Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 16/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el Programa d'activació per a l'ocupació, s'adreça als treballadors desocupats de llarga durada que es troben en una situació d'especial necessitat, amb càrregues familiars, i que fan una recerca activa d'ocupació. Aquest Programa comprèn la realització de polítiques actives d'ocupació amb la finalitat d'augmentar les oportunitats de retorn al mercat laboral dels beneficiaris, que gestionen els serveis públics d'ocupació de les comunitats autònomes, i s'acompanya d'una prestació econòmica de desocupació per un import del 80% de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples mensual vigent (426 euros mensuals l'any 2017), que gestiona el servei públic d'ocupació estatal. El termini per sol·licitar l'accés al Programa, que havia de vèncer el 15 d'abril de 2016, va ser prorrogat fins al 15 d'abril de 2017 pel Reial decret llei 1/2016, de 15 d'abril.

Doncs bé, novament es produeix una pròrroga del Programa d'activació per a l'ocupació, establerta pel Reial decret llei 7/2017, de 28 d'abril, que incorpora a més certes novetats que en volen millorar l'eficàcia en termes de potenciació de les polítiques actives d'ocupació i millora de l'ocupabilitat dels beneficiaris del Programa. Per ser-hi admesos i obtenir el reconeixement de l'ajuda econòmica d'acompanyament establerta en el nou Reial decret llei, les persones aturades han de presentar la sol·licitud d'incorporació dins de l'any següent comptat a partir l'1 de maig de 2017.

Destaquen en el nou Programa les novetats següents:

- Entre els requisits dels beneficiaris del Programa hi havia l'esgotament de determinades prestacions o ajudes, entre les quals no figurava la prestació per desocupació o el subsidi per desocupació regulats en el títol III del TRLGSS. Doncs bé, en el nou Programa regulat pel Reial decret llei 7/2017 s'incorporen també aquestes prestacions i subsidis dins d'aquest primer requisit d'esgotament de prestacions o ajudes.

- En l'anterior Programa, l'esgotament de les prestacions o ajudes s'havia d'haver produït almenys sis mesos abans de l'accés al Programa. En el nou Reial decret llei aquest termini s'ha reduït a un mes.

- A més, en el cas que després de l'esgotament d'alguna de les prestacions o ajudes referides s'hagi percebut qualsevol tipus de rendes mínimes, salaris socials o ajudes anàlogues d'assistència social concedides per qualsevol Administració pública, l'anterior Programa exigia que haguessin transcorregut com a mínim 6 mesos des de la finalització de la percepció d'aquestes rendes abans de la sol·licitud del Programa. El nou Reial decret llei redueix aquest termini a un mes.

- En l'anterior Programa era requisit per ser beneficiari estar inscrit com a demandant d'ocupació en el servei públic d'ocupació competent a data 1 de desembre de 2014. En el nou Programa, la data a considerar és l'1 de maig de 2017.

- Anteriorment es requeria haver estat inscrit com a demandant d'ocupació durant 360 dies en els 18 mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud d'incorporació al Programa. El nou Reial decret llei redueix aquest requisit de permanència a 270 dies.

- El nou Programa introdueix l'exigència que en l'acreditació davant el servei públic d'ocupació de la realització de tres accions de recerca activa d'ocupació, almenys, figuri l'especificació de les accions realitzades i la data en què s'ha efectuat aquesta acreditació.

- Entre les accions que són considerades de recerca activa d'ocupació s'afegeix la presentació, almenys, a una oferta de treball gestionada per les agències de col·locació.

- S'estableix específicament que constitueix acreditació suficient del compliment de l'obligació de recerca activa d'ocupació el certificat expedit per una agència de col·locació que inclogui, a més de la inscripció del sol·licitant, la realització pel sol·licitant de dues de les actuacions següents: enviament o presentació de currículums en, almenys, tres empreses diferents; realització, almenys, d'una entrevista de treball; inscripció com a sol·licitant d'ocupació en, almenys, dos portals d'ocupació públics o privats, o presentació, almenys, a una oferta de treball gestionada pels serveis públics d'ocupació o per les agències de col·locació.

- Amb caràcter previ a l'admissió en el programa, el servei públic d'ocupació competent ha d'assignar al sol·licitant un tutor individual, que ha de facilitar la realització i l'acreditació de la recerca activa d'ocupació i ha d'elaborar l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació, tot això en el termini d'un mes des de la sol·licitud de l'admissió al Programa.

Finalment, el Reial decret llei 7/2017 conté una disposició transitòria d'acord amb la qual es poden incorporar al Programa d'activació per a l'ocupació les persones que, encara que no compleixin el requisit establert a l'article 2.1.b del Reial decret llei 16/2014, de 19 de desembre, d'estar inscrites com a demandants d'ocupació a data 1 de maig de 2017, ho hagin estat a data 1 de desembre de 2014 o 1 d'abril de 2016, sempre que reuneixin els altres requisits exigits en l'article 2 de l'esmentada norma, modificada pel Reial decret llei 7/2017.

Enllaç al text de la norma: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4678.