Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 16/2014, de 19 de desembre, pel qual es prorroga el Programa d'Activació per a l'Ocupació, s'adreça als treballadors desocupats de llarga durada que es troben en una situació d'especial necessitat, amb càrregues familiars, i que fan una recerca activa d'ocupació.

Aquest programa comprèn la realització de polítiques actives d'ocupació amb la finalitat d'augmentar les oportunitats de retorn al mercat laboral dels beneficiaris, les quals es gestionen pels serveis públics d'ocupació de les comunitats autònomes, i s'acompanya d'una prestació econòmica de desocupació per un import del 80% de l'indicador públic mensual vigent de rendes d'efectes múltiples (426 euros mensuals l'any 2016), que es gestiona pel servei públic d'ocupació Estatal. El programa inclou com a novetat destacada la possibilitat de compatibilitzar la prestació amb la remuneració rebuda en treballar per compte d'altri, per facilitar la inserció d'un col·lectiu amb especials dificultats per inserir-se al mercat de treball. Així, el 87% de les persones contractades, acollides a la compatibilitat, han mantingut la seva feina després de finalitzar el programa.

El termini per sol·licitar l'accés al programa havia de vèncer el dia 15 d'abril de 2016, però la valoració positiva del programa -a data de 31 de març de 2016, s'han atès 161.583 aturats de llarga durada amb un itinerari personalitzat d'inserció, i s'ha reconegut la prestació econòmica a 99.410 persones-, efectuada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i per les comunitats autònomes, ha recomanat prorrogar-ne la vigència. D'aquesta manera, el programa s'ha estès durant un any més, fins al 15 d'abril de 2017, per a totes les persones que reuneixin els requisits exigits i estiguin inscrites com a demandants d'ocupació al servei públic d'ocupació competent a data 1 d'abril de 2016.