Nombre de lectures: 0

El proper dia 2 d'octubre 2016 entrarà en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). Aquesta llei representa una transformació substancial del procediment administratiu que vol consolidar un model d'administració pública electrònica, en la qual el paper tindrà una presència marginal en els procediments administratius.

La mateixa LPAC, però, exclou del seu àmbit d'aplicació els procediments administratius de gestió, inspecció, liquidació, recaptació, impugnació i revisió en matèria de Seguretat Social i atur, en què s'aplicarà únicament de manera supletòria. Per tant, en aquestes matèries és aplicable el que disposa el vigent TRLGSS, si bé, en tot el que no disposa aquesta norma en matèria de procediment administratiu, la nova LPAC serà plenament aplicable.

Entre les moltes novetats que introdueix la nova norma, destaquen les relatives als terminis, que per primer cop es poden establir en hores, tot declarant en tots els casos com a inhàbils, a més dels diumenges i festius, també els dissabtes. També es disposa la creació de registres i arxius electrònics en les administracions públiques i l'obligació de relacionar-se electrònicament amb aquestes per a totes les persones jurídiques, així com per a les persones físiques que acreditin suficiència econòmica o tècnica per fer-ho. En tot cas, qualsevol persona pot utilitzar els mitjans electrònics per relacionar-se amb qualsevol Administració pública, i aquesta ha de facilitar aquest accés a través dels empleats públics degudament habilitats per donar suport als ciutadans en aquest àmbit. Hi haurà també un punt d'accés general electrònic de l'Administració, com també un registre general d'apoderaments, que facilitaran la implementació d'aquest nou model d'administració electrònica. Aquestes últimes disposicions, però, hauran d'estar plenament operatives a partir del dia 2 de febrer de 2018.

No obstant això, actualment l'Administració de la Seguretat Social compta ja amb una seu electrònica, accessible per a tothom que s'hi relacioni. Aquest accés es produeix a través del portal http://sede.seg-social.gob.es/, que permet dur a terme múltiples tràmits, com ara:

• Seguiment d'expedients administratius

• Seguiment de la tramitació de les sol·licituds de prestacions

• Registre electrònic d'apoderaments

• Notificacions telemàtiques

• Informes de vida laboral

• Targeta sanitària europea

• Informe de bases de cotització