Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat de dia 8 d’abril de 2020 ha publicat el Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'ocupació agrària, amb la finalitat d'assegurar el manteniment de l'activitat en aquest sector -clarament estratègic en aquests moments- durant la vigència de l'estat d'alarma. A més, introdueix modificacions puntuals als continguts de tres reials decrets publicats recentment també com a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19 (RDL 6/2020, RDL 8/2020 i RDL 11/2020).

La principal mesura adoptada en el Reial decret llei 13/2020 és que les retribucions percebudes per l'activitat laboral que s'ocupi durant aquest període en el sector agrari són compatibles:

  • Amb el subsidi per desocupació agrària que regula el Reial decret 5/1997, de 10 de gener, o amb la renda agrària regulada en el Reial decret 426/2003, d'11 d'abril (Andalusia i Extremadura).
  • Amb les prestacions per desocupació i per cessament d'activitat, llevat de les derivades del que disposen els articles 17, 22, 23 i 25 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, a les quals ens vam referir en un apunt anterior.
  • Amb qualsevol altra prestació de caràcter econòmic o qualsevol altre benefici o ajuda social, atorgat per qualsevol administració que sigui incompatible amb la feina, o que, sense ser-ho, com a conseqüència de la percepció d'ingressos per l'activitat laboral s'excedeix en els límits de renda assenyalats en la normativa corresponent al tipus de prestació.

Per tant, en aquests supòsits, els treballadors poden ser contractats temporalment per desenvolupar activitats agràries en règim d'alienitat i dependència, han de percebre, almenys, el salari estipulat en el conveni col·lectiu aplicable i han de mantenir el cobrament de les prestacions que tinguin reconegudes, sempre que es tracti d'alguna de les que hem exposat més amunt.

El Reial decret llei 13/2020 també estén aquestes mesures als treballadors estrangers el permís de treball dels quals conclogui entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020, la pròrroga del qual ha de ser tramitada. També s'inclouen els joves nacionals de països tercers entre 18 i 21 anys que es trobin en situació regular.

Els empresaris agraris han de comunicar al SOC les ofertes que necessitin cobrir en cada localitat, els quals han de prioritzar per a aquestes ofertes persones desocupades que no cobrin cap tipus de prestació o subsidi i, si no n’hi ha, les que cobrin únicament prestacions no contributives. Si no hi ha persones en aquestes circumstàncies, s'han de cobrir amb perceptors de prestacions per desocupació o cessament d'activitat, estrangers els permisos de treball dels quals hagin expirat entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020 i, finalment, joves nacionals de països entre 18 i 21 anys que es trobin en situació regular.