Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: prestacions no contributives

Articles de l'etiqueta prestacions no contributives

L'ingrés mínim vital

El Butlletí Oficial de l'Estat d'1 de juny de 2020 va publicar el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital (IMV) com a prestació adreçada a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que …

per llegir-ne més

Compatibilitat de les prestacions d’atur i contractació de treballadors estrangers en el sector agrari, com a conseqüència de la COVID-19 (coronavirus)

El Butlletí Oficial de l'Estat de dia 8 d’abril de 2020 ha publicat el Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'ocupació agrària, amb la finalitat d'assegurar el manteniment de l'activitat en aquest sector …

per llegir-ne més

La inscripció d’una persona estrangera no comunitària en el padró municipal no és suficient per accedir a la pensió de jubilació no contributiva

L'article 369 del TRLGSS estableix que tenen dret a la pensió de jubilació en la modalitat no contributiva les persones que, havent complert seixanta-cinc anys, manquin de rendes o ingressos en una quantia superior als límits establerts en l'article 363, resideixin legalment en territori espanyol i ho hagin …

per llegir-ne més

Millora de les prestacions familiars per fill a càrrec i de les pensions mínimes d’incapacitat permanent

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, ha incorporat dues novetats importants pel que fa a l'acció protectora del sistema de Seguretat Social, l'una quant a les prestacions contributives i, l'altra, quant a les no contributives.

Pel que fa a la primera, s'ha …

per llegir-ne més

Recuperació del subsidi per desocupació per als més grans de 52 anys

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, que conté novetats molt rellevants en matèria laboral i de Seguretat Social. Aquesta norma ha estat …

per llegir-ne més

Ajut econòmic sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 8 d’octubre de 2018 publica la Resolució TSF/2264/2018, de 2 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de l'ajut econòmic sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a …

per llegir-ne més

Accés universal al Sistema Nacional de Salut

El Reial decret llei 7/2018, de 27 de juliol, ha restituït l'accés universal al Sistema Nacional de Salut, que havia estat restringit pel Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat …

per llegir-ne més

Subsidi de persones majors de 55 anys: còmput de rendes

El Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, va introduir nombroses reformes tant en el sistema de pensions com en altres prestacions públiques de la Seguretat Social. En …

per llegir-ne més

Assistència sanitària a persones immigrants

La qüestió de l'abast de la prestació d'assistència sanitària a l'Estat espanyol ha resultat complexa i polèmica en relació amb el col·lectiu de persones immigrants. La Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració …

per llegir-ne més

Nivell mínim de protecció de les persones en situació de dependència

El Reial decret 1082/2017, de 29 de desembre, determina el nivell mínim de protecció garantit a les persones beneficiàries del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència. En aquesta norma s'actualitzen les quanties del nivell mínim de protecció garantit per l'Administració general de l …

per llegir-ne més

Torna a munt