Nombre de lectures: 0

D'acord amb el que disposa l'article 68 del TRLET, cadascun dels membres del comitè d'empresa i dels delegats de personal, com a representants legals dels treballadors, disposa, sens perjudici del que estableixin els convenis col·lectius, d'un crèdit d'hores mensuals retribuïdes per exercir les seves funcions de representació, d'acord amb l'escala següent:

  1. Fins a 100 treballadors, 15hores.
  2. De 101 a 250 treballadors, 20hores.
  3. De 251 a 500 treballadors, 30hores.
  4. De 501 a 750 treballadors, 35hores.
  5. Des de 751 treballadors, 40hores.

El mateix article 68 del TRLET estableix que es pugui pactar en conveni col·lectiu l'acumulació d'hores dels diferents membres del comitè d'empresa i, si s'escau, dels delegats de personal, en un o diversos dels seus components, sense ultrapassar el màxim total, que poden quedar rellevat/s de la feina, sens perjudici de la seva remuneració. Quan es dona aquesta última circumstància, parlem dels anomenats "alliberats sindicals". Aquests representants legals dels treballadors tenen una dispensa absoluta d'assistència al lloc de treball per exercir funcions sindicals, mantenen els drets retributius, i l'empresa manté les obligacions d'alta i cotització a la Seguretat Social derivades d'aquests drets.

Pel que fa a l'ocupació pública, l'article 11 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, estableix idèntics drets per als membres de la junta de personal i els delegats de personal, si s'escau, com a representants legals dels funcionaris.

Doncs bé, l'Ordre SND/322/2020, de 3 d'abril (BOE de 4 d'abril), ha modificat l'Ordre SND/295/2020, de 26 de març, pel que fa a la reincorporació d'aquests alliberats sindicals als seus llocs de treball en consideració de la situació generada per la COVID-19. Així, es modifica el redactat de l'apartat quart de l'Ordre SND/295/2020, en el sentit següent:

  • Originalment, es deia que el personal amb dispensa absoluta d'assistència al lloc de treball per exercir funcions sindicals "s'ha de reincorporar" de manera temporal per exercir les seves funcions en vista de la situació generada per la COVID-19.
  • Amb el nou redactat donat per l'Ordre SND/322/2020 (apartat segon), aquest "s'ha de reincorporar" s'ha substituït per "pot sol·licitar voluntàriament reincorporar-se", de manera que aquesta reincorporació passa de ser obligatòria a ser voluntària. Es manté, però, la determinació que la reincorporació d'aquests treballadors no comporta el cessament del personal substitut que hi pugui haver. Per tant, aquests treballadors substituts es mantenen en alta en la Seguretat Social i mantenen els seus drets retributius i, conseqüentment, es manté l'obligació de cotitzar de l'empresari/ària i el treballador/a.

Finalment, l'Ordre SND/322/2020 estableix que el personal que tenia reconeguda la dispensa absoluta d'assistència al lloc de treball per exercir funcions sindicals amb anterioritat a l'aprovació de l'Ordre SND/295/2020, de 26 de març, i que s'hagi incorporat com a conseqüència de l'aprovació d'aquesta Ordre, pot tornar a la situació de dispensa per exercir funcions sindicals.