Nombre de lectures: 0

Ha estat aprovada al Congrés dels Diputats la Proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista relativa a la derogació de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i de l'índex de revaloració del sistema de pensions de la Seguretat Social. Aquesta proposició ha estat publicada al Butlletí Oficial del Congrés dels Diputats de 23 de març de 2017, pàgines 19-22.

Després de la presentació de les diferents esmenes, efectuada pels grups parlamentaris de Ciutadans, Grup Mixt, Basc (EAJ-PNB) i Popular, el Ple del Congrés dels Diputats, en sessió de 14 de març de 2017, ha aprovat la Proposició no de llei següent:

"El Congrés dels Diputats insta el Govern a adoptar de manera urgent les mesures que permetin arribar a un acord social i polític, en el si del Pacte de Toledo, sobre un índex de revaloració de les pensions que en garanteixi el poder adquisitiu, amb vista a derogar la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i de l'índex de revaloració del sistema de pensions de la Seguretat Social.

El Govern, de manera immediata i fins a aconseguir aquest consens social i polític, ha de revalorar les pensions d'acord amb la previsió d'inflació per al 2017, no inferior a l'1,2%, i ha d'establir una clàusula de desviació d'inflació en el cas que la taxa mitjana anual de l'índex de preus de consum sigui superior a l'índex previst, amb l'adopció de les mesures necessàries per suspendre l'aplicació de la Llei 23/2013."

Cal tenir en compte, però, que no es tracta d'una norma amb rang de llei, sinó simplement d'una proposició no de llei, regulada en els articles 193-195 del Reglament del Congrés dels Diputats i, per tant, s'ha d'esperar que el seu contingut es plasmi en la corresponent acció normativa. Recordem que aquest any 2017 les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social s'han incrementat un 0,25 per cent, aplicant, precisament, la disposició en aquesta matèria de la Llei 23/2013, de 23 de desembre.