa tenia 50 o més persones treballadores o assimilades a aquestes en situació d'alta, l'exempció arriba al 40% de l'aportació empresarial meritada al juliol, agost i setembre de 2020.
 • Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses amb les activitats suspeses entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l'exempció de totes les quotes empresarials arriba al 35% de l'aportació empresarial meritada al juliol, agost i setembre de 2020, quan l'empresa hagi tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a aquestes en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. Si en aquesta data l'empresa tenia 50 o més persones treballadores o assimilades a aquestes en situació d'alta, l'exempció arriba al 25% de l'aportació empresarial meritada al juliol, agost i setembre de 2020.

6. Mesures temporals de transició i acompanyament en matèria de cotització per a empreses que no han recuperat l'activitat

Les empreses que a 30 de juny de 2020 continuïn en situació de força major total, queden exonerades del pagament de la totalitat de les quotes empresarials en els percentatges següents:

 • Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que continuïn amb les activitats suspeses a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, el 70% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de juliol de 2020, el 60% respecte de les cotitzacions meritades en el mes d'agost de 2020 i el 35% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de setembre de 2020, si aquestes empreses i entitats han tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a aquestes en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
 • Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que continuïn amb les activitats suspeses a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, el 50% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de juliol de 2020, el 40% respecte de les cotitzacions meritades en el mes d'agost de 2020 i el 25% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de setembre de 2020, si aquestes empreses i entitats han tingut 50 o més persones treballadores o assimilades a aquestes en situació d'alta a la Seguretat Social, a data 29 de febrer de 2020.

7. Mesures temporals de transició i acompanyament en matèria de cotització per a empreses que hagin de cessar l'activitat després de l'1 de juliol de 2020 per l'adopció de noves restriccions

Els percentatges d'exoneració de la totalitat de les quotes empresarials són, en aquest cas, els següents:

 • El 80% de l'aportació empresarial meritada durant el període de tancament, i fins al 30 de setembre, quan l'empresa hagi tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a aquestes en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
 • Si en aquesta data l'empresa tenia 50 o més persones treballadores o assimilades a aquestes en situació d'alta, l'exempció arriba al 60% de l'aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 30 de setembre.

8. Salvaguarda d'ocupació

Es manté l'obligació de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat, entenent per aquesta la reincorporació a la feina efectiva de persones afectades per l'expedient, tot i que aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla, i en els termes que estableix la disposició addicional sisena del RDL 8/2020.

Per a les empreses que es beneficiïn per primera vegada de les mesures extraordinàries establertes en matèria de cotitzacions a partir del 27 de juny de 2020, el termini de 6 mesos del compromís a què es refereix aquest precepte comença a computar-se des del 27 de juny de 2020.

9. Prestació de cessament d'activitat derivada de la covid-19 i treball per compte propi

Els treballadors autònoms que estiguin percebent fins al 30 de juny de 2020 la prestació extraordinària per cessament d'activitat recollida en l'article 17 del RDL 8/2020, poden sol·licitar-la a partir d'aquesta data si compleixen els requisits que estableix l'article 330.1 del TRLGSS, si bé en lloc d'acreditar la situació legal de cessament d'activitat s'exigeix que s'acrediti una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre del 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros (no poden excedir els 1.939,58 euros mensuals).

Aquesta prestació es pot percebre fins al dia 30 de setembre de 2020. A partir d'aquest moment, s'exigirà l'acreditació de la situació legal de cessament d'activitat.

Durant aquesta situació, els autònoms han d'ingressar les quotes corresponents de la Seguretat Social.

Finalment, l'article 10 del Reial decret llei 24/2020 regula la prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada (autònoms que estan en alta almenys cinc mesos entre març i octubre de cada any).

10. Exempció de quotes a autònoms que han estat en situació de cessament d'activitat per covid-19

A partir de l'1 de juliol de 2020, el treballador o treballadora autònom que estigui d'alta i percebi el 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat establerta en l'article 17 del RDL 8/2020, té dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional amb les quanties següents:

 • 100% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.
 • 50% de les cotitzacions corresponents al mes d'agost.
 • 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.

Aquesta exempció de cotització és incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d'activitat.